روش اندازه گیری دانسیته

وزن مخصوص :

ازلحاط تئوری ممکن است چگالی خاصیت فیزیکی مهمی نباشد اما از لحاظ اقتصادی، بسیار مهم است. زیرا محموله های روغن بر اساس وزن فروخته شده اما بر اساس حجم اندازه گیری می شود و رابطه ی این دو نیز توسط چگالی یا وزن مخصوص تعریف می شود. این پارامتر برای تمامی روغن ها یکسان نبوده  و به ترکیب اسید چرب، ترکیبات کم مقدار موجود در روغن و همچنین دما بستگی دارد.


عوامل موثر در وزن مخصوص روغن :

1. با افزایش وزن مولکولی یا طول زنجیره مولکولی اسیدهاي چرب ، وزن مخصوص کم می شود .

2. با افزایش درجه اشباعیت ، وزن مخصوص کاهش می یابد .

3. با افزایش دما ، وزن مخصوص کم می شود .

4. اکسیداسیون روغن، وزن مخصوص را زیاد می کند .

تعریف چگالی :

دانسیته عبارتست از نسبت جرم یک ماده به حجم آن در دمای مشخص و فشار 1 اتمسفر.

دانسیته نسبی:(Relative Density) دانسیته نسبی یا چگالی عبارت است از نسبت جرم واحد حجم ماده مورد نظر در دمای معین به آب خالص در یک دمای مرجع. دمای آب مرجع 4oC در نظر گرفته می شود، دمایی که در آن دانسیته نسبی و دانسیته واقعی آب برابر است و آب دراین شرایط بیشترین دانسیته را دارا ست.(d=0.999972 gr/cc)

 دانسیته نسبی یک گاز عبارت است از نسبت جرم حجمی گاز مورد نظر در دمای معین به دانسیته هوا در شرایط استاندارد(STP). شرایط STP برای گازها عبارت است از دمای 0oC و فشار 1.00atm فقط در صنایع گاز طبیعی شرایط استاندارد برای گاز را فشار 1atm و دمای 15oC در نظر میگیرند.

واحد های دانسیته :

عمومی ترین واحدهای بیان دانسیته lbm/ft3 lbm/gal gr/Cm3 kg/m3 می باشند.

هدف از اندازه گیری دانسیته :

درصد ترکیبات سبک و سنگین در یک برش نفتی نسبت مستقیم با دانسیته آن دارد هر چه اجزای سبک تر در یک ماده  بیشتر باشند، دانسیته آن کمتر است و هر چه اجزای با جرم ملکولی بالاتر بیشتر باشند دانسیته مخلوط بیشتر خواهد بود. لذا با اندازه گیری دانسیته میتوان به حدود ترکیب درصد یک مخلوط  پی برد همچنین در مورد گازها هر چه درصد اجزای سبک تر بیشتر باشد دانسیته گاز کمتر است. با توجه به نسبت دانسیته با در صد اجزای سبک تر این اندازه گیری مبنای قیمت گذاری ترکیبات نفتی می باشد.
یکی دیگر از کاربردهای اندازه گیری دانسیته استفاده از آن برای تعیین غلظت یک جزء در محلول می باشد. برای مثال اندازه گیری غلظت MEG در آب ، غلظت اسید ها و نیز غلظت برخی نمک ها و بازها در آب با استفاده از تعیین دانسیته آنها صورت می گیرد. گزارش چگالی :


دانسیته نسبی یا چگالی مایعات علاوه بر اینکه به صورت Sp.Gr. میتواند گزارش شود در صنایع مختلف به صورت درجه API و درجه Be’ نیز گزارش میشود چگالی با هریک از درجات مذکور به صورت روابط ریاضی ذیل تعریف میشود:

" درجه ی API که در صنایع نفت کاربرد دارد و معیاری برای تعیین میزان سبک بودن نفت و قیمت گذاری آن است:
API=10 زمانیست که Sp.Gr=1.00 باشد و این مقدار چگالی آب است
API=100 برای سبک ترین مایع نفتی با Sp.Gr=0.6112 تعریف شده است که بیشترین مقدار درجه API است.

" درجه ی بومه: (Baume): درجه بومه اولین بار توسط شیمیست فرانسوی بنام آنتونی بومه برای درجه بندی و کالیبراسیون هیدرومتر ها ابداع شد.

روش های اندازه گیری دانسیته مایعات:

الف) اندازه گیری دانسیته مایعات  با استفاده از هیدرومتر( ASTM D-287) :
اساس اندازه گیری دانسیته مایعات با استفاده از هیدرومتر، بر مبنای تفاوت میزان فرو رفتن هیدرومتر در مایعات با دانسیته های مختلف استوار است.
برای اندازه گیری دانسیته به این روش ابتدا بایستی مقدار تقریبی دانسیته، برای انتخاب هیدرومتر مناسب مشخص گردد. محدوده دانسیته نمونه ها ی نفتی اغلب بسته به نوع ماده مشخص است لیکن در صورتی که هیچ نوع اطلاعاتی در این زمینه در دسترس نباشد میتوان از یک هیدرومتر با دامنه وسیع(دقت اندک) برای بدست آوردن حدود دانسیته استفاده نمود

معایب استفاده از هیدرومتر :

 1- دقت متوسط در اندازه گیری

 2- نیاز به کنترل دمایی و سپس تصحیحات لازم از روی جداول


ب) استفاده از پیکنومتر ASTM D-1217 & D-1193:

پیکنومتر ظرفی است با حجم مشخص برای اندازه گیری دانسیته مایعات و جامدات. درب پیکنومتر دارای سوراخی برای خروج مایعات اضافی است. حجم پیکنومتر معمولا با سه رقم اعشار بر روی بدنه آن مشخص شده است. همچنین بر روی گلو و درب پیکنومتر عددی حک شده است. این دو عدد مشابه برای آن است که درب پیکنومتر با پیکنومتر های دیگر جابجا نشود. بدیهی ست در صورتیکه درب پیکنومتر جابجا شده باشد حجم حک شده بر روی بدنه پیکنومتر از درجه اعتبار ساقط است. برای انجام آزمایش به شرح ذیل عمل می کنیم.
1 . پیکنومتر را بمدت چند ساعت در اسید کرومیک غوطه ور نمائید.
2. پیکنومتر را خالی نموده و چندین با آب مقطر به خوبی شستشو داده و دردمای اتاق یا آون نیمه گرم خشک کنید. از قرار دادن پیکنومتر در آون با دمای بیش از 50 درجه سانتیگراد اکیدا" خود داری نمائید.
3. در صورت لزوم پیکنومتر را با حلال مناسب مثلا استن کاملا خالص و خشک شستشو دهید. شستشو با استن به خشک کردن سریع پیکنومتر نیز کمک میکند.
4. در صورت لزوم درب پیکنومتر را توسط سیم و یا حمام التراسونیک تمیز نمائید.
5. دمای نمونه را به 10-5 درجه سانتیگراد کمتر از دمای آزمایش برسانید.
6. پیکنومتر را تا mm2 -1 بالاتر از جای درب آن (محل کالیبراسیون) پر نمائید.
7. در صورت وجود حباب لازم است آنها را با تلنگر زدن به دیواره پیکنومتر یا هر روش دیگری خارج نمائید. سپس درب پیکنومتر را به آرامی بگذارید.
8. مایعات خارج شده را با نوک دستمال کتان بدون کرک یا کاغذ صافی پاک کنید. در طول زمان انبساط مایع درون پیکنومتر نیز لازم است مایعات خارج شده را هر چند وقت پاک کنید.
9. در برخی تستهای بسیار دقیق برای مایعات بسیار خالص گاها لازم است با انجماد مایع درون پیکنومتر و ذوب مجدد آن تحت خلاء گاز محلول در آن را خارج نمود. 
10. پیکنومتر را به مدت min 20 در حمام آب با دمای مورد نظر و دقت دمایی 0.01± درجه سانتیگراد قرار دهید. همچنین دما سنج مورد استفاده جهت اندازه گیری دما باید دارای درجه بندی 0.1 درجه سانتیگراد باشد. به ازایoC 0.013 ±خطای دمایی خطای معادل 0.00001 ± در مقدار اندازه گیری شده دانسیته ایجاد خواهد شد.
11. پیکنومتر را از حمام خارج نموده و دیواره خارجی آن را با استون خالص شسته توسط دستمال کتان بدون کرک پاک کنید . در صورتیکه رطوبت هوای محیط کمتر از 60% باشد پاک کردن دیواره ایجاد الکتریسیته ساکن در دیواره پیکنومتر مینماید که این امر باعث ایجاد خطایی معادل mg 1 کاهش وزن است. (بهتر است رطوبت هوای محیط آزمایش حدود 60% کنترل گردد تا از ایجاد این خطا جلو گیری به عمل آید).
12. در صورت کار در دمایی بجز دمای کالیبراسیون پیکنومتر لازم است حجم پیکنومتر بطور دقیق با آب بسیار خالص و گاز زدایی شده (Type II) و توسط ترازوی با دقتgr 0.0001± کالیبره گردد.

( منبع )  - کلیک کنید.


کره کاکائو نوعی روغن گیاهی است که از دانه‌های کاکائو گرفته می‌شود. این کره دارای ۴۰ تا ۶۰ درصد چربی اشباع شده بوده و دارای عطر و رایحه شکلات است رنگ آن زرد بوده و نقطه ذوب آن معمولاً بین ۳۴ تا ۳۸ درجه سانتیگراد است.

* کره کاکائو برخلاف پودركاكائو تنها حاوی مقدار ناچیزی كافئين است.

در تولید صنعتی شکلات ،معمولاً روغن های جایگزین به جای کره خالص کاکائو به کار می روند .دلیل این امر قیمت بالای کره کاکائو نسبت به روغن های گیاهی دیگر است.

تا كنون سه جايگزين براي كره كاكائو يافت شده است كه عبارتند از : روغن جانشين كره كاكائو برپايه لوريك با نام CBS ، روغن جايگزين كره كاكائو يك روغن هيدروژنه با نام CBR و روغن مشابه كره كاكائو با نام CBE كه عمومأ تركيبي است از اسيد استئاريك غني شده با روغنهاي مناطق حاره و كمي روغن پالم فراكسيونه.

روغنهاي هيدروژنه و لوريك به وضوح باعث افزايش LDH كلسترول و تحريك ارترواسكلروزيس مي‌شوند. به اعتقاد اين دسته از محققان CBE عوارضي همچون افزايش اسيدهاي اولئيك و استئاريك و تركيبات آنها را بدنبال داشته و نمي‌تواند جايگزين كلسترول پلاسماي خون شود لذا دليلي براي ادعاي سلامت بيشتر محصول و جايگزيني آن با كره كاكائو براي شركت‌هاي توليد كننده وجود ندارد.

پژوهشگران همچنين مدعي ساخت نوعي از CBE اقتصادي با استفاده از يك منبع مناسب گياهي از گل آفتابگردان مناطق گرمسير هستند.

کاربرد: این کره علاوه بر اینکه در تولید انواع شکلات و شیرینی کاربرد دارد، در بهداشت پوست مفید بوده و برای تولید برخی لوازم آرایشی نیز به‌کار می‌رود. همچنین این کره کاربرد پزشکی نیز دارد.

جانشین کره کاکائو : جانشين هاي کره کاکائو - CBS از هسته پالم و توسط تکنولوژي فراکسيون توليد مي شوند که عموما جايگزين کره کاکائو در شکلاتهاي قالبي و روکشي مي گردند. اين روغنها داراي رفتار ذوبي عالي هستند و در مقابل اکسيداسيون داراي پايداري مناسبي مي باشند ودر زمان انبارداري شکلات از بلوم زدن آن جلوگيري مي کنند.

جانشين ها يا جايگزين هاي كره كاكائو 

با توجه به اينكه كره كائوئو به عنوان يكي از مهم ترين مواد تشكيل دهنده شكلات از اهميت بسزايي برخوردار است تا آنجا كه تعريف شكلات تنها به محصولاتي اطلاق مي شود كه از كره كاكائو تشكيل شده باشند همچنين با توجه به حساسيت اين ماده و بهاي بالاي آن -كه دستيابي به اين ماده ارزشمند را با دشواري زيادي همراه ساخته است- تحقيق درمورد جايگزين هاي كره كاكائو اين روزها تا حد زيادي توجه دانشمندان را به خود جلب كرده است. آخرين اخبار مربوط به صنعت شيريني و شكلات جهان اين روزها از دستيابي محققين اسپاينايي به يك روش جديد براي توليد جايگزين كره كاكائوسالم حكايت دارد. تحقيقي كه مي تواند نتايج درخشاني را براي صنعت شكلات جهان به همراه داشته باشد.

بر اساس نتايج مطالعات انجام گرفته از سوي محققين اسپانيا روغن سالم هيدروژنه بدون ترانس با اسيدچرب كوتاه زنجيره، جايگزين جامد كره كاكائو براي توليد شكلات مي‌تواند از روغن آفتابگردان غني شده با اسيد اولئيك و استئاريك با روش فراكسيونه با حلال تهيه شود.

محققيني كه اين خبر را به چاپ رسانيده اند شيميدانهائي هستند كه در ارتباط با مواد غذائي تحقيق مي‌كنند بر طبق اظهارات اين دسته از افراد، اين ماده از تخصيص يك مرحله در تهيه روغن بصورت تركيب با مقدار متناسبي از هگزان و سرد كردن آن تا دمائي بين صفر تا 5 درجه سانتيگراد حاصل خواهد شد.

كره كاكائو (CB) از دانه هاي درخت كاكائو(تئوبروما) استخراج مي‌شود كه تنها در مناطق حاره رونق و كشت مطلوب مي‌يابد. اين كار بدليل آمادگي آب و هواي آن منطقه براي رشد و نمو كاكائو انجام مي گيرد و شرايطي را فراهم مي كند كه براي ابقاء دانه كاكائو ضروري است.

از اين گذشته، اشاره به اين نكته ضروري است كه بالا رفتن قيمت كره كاكائو در سال ناشي از منابع تهيه آن است در حاليكه با توسعه بيشتر و سريعتر اين جايگزين ها، چربي گياهي مي تواند به راحتي به كاهش قيمت‌ها كمك نمايد.

بر طبق تحقيقات پژوهشگران تا كنون سه جايگزين براي كره كاكائو يافت شده است كه عبارتند از : روغن جانشين كره كاكائو برپايه لوريك با نام CBS ، روغن جايگزين كره كاكائو يك روغن هيدروژنه با نام CBR و روغن مشابه كره كاكائو با نام CBE كه عمومأ تركيبي است از اسيد استئاريك غني شده با روغنهاي مناطق حاره و كمي روغن پالم فراكسيونه.

بر طبق اظهارات محققين روغنهاي هيدروژنه و لوريك به وضوح باعث افزايش LDH كلسترول و تحريك ارترواسكلروزيس مي‌شوند. به اعتقاد اين دسته از محققان CBE عوارضي همچون افزايش اسيدهاي اولئيك و استئاريك و تركيبات آنها را بدنبال داشته و نمي‌تواند جايگزين كلسترول پلاسماي خون شود لذا دليلي براي ادعاي سلامت بيشتر محصول و جايگزيني آن با كره كاكائو براي شركت‌هاي توليد كننده وجود ندارد.

پژوهشگران همچنين مدعي ساخت نوعي از CBE اقتصادي با استفاده از يك منبع مناسب گياهي از گل آفتابگردان مناطق گرمسير هستند.

نتيجه بررسي ها:

نتايج بدست آمده از مطالعات حاكي از آن است كه پژوهشگران به ارزيابي تركيبات با استئاريك و اولئيك بالاي (HSHO) محلول در روغن آفتابگردان برداشت شده پرداختند. از دو نوع روغن متفاوت با 17 و 20 درصد اسيد استئاريك استفاده شد پژوهشگران به بررسي و تشريح جنبشي كريستاليزاسيون در نقش دما و نسبت روغن حلال پرداختند و اين مطالعات منتج به اين نتيجه شد كه استئارين جدا شده با ساختار شيميائي مشخص شده در دو منبع كره كاكائو و CBE موجود در انبه مقايسه شده است. لازم به ذكر است كه بهترين زمان ذوب فراكسيون‌ها نيز از سوي محققين اسپانيائي تعيين گرديده است. همچنين محققان روغن‌هائي با تركيبات متفاوت اسيد استئاريك كه از استئارين هاي ساده‌اي با بازدهي‌هاي متفاوت وابسته به تري آسيل گليسرول‌هاي غير اشباع شده(TAGs) اوليه تشكيل شده، توليد كرده اند.

بر طبق همين مطالعات استئارين شامل 65 تا 80 درصد اشباع-غير اشباع -اشباع (SUS) است كه تفاوتشان همچون كره كاكائو در فاصله بين نقاط ذوب و كريستاليزاسيون نمايش داده مي شود كه همسان باCBE است. همچنين، اختلاط اين استئارينها با كره كاكائو بطور كامل قابل انجام است كه اثبات مي‌كند آنها به واقع CBE تخصصي هستند. محققين همچنين معتقدند اين چربي مي‌تواند در محصولات قنادي وقتي نقطه ذوب بالاتر مورد نياز است يا زمانيكه نياز به جلوگيري از بلومينگ شكلات است، مورد استفاده قرار گيرد.


جايگزين کره کاکائو - CBR


جايگزين هاي کره کاکائو روغن هايي هستند که نيازي به عمليات تمپرينگ ندارند. روغن کووا براي روکش شيريني وشکلات بسيار ايده ال است و با کره کاکائو نيز مي توانند بکار برده شود. روغن کووا در طيف محصولات فراواني کاربرد دارد. بهبود نهايي بافت محصول، طعم ايده آل و نقطه ذوب مناسب آن از جمله مزاياي اين محصول مي باشد. اين محصول فرايند بسيار ساده اي دارد و استفاده از آن بسيار ساده مي باشد اما سبب بهبود قابل توجهي در کيفيت محصول نهايي مي شود.

* استفاده از  CBR در ايران با توجه به اقليم جغرافيايي گرم آن براي توليدات شکلات و محصولاتي که داراي روکش شکلات هستند بسيار ايده آل مي باشد. 

 

-    سازگاري نسبي با کره کاکائو دارد (به ميزان حداکثر 20% در فاز چربي)

-    داراي طعم وبافت مناسب

-    پايدار در برابر شکوفه زدن(بلوم)

-    نيازي به تمپرينگ ندارد و بر پايه چربيهاي غير لوريکي است و براي طيف گسترده اي از محصولات مناسب است.

Couva 760: براي شيريني وشکلات، روکش کيک، بيسکويت، نان و شکلاتهاي روکشي (اينروب) بي نظير است.

0.1 max

Moisture

0.15max

Free Fatty Acid%

Red:1.0 max

Colour)Lovibond 5.25Cell)

36 max

Slip melting point

30 min

Iodine Value)Wijs)


مطالب مشابه :


انواع رنگ های شفافی که بر روی چوب استفاده می شود

توان از روش غوطه استفاده شود. روغن جلا در كاران از روغن جلا بیشتر
گارگاه رنگ

نظر می‌توان از روش غوطه‌وری استفاده نمود سیلر استفاده شود. روغن جلا در مقابل
چگونه کفش های چرمی را تمیز کنیم؟

سپس کف را به کفش بمالید و با استفاده از از واکس و یا روغن جلا روغن را مانند روش
ساخت بوم

مقوا ماکت هم از این روش استفاده می کنیم.عیب لایه نازکی از روغن جلا می زنیم بعد
آموزش نقاشی ساختمان

موارد استفاده از رنگ شل تر استفاده می شود. و روش کشیدن روی استفاده از روغن
روش اندازه گیری دانسیته

تكنولوژي روغن - روش استفاده از به عنوان پوشش شکلات بسیار مناسب بوده و باعث جلا و
موارد استفاده گز روغن moringa peregrine

عملکرد تولید روغن به روش کاملاً سنتی بیش از 20 % جلا کاری است از این روغن استفاده
« اتومکانیک »

برای استفاده از نیروی این مواد را می توان پس از گرم کردن با روش هایی روغن جلا:
نقاشی روی سفال

5.اسپری روغن جلا. روش اجرا: 1.اول سطح سفال مورد نظرتون رو با استفاده از سمباده خوب صاف و یکدست
برچسب :