نقد پایان نامه/منیره خاتمی

نقد پایان نامه

موضوع :انتخاب مناسبترین شیوه ورود و توزیع محصولات دارویی ایران در بازارهای خارج

نام محقق :مرتضی هاشم دانشجوی کارشناسی  ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین

الملل                                     بهمن 1388       

این پایان نامه در 137 صفحه ودر5 فصل  با ضمیمه جداول،نمودارها و پرسشنامه تهیه شده است.

 

فصل اول:طرح تحقیق

فصل اول این پایان نامه ابتدا به مقدمه، تشریح وبیان مساله، اهمیت و ضرورت  انجام تحقیق، اهداف اساسی از انجام تحقیق که شامل اهداف کلی و اهداف فرعی می باشد، پرداخته است. سپس پرسش ها و سوالات کلیدی پژوهش وسابقه تحقیقات و مطالعات صورت گرفته و تعریف واژها و اصطلاحات تخصصی تحقیق بیان شده است  در این تحقیق تلاش شده است که کلیه روشهای ورود و توزیع مورد استفاده در صنایع دارویی بیان و مزایا و معایب هر روش بیان گردد.

 

فصل دوم :ادبیات تحقیق

 

در این فصل ابتدا محقق مقدمه ای در خصوص تاریخچه کلی شیوه ورود و توزیع محصولات دارویی ایران در بازارهای خارج ارائه کرده است و سپس به بررسی تعریف واژه ها و مبانی نظری تحقیق شامل تعریف و تاریخچه آن در ایران و جهان پرداخته است. همچنین به پیشینه تجربی پژوهش و مدل تحقیق پرداخته شده. در این فصل مدل پیشنهادی ارائه شده است و تعریف مولفه ها در مدل نیز بیان شده است.

 

فصل سوم :روش تحقیق

 

در این فصل به روش شناسی پژوهش پرداخته شده است. ابتدا روش، جامعه و نمونه آماری توضیح داده شده و پس از آن، قلمرو تحقیق وروشها و ابزار جمع آوری اطلاعات شرح داده شده است.در این فصل در ارتباط با نوع و روش تحقیق ابزار گرد اوری داده ها و نیز روش تحلیل داده ها تحقیق بحث میکند و در واقع بیان روش تحقیق چهار چوب عملیات یا اقدامات جستجو گرایانه برای تحقق هدف پژوهش جهت ازمودن فرضیه با پاسخ دادن به سوالات تحقیق را فراهم می اورد .همچنین روایی و پایایی و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات شرح داده شده است.

در این پژوهش برای جمع اوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و اسناد و مدارک مربوطه به ادبیات موضوع و اسناد و مدارک مربوطه از روش کتابخانه ای و برای اطلاع از نظر کارشناسان و مدیران نمونه اماری تحقیق  در ارتباط با شیوه ورود و توزیع محصولات دارویی ایران در کشور ازبکستان از روش میدانی با توزیع پرسشنامه و همچنین جهت طراحی پرسشنامه و اطمینان از روایی و پایایی انها از روش مصاحبه با خبرگان استفاده شده است.

 

جامعه اماری عبارت است مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.جامعه اماری در این تحقیق کلیه کارشناسان و مدیران شرکتهای تولیدی و پخشی دارویی در شهر تهران میباشند.در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و استفاده از جداول مورگان و با توجه به در نظر گرفتن عدم پاسخگویی به سوالات تعداد 160 نمونه به عنوان نمونه اماری انتخاب شدند.

 قلمرو تحقیق به مکانی و زمانی و موضوعی پرداخته شده است قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای تولیدی و پخش دارویی در شهر تهران می باشند و قلمرو زمانی در طی سال 1377و1388 هجری شمسی انجام شده است.در اواخر سال 87 پروپزال طرح اماده و تصویب گردیده و در سال88کارهای بررسی ادبیات موضوعی تحقیق جمع اوری داده ها و اماده سازی گزارش نهایی و سایر فعالیتهای مربوطه صورت گرفته است.همچنین قلمرو موضوعی این تحقیق انتخاب مناسبترین شیوه ورود و توزیع محصولات دارویی ایران در کشورهای خارجی میباشد و به طور کلی موضوع  تحقیق در حیطه مباحث بازار یابی است.

در این پژ وهش برای جمع اوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از مطالعات کتابخانه ای بطور گسترده استفاده شده است.این مطالعات شامل بررسی پایانامه ها و تحقیقات موجود و مرتبط با موضوع مقالات و کتب لاتین و فارسی مرتبط و همچنین استفاده ار اینترنت جهت دستیابی به یافته های جدیدو...بوده است.و همچنین جهت کسب اطلاعات لازم درباره شرکتهای دارویی و روشهای ورود و توزیع مواد دارویی در انها از اسناد ومدارک موجود استفاده گردیده است.لازم به ذکر است که از مصاحبه  جهت تعیین روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق بسیار موثر واقع شده است. مقصود از پایایی یک وسیله اندازه گیری ان است که خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله تحت شرایط مشابه اندازه گیری میکنیم و روایی ان است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد  وتکنیک مورد استفاده برای سنجش پایایی در این تحقیق ارزیابی ارزیابان بوده است.

مهمترین ابزار گرد اوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بوده است که این پرسشنامه شامل بخشهای ذیل است:

نامه همراه:در این قسمت هدف از گرداوری داده ها بوسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه داده های مورد نیاز بیان شده است.

سوالات(گویه های)پرسشنامه:این بخش شامل دو قسمت است:

سوالات عمومی که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع اوری گردیده که شمل 5 سوال(سن ،جنسیت، تحصیلات، سابقه کار و سمت شغلی) می باشد.و سوالات تخصصی شامل 12 سوال است که سوالات را با توجه به رتبه بندی در هر سوال استفاده گردیده است.

 لازم به ذکر است که در این پژ وهش از روشهای امارتوصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار ( s p s s)برای تحلیل داده ها استفاده شد و همچنین از جداول فراوانی و نمودارهای مناسب برای توصیف داده ها استفاده گردیده است.

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

در این بخش از تجزیه و تحلیل اماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه های اماری از حیث متغیر هایی همچون سن میزان تحصیلات و جنسیت...پرداخته شده است.این بخش از اصلی ترین و مهمترین بخشها محسوب میشودچون تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی فرضیه ها در هر نوع تحقیق از اهمیت بالایی برخوردار است .در این بخش جهت بررسی سوالات پژ وهش از ازمون رتبه بندی فریدمن استفاده گردیده است.

 

فصل پنجم:نتایج و پیشنهادات

هدف این تحقیق انتخاب مناسبترین شیوه ورود و توزیع محصولات دارویی ایران در بازار کشور های خارجی میباشد که پس از بررسی ادبیات تحقیق و شناسایی روشهای ورود و توزیع رتبه بندی انتخاب روش ورود و توزیع با استفاده از نرم افزارspss انجام و براساس ازمون رتبه بندی فریدمن رتبه بندی گردید.بررسی های مزبور نشان میدهد که بهترین شیوه ورود صادرات مستقیم و بهترین شیوه توزیع کانال مستقیم توزیع میباشد.

پیشنهادات مهم  برای تحقیقات اینده

1-بررسی نقش کشورهای مدیریت صادرات در شیوه های ورود به بازار خارجی

2- بررسی نقش کشورهای تجاری در شیوه های توزیع به بازار خارجی

3-بررسی نقش اینترنت و بازاریابی الکترونیکی در کانالهای بازاریابی

4-بررسی نقش بازار سیاه دارو بر شرکتهای تولیدی دارویی

5- بررسی نقش بازار سیاه دارو بر شرکتهای پخشی و وارداتی دارویی

 

 تشکر وسپاس  از شما استاد گرامی  

ارادتمند شما خاتمی


مطالب مشابه :


نقد پایان نامه/منیره خاتمی

ادبیات تحقیق در این فصل ابتدا از بررسی ادبیات تحقیق و شناسایی روشهای ورود و توزیع
برنامه ی کلاسی رشته ی علوم تربیتی(برنامه ریزی آموزشی و پیش دبستانی ودبستان)

درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس مقدمات روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی
ادامه(روشهای تحقیق)

این امر از طریق جستجو در ادبیات مربوطه و مباحث نظری در روشهای تحقیق دیگر به تولید
تدریس روشهای تحقیق در علم اطلاعات

تجربیات متفاوت در آموزش روشهای تحقیق و سطوح متفاوت * تحقیق انتقادی * ادبیات تحقیق
منابع روش تحقیق قسمت ٢

ستوده، غلامرضا، مرجع‏شناسی و روش تحقیق در ادبیات سکاران، اوما، روشهای تحقیق در
برچسب :