احتیاجات تغذیه ای گوسفند

احتیاجات تغذیه ای گوسفند

مقدمه

گوسفندان هم از نظر نگهداری وهم از نظرتولیدبه غذااحتیاج دارد . حداقل انرژی و عوامل مغذی لازم برای نگهداری حیوان در حال سلامت بدون کاهش یا افزایش وزن را احتیاج نگهداری می گویند وبه مقدارغذایی که این احتیاج را تامین می سازد جیره نگهداری می گویند . تغذ یه صحیح و کافی میش از لحاظ کمی وکیفی در نحوه فعالیت دستگاه تولید مثل و رشد جنین نیز نقش اساسی دارد و موجب ذخیره مواد مغذی در بدن میشود که بعدا احتیاجات حیوان را در دوره شیردهی تامین میسازد

مواد غذایی مورد نیاز :

1.      آب

2.      انرژی

3.      پروتئین

4.      مواد معدنی

5.      ویتامینها

آب:

گوسفند آب مورد نیاز خود را از سه طریق به دست می آورد :

 1) آب آشامیدن

2)آب ترکیبی در غذا

 3)آب حاصل از فرایندهای متابولیسم در بدن    

    نقش آب :

ضروری ترین ماده غذایی مواد خشبی را نرم می سازد و ضریب قابلیت هضم انها را افزایش میدهد تقریبا در همه وظایف بدن دخیل است :

1)  نگهداری حرارت بدن

2) انتقال مواد غذایی و مواد زاید

3) تامین محیط مناسب برای واکنش های شیمیایی                     

منابع آب :

1)باران              2)شبنم               3)برف            4)مراتع پرآب           5)رطوبت خوراک         6)آب آزاد

عوامل موثر بر میزان مصرف آب :

1) درجه حرارت : در تابستان چند برابر زمستان

2)دمای خود آب : دمای مطلوب 55-45

3) نوع تولید : در حیوانات آبستن دو برابر

4) ماده خشک جیره : 4-3برابر ماده خشک آب مصرف میکنند

در شرایط آب وهوای خشک و در چرای آزاد گوسفند به تقریبا 4لیتر ودر هوای معتدل به 5/1لیتر آب ر روز نیاز دارد

انرژی :

یکی از مهمترین ورایج ترین تظاهرات کمبود تغذیه در گوسفند احتمالا مربوط به کمبود انرژی است . کمبود انرژی ممکن است به علت نقصان غذا ویا به واسطه کمبود انرژی مفید در غذاهای مصرفی گوسفند باشد .

نقصان غذایی گوسفند مربوط به :

پایان رسیدن علوفه مرتع خشکسالی ماندن غذا زیر برف و عدم استفاده از آن  فقر مواد غذایی از نظر میزان ماده خشک کاهش میزان خورد وخوراک گوسفند مربوط به :

1.      کاهش قابلیت هضم

2.      مطبوع نبودن غذا

3.      افزایش میزان لیگنین در علوفه بیش اندازه رشد کرده

منابع انرژی :

بالا : دانه ها و مکمل های پروتئین

متوسط: علوفه خشک

کم : علوفه تازه وسیلاژ

کمبود انرژی منجربه:

1.      رشد آهسته

2.      کم کردن وزن

3.      نقص تولیدمثلی

4.      کاهش شیر تولیدی

5.      مقاومت کمتربه بیماری و انگلها

6.      افزایش مرگ ومیربزغاله ها وبره ها ومیش ها وقوچ ها

پروتئین :

از نظر تشکیل تار های پشم و ساختمان بافت های بدن در رشد و نمو وآبستنی و تامین پروتئین های شیر دوره شیردهی و برای بعضی ترشحات و نیز برای حفظ غلظت طبیعی پروتئین های پلاسما و هموگلوبین خون مورد احتیاج گوسفند است.

منابع پروتئین :

بالا:منابع گیاهی و منابع حیوانی

متوسط:علوفه هایی که زودتر از شکوفه دادن (بلوغ) برداشت   می شود.                                                                                                           

پایین:دانه ها

اوره:نیتروژن غیر پروتئینی

کمبود پروتئین منجر به :

کاهش اشتها  -  کاهش سرعت رشد بویژه کاهش رشد عضلانی  -  کاهش وزن   -  کاهش نسبت تبدیل غذایی

مواد معدنی :

نقش بسیار مهمی را درانجام وظایف سیستم عصبی و استخوان سازی بدن ایفا می کنند.16ماده معدنی بعنوان ماده معدنی ضروری طبقه بندی شده اند.

مواد معدنی پرنیاز:به مقدار بیشتری مورد نیاز هستند.

مواد معدنی کم نیاز:به مقدار کمتری مورد نیاز هستند.

مواد معدنی پرنیاز:

سدیم  -  کلر  -  کلسیم   -  فسفر  -  منیزیم  -  پتاسیم  -  گوگرد

مواد معدنی کم نیاز:

ید     -     آهن      -    مس    -    منگنز   -     روی    -   مولیبدن  -    کبالت  -   سنلیم    -     فلور

سدیم و کلر:

  1. تنظیم فشار اسمزی
  2. تحریک اشتها
  3. نگاهداری تعادل آب بدن
  4. 300-250گرم در ماه

کلسیم و فسفر:

  1. نگهداری و گسترش سیستم استخوانی
  2. لگومینه ها منابع خوبی از کلسیم هستند اما فسفر کمتری دارند
  3. دانه ها کلسیم پایین و فسفر بیشتری دارند.
  4. نسبت کلسیم به فسفر 2به1است.

منیزیم:

شرکت در سیستم های آنزیمی انجام وظایف فیزیولوژیک دستگاه عصبی منیزیم با متابولیسم کلسیم و فسفر همبستگی دارد.

  گوگرد:

برای سنتز اسید آمینه های گوگرددار بوسیله میکروارگانیسم های شکمبه میش از نظر تولید بره وپشم بمقدار0.1-0.08درصد گوگرد در جیره نیاز دارد

ویتامین ها :

ویتامین ها یا از طریق جیره تامین می شوند ویا توسط حیوان ساخته می شوند با تامین مقادیر کافی پروتئین و انرژی وسایرپیش نیازها،فعالیت طبیعی شکمبه مقادیر کافی ویتامین گروه BوKرا تامین می کند ویتامین Cدربدن از گلوکز و گالاکتوز ساخته می شود در حالی که ویتامین Dدر پوست ودر اثر اشعه ماورای بنفش تولید می شود تنها ویتامین AوEبه جیره وابسته اند.

ویتامین A :

نقش ویتامین :  نگهداری سلول های اپیتیلیال  بینایی  و  تنظیم ژن وسلولهای ایمنی

کمبود ویتامین A:

کندی رشد        جفت ماندگی            بد شکلی استخوان         کاهش تولید مثل             شب کوری یا نیکتا لوپی

تولید بره بدشکل و ضعیف ویا مرده

ویتامین D:

نقش ویتامین :  تاثیر بر سیستم ایمنی و  نگهداری غلظت کلسیم وفسفرپلاسما  در حد طبیعی   

کمبود : ریکتز در حیوانات جوان و استئومالاسی در حیوانات بالغ

ویتامین E:

نقش ویتامین :

1.       شرکت در متابولیسم اسید های نوکلئیک وفرآیند های فسفریلاسیون

2.       قویترین آنتی اکسیدان

3.        محافظت اسیدهای چرب و ویتامینA در مقابل اکسیداسیون

ویتامین های گروه B:

از عوامل مغذی مورد نیاز در جیره غذایی گوسفند نیستند زیرا میکرو ارگانیسم های شکمبه بسادگی قادرند این ویتامینها را بمقداراحتیاج سنتز کنند

کمبود ویتامین 2 B میتواند منجر به فلجی و ویتامین B12منجر به کمبود کبابت شود

ویتامین C:

این ویتامین در تمام سنین ودر شرایط طبیعیبه کمک اسید D-گلوکورونیک به میزان موزد احتیاج در بافت های گوسفند سنتز شود تعداد زیادی از میکرو ارگانیسم های شکمبه از جمله اشریشیا اکلای نیز قادر به سنتز ویتامین Kدر روده بزرگ می باشد و در شرایط طبیعی احتیاجات حیوان از این نظر بخوبی تامین میشود

منابع:

دکتر تیموری یانسری،اسدالله،تغذیه گوسفند (ترجمه) ،1386،انتشارات دانشگاه مازندران

دکترسعادت نوری،منوچهر،دکترسیاه منصور،صدرالله، انتشارات اشرفی

www.sheep and goat.com

  

 


مطالب مشابه :


احتیاجات تغذیه ای گوسفند

دکتر تیموری یانسری،اسدالله،تغذیه گوسفند (ترجمه) ،1386،انتشارات دانشگاه مازندران .
منابع کنکور کارشناسی ارشد

علی مرتضوی- تولید شیر و فراورده های آن دکتر تیموری یانسری مواد غذایی جی ترجمه دکتر
منابع ارشد صنایع غذایی

تکنولوژی شیر و فراوردهای لبنی دکتر سید علی - تولید شیر و فراورده های آن دکتر تیموری یانسری
منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی

۲- صنایع لبنیات دکتر احسانی دانشگاه تهران - تولید شیر و فراورده های آن دکتر تیموری یانسری
منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی

۲- صنایع لبنیات دکتر احسانی دانشگاه تهران - تولید شیر و فراورده های آن دکتر تیموری یانسری
منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی

كنسرو سازی دکتر سهراب معینی دانشگاه تهران تولید شیر و فراورده های آن دکتر تیموری یانسری
نهمین یادمان امام و شهدای روستای یانه سر

یانه سر _ یانسر - نهمین یادمان امام و شهدای روستای یانه سر - شعرهایی از حسین تیموری یانه سری
هفتمین جلسه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات استان مرکزی - اراک

74 فاطمه یائیچی یانسری سیاوش تیموری دکتر نوری شرق
برچسب :