طرح درس سالانه ابتدایی تربیت بدنی سالتحصیلی 93-92

بسمه تعالی

طرح درس سالانه درس تربيت بدني   مجري: حسینعلی نجف زاده      پايه ششم

هفته اول

کلاس

تبريك سال نو تحصيلي و اعلام برنامه هاي سال، آشنايي با دانش آموزان

حياط

تست دانش آموزان وميزان علاقمندي آنها به رشته های آموزشگاهی

هفته دوم

حياط

آموزش گرم كردن عمومي بدن به روش علمي و عملي

حياط

آموزش و گرم كردن اختصاصي مرتبط به رشته ي مربوط

هفته سوم

حياط

آموزش دو و میدانی ( پرش ضربدری )

حياط

آموزش دو میدانی (پرتاب نیزه موشکی)

هفته چهارم

حياط

آموزش دو میدانی (پرش قورباغه ای )

حياط

انجام بازي طناب کشی

هفته پنجم

حياط

آموزش دو میدانی (دوی مارپیچ امدادی)

حياط

آموزش دو میدانی (دوی سرعت با مانع و تعویض امدادی)

هفته ششم

حياط

آموزش دو میدانی (پرش سه گام در منطقه تعیین شده)

حياط

آموزش دو میدانی (پرش سه گام)

هفته هفتم

حياط

آموزش دو میدانی (پرتاب توپ از بالای سر)

حياط

آموزش دو میدانی (دوی سرعت دو قوس)

هفته هشتم

حياط

آموزش دو میدانی (دوی سرعت بامانع)

کلاس

آموزش شطرنج بعضي از حالات كيش و مات

هفته نهم

کلاس

آموزش شطرنج  حالت تساوي و پات

کلاس

آموزش شطرنج ثبت حركات و علائم قراردادي

هفته دهم

کلاس

اجرای آموزش های رد شده و رفع اشکال آنها

کلاس

بازی دو به دو دانش آموزان با یکدیگر

هفته يازدهم

کلاس

انجام مسابقه شطرنج  بين دانش آموزان كلاس

کلاس

صحبت در مورد تغذیه و بهداشت

هفته دوازدهم

کلاس

انجام بازی دلخواه کلاسی

کلاس

آموزش دراز و نشست و انعطاف پذيري از دانش آموزان و رفع اشكال

هفته سيزدهم

کلاس

آموزش دراز و نشست و انعطاف پذيري از دانش آموزان و رفع اشكال

کلاس

برگزاری امتحان نوبت اول

هفته چهاردهم

کلاس

برگزاری امتحان نوبت اول

کلاس

برگزاري امتحان نوبت اول

هفته پانزدهم

کلاس

آموزش قوانین و مقررات یکی از رشته های آموزشگاهی

حياط

اجرای یکی از رشته های آموزشگاهی که قوانین و مقرراتش آموزش داده شد

هفته شانزدهم

کلاس

برگزاري مسابقات شطرنج بين دانش آموزان جهت انتخاب نفرات برتر

حياط

انجام بازي سنجاب و گردو. هدف: سرعت، چابكي و عكس العمل

هفته هفدهم

حياط

آموزش و شناسايي حركات رد شده در حركات گرم كردن بدن

حياط

آموزش سه گام درهندبال همراه با شوت زدن به دروازه بان

هفته هيجدهم

حياط

آموزش حركات گرم كردن عمومي بدن به صورت صحيح و به ترتيب

حياط

آموزش سه گام در هندبال و تمرينهاي مربوطه

هفته نوزدهم

حياط

اجرای طناب زدن به روشهاي مختلف

حياط

آموزش دريبل كردن در هندبال

هفته بيستم

حياط

اجرای طناب زدن دونفره و چندنفره به روشهاي مختلف

حياط

آموزش پاس و دريافت در بسكتبال

هفته بيست ويكم

حياط

بازی استاد و شاگرد

حياط

انجام بازی فوتبال

هفته بيست و دوم

حياط

بازی هدیه بیار

حياط

آموزش سه گام در بسكتبال و تمرينهاي مربوطه

هفته بيست و سوم

حياط

انجام دستمال بازی

حياط

آموزش پرتابهاي مختلف به طرف حلقه در بسكتبال

هفته بيست و چهارم

حياط

اجرای حرکات طناب زنی به دلخواه

حياط

تمرين پرتاب توپ به حلقه با حركت سه گام

هفته بيست و پنجم

حياط

 انجام بازی فوتبال

حياط

انجام بازي داژ بال.(بازی وسطی) هدف: تسلط بر توپ، چابكي، كنترل بدن

هفته بيست و ششم

حياط

انجام بازي پرتاب به سبد. هدف: هماهنگي چشم و دست

حياط

آموزش و اجرای آزمون انعطاف پذیری (رساندن دستها به طرف پا به صورت نشسته)

هفته بيست و هفتم

حياط

آموزش و اجرای پرش جفت پا (توان)

حياط

برگزاری امتحان نوبت دوم

هفته بيست و هشتم

حياط

برگزاری امتحان نوبت دوم

حياط

برگزاری امتحان نوبت دوم

هفته بيست و نهم

حياط

انجام بازي هاي دلخواه در حیاط

حياط

انجام بازي فوتبال

 

بسمه تعالی

طرح درس سالانه درس تربيت بدني   مجري: حسینعلی نجف زاده      پايه پنجم

هفته اول

کلاس

تبريك سال نو تحصيلي و اعلام برنامه هاي سال، آشنايي با دانش آموزان

حياط

تست دانش آموزان وميزان علاقمندي آنها به رشته های آموزشگاهی

هفته دوم

حياط

آموزش گرم كردن عمومي بدن به روش علمي و عملي

حياط

آموزش و گرم كردن اختصاصي مرتبط به رشته ي مربوط

هفته سوم

حياط

آموزش تنیس روی میز حرکات هماهنگی چشم و دست ، آشنایی با توپ

حياط

آموزش تنیس روی میز راکت گیری با شیوه دست دادن

هفته چهارم

حياط

آموزش تنیس روی میز ضربات کنترلی توپ و راکت

حياط

آموزش تنیس روی میز آموزش حالت آماده  گارد

هفته پنجم

کلاس

آموزش تنیس روی میز ضربه فورهند ساده

کلاس

آموزش تنیس روی میز ضربه فورهند ساده تکرار و تمرین

هفته ششم

کلاس

آموزش تنیس روی میز جلسه هفتم سرویس فورهند ساده

کلاس

آموزش تنیس روی میز جلسه هشتم ضربه بک هند ساده

هفته هفتم

کلاس

آموزش تنیس روی میز جلسه نهم آموزش بک هند ساده تکرار و تمرین

کلاس

آموزش تنیس روی میز جلسه دهم آموزش سرویس بک هند ساده

هفته هشتم

کلاس

آموزش تنیس روی میز جلسه یازدهم آموزش بازی

کلاس

آموزش تنیس روی میز جلسه دوازدهم جشنواره پایان دوره

هفته نهم

کلاس

آزمون تنیس روی میز

کلاس

آزمون تنیس روی میز

هفته دهم

کلاس

آزمون تنیس روی میز

کلاس

اجرای آموزش های رد شده و رفع اشکال آنها

هفته يازدهم

کلاس

بازی دو به دو دانش آموزان با یکدیگر

کلاس

انجام مسابقه شطرنج  بين دانش آموزان كلاس

هفته دوازدهم

کلاس

صحبت در مورد تغذیه و بهداشت

کلاس

انجام بازی دلخواه کلاسی

هفته سيزدهم

کلاس

آموزش دراز و نشست و انعطاف پذيري از دانش آموزان و رفع اشكال

حياط

آموزش دراز و نشست و انعطاف پذيري از دانش آموزان و رفع اشكال

هفته چهاردهم

کلاس

برگزاري امتحان نوبت اول

حياط

برگزاري امتحان نوبت اول

هفته پانزدهم

کلاس

برگزاري امتحان نوبت اول

کلاس

آموزش قوانین و مقررات یکی از رشته های آموزشگاهی

هفته شانزدهم

حیاط

اجرای یکی از رشته های آموزشگاهی که قوانین و مقرراتش آموزش داده شد

حياط

انجام بازي سنجاب و گردو. هدف: سرعت، چابكي و عكس العمل

هفته هفدهم

حياط

آموزش و شناسايي حركات رد شده در حركات گرم كردن بدن

حياط

آموزش سه گام همراه با شوت زدن به دروازه بان

هفته هيجدهم

حياط

آموزش حركات گرم كردن عمومي بدن به صورت صحيح و به ترتيب

حياط

آموزش سه گام در هندبال و تمرينهاي مربوطه

هفته نوزدهم

حياط

آموزش طناب زدن به روشهاي مختلف

حياط

آموزش دريبل كردن در هندبال

هفته بيستم

حياط

تمرين طناب زدن به روشهاي مختلف

حياط

آموزش پاس و دريافت در بسكتبال

هفته بيست ويكم

حياط

بازی استاد و شاگرد – سرعت عکس العمل

حياط

انجام بازي سر گروه و توپ. هدف: تسلط بر توپ، همانگي چشم و دست، سرعت عمل

هفته بيست و دوم

حياط

بازی هدیه بیار

حياط

آموزش سه گام در بسكتبال و تمرينهاي مربوطه

هفته بيست و سوم

حياط

دستمال بازی

حياط

آموزش پرتابهاي مختلف به طرف حلقه در بسكتبال

هفته بيست و چهارم

حياط

آموزش حرکات طناب زنی

حياط

تمرين پرتاب توپ به حلقه با حركت سه گام

هفته بيست و پنجم

حياط

بازی فوتبال

حياط

انجام بازي داژ بال (بازی وسطی). هدف: تسلط بر توپ، چابكي، كنترل بدن

هفته بيست و ششم

حياط

انجام بازي پرتاب به سبد. هدف: هماهنگي چشم و دست

حياط

انجام بازي تعقيب كردن بادريبل

هفته بيست و هفتم

حياط

مرحله ي اول امتحان نوبت دوم

حياط

برگزاری امتحان نوبت دوم

هفته بيست و هشتم

حياط

برگزاری امتحان نوبت دوم

حياط

برگزاری امتحان نوبت دوم

هفته بيست و نهم

حياط

انجام بازي هاي دلخواه در حیاط

حياط

انجام بازي فوتبال

 

بسمه تعالی

طرح درس سالانه درس تربيت بدني           مجري: حسینعلی نجف زاده      پايه چهارم

هفته اول

کلاس

تبريك سال نو تحصيلي و اعلام برنامه هاي سال، آشنايي با دانش آموزان

حياط

آموزش گرم كردن عمومي بدن به روش علمي و عملي

هفته دوم

حياط

آشنائی و نرمشها و و اندازه گرفتن طناب

حياط

آموزش رد کردن طناب

هفته سوم

حياط

آموزش طناب زنی ساده

حياط

آموزش طناب زنی مکث کردن

هفته چهارم

حياط

آموزش طناب زنی جلوو عقب

حياط

آموزش طناب زنی چپ و راست

هفته پنجم

حياط

آموزش طناب زنی پا باز (پروانه)

حياط

آموزش طناب زنی قیچی

هفته ششم

حياط

آموزش طناب زنی گام جاگینگ

حياط

آموزش طناب زنی پنجه پنجه

هفته هفتم

حياط

آموزش طناب زنی پاشنه و پنجه

حياط

آموزش طناب زنی گهواره

هفته هشتم

حياط

آموزش طناب زنی چرخش کمر

حياط

آموزش طناب زنی طناب بلند

هفته نهم

حياط

آموزش طناب زنی مهارتهای دو نفره

حياط

آموزش طناب زنی مهارتهای سه نفره یا چهار نفره با طناب بلند

هفته دهم

حياط

 آزمون طناب زنی

حیاط

آزمون طناب زنی

هفته يازدهم

کلاس

آموزش حرکت سرباز پیاده و فیل

کلاس

آموزش حرکت قلعه و وزیر

هفته دوازدهم

کلاس

آموزش حرکت اسب و شاه

کلاس

آموزش مات و مساوی کردن 

هفته سيزدهم

کلاس

آموزش شاه و قلعه و یک تاکتیک

کلاس

بازی و دو به دو شطرنج

هفته چهاردهم

کلاس

آموزش و تمرين درازنشست و رفع اشکال دانش آموزان

کلاس

آموزش و تمرين درازنشست و رفع اشکال دانش آموزان

هفته پانزدهم

کلاس

برگزاری امتحان نوبت اول

کلاس

برگزاری امتحان نوبت اول

هفته شانزدهم

حياط

برگزاری امتحان نوبت اول

حياط

انجام بازي سنجاب و گردو. هدف: سرعت، چابكي و عكس العمل

هفته هفدهم

حياط

آموزش و شناسايي حركات رد شده در حركات گرم كردن بدن

حياط

آموزش سه گام همراه با شوت زدن به دروازه بان

هفته هيجدهم

حياط

آموزش حركات گرم كردن عمومي بدن به صورت صحيح و به ترتيب

حياط

آموزش سه گام در هندبال و تمرينهاي مربوطه

هفته نوزدهم

حياط

آموزش طناب زدن به روشهاي مختلف

حياط

آموزش دريبل كردن در هندبال

هفته بيستم

حياط

تمرين طناب زدن به روشهاي مختلف

حياط

آموزش پاس و دريافت در بسكتبال

هفته بيست ويكم

حياط

انجام بازی فوتبال به صورت گروهی

حياط

انجام بازي سر گروه و توپ. هدف: تسلط بر توپ، همانگي چشم و دست، سرعت عمل

هفته بيست و دوم

حياط

آموزش پنجه در والیبال

حياط

آموزش سه گام در بسكتبال و تمرينهاي مربوطه

هفته بيست و سوم

حياط

انجام بازی خرگوش بی لانه (بی خانه)

حياط

آموزش پرتابهاي مختلف به طرف حلقه در بسكتبال

هفته بيست و چهارم

حياط

انجام بازي یاسر و یاور

حياط

تمرين پرتاب توپ به حلقه با حركت سه گام

هفته بيست و پنجم

حياط

انجام بازي هدیه بیار

حياط

انجام بازي داژ بال.(بازی وسطی) هدف: تسلط بر توپ، چابكي، كنترل بدن

هفته بيست و ششم

حياط

انجام بازي پرتاب به سبد. هدف: هماهنگي چشم و دست

حياط

انجام بازي تعقيب كردن بادريبل

هفته بيست و هفتم

حياط

آموزش و اجرای 4در9 متر

حياط

آموزش و اجرای 4در9 متر

هفته بيست و هشتم

حياط

برگزاری امتحان نوبت دوم

حياط

برگزاری امتحان نوبت دوم

هفته بيست و نهم

حياط

انجام بازي هاي دلخواه

حياط

انجام بازي فوتبال

 

بسمه تعالی

طرح درس سالانه درس تربيت بدني           مجري: حسینعلی نجف زاده      پايه سوم

هفته اول

کلاس

تبريك سال نو تحصيلي و اعلام برنامه هاي سال، آشنايي با دانش آموزان

حياط

ارزشيابي دانش آموزان و ميزان آمادگي جسماني آنها

هفته دوم

کلاس

صحبت در مورد اهمیت تغذیه و بهداشت

حياط

آموزش و ارزشيابي حركات پايه. 1. دويدن و راه رفتن صحيح همراه با بازي

هفته سوم

حياط

انجام حركات استقامتي براي پاها و بالاتنه(استقامت قلبي، عروقي)

حياط

انجام نرمشهاي كششي، جهشي و پرتابي

هفته چهارم

حياط

حركات تعادلي ، دويدن از بين موانع همراه بابازي

حياط

آموزش گرم كردن عمومي بدن به روش علمي و عملي

هفته پنجم

حياط

آموزش دريافت و پرتاب توپ به صورت دايره اي

حياط

اموزش دريافت و پرتاب توپ به صورت دو به دو

هفته ششم

حياط

آموزش چابكي و كنترل بدن همراه با بازي «عبور از زير پل»

حياط

انجام بازي سنجاب و گردو.

هفته هفتم

حياط

انجام بازي خرگوش بی لانه

حياط

آموزش انعطاف پذيري همراه با تمرين

هفته هشتم

حياط

تمرين پرتاب توپ به سمت دروازه با دست

حياط

آموزش بارفيكس به صورت خوابيده همراه با تمرين

هفته نهم

حياط

آموزش مهارت پريدن و جهيدن و لي لي كردن صحيح

حياط

انجام بازي با كش جهت ارزشيابي پريدن و جهيدن و لي لي كردن

هفته دهم

کلاس

آشنائی با صفحه شطرنج

کلاس

آموزش سرباز پیاده

هفته يازدهم

کلاس

آموزش حرکت فیل

کلاس

آموزش حرکت قلعه

هفته دوازدهم

کلاس

آموزش حركت ويژه ي قلعه رفتن، همراه بابازي

کلاس

آموزش و تمرين حركت ترفيع همراه با بازي

هفته سيزدهم

کلاس

آموزش بعضي از حالات كيش و مات

کلاس

آموزش حالات تساوي و مات

هفته چهاردهم

کلاس

برگزاري مسابقه بين دانش آموزان كلاس

کلاس

آموزش انعطاف پذيري دانش آموزان و رفع اشكال

هفته پانزدهم

کلاس

آموزش انعطاف پذيري دانش آموزان و رفع اشكال

کلاس

برگزاري امتحان نوبت اول

هفته شانزدهم

کلاس

برگزاري امتحان نوبت اول

حياط

بازی دلخواه دانش آموزان

هفته هفدهم

حياط

بازی خرگوش بی لانه

حياط

آموزش مهارت سه گام رفتن در هندبال

هفته هيجدهم

حياط

بازی یاور و یاسر

حياط

تمرين سه گام رفتن به صورت گروهي

هفته نوزدهم

حياط

آموزش و شناسايي حركات رد شده در حركات گرم كردن بدن

حياط

آموزش شوت زدن به دروازه همراه با سه گام

هفته بيستم

حياط

آموزش طناب زدن به روشهاي مختلف

حياط

انجام بازی شهر مجسمه ها

هفته بيست ويكم

حياط

تمرين تك تك دانش آموزان جهت طناب زدن و رفع اشكال

حياط

آموزش زدن پنالتي در هندبال همراه با تمرين.

هفته بيست و دوم

حياط

انجام بازي طناب کشی

حياط

آموزش سه گام در بسكتبال و تمرينهاي مربوط

هفته بيست و سوم

حياط

انجام بازي لی لی

حياط

آموزش پرتابهاي مختلف در بسكتبال به سمت حلقه

هفته بيست و چهارم

حياط

انجام بازي پرتاب به سبد. هدف: هماهنگي چشم و دست

حياط

آموزش و تمرين پرتاب توپ به حلقه با حركات سه گام

هفته بيست و پنجم

حياط

انجام بازي دلخواه دانش آموزان

حياط

آموزش بازي داج بال (بازی وسطی).

هفته بيست و ششم

حياط

انجام بازي هاي مختلف با حلقه هاي دايره اي

حياط

انجام بازي شكارچي. هدف: چابكي، سرعت و سرعت انتقال

هفته بيست و هفتم

حياط

آموزش حرکات لک لک (آزمون تعادل)

حياط

آموزش حرکات لک لک (آزمون تعادل)

هفته بيست و هشتم

حياط

برگزاری امتحانات نوبت دوم

حياط

برگزاری امتحانات نوبت دوم

هفته بيست و نهم

حياط

صحبت در مورد اهمیت طناب جهت حضور ذهن دانش آموزان برای سال آتی

حياط

انجام بازي فوتبال

 

بسمه تعالی

طرح درس سالانه درس تربيت بدني           مجري: حسینعلی نجف زاده      پايه دوم

هفته اول

کلاس

تبريك سال نو تحصيلي و اعلام برنامه هاي سال، آشنايي با دانش آموزان

حياط

ارزشيابي دانش آموزان درست راه رفتن و دويدن

هفته دوم

کلاس

صحبت در مورد تغذیه و اهمیت بهداشت ورزشی

حياط

انجام بعضي از حركات جهت ارزشيابي توانايي حركتي دانش آموز

هفته سوم

حياط

انجام حركات پايه ، آموزش درست راه رفتن و درست دويدن

حياط

آموزش چند نوع راه رفتن، خرگوشي، خرگوشي يك پا، خرچنگي و ...

هفته چهارم

حياط

ارزشيابي درست راه رفتن و دويدن، انجام بازي امدادي صفي

حياط

آموزش مهارت پريدن ـ دور زدن ـ چرخيدن

هفته پنجم

حياط

انجام بازي لكوموتيوراني و ماشين بازي

حياط

آموزش مهارت حركت به صورت لي لي و حركت به پهلو

هفته ششم

حياط

آموزش انواع استقرار در زمين به اشكال مختلف

حياط

آشنايي با انواع توپ در بازيها

هفته هفتم

حياط

انجام بازي لانه خرگوش. هدف: چابكي، سرعت، جايگزيني

حياط

انجام بازي گروهي با كش يا طناب جهت ارزشيابي مهارت پريدن

هفته هشتم

حياط

آموزش دريافت و پرتاب توپ

حياط

آموزش بهداشت و تغذيه ورزشي

هفته نهم

کلاس

آشنايي با صفحه شطرنج و نكات مربوط به آن و آشنايي با كل مهره ها

کلاس

انجام عملي درست گذاشتن صفحه شطرنج وچيدن مهره ها روي آن

هفته دهم

کلاس

آموزش حركت سرباز يا پياده

کلاس

ارزشيابي دانش آموزان در درست گذاشتن صفحه، درست چيدن مهره ها و حركت سرباز

هفته يازدهم

کلاس

انجام بازي شطرنج دو به دو فقط با حركت پياده

کلاس

آموزش حركت رخ و كار عملي

هفته دوازدهم

کلاس

انجام بازي شطرنج دو به دو فقط با حركت رخ و پياده

کلاس

آموزش حركت فيل و كار عملي

هفته سيزدهم

کلاس

آموزش حركتهاي اسب همراه با شكل

کلاس

آموزش حركت وزير و كارعملي

هفته چهاردهم

کلاس

انجام بازي شطرنج دو به دو فقط با حركت پياده رخ، فيل و وزير

حياط

انجام بازي دلخواه دانش آموزان

هفته پانزدهم

حياط

آموزش انعطاف پذيري دانش آموزان و رفع اشكال

حياط

آموزش انعطاف پذيري دانش آموزان و رفع اشكال

هفته شانزدهم

حياط

برگزاری امتحانات نوبت دوم

حياط

برگزاری امتحانات نوبت دوم

هفته هفدهم

حياط

انجام بازي طناب كشي.

حياط

انجام بازي دستمال بازی

هفته هيجدهم

حياط

انجام بازي توپ ديواري. هدف: سرعت، چابكي، تسلط بر توپ

حياط

انجام بازي شهر مجسمه ها

هفته نوزدهم

حياط

انجام بازي طناب كشي

حياط

انجام بازي خرگوش بی لانه (بی خانه)

هفته بيستم

حياط

انجام بازي دویدن در مسير متنوع.

حياط

انجام بازي پرتاب به سبد. هدف: هماهنگي چشم و دست

هفته بيست ويكم

حياط

آشنائی و نرمشها و اندازه گرفتن طناب

حياط

آموزش طناب زدن به صورت جفت پا از جلو

هفته بيست و دوم

حياط

اجرای طناب زدن به صورت جفت پا از جلو

حياط

انجام بازي بدو پاس بده.

هفته بيست و سوم

حياط

آموزش و تمرين طناب زدن به صورت يك پا از جلو

حياط

انجام بازي بردن توپ با پا. هدف: مهارت جلو بردن توپ با كنترل

هفته بيست و چهارم

حياط

آموزش و تمرين طناب زدن از عقب

حياط

انجام بازي امدادي چيدن و بر چيدن. هدف: چابكي، سرعت

هفته بيست و پنجم

حياط

آموزش طناب زدن به صورت ضربدري

حياط

انجام بازي لی لی

هفته بيست و ششم

حياط

انجام بازي دلخواه دانش آموزان در كلاس يا سالن

حياط

انجام بازي طناب کشی

هفته بيست و هفتم

حياط

انجام بازي حفظ تعادل با كتاب روي سر. هدف: تعادل، كنترل بدن

حياط

آموزش حرکات لک لک (آزمون تعادل)

هفته بيست و هشتم

حياط

آموزش حرکات لک لک (آزمون تعادل)

حياط

ارزشيابي موارد آموزش داده شده جهت امتحان نوبت دوم

هفته بيست و نهم

حياط

ارزشيابي موارد آموزش داده شده جهت امتحان نوبت دوم

حياط

انجام بازی دلخواه دانش آموزان

 

بسمه تعالی

 

طرح درس سالانه درس تربيت بدني           مجري: حسینعلی نجف زاده      پايه اول

هفته اول

کلاس

تبريك سال نو تحصيلي و اعلام برنامه هاي سال، آشنايي با دانش آموزان

حياط

 آموزش راه رفتن صحیح

هفته دوم

کلاس

صحبت در مورد اهميت انجام ورزش و نكات ايمني و بهداشتي و انجام يك بازي سرگرم كننده

حياط

آموزش دویدن صحیح

هفته سوم

حیاط

انجام حركات پايه، آموزش درست راه رفتن و درست دويدن

حیاط

آموزش چند نوع راه رفتن، خرگوشي، خرگوشي يك پا، خرچنگي و...

هفته چهارم

حياط

ارزشيابي درست راه رفتن و دويدن، انجام بازي امدادي صفي

حياط

آموزش مهارت پريدن، دور زدن، چرخيدن

هفته پنجم

حياط

انجام بازي لكوموتيوراني و ماشين بازي

حياط

آموزش مهارت حركت به صورت لي لي و حركت به پهلو

هفته ششم

حياط

آموزش انواع استقرار در زمين به اشكال مختلف

حياط

آشنايي با انواع توپ در بازيها

هفته هفتم

حياط

انجام بازي لانه خرگوشي. هدف: چابكي، سرعت، جايگزيني

حياط

انجام بازي گروهي با كش يا طناب جهت ارزشيابي مهارت پريدن

هفته هشتم

حياط

آموزش دريافت و پرتاب توپ

حياط

انجام بازي دلخواه دانش آموزان      

هفته نهم

کلاس

آموزش بهداشت و تغذيه ورزشي، زمان نوشيدن آب

کلاس

 آشنايي با صفحه شطرنج و نكات مربوط به آن و آشنايي با كل مهره ها

هفته دهم

کلاس

انجام عملي درست گذاشتن صفحه شطرنج و چيدن مهره ها روي آن

کلاس

آموزش حركت سرباز يا پياده

هفته يازدهم

کلاس

ارزشيابي دانش آموزان در درست گذاشتن صفحه، درست چيدن مهره ها و حركت سرباز

کلاس

انجام بازي شطرنج دو به دو و فقط با حركت پياده

هفته دوازدهم

کلاس

آموزش حركت رخ و كار عملي

کلاس

آموزش حركت فيل و كارعملي

هفته سيزدهم

کلاس

انجام شطرنج دو به دو فقط با حركت پياده، رخ و فيل

کلاس

آموزش حركت وزير و كار عملي

هفته چهاردم

کلاس

انجام بازي شطرنج دو به دو فقط با حركت پياده، رخ،فيل و وزير

کلاس

آموزش حركت هاي اسب همراه با شكل

هفته پانزدهم

کلاس

آموزش انعطاف پذيري دانش آموزان و رفع اشكال

کلاس

آموزش انعطاف پذيري دانش آموزان و رفع اشكال

هفته شانزدهم

کلاس

برگزاری امتحانات نوبت دوم

کلاس

برگزاری امتحانات نوبت دوم

هفته هفدهم

حیاط

انجام بازی هدیه بیار

حياط

انجام بازی دستمال

هفته هجدهم

حياط

آشنایی و نرمش ها و اندازه گرفتن طناب

حياط

انجام بازي طناب كشي

هفته نوزدهم

حياط

انجام بازي شهر مجسمه ها

حياط

انجام بازي طناب كشي

هفته بيستم

حياط

آموزش طناب زدن به صورت جفت پا از جلو

حياط

انجام بازي مسير متنوع . هدف: سرعت، چابكي، تعادلي، قدرتي

هفته بيست ويكم

حياط

انجام بازي پرتاب به سبد. هدف: هماهنگي چشم و دست

حياط

انجام بازي توپ ديواري. هدف: سرعت، چابكي، تسلط بر توپ

هفته بيست و دوم

حياط

اجرای طناب زنی به صورت جفت پا از جلو

حياط

انجام بازي بدو پاس بده

هفته بيست و سوم

حياط

آموزش و تمرين طناب زدن به صورت يك پا از جلو

حياط

انجام بازي بردن توپ با پا. هدف: مهارت جلو بردن توپ با كنترل

هفته بيست و چهارم

حياط

آموزش طناب زدن ساده به عقب

حياط

اجرای طناب زدن ساده به عقب

هفته بيست و پنجم

حياط

آموزش طناب زدن به صورت پای ضربدري

حياط

اجرای طناب زدن به صورت پای ضربدري

هفته بيست و ششم

حياط

انجام بازي دلخواه دانش آموزان در كلاس يا سالن

حياط

انجام بازي لی لی    هدف : توان - تعادل

هفته بيست و هفتم

حياط

انجام بازي حفظ تعادل با كتاب روي سر. هدف: تعادل، كنترل بدن

حياط

آموزش حرکات لک لک (آزمون تعادل)

هفته بيست و هشتم

حياط

آموزش حرکات لک لک (آزمون تعادل)

حياط

ارزشيابي موارد آموزش داده شده جهت امتحان نوبت دوم

هفته بيست و نهم

حياط

ارزشيابي موارد آموزش داده شده جهت امتحان نوبت دوم

حياط

انجام بازی دلخواه دانش آموزان

 

 

دوست و همکار عزیز :  طرح درس فوق با توجه به آب و هوای استان اردبیل طراحی شده احتمالاً در استانی قبیل خوزستان  و هرمزگان و ... کاربردی نداشته باشد .و ضمنا در ماه های قبلی مطالب وبلاگ طرح درسی روزانه هم برایتان جهت استفاده گذاشته ام... بگردی پیدا می کنی ...

مثال کلاس چهارم : طرح درس تا هفته دهم در حیاط برگزار می شود و با توجه به برودت هوا از هفته یازدهم الی پانزدهم در کلاس برگزار و منبعد آن که هوا متعادل می شود در حیاط اجرا می شود.

 نمونه بازی هایی که در طرح درس قید شده است .

(( نام بازی:سنجاب و گردو ))

1-   کلیه بازیکنان روی یک خط نشسته و دست چپ خود را دراز می کنند.یکی از بچه ها نقش سنجاب را بازی می کند و توپ کوچکی را که در دست او هست به آرامی در حال راه رفتن یا دویدن در دست یکی از بازیکنان می گذارد.2-   بازیکن مربوطه فورا بلند شده و و سنجاب را تا محل از پیش تعیین شده تعقیب می کند.اگر سنجاب به محل خود رسید بازی را برده و آن وقت دوباره بازی را ادامه می دهد.و اگر گرفته شود تعقیب کننده سنجاب می شود و بازی ادامه پیدا می کند.

بازی: خرگوش بی لانه

1-   بازیکنان از 1 تا 3 می شمارند و شماره های یک و دو روبروی هم می ایستند و دست یکدیگر را می گیرند و تشکیل لانه میدهندو شماره های سه خرگوش می شوند و بین دست های آنان یعنی داخل لانه قرار می گیرند.یک نفر به نام خرگوش و دیگری به نام شکارچی در وسط قرار می گیرد.

2-     خرگوش بی خانه در هر خانه ای که رفتن خرگوش آن خانه باید خارج شود و شکارچی سعی می کندیکی از خرگوش ها را  در خارج خانه ها بزند.

3-   وقتی که شکارچی یکی از خرگوش ها را در خارج خانه ها زد خرگوش زده شده شکارچی می شود و شکارچی خرگوش بی خانه می شود و بازی ادامه پیدا می کند.بعد از مدتی بازیکنان خرگوش با کسانی که خانه درست کرده اند عوض می شوند.

بازی: استاد و شاگرد

بازیکنان را در دو گروه موازی و مساوی مطابق شکل در محوطهی مستطیل شکل آرایش می دهیم به طوری که فاصله ی تقریبی دو گروه از یکدیگر 20 متر باشد.
افراد هر گروه را از یک تا آخرین نفر، شماره گذاری می کنیم به گونه ای که نفر اول هر گروه، مقابل نفر آخر گروه دیگر قرار گیرد.سپس توپ ها را مطابق شکل در میدان قرار می دهیم (یکی را وسط میدان و دو تای دیگر را در سه متری گروه ها قرار می دهیم و توپ نزدیک به هر گروه، متعلق به گروه مقابل است). حال مربی با یک نفر به عنوان هدایت کننده ی بازی در محوطه می ایستد و شماره ای را ذکر می کند، مثلاً: 8
بلافاصله بازیکنان شماره 8 هر دو تیم با سرعت به طرف توپ خودشان می دوند تا آن را با دست لمس کنند، هر کدام زودتر این کار را انجام داد، استاد و آن دیگری شاگرد است.
اکنون دو بازیکن در کنار توپ وسط قرار می گیرند. استاد یک سری حرکات نرمشی و نمایشی از خود ارائه می دهد که شاگرد مجبور به تقلید از حرکات اوست.
ناگهان استاد از غفلت شاگرد استفاده کرده و توپ وسط را از زمین برداشته و به طرف گروه خود می دود.
اگر شاگرد نتواند قبل از رسیدن استاد به دو متری گروهش که قبلاً با خط مشخص شده است او را با دست لمس نماید، استاد یک امتیاز کسب کرده است ولی چنانچه اگر شاگرد موفق گردید او یک امتیاز کسب می کند.
در خاتمه گروهی که سریعتر مجموع امتیازاتش را به عدد مشخصی که قبلاً تعیین کرده اند برساند، برنده شناخته خواهد شد.نکات: در بعضی مواقع ممکن است استاد و شاگرد چندین بار به تعقیب یکدیگر بپردازند تا آخر الامر امیاز به یک از گروه ها تعلق بگیرد.

بازی : دستمال بازی

دانش آموزان را به دو گروه مساوي تقسيم مي كنيم و در يك فاصله  مساوي كه دستمال در وسط ميدان مابين دو گروه قرار گرفته مي ايستند و باسوت مربي يا معلم نفرات اول هرگروه با نهايت سرعت به طرف دستمال حركت مي كنند هر فردي زودتر به دستمال برسد و دستمال را به گروه خود برگرداند يك امتياز كسب مي كند و بازي بدينروال ادامه مي يابد و در پايان هر گروه امتياز بيشتري كسب كند پيروز ميدان خواهد بود

 

بازی : امدادی چیدن و برچیدن

بازیکنان به دو گروه تقسیم شده و به موازات هم ، در دو ستون ، پشت خط شروع ، می ایستند. در مقابل و راستای هر گروه ستونی از فاصله ی 6 متری دایره هایی به قطر نیم متر که به اندازه ی یک متر از هم فاصله دارند رسم می گردد ، که تعداد آنها برابر تعداد بازیکنان است.
در کنار هر خط شروع تعدادی قطعه چوب (و یا توپ و سنگ و قوطی های حلبی) قرار دارند که تعداد آنها نیز برابر تعداد بازیکنان است.


با فرمان مربی نفرات اول هر ستون یکی از چوب های کنار خط شروع را برداشته و خود را با سرعت به دایره ی اولی روبروی ستون خود می رسانند و آن را داخل همان دایره ها قرار داده و به سرعت بر می گردند و دست خود را به دست نفر بعد از خود (نفر دوم) زده و در ته صف یا ستون جای می گیرند.
نفرات بعدی نیز به همان روال بازی را ادامه می دهند و با برداشتن چوبی از کنار خط و قرار دادن آنها در داخل دایره ی دوم و برگشتن و زدن دست بر دست نفر بعدی (نفر سوم) در ته صف جای می گیرند.
تا اینکه بالاخره تمامی چوبها درون دایره ها قرار می گیرند (یعنی : چیدن)
حال نوبت هر بازیکنی از هر ستونی که هست بایستی چوب داخل اولین دایره را با خود بیاورد و در کنار خط شروع بر زمین بگذارد و در ته صف قرار گیرد .
این عمل به ترتیب توسط نفرات هر گروه انجام می گیرد تا جائیکه کلیه ی قطعات چوب از داخل دایره ها جمع آوری گردد (یعنی : برچیدن)
این بازی نیز دارای مقرراتی است که ذکر آنها خالی از لطف نیست:
1- نفرات ستون بایستی همیشه در پشت خط شروع قرار گیرند.
2- تا نفر دونده دست بعدی را لمس نکرده ، حق حرکت ندارد.
3- قطعات چوب (یا سایر اشیاء) حتماً بایستی در وسط دایره ها قرار گیرند.
4- همیشه تعداد بازیکنان و دایره ها و قطعه چوب ها مساوی است.

نتیجه بازی: این بازی به دلیل دسته جمعی بودن جنبه ی اجتماعی دارد که وسیله ای خواهد بود برای کسب تجارب اجتماعی و رشد و ارتقاء نیروهای روحی و جسمی کودک یعنی : دقّت ، حافظه ، تجسّم ، نظم و ترتیب و چابکی و چالاکی .

 

 بازی شکارچی

در این بازی اعضای گروه یک دایره بزرگ تشکیل می دهند. یکی از بچه ها به عنوان شکارچی انتخاب شده و در مرکز دایره می نشیند. شکارچی چشم هایش را می بندد و تا عدد ۲۰ شروع به شمارش می کند. در این فاصله اعضای گروه فرار کرده و در مکان های مختلف مخفی می شوند. شکارچی پس از شمارش اعداد، شروع به جست وجوی افراد گروه می کند. اعضای گروه هر کدام صدای یکی از حیوانات را تقلید کرده و شکارچی از طریق صدا، محل اختفای هر یک از بچه ها را کشف می کند.در صورتی که شکارچی موفق به شکار حداقل پنج حیوان مختلف شود برنده بازی است و ۲۰ امتیاز می گیرد. در غیر این صورت از بازی اخراج شده و یکی دیگر از بچه ها به عنوان شکارچی انتخاب می شود.

 

نام بازی : شهر مجسمه ها 

تعداد بازیکنان : محدودیتی ندارد

سن بازیکنان  7 الی 14 ساله

ابزاز لازم : سنگ و گچ جهت خط کشی

اهداف بازی : کنترل و بهبود  تعادل

شرح بازی :دانش آموزان به طور دلخواه هر یک حرکتی را از خود نشان می دهند ناگهان معلم فرمان ایست می دهد و همه موظفند در همان حالت خود بی حرکت بایستند خنده و یا حرکت باعث اخراج بازیکن از بازی می شود . بازی تا مشخص شدن نفر نهایی ادامه دارد .

 

 

نام بازی : لی لی

تعداد بازیکنان : محدودیتی ندارد

سن بازیکنان :9 الی 15 ساله

ابزاز لازم : کفش مناسب ورزشی

اهداف بازی : توان – تعادل

شرح بازی : با قرعه کشی گروه مهاجم و مدافع تعیین می شود مدافع داخل زمین و مهاجم بیرون زمین قرار می گیرد یکی از یاران مهاجم با یک پا وارد زمین بازی می شود و به صورت لی لی به بازیکنان داخل زمین حمله کرده و با دست آنها را لمس می کند و از بازی اخراج می کند و بازیکنان داخل زمین نیز سعی دارند با فرار از دسترس مهاجم دور بمانند ، اگر مهاجم پای دیگرش را زمین بگذارد خواهد سوخت و نفر دیگر داخل زمین می آید بازی تا لی لی رفتن آخرین نفر گروه مهاجم ادامه می یابد اگر تمام بازیکنان داخل زمین را لمس کنند جای دو گروه عوض می شود وگرنه در دور بعدی هم به عنوان مهاجم بازی می کنند زمان بازی 10 دقیقه است هر برد یک امتیاز دارد هر کدام از گروهها بتواند در این 10 دقیقه ام


مطالب مشابه :


طرح درس سالانه ورزش

طرح درس سالانه ورزش . مجری : انجام بازی فوتبال. درس آزاد. علل
طرح درس روزانه راهنمائی آموزش فوتبال(کنترل (استپ ) وپاس بغل پا

طرح درس روزانه عنوان درس: آموزش فوتبال (روزانه ، هفتگی ،ماهانه،سالانه)
نمونه طرح درس تربيت بدني

عدم توفیق تیم های ملی ایران در المپیک پکن و عدم راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به طرح درس
طرح درس سالانه و طرح در روزانه

ورزش برای همه - طرح درس سالانه و طرح در روزانه جداول لیگهای معتبر فوتبال ایران و
طرح درس تربیت بدنی سالانه پایه چهارم

طرح درس سالانه درس تربيت بدني مجري: محمد براتی انجام بازي فوتبال
طرح درس سالانه ابتدایی تربیت بدنی سالتحصیلی 93-92

طرح درس سالانه درس تربيت بدني مجري: حسینعلی انجام بازی فوتبال به صورت
طرح درس سالانه درس تربیت بدنی

طرح درس سالانه درس تربیت بدنی ماه . حیطه آمادگی آموزش مربیگری فوتبال و فوتسال و
نمونه جدول طرح درس سالانه ریاضی پنجم

نمونه جدول طرح درس سالانه ریاضی پنجم محاسبه مساحت زمین فوتبال.
برچسب :