نمونه سوالات

     ج-مرودشت فارس             د-دست گبی مغولستان

 

2-کدامیک از درختان، نشانه باغ ارام و باغ فین هستند؟

الف-چنار                       ب-زربین                        ج-نارون                         د-سروشیراز

 

3-درخت آکاسیای برگ بیدی، بومی کدام کشور است؟

الف-ایران                       ب-استرالیا                      ج-آرژانتین                      د-آفریقای جنوبی

 

4-رویشگاه طبیعی درخت سنجد، مربوط به کدام اقلیم می باشد؟

الف-اقلیم جنگلهای مرطوب                                    ب-اقلیم جنگلهای نیمه گرمسیری

ج-اقلیم جنگلهای نیمه خشک                                  د-اقلیم جنگلهای نیمه مرطوب

 

5-نام لاتین جنس درخت حرا، از نام کدام دانشمند ایران برگفته شده است؟

الف-رازی                       ب-فارابی                       ج-ابوعلی سینا                 د-جابرحیان

 

6-اولین پارکی که در ایران عنوان پارک ملی را به خود اختصاص داد کدام است؟

الف-خجیر                      ب-گلستان                      ج-سرخه حصار                د-دریاچه ارومیه

 

7-بهترین ترکیب گونه ای برای ایجاد تفرجگاه کدامست؟

الف-تنها دو لپه ای ها                                             ب-بیشتر دولپه ای ها و کمتر تک لپه ای ها

ج-ترکیب برابر تک لپه ای ها و دو لپه ای ها                 د-بیشتر تک لپه ای ها و کمتر دو لپه ای ها

 

8-مناسبترین سنگ مادر برای شهرسازی کدامست ؟

الف-ماسه سنگ                ب-گرانیت                      ج-شیست                       د-سنگ رس

 

9-جنگلهای مانگرو ایران، در کدام پهنه اقلیمی قرار دارند؟

الف-پهنه نیمه گرمسیری          ب-پهنه خشک             ج-پهنه نیمه خشک            د-پهنه بیابانی

 

10-طراحی منظر شهری در دیدگاه فرا تجدد (پست مدرنیزم) با کدام یک از مفاهیم مرتبط است؟

الف-بیشتر بر اکوسیستم های شهری متمرکز می شود.

ب-با روند تاریخی توسعه و تحول منظر بی توجه است.

ج-دارای دید جامع و فراگیر نسبت به روند تحول منظر شهری است.

د-ماهیت نسبی گرا و انعطاف پذیر داشته و ترکیب (کلاژ) را به عنوان شکل اولیه بیان می پذیرد.

 

11-رابطه انسان با محیط یک رابطه ................. است.

الف-امکانی                     ب-جبری                       ج-مستقیم                       د-احتمالی

 

12-اجزاء محتوای طراحی شهری عبارتند از :

الف-فرم و فضای شهر

ب-لبه نشانه، راه، محله و گره

ج-فعالیتهای شهری، فضاهای شهری، فرم شهری

د-خیابانها، پارک ها، فضاهای باز و میادین

 

13-از نظر پایداری، کدام یک از اشکال مناسبترند؟

الف-شعاعی-شطرنجی        ب-خطی-نامحدود            ج-متمرکز-پراکنده             د-مرکزی-اورگانیک

 

14-کدام گروه، شهر را به چهار کاربری اصلی زیر تقسیم می کند :

1- مسکن        2-کار         3-تفریح        4-رفت و آمد

الف-مدرنیست ها              ب-سنت گرایان                ج-فرهنگ گرایان              د-پست مدرنیست ها

 

15-از دید طراحی و برنامه ریز محیط، کدام یک از موارد زیر در تهیه یک طرح توسعه مهمتر است؟

الف-نظرات کارفرما                                               ب-ارزیابی توان اکولوژیک زمین

ج-بحث با برنامه ریزان محلی                                   د-نیازهای استفاده کنندگان فعلی و آتی

 

16-مهمترین نتیجه مطالعات جامع مرحله شناخت در فرآیند طراحی محیط کدام است؟

الف-تعیین اولویتهای برنامه                                      ب-ریشه یابی مسائل و مشکلات

ج-تعیین میزان دخالت طراح در محیط                        د-آگاهی از کم و کیف مسائل و امکانات منطقه مورد مطالعه

 

17-مهمترین عامل در تحلیل الگوهای طبیعی یا فرهنگی کدام است؟

الف-هدف             ب-روش                ج-تکنیکهای اندازه گیری              د-تعداد متغیرهای طبیعی یا فرهنگی

 

18-کدام یک از افراد در بسط نظریه زیبایی شناسی اکولوژیک نقشه داشته اند؟

الف-پیتر گانتر                  ب-شریل فاستر                ج-آلدو لئوپولد                 د-آرتور شوپنهاور

                                                                                                          

19-کدام نوع هندسه به توصیف اشیا و یا الگوهایی می پردازد که در مقیاسها یا بزرگنمایی های متفاوت خود – مشابه باشند؟

الف-هندسه اقلیمی            ب-هندسه فراکتال             3-هندسه کروی                4-هندسه مختلف المقیاس

                                                                                                          

20-به منظور تلطیف شرایط زیستی و سایه اندازی سوی جبهه جنوبی ساختمانها در منطقه معتدل نیمکره شمالی، استفاده از کدام روش بهتر است؟

الف-درختان همیشه سبز     ب-عناصر بنایی مانند دیوار  ج-سقف پیش آمده ساختمان           د-درختان پهن برگ خزان پذیر

                                                                                                          

21-ادراک و تفسیر محیط زیست، حاصل کدام یک از شرایط است؟

الف-آنچه در برابر چشمان ما قرار دارد و آنچه در فکرمان می گذرد.

ب-سابقه عملی و نحوه تفکر فرد بیننده

ج-قدرت خلاقیت استفاده کننده از محیط

د-خصوصیات محیطی که در برابر چشم بیننده قرار دارد.

 

22-کدام گروه از آثار تاریخی، با مکان صحیح مشخص شده است؟

الف-هشت بهشت : اصفهان – شمس العماره : یزد

ب-باغ فین : کاشان – مقبره شیخ عبدالصمد : اردستان

ج-عالی قاپو : قزوین – باغ ارم : شیراز

د-باغ شاهزاده : نیشابور – عالی قاپو : اصفهان

 

23-استفاده از ردیف های درختان با رنگهای تیره و روشن به صورت ردیفی در لبه و عمق فضا، کدام تاثیرپذیری را ایجاد می نماید؟

1-عمق فضا را افزایش و یا کاهش می دهد.

2-لبه سایه دار به صورت حصار ایجاد می نماید.

3-گسستگی در عمق فضا و هیجان را افزایش می دهد.

4-پیش زمینه تاریک و روشن ایجاد می نماید.

 

24-در یک منطقه شهری، گیاهان سالیکورینا و سالسولا با تراکم نسبتاً کم مشاهده می گردد. با توجه بر خصوصیات این گیاهان، می توان تصور کرد که :

1-خاک منطقه شور و سدیمی است.

2-لایه خاک سطحی ضعیف و اسیدی می باشد.

3-حاکی از قلیایی بودن خاک است.

4-دلیل بالا بودن سطح آب های زیر زمینی می باشد.

 

25-رنگ گل، زمان گلدهی گیاه پوششی پاپیتال ( عشقه  Hedera helix ) کدام است؟

1- گل های ریز بنفش در بهار

2- گل های ریز سفید در اواخر تابستان

3- در هیچ فصلی پاپیتال گل دهی ندارد.

4- گل های خوشه ای گرد سبز رنگ در اواخر پاییز

 

26-کدام عبارت، رنگ گل زمان گلدهی شیر خشت Cotoneaster microphylla رانشان می دهد؟

1- گل سفید و کوچک در خرداد ماه

2- گل های زرد رنگ در پاییز

3- گل های سبز رنگ در بهار

4- گل های بنفش رنگ در شهریور ماه

 

27- زمان مناسب برای کاشت پاجوش درخت نخل کدام است؟

1- اواسط مرداد ماه                                                    2- در اوایل بهار

3- در اواخر زمستان                                                  4- در زمستان زمان خواب گیاه

 

28- زمان گلدهی Rosa wichuraiana کدام فصل است؟

1- بهار      2- تابستان     3-  از اوایل بهار تا پایان پاییز      4- از اواخر زمستان تا اواسط تابستان

 

29- مهمترین عامل در هنگام بررسی فرم گیاه چیست؟

1- فرم جمعی و گل گیاه

2- فرم انفرادی و برگ گیاه

3- فرم انفرادی و گل گیاه

4-فرم انفرادی گیاه و فرم جمعی آن

 

30- نام علمی سرو شیراز چیست؟

1- Cupresus  arizonica var. ceriformes       

2 - Cupresus sempervirens var. fastigiata

3-  horizontalis . Cupresus sempervirens var

4-  ceriformes  .Cupresus sempervirens var

 

31- نام علمی کاج تهران کدام است؟

1- Pinus nigra

2-elderica  Pinus

3-Pinus silvestris

4- Pinus longifolia

 

32- نام علمی Picea excelsa مربوط به کدام گیاه است؟

1- کاج ایرانی          2- سرو نقره ای            3- کاج نوئل معمولی          4- کاج نوئل نقره ای

 

33- کدام یک از چمن ها گرمسیری می باشد؟

1- Lolium perene

2- Cynodon dactylon

3- Festuca rubra

4- Agrostis tenuis

 

34- Cupresus arizonica نام علمی کدام گیاه است؟

1- سرو ناز                 2- سرو نقره ای             3- سرو شیراز            4- سرو زربین

 

35- کدام گروه از مجموعه گیاهان، جهت تقسیم فضا در طراحی فضاهای شهری، نقش اساسی دارند؟

1- پرچین ها ( Hedges )

2- گیاهان نمونه ( Specimen )

3- گیاهان پوششی ( Grand covers )

4- گیاهان بالارونده ( Climbing plants )

 

36- فصل کاشت گیاهان پیازی که در بهار گل می دهند مثل نرگس، لاله و سنبل، کدام است؟

1- بهار                        2- پاییز                  3- تابستان              4- زمستان

 

37- یکی از درختان سوزنی برگ خزان دار، مناسب طراحی فضای سبز در مناطق معتدل و سرد کدام است؟

1-  Larix sp.                                                            2- Pinus sp.  

3- Cedrus sp.                                                          4-  Cupresus sp.

 

38- بهترین روش هرس درختان در زمان برخورد  با سیم های برق در شهرها کدام است؟

1- هرس زمستانه                                             2- هرس تابستانه

3- هرس Y شکل                                             4- هرس T شکل

 

39- در تشخیص مناسب ترین زمان برای کاشت چمن  در شرایط آب و هوایی تهران، کدام مورد صحیح است؟

1- اسفند   2- آخر آبان    3- اواخر فروردین و یا اوایل مهر ماه     4- اواخر خرداد و یا اوایل تیر

 

40- مهمترین عوارض سوء ناشی از کاشت درختان چنار و انواع صنوبرها در فضاهای سبز شهری، کدام است؟

1- خزان زودرس

2- نیاز فراوان به آب

3- حساسیت گیاه به عوامل آلوده ساز محیطی

4- ایجاد حساسیت و آلرژی های پوستی و تنفسی در بین مردم

 

41- در انتخاب مناسب ترین نوع گیاهان برای کاشت در مناطق آلوده به میکرب ( بیمارستانها و آسایشگاه ها ) کدام پاسخ صحیح است؟

1- اقاقیا و بلوط

2- چنار و انواع صنوبر

3- افرا و زبان گنجشک

4- انواع کاج ها و اکالیپتوس ها

 

42- در انتخاب مناسب ترین نوع گیاهان برای کاهش آلودگی صدا در محیط های شهری کدام پاسخ صحیح است؟

1- ترکیب سوزنی برگان خزان کننده و پهن برگان خزان کننده

2- درختان و درختچه های پهن برگ و خزان کننده ( چنار و اقاقیا )

3- سوزنی برگان خزان کننده ( دارتالاب ) و گیاهان پوششی ( دای کوندرا )

4- سوزنی برگان پر شاخه و متراکم ( کاج ها و سرو ها ) همراه با پهن برگان همیشه سبز ( زیتون )

 

43- در انتخاب مناسب ترین ترکیب گونه های گیاهی قابل استفاده به عنوان باد شکن در محیط های شهری کدام پاسخ صحیح است؟

1- کاشت توده ای درختچه هایی نظیر طاووسی و توری

2- کاشت ردیف های نامنظم از درختان آیلان ( عرعر ) و انواع بیدها

3- کاشت ردیفی از درختان تبریزی همراه با زیتون، سنجد، توت سفید یا توت آمریکایی

4- کاشت ردیفی یا پراکنده ای از سوزنی برگان همیشه سبز نظیر سرو نقره ای و سرو شیراز

 

44- در برآورد مقدار مناسب بذر چمن در واحد سطح ( متر مربع ) کدام پاسخ صحصح است؟

1- بذرهای ریز ( چمن آفرقایی ) 50-30 گرم در متر مربع- بذر های درشت ( چمن هندی ) 25-10گرم در متر مربع

2- بذرهای ریز ( چمن آفرقایی ) 20-15 گرم در متر مربع- بذر های درشت ( چمن هندی ) 50-30گرم در متر مربع

3- بذرهای ریز ( چمن آفرقایی ) 60-50 گرم در متر مربع- بذر های درشت ( چمن هندی ) 100گرم در متر مربع

4- بذرهای ریز ( چمن آفرقایی ) 150-100 گرم در متر مربع- بذر های درشت ( چمن هندی ) 250گرم در متر مربع

 

45- مهمترین عوامل تعیین سرانه فضای سبز شهری چیست؟

1- آلودگی های محیط و آب در منطقه مورد نظر

2- شرایط زیستی انسان و آلودگی ها در منطقه مورد نظر

3- شرایط رشدی گیاهان و آب در منطقه مورد نظر

4- شرایط رشدی گیاهان و شرایط زیستی انسان در منطقه مورد نظر

 

46- در مبحث طراحی پارکها و تفرجگاهها ( اوقات فراغت ) به کدام پاسخ اطلاق می شود؟

1- مدت زمانی که یک فرد به تفریح می پردازد.

2- مدت زمانی که یک فرد به استراحت می پردازد.

3- مدت زمانی که یک فرد دست به فعالیتهای غیر اقتصادی می زند.

 4- مدت زمانی که یک فرد از انجام تعهدات و تکلیف اجتماعی و شغلی آزاد است.

 

47- از نقطه نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری از کدام گروه ضوابط می باشند؟

1- اختیاری                  2- اجباری                 3- اجباری مشروط          4- اختیاری مشروط

 

48- درختان قابل توصیه جهت کشت در حاشیه خیابانها می بایست دارای کدام خصوصیات باشند؟

1- مقاوم به آلاینده ها با ریشه های قوی- سایه انداز

2- مقاوم به آلاینده ها، گل و میوه، زیبا و سیستم ریشه ای قوی

3- نمایی منظم، چوب مقاوم و غیر شکننده با ریشه ای قوی، مقاوم در برابر آلاینده ها

4- همیشه سبز، ارتفاع بلند، مقاوم به خشکی، با سیستم ریشه ای قوی

 

49- ارزیابی توان سرزمین برای ایجاد فضای سبز با چه اهدافی صورت می پذیرد؟

1- شناسایی منابع

2- شناخت امکانات و محدودیت ها

3- انتخاب مکان و گونه های گیاهی مناسب

4- تهیه لایه های اطلاعاتی برای تولید نقشه های GIS

 

50-کدام دسته از عوامل در شناسایی منابع اقتصادی- اجتماعی برنامه ریزی توسعه و ایجاد فضای سبز، دارای اهمیت بیشتری است؟

1- جمعیت، مالکیت ها، اقتصاد شهر

2- سرانه فضای سبز موجود، طرح های جامع و تفصیلی

3- جمعیت، تأسیسات و تسهیلات- گردشگری و تفرج

4- جمعیت، مالکیت ها و اقتصاد شهر، تأسیسات و تسهیلات، جهت و پراکنش توسعه شهری، گردشگری و تفرج

 

51- مهمترین عامل در انتخاب گونه های گیاهی از مناطق گرم و معتدله ( اروپای مرکزی ) برای ایجاد فضای سبز در شهر های ایران کدام است؟

1- فقط رطوبت کافی

2- مقاومت به سرمای زمستانه

3- وجود خاک غنی و رطوبت کافی

4- میزان تابش و گرمای هوا در تابستان، تأمین منابع آب شیرین

 

52- مهمترین عامل در انتخاب گونه گیاهی از مناطق سرد(آمریکای شمالی و اروپای شمالی) برای ایجاد فضای سبز در شهر های ایران کدام است؟

1- مقاومت در برابر میزان تابش و گرما

2- وجود خاکهای اسیدی

3- شیب و جهت آن

4- میزان بارندگی

 

53- کاربرد انجام مطالعات ژئوبتانیک در طراحی فضاهای سبز شهری چیست؟

1- انجام مطالعات فنولوژی

2- جلوگیری از انقراض تنوع زیستی

3- حفاظت از منابع طبیعی و فضاهای سبز موجود

4- انتخاب گونه گیاهی مناسب در برنامه ریزی حفاظت و ایجاد فضای سبز

 

54-کدامیک از گیاهان زیر توسط ریزوم تکثیر می شوند؟

الف-اختر                       ب-کوکب                       ج-گلایل                         د-زنبق رشتی

 

55-بهترین زمان گرفتن قلمه های خشبی از گیاهان کدام فصل است؟

الف-بهار                        ب-اوایل تابستان               ج-اواخر پاییز                  د-زمستان

 

56-کدامیک از گیاهان زیر بهتر است که در خاک سبک شنی کشت شوند؟

الف-سرخس ها                ب-کاکتوسها                    ج-چمن ها                      د-گلهای فصلی یکساله

 

57-بهترین PH خاک برای جذب آهن در چه حدودی است؟

الف-4-5/3                     ب-5-4                          ج-5/6-6                        د-8-7

58-کدامیک از علائم زیر نشان کمبود بر در گیاه میخک می باشد؟

الف-ضخیم شدن قسمت انتهایی شاخه ها

ب-انشعابات زیر غنچه گل

ج-ترکیدن غنچه گل

د-همه موارد

 

59-کدامیک از گیاهان زیر در تیره گل مشعلی Acanthaceac قرار ندارند؟

الف-آفلاندرا                    ب-فیتونیا                       ج-کارپوبروتوس               د-هیپوستس

 

60-Geophytes چیست؟

الف-گونه هایی که اندام هایی از این گیاهان برای ذخیره کربوهیدرات ها تغییر یافته اند.

ب-گیاهانی که دارای ساقه رونده هستند.

ج-گونه هایی که دارای ریشه افشان هستند.

د-فقط گیاهان دارای ساقه غده ای را گویند.

 

61-عامل سوختگی کناره براکته ها و ریزش سیاتیوم در بنت القنسول چیست؟

الف-کمبود ازت                ب-دمای پایین                  ج-دمای خیلی بالا در شیب  د-افت دما در طول روز

 

62-وجود شاخ و برگ سبز تیره و رشد متراکم گیاهان به چه دلیل است؟

الف-مصرف زیاد پتاسیم                                         ب-مصرف نیتروژن بصورت نیترات     

ج-مصرف نیتروژن بصورت آمونیم                             د-مصرف نسبت مساوی نیترات و آمونیوم

 

63-معمولی ترین روش تکثیر تاج الملوک کدامیک است؟

الف-تقسیم بوته                ب-بذر                           ج-تقسیم ساقه غده ای        د-قلمه ساقه

 

64-کدامیک حساس به سرماست؟

الف-آمارپلیس                  ب-زنبق ریزومی               ج-همیشه بهار                  د-هیچکدام

 

65-کدامیک در سایه به خوبی تولید گل می کند؟

الف-میخک                     ب-لاله عباسی                  ج-مریم گلی (سلوی)         د-شمعدانی

 

66-کدام دسته از گیاهان به سرما مقاوم هستند؟

الف-جعفری-آهار-شب بو                                      ب-جعفری – لاله عباسی – شب بو

ج-همیشه بهار-شب بو – بنفشه                                د-بنفشه – شب بو – لاله عباسی

 

67-کدامیک از درختان در فصل پاییز دارای رنگ زیبایی می باشند؟

الف-لیلکی – داغداغان                                           ب-توری – درخت لاله

ج-لیلکی – توری                                                  د-درخت لاله-شاه بلوط سرخ هندی

 

68-کدامیک از درختان میوه آنها دارای جنبه زینتی می باشد؟

الف-کورنوس – زنگوله ای                                      ب-زبان گنجشک – داغداغان

ج-زالزالک – توری                                               د-اقاقیا – نمدار

 

69-کدامیک از درختان زیر جز پهن برگان همیشه سبز می باشند.

الف-افرای سیاه – خرنوب                                      ب-آکاسیا- خرنوب

ج-اکالیپتوس – ژینکو                                            د-زیتون – زبان گنجشک

 

70-......................... از گیاهان روز کوتاه می باشند که در فصل پاییز گلدهی دارند.

الف-داودی و میخک                                              ب-بنفشه و همیشه بهار

ج-میخک و بنفشه                                                 د-داودی و بنت القنسول

 

71-گلدهی کدامیک از درختان در اوایل فصل بهار صورت می گیرد.

الف-یاس زرد – به ژاپنی                                        ب-توری – ارغوان

ج-یاس زرد – توری                                              د-به ژاپنی – ماگنولیای تابستانه

 

72-چرا بذور کوچک مثل ناز یا اطلسی را هنگام کاشت با ماسه مخلوط می کنند؟

الف-کاهش تلفات بذر        ب-افزایش قدرت جوانه زنی بذر   ج-یکنواختی هنگام کاشت بذر   د-سهولت کار

 

73-اطلسی پرپر از کدام روش تکثیر می شود؟

الف-قلمه                        ب-بذر                           ج-بذر و قلمه                   د-تقسیم بوته –بذر

 

74-باغ ورسای از کدام سبک باغ سازی نشات گرفته است؟

الف-انگلیسی                   ب-ایتالیایی                      ج-فرانسوی                     د-ژاپنی

 

75-رابطه و همبستگی بین مجموعه بخش های مختلف هر جسم چه نام دارد؟

الف-بافت                       ب-تقارن                        ج-تعادل                         د-مقیاس

76-در سبک باغ سازی ژاپنی اولین عنصری که چهارچوب طراحی را تشکیل می دهد چیست؟

الف-آب                         ب-سنگ                        ج-گیاه                           د-پل

 

77-در طراحی منظر کدام داسته از گیاهان برای امتداد دادن فرم های معماری به درون سایت کاربرد دارند؟

الف-گیاهان مخروطی شکل  ب-گیاهانس تونی             ج-گیاهان چتری               د-گیاهان هرمی شکل

 

78-کدام دسته از گیاهان بدون اینکه مانع دید شوند، فضاها را تعریف کرده و از لحاظ فیزیکی از یکدیگر جدا می سازند؟

الف-بوته های متوسط و کوتاه      ب-بوته های بلند        ج-درختان کوچک و گلدار  د-گیاهان پوشاننده کف

 

79-کدامیک از سازه های آبی در طراحی محیط و منظر برای جلب توجه به نقاط خاص به کار می روند؟

الف-برکه ها                    ب-آبشارها                      ج-فواره ها                      د-آبروها

 

80-بر اساس کدام یک از دیدگاهها در مورد محیط و منظر، تصمیماتی که امکانات بشر را به حداکثر برسانند، به عنوان تصمیمات مناسب شناخته می شوند.

الف-محیط و منظر به عنوان طبیعت                            ب-محیط و منظر به عنوان زیستگاه

ج-محیط و منظر به عنوان محصول مصنوعی                 د-محیط و منظر به عنوان ثروت

 

81-در کدامیک از دیدگاههای زیر مفهوم فرهنگی محیط و منظر به حداکثر می رسد؟

الف-محیط و منظر به عنوان طبیعت                            ب-محیط و منظر به عنوان ایدئولوژی

ج-محیط و منظر به عنوان تاریخ                                د-محیط و منظر به عنوان مکان

 

82-در مورد دیدگاه محیط و منظر به عنوان یک ثروت کدامیک از جلمات زیر صحیح نیست؟

الف-این دیدگاه بر این تصور است که مردم مالک زمین هستند.

ب-این دیدگاهی است که اثر عمیقی بر توسعه داشته است.

ج-معتقدان به این طرز تفکر افرادی آینده گرا و اقتصادی هستند.

د-این تفکر مفهوم فرهنگی محیط و منظر را به حداکثر می رساند.

 

83-کدامیک از درختان زیر در خانواده صنوبر قرار ندارد؟

الف-شالک                      ب-سپیدار                       ج-اکالیپتوس                    د-تبریزی

 

84-دوره گلدهی درخت کوئلروتریا چه زمانی است؟

الف-اوایل تا اواخر بهار       ب-اوایل بهار تا اواخر تابستان  ج-اواسط بهار تا اوایل تابستان         د-اوایل تا اواخر تابستان

 

85-کدامیک از درختان زیر در افراد حساس ایجاد آلرژی می نماید؟

الف-چنار                       ب-نارون                        ج-ارغوان                       د-ماگنولیا

 

86-ارزش زینتی کدام دسته از درختان بیشتر به دلیل میوه های آنها می باشد؟

الف-زغال اخته-توس         ب-پیراکانتا-شیرخشت       ج-ماگنولیا-پیراکانتا            د-به ژاپنی-شیرخشت

 

87-برای کاشت ردیفی درختان در حاشیه خیابان ها و بلوارها کدام مورد ضروری است؟

الف-قطر تاج                   ب-رشد ریشه                  ج-مقاومت در برابر شرایط شهری        د-همه موارد

 

88-Begonia Lucerna دارای کدام اندام زیر زمینی است؟

الف-ریزوم                      ب-غده                          ج-ریشه افشان                  د-پیاز

 

89-در کدام گیاه زینتی برای تسریع گلدهی از جیبرلین استفاده می شود.

الف-آناناس زینتی             ب-بنت قنسول               ج-سیکلامن                                 د-بگونیا

 

90-عمق کاشت پیاز در همانتوس و گل مریم به ترتیب عبارت است از :

الف-هم سطح خاک – هم سطح خاک

ب-عمق 5 سانتیمتر – عمق 10-3 سانتیمتر

ج-هم سطح خاک- عمق 10-3 سانتیمتر

د-هر دو عمق 20-10 سانتیمتر

 

91-حالت پژمردگی مشابه تنش خشکی در بسیاری از ارقام چمن از علایم کمبود کدام عنصر می باشد.

الف-پتاسیم                     ب-آهن                          ج-فسفر                         د-کلسیم

 

92-کدام یک از ویزگیهای چمن های با قابلیت پاخوری بالا نمی باشد؟

الف-هر چه چمن متراکم تر باشد.

ب-تعداد پنجه بیشتر

ج-استولون بیشتر

د-با آب میان بافتی زیاد

 

93- تقسیم بوته روش ازدیادی مناسب کدام گیاهان است؟

الف-اسپاتی فیلوم و کالادیوم

ب-بگونیارکس و بگونیای همیشه گلدار

ج-اسپاتی فیلوم و آنتوریوم

د-کالادیوم و فیلودندرون

 

94-کدام عبارت در مورد گل شاخه بریده آلسترومریا صحیح می باشد.

الف-زمانی که یک یا دو گل در گل آذین باز شود با چاقو بریده می شود.

ب-در مرحله غنچه و با چاقو بریده می شود.

ج-با بازشدن کامل گلها و با دست کشیده می شوند.

د-در مرحله ای که 1 یا 2 گل باز می شود و با دست کشیده می شوند.

 

95- زمان گلدهی کدام یک از درختان از اواسط تا اواخر تابستان می باشد؟

الف-توری           ب-برگ بو          ج-پروانه             د-ماگنولیای بنفش

 

96-قطع نوک شاخه ها در گیاه پیله آ به چه منظوری صورت می گیرد؟

الف-جلوگیری از رشد بیش از حد   ب-کاهش سطح برگ  ج-افزایش تراکم شاخه ها در گلدان و زیبایی   د-هر سه مورد

 

97- در کدام گیاه گل ها به رنگ زرد مایل به سبز با مرکز پرتقالی رنگ است؟

الف-نرگس درختی            ب-درخت لاله                  ج-سه رنگ          د-کاتالپا

 

98-نام علمی درخت ارغوان کدام است؟

الف-Cercis occidentalis ب-Cotinus coggygria      ج-Viburnum opulus          د-Salix purpurea

 

99-از کدام گیاه به عنوان یک گیاه پرچین می توان استفاده نمود؟

الف-Euonymus sp.                    ب-Buxus sp.                   ج-Berberis sp.       د- هر سه مورد

 

100- رنگ گل این گیاه در اثر تغییرات pH خاک تغیی می نماید؟

الف-بومادران                             ب-هورتانسیا                         ج-شاه پسند                      د-گل راعی


مطالب مشابه :


نمونه سوالات

نمونه سوالات الف-درختان همیشه سبز ب-عناصر بنایی مانند دیوار ج-سقف پیش آمده
نمونه سوالات امتحانی درس عناصر وجزئیات

هنرآموز - نمونه سوالات امتحانی درس عناصر وجزئیات 11-دیوار های بنایی را تعریف کنید؟(5/0)
نمونه سوالات رشته مهندسی مدیریت اجرایی وپروژه

مهندسین مدیریت اجرایی و پروژه - نمونه سوالات رشته مهندسی مدیریت اجرایی وپروژه - یک جمع
نمونه سوالات دوره تفسیر آیات جزء سی ام قرآن کریم( تفسیر آیات برگزیده )- قسمت 1

نمونه سوالات آزمون فرهنگیان بنایی که تصور بکنیم این بر ستونهایی استوار شده .
نمونه سئوالات 12ترم پیام نور-ت

نمونه سوالات پيام نور سال 92و11 ترم قبلی - نمونه سئوالات 12ترم تاسیسات زیر بنایی و ساختمان .
نمونه سوالات روسازی دانشگاه کاشان

عمران دانشگاه قم ورودی های 90 - نمونه سوالات روسازی دانشگاه کاشان نمره سازه بنایی .
سازه بنایی ( پاورپوینت ) (مهندس حسن فراهانی)

مهندسی عمران راه و ساختمان - سازه بنایی ( پاورپوینت ) نمونه سوالات و جزوات
برچسب :