پژوهشي درباره اسراف-دانلود مقاله

f_1m_2f29541.jpg flor244.gifBism01.gifflor244.giff_70208156805m_9222a20.jpg

http://ebrahimmahmoodzadeh.parsaspace.com/%DA%AF%D9%84%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87.gifhttp://www.golestanstate.ir/gallery/news/6635656.jpg
http://up.iranblog.ir/4/1259839008.jpg

قرآن كريم در سوره اعراف آيه 31 مي فرمايد : وَ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّالْمُسْرِفين .

بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد البته كه خداوند اسراف كنندگان را دوست ندارد.


//www.bargozideha.com/static/portal/62/624012-308865.jpg

سپاسبي نهايت خداوند بزرگ را و درود فراوان نبىّ گرامي(صلّی الله علیه و آله وسلّم) و اهل بيت پاكش ه را كه واسطه فيض الهي و مبلّغان احكام حيات بخش اوهستند، و رحمت و رضوان خداوند بر خميني كبير، ابرمردي كه اسلام را كه اززندگي جدا و از جامعه منزوي گشته و از متن اجتماع به حاشيه و از عمل بهحرف كشيده شده بود و از ميدان حاكميت و اداره مردم رانده شده و زينت بخشصفحه هاي كتب گرديده بود، دوباره به صحنه هاي مختلف زندگي انسان متمدّنامروز وارد كرد.او با اراده خداوند و دَمِ مسيحايي اش، جهان را بهشگفتي واداشت، و آنچه در ديدگاه عده اي محال مي نمود، ممكن ساخت. و بارديگر، اسلام، با صلابت او و انقلاب پرشورش، چون خورشيد كه از پس ابربرآيد، درخشيدن گرفت و جهان را غرق نور كرد. از آن پس،جهان بشري - كهاز تشنگي معارف اسلامي جانش به لب رسيده بود - به خطاي تأسف بار و طولانيخويش پي برد و پرده غفلت را از ديدگان خود زدود و با شتابي وصف ناپذير، بهسوي بازنگري در اين دين نجات بخش قدم برداشت

1.jpg

اكنون درجهان معاصر، مكتبهاي فلسفي مدّعي نجات بشر، كمرنگ و بي اثر شده اند و تنها اسلام است كهروزنه اميد تمامي ملت هاست و اصول اسلامي در همه ابعاد آن مطرح شد، و بهراه حلّ هايي كه اسلام در زمينه هاي مختلف نشان مي دهد، توجّه مي شود؛ بهعنوان نمونه، از مشكلات اساسي دنياي امروز، كه ساليان متمادي جهان را دردو قطب متضاد قرارداده بود، سيري عدّه اي و گرسنگي افراد بي شماري ازانسان هاي محروم است. آيا اين مشكل قابل حلّ است اگر هست راه حلّ كدام استكمونيسم، كاپيتاليسم و يا هيچ كدام. تجربه دهه هاي اخير نشان داد كههيچ يك از اين مرام ها قادر به حلّ اين مشكل بزرگ و امثال آن نيستند؛ بلكهخود، عامل و مولّد اين گونه مشكلاتند، و راهي براي انسان، به جز بازگشتكامل و همه جانبه به اسلام و قوانين حيات بخش آن باقي نمانده است.درنظام اقتصادي اسلام، براي پركردن شكاف بين زندگي فقير و غني و نيز از بينبردن محروميت و فقر از جامعه، راه حل هايي وجود دارد كه در صورت به كاربستن آن به طور قطع و يقين، در كوتاه ترين مدّت، جهان شاهد نابودي اينپديده شوم حيات بشري خواهد بود. و تحريم اسراف يكي از آن راه هاست كه دراين نوشتار تا حدودي در مورد آن به بحث و گفت و گو خواهيم پرداخت

2.jpg

اسراف و روزي.

ممكناست بپرسيد: خداوند متكفّل روزي بندگان خويش است، كه در اين صورت اسراف وعدم آن، چه تأثيري در گرسنگي و يا سيري انسانها خواهد داشت. در پاسخ ميگوييم: خداوند عهده دار تأمين نيازمندي هاي موجودات روزي خوار خود، ازجمله انسان گرديده است، بدين سبب طبيعت و زمين را مخزن تأمين موادّ غذاييو امكانات زندگي قرار داده و راه هاي استفاده و بهره وري از آن را بهمخلوقات خويش آموخته، از اين طريق هر موجودي را به سوي تأمين نيازمندي هايخويش رهبري مي كند؛ امّا در خصوص انسان اين تعهّد را در مجموعه نظام تكوينو تشريع به انجام مي رساند.به عبارت ديگر، خداوند متعهد شده تا روزي رسان تمامي افراد بشر باشد و آن را ازطريق سه اصل اساسي تضمين فرموده است:. با به وديعت گذاردن منابع بي شمار مواد حياتي در دل طبيعت و قابليت بخشيدن تسخير و بهره وري از آن. دادن نيروي فكري و جسمي و قوّه اراده به انسان براي تسخير و استفاده از اين منابع. با ملزم نمودن او براي ايجاد جامعه اي سالم با روابط اجتماعى، اخلاقي واقتصادي عادلانه به گونه اي كه از ضايع شدن حق انساني به دست انساني ديگرجلوگيري به عمل آيد تا نعمت هاي خدادادي به وسيله گروهي به زيان گروهيديگر نابود نشود.پس در حقيقت مالي كه به دست جامعه و يا انسان اسرافپيشه به نابودي كشيده مي شود، حقّ انسان هاي گرسنه و درمانده اي است كه بهگروهي ناپرهيزگار آن را پايمال مي كنند. ارتباط سه اصل. نكتهاي كه در اين مورد لازم به توضيح است، به هم پيوستگي و ارتباط موجود بيناين سه اصل است؛ زيرا نبود هر يك از آنها كافي است، تا جريان روزي را دچاراختلال سازد؛ حتّي فساد هر كدام ممكن است در ديگري هم تأثير بگذارد و آنرا نيز از اثر انداخته، يا كم اثر نمايد؛ به عنوان مثال در جامعه اي كهتقوا و عدالت از آن رخت بر بندد، و اسراف و حق كشي در آن رايج شود، طبيعتنيز از دادن امكانات كامل خويش به فرمان الهي دريغ خواهد كرد.بر طبقروايات رسيده از حضرات معصومين ه يكي از مهمترين عوامل كمبود بركات زمين،نپرداختن حقّ زكات يعني در واقع همان روزي فقرا و تهيدستان است كه خداوندآن را در اموال صاحبان ثروت قرار داده است. در حديث معتبري حضرت امامباقر(علیه السّلام)فرمودند: در كتاب علي(علیه السّلام)يافتيم كه رسولاكرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده است:. هرگاه از دادن زكات خودداري شود، زمين نيز بركات خويش را دريغ مي نمايد

به گفته سعدى

//www.bargozideha.com/static/portal/60/606966-567221.jpg

زكات مال به در كن كه فضله رزرا چو باغبان بزند بيشتر دهد انگور.

البتهجريان اين قانون درصورتي است كه احكام شرعي ابلاغ شده باشد و مانعي همبراي انجام دادن آن، بر سر راه نباشد و جهاتي نيز از قبيل استدراج و تنعّمتدريجي سبب هلاكت ناگهاني و دادن مهلت براي امتحان بيشتر در ميان نباشد. ازسوي ديگر، در جامعه اي كه در آن عدالت و تقوا و نظامي مبتني بر رعايت حقوقضعفا حاكم باشد، طبيعت نيز به فرمان خدا سفره نعمتش را مي گسترد و با آنجامعه، همسويي خواهد كرد.در اين باره قرآن مجيد مي فرمايد:. وَلَوْأنَّ أهْلَ الْقُري امَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنِا عَلَيْهِمْ بَرَكِاتٍمِنَ السَّمِاءِ وَاهَرْضِ وَلِكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنِاهُمْ بِمِاكانُوا يَكْسِبُونَ اگر مردم آن قريه ها - كه به هلاكت ابدي دچارگرديدند - اهل ايمان و تقوا بودند، بركات آسمان و زمين را بر آنان ميگشوديم؛ ولي آنها پيام رسولان را تكذيب نمودند و ما نيز آنها را به دليلكردار زشتشان، گرفتار عذاب خويش ساختيم. در اين خصوص، آيات ديگري هموجود دارد كه در آنها تقوا و عمل به دستورهاي الهى، وسيله فراگير شدن روزيو افزايش نعمت ها شمرده شده، كه در اين جا مجالي براي ذكر آنها نيست براين اساس، اسراف از اين جهت كه عملي برخلاف تقوا و ناشي از ستم پيشگيانسان است، گذشته از اين كه موجب نابودي امكانات زندگي و استمرار محروميتنيازمندان است، زمينه غضب خداوند و نيز سلب نعمت از فرد و جامعه را فراهممي نمايد. امام صادق(علیه السّلام)فرمود:. إنَّ مَعَ الإسْرافِ قِلَّةُ الْبَرَكَةِ همانا اسراف همراه با كاهش و كمبود بركت - در نعمت هاي الهي - است.

استدراج مسرفين.

ممكناست بپرسيد: چگونه اسراف، و سرپيچي از دستورهاي الهي سلب نعمت را در پيدارد، در صورتي كه ما شاهد افراد و جوامعي هستيم كه با وجود اسراف وتبذيرهاي بي شمار، غرق در نعمت و رفاهند و اثري از قحط و كمبود در ميانآنان ديده نمي شود.

پاسخ اين است كه: آن گونه كه قبلاً اشاره شد، اسرافو تجاوز از حدود الهي جزيي از علّت زوال نعمت است، نه تمام آن. در حقيقتاسراف و معصيت زمينه ساز سلب نعمت به حساب مي آيند؛ گرچه ممكن است، حكمتها و جهات ديگري پيش آيد، تا از تأثير آن در اين خصوص جلوگيري به عملآورد. در مورد اين مطلب قرآن كريم مي فرمايد:. فَلَمّا نَسُوا مِاذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنِا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَىْ‏ءٍ حَتّي إِذافَرِحُوا بِمِا أُوتُوا أَخَذْنِاهُمْ بَغتْةً فَاِذا هُمْمُبْلِسُونَ پس آن گاه كه موعظه و هشدارهاي پيامبران را بهفراموشي سپردند، درهاي همه نعمت ها را بر روي آنها گشوديم، تا اين كه آنانبه وجود اين نعمت ها شادمان گشتند، ناگهان با دست انتقام خود آنان رابرگرفتيم و حسرت همه آن لذّت ها و خوشگذراني ها بر دل آنان باقيماند.مرحوم امين الاسلام طبرسي - قدس سرّه - در ذيل اين آيه از حضرتعلي(علیه السّلام)نقل مي كند:. يَابْنَ آدَمَ، إذا رَأَيْتَ رَبَّكَ يُتِابِعُ عَلَيْكَ نِعَمَهُ فَاحْذَرْهُ اي انسان، هرگاه ديدي نعمت هاي الهي به سوي توپياپي فرا مي رسد، از او برحذر باشد. باز ايشان در ذيل همين آيه از حضرت رسول(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل مي كند:. إذا رَأَيْتَ اللّهَ يُعْطِى عَلَي الْمَعِاصِى فَإنَّ ذلِكَ اسْتِدْراجُ مِنْهُ، ثُمَّ تَلا هذِهِ الآيَةَ هرگاهديدي خداوند با وجود معصيت به تو نعمت مي دهد، اين از ناحيه او، استدراجبه شمار مي رود. آن گاه حضرت اين آيه شريفه را تلاوت فرمودند

//www.bargozideha.com/static/portal/33/337804-414204.jpg

فصل اوّل در مورد اسراف.

در مورد اسراف.

مطالبيكه در اين كتاب از نظر گرامي شما خواهد گذشت، در دو فصل تهيّه و تنظيمگرديده است. در فصل اوّل به موضوعات گوناگوني كه در مورد اسراف مطرح است،پرداخته شده و در فصل دوم موارد اسراف و مصداق هاي آن در عرصه هاي مختلف،تبيين شده است.موضوعاتي كه بخش هاي فصل اول را تشكيل مي دهد، عبارتند از:.

1. واژه اسراف؛.

2. نكوهش و تحريم اسراف؛.

3. فلسفه تحريم اسراف؛.

4. عوامل و انگيزه هاي اسراف؛.

5. فرهنگ مصرف‏

4.jpg

بخش اوّل واژه اسراف. اسراف = خروج از حدّ.

لغويانو مفسّران در توضيح اين واژه سخنان و تعبيرات مختلفي آورده اند كه در بحثبعدي بدانها اشاره خواهد شد و به نظر مي رسد جامعترين آنها بيان راغباصفهاني است:.سرف: تجاوز كردن از حد در هر كاري است كه از انسانسربزند. گرچه استعمال آن در مواردِ زياده روي درانفاق مال بيشتر است وگاهي به خروج از اعتدال در مقدار خرج مال و زماني هم به چگونگي بذل مال ومورد آن اطلاق مي شود ولذا سفيان گفته است آنچه در غير طاعت خدا مصرف شوداسراف است، گرچه مقدار آن كم و ناچيز باشدكلمه (اسراف) برخلاف(تبذير) تنها يك واژه اقتصادي نبوده، و كاربرد آن منحصر به امور مالينيست؛ بلكه اين واژه قبل از آن كه نشانه جرمي در امور اقتصادي باشد،بيانگر وضعيّت نامناسب و غير معتدل اخلاقي و فرهنگي شخص و يا جامعه مسرفاست و آن حالت تجاوزگري و بي اعتنايي به قوانين و حدود شناخته شده شرعي وانساني است و بر اين اساس به كارگيري اين واژه در قرآن كريم و دعاهايرسيده از امامان معصوم ه در مورد تجاوز از مرز شرع و خصلت هاي انساني وگام نهادن در وادي گناه و معصيت، بسيار است از اين رو كاربرد اقتصاديآن نيز، با توجه به معناي اخلاقي آن كه (تجاوز از حد) است توضيح و تفسيرشدني است و تمام معناهاي ذكر شده براي آن، از فروع و مصداق هاي همين معنيمي باشد؛ پس معناي كلّي اسراف (خروج از حد) است. اما اين كه اين حد، براساس چه ميزان و معياري بايد سنجيده شود تا ملاك عمل قرار گيرد، موضوعياست كه در بحث بعدي بدان خواهيم پرداخت

//www.bargozideha.com/static/portal/11/119262-702452.jpg

معيار حد.

ازگفته هاي اهل لغت و تفسير در مورد واژه (اسراف) به دست مي آيد كه: با سهملاك، حدّ معتبر در اسراف - كه رعايت آن ميانه روي است و تجاوز از آن موجبمي شود تا انسان در شمار مسرفين قرار گيرد - تعيين مي شود.

1. گناهان و محرّمات شرعي.

اينبدان دليل است كه حرام ها و معصيت ها خود حدود الهي اند، و ارتكاب آنهااگر بدون صرف مال باشد، اسراف به معناي گناه و تجاوز از دستورهاي دينياست؛ و در صورتي كه همراه با مخارج مالي باشد، اين عمل گذشته از اين كهخود معصيت است، خرج مال در راه آن نيز به عنوان تبذير و اسراف اقتصاديگناه ديگري خواهد بود. لذا بعضي لغت شناسان و مفسّران آن را به خوردن مالحرام و برخي به تجاوز از حلال به حرام و عدّه اي نيز آن را بهانفاق در راه گناه تفسير نموده اند.همچنين مرحوم نراقى(ره) ازعلامه حلّى(ره) نقل مي كند كه علماي اسلام اجماع و اتفاق دارند كه مصرفمال در راه گناه اسراف و حرام است

2. حكم عقل و معيارهاي عقلي.

ايندر مواردي است كه عقل بر قبح صرف مال در آنها حكم مي نمايد به گونه اي كهتجاوز از آن به نوعي سفاهت و جهالت رجوع كند؛ مانندانفاق به كسي كهاستحقاق آن را ندارد و نيز اتلاف و نابود كردن ثروت و يا خرج آن در مواردنادرست و بي فايده كه حاكي از نارسايي عقلي و ضعف انديشه مرتكب اين عملاست. از اين رو گروهي از لغويان، اسراف را به غفلت و جهل و خطا معنا نمودهاندهمچنين مرحوم طبرسي - رضوان اللّه تعالي عليه، كه از بزرگان اهلتفسير است - در توضيح آيه شريفه (...كُلُوا وَاشْرَبُواوَلاتُسْرِفُوا...) مي فرمايد:. هر انفاق و صرف مالي كه عقلا آن را قبيح شمرند و ضرر بر صاحبش وارد آورد، اسراف و حرام است بر اين اساس حكم عقل در تشخيص موارد لازم و مفيد انفاق از غير آن، معتبر و محترم است و تجاوز از آن مصداق اسراف خواهد بود

2009_0205_SS_Iran_Flag.jpg

بقيه مطالب جذاب وخواندني را در با دانلود كتاب زير كه 65 صفحه  وبصورت ورد افيس ميباشد رااز لينك زير دانلود ومطالعه بفرمائيد (به نظر اين خودش يه نوع اصلاح الگوي مصرف نيست  كه ادم با كمتري صرف وقتش نهايت استفاده وبهره وري رو داشته باشه؟)

doc.gif
پژوهشى در اسراف

همچنين شما سروران گرامي مي توانيد براي دانلود كتاب هاي ديگر از اين بنده حقير به ساير بخشهاي وبلاگ مراجعه كنيد

//www.bargozideha.com/static/portal/24/248478-341805.jpg

http://ebrahimmahmoodzadeh.parsaspace.com/%DA%AF%D9%84.gif

http://ebrahimmahmoodzadeh.parsaspace.com/charkh.gifمطلب رو مطالعه کنید نظر یادتون نره منتظرم


مطالب مشابه :


احادیث مربوط به عدم اسراف

پیشبینی فوتبال; سایتهای
راهکار های استفاده بهینه از آب

پیشبینی فوتبال; سایتهای
طرح تحول سنگ بناى اصلاح الگوى مصرف

پیشبینی فوتبال; سایتهای
بازیافت کاغذ

پیشبینی فوتبال; سایتهای
جدائی نادر از سیمین ، اخراجی ها 3، سن پطرزبورگ کدام دیدنی تر است ؟

لیست سایتهای تا بیننده حوادث بعدی را پیشبینی کند البته به نظر من فوتبال چاف و
پژوهشي درباره اسراف-دانلود مقاله

پیشبینی فوتبال; سایتهای
یک مطلب در مورد کوانتوم

مکانیزم انجام واکنش‌ها، پیشبینی خواص آروماتیکی ترکیبات فوتبال آسیا. آرشیوی وب
برچسب :