حقوق کار و تعاون

کار کوشش و تلاش بدنی و فکری انسانی چه برای تولید محصول و یا به وجود آوردن خدمات انجام میگیرد در حقوق  کار دو عضو اولی کارگر دومی کارفرما مهمترین بحث ح کار تلقی میگردد

کارگر (م 2 ق ک) کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم، سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.

کارفرما (م 3 ق ک) شخصی حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند مدیران و مسئولان به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میگردند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در مقابل کارگر به عهده میگیرند درصورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آنرا نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

کارگاه (م4 ق ک) محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او درآنجا کار میکند از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.

تقسیم کار از نظر اقتصادی 1) اختراع برترین نوع کار است و سر منشاء پیشرفت بشری میباشد 2) سازمانی یا مدیریت این نوع کار با توسعه سازمانها اهمیت یافته 3) اجرایی رشته های مختلفی دارد مثل کار دستی کار، ذهنی، فکری و. . . .

حقوق کار مجموعه قوانین و مقررات و آئین نامه ها و دستورات اداری میباشند که روابط بین کارگر و کارفرما را براساس قرارداد کار، سنت، عرف، عادت و یا براساس تفاهم و مصالحه معین مینماید و ضابطه ای است برای تامین و بهتر کردن زندگی کارگران و خانواده آنها.

خلاصه (مجموعه مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما)

قانون کار قانون یک طرفه است چرا که در لابه لای قوانین کار مقرراتی راجع به حمایت از حقوق کارگر دیده میشود.

مشخصات ح کار از رشته های جدید حقوقی در ایران میباشد و آنرا روابط حقوقی که از انجام کار به حساب شخصی دیگر ناشی میشود میدانیم بنابراین حقوق کار مجموعه قوانین و مقررات است که حاکم در سرنوشت کارگران (مزد بگیر، حقوق بگیر) بوده و رابطه آنها را با کارفرمایان و سایر کارگران مشخص میکند.

قلمرو ح کار 1) رابطه بین کارفرما و کارگر 2) مجموع مقرراتی که هدف آن تامین و بهبود زندگی فردی و اجتماعی کارگران و خانواده آنهاست مثل مقررات قانونی کار، حمایت قانون از کارگران،  بیمه های تامین اجتماعی، بازار کار، آموزش کارگران و... 3) رابطه دسته جمعی کارگران بین خودشان و بین کارگران و کارفرمایان مانند تشکیل کانون دسته جمعی و قراردادهای دسته جمعی و تشکیلات اجتماعی و صنفی کارگاه و حل اختلاف.

منابع حقوق کار: 1 قانون کار 2 آئین  نامه ها 3 رویه ها 4 مقررات صنفی 5 عرف و عادت  6 مقررات داخلی کار گاه 7 مصوبات سازمان بین المللی کار 8  رویه های قضایی بین المللی

قرارداد کار ممکن  است کتبی باشد یا شفاهی، در قرارداد کتبی فیما بین کارگر و کارفرما  قراردادی مکتوب  و تنظیم میگردد و در آن قرارداد  حقوق و تکالیف طرفین مشخص میشود در صورتیکه در قرارداد حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما  قید نگردد، بر اساس قانون کار یا آئین نامه ها و رویه ها و عرف و عادت عمل میشود  کار ممکن است برای  مدت مشخص و موقت  باشد یا کار دائمی باشد. در صورتیکه  نوع کار طوری باشد که مستمر باشد و مدتی در قرارداد ذکر نشده باشد آن کار دائمی تلقی میگردد. وقتی فیما بین کار گر و کارفرما قراردادی منعقد میگردد در آن قرارداد میبایست حقوق و امتیازات کارگر کمتر از قانون کار نباشد و در صورتیکه کارفرما شرطی بگذارد که به زیان کارگر باشد آن شرط اگر کمتر از حقوق قید شده در قانون کار باشد آن شرط نافذ نخواهد بود. مثلاً، اگر کارفرما در قرارداد کارمزد و حقوق کمتر از حداقل مقرر در قانون کار برای کارگر در نظر بگیرد آن شرط اثر قانونی نخواهد داشت.

شرایط صحت قرارداد کار 1مشروعیت مورد قرارداد 2 معین بودن موضوع قرارداد 3 عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

شرایط بطلان قرارداد کار وقتی قراردادی ما بین کارگر و کارفرما منعقد میشود اصل بر صحت آن قرارداد است، مگر اینکه بطلان آن قرارداد از طریق مراجع ذیصلاح اعلام و اثبات گردد.

موارد مندرج درقرارداد کار 1 مشخصات دقیق طرفین 2 نوع کار یا حرفه یا وظیفه ایکه کارگر باید به آن اشتغال داشته باشد 3 حقوق یا مزد و مزایای کارگر4 ساعت کاری، تعطیلات، مرخصی ها 5 محل انجام کار(مثلاً مهد کودک) 6 تاریخ انعقاد قرارداد 7 مدت قرارداد چنانکه کار برای مدت معین باشد 8  مواردیکه عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید(مثلاً پوشیدن یونیفرم).

تبصره ماده 10 قانون کار اگر قرارداد کتبی باشد میبایست در 4 نسخه تنظیم گردد. یک نسخه پیش کارفرما و یک نسخه پیش کارگر و یک نسخه نزد اداره کار محل و یک نسخه در اختیار نماینده کارگران قرار میگیرد.

دوره آزمایش کار طرفین قرارداد میتوانند دوره ای برای آزمایش قرار دهند در صورتیکه مدت دوره آزمایش به اتمام رسد، طرفین قرارداد  مختار خواهند بود، قرارداد کاری را ادامه دهند یا خاتمه دهند در دوره آزمایش برای کارگر، کارگر مستحق اجرت مدت کار خود خواهد بود، حداکثر این مدت آزمایش برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و متخصص سطح بالا سه ماه میباشد.

وقوع تغییرات در کارگاه در صورتیکه تغییراتی در کارگاه رخ دهد از قبیل اینکه کارفرما یا رئیس کارگاه عوض شود هیچ خللی به سوابق و حقوق کارگر وارد نخواهد شد و کار فرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوقی کارفرمای سابق خواهد بود. (پیمانکار مشمول قانون کار نیست)

تعلیق قرار کار1) در صورت انجام خدمت سربازی تا 2 ماه بعد از خاتمه سربازی باید خود را معرفی کند

2) در صورت بوجود آمدن  قوای قهری (سیل، زلزله، آتشفشان) عوامل غیر قابل پیش بینی که تا یکماه بعد از حادثه باید خود را معرفی کند و گرنه مستعفی شناخه خواهد شد.

3) بازداشت و توقیف غیر قانونی کارگر از طرف (کارفرما یا شخص ثالث)

خاتمه قرار کار: 1) فوت کارگر 2) بازنشستگی کارگر با شرایط30 سال کار60 یا سال تمام با 10 سال سابقه کار3) از کار افتادگی کارگر (در حین انجام کار اتفاقی افتاده باشد) (کلی رابطه کاری کلاً قطع شده ، جزئی هم رابطه کاری قطع میشود و هم نمیشود) 4) استعفای کارگر 5) انقضای مدت قرارداد 6) پایان و اتمام کار

کارگر از لحاظ دریافت حقوق با مستمری ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کار افتادگی کلی و جزئی، تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

پایان کار در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یکسال یا بیشتر اشتغال داشته باشد برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یکماه حقوق بعنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

اختلاف در قرارداد کار در صورتیکه قرارداد کار برای مدت موقت مثلا قرارداد کاری یکساله یا برای کار معین باشد هیچ یک از طرفین قرارداد به تنهایی قبل از اتمام مدت قرارداد یا قبل از انجام کار معین شده حق فسخ ندارد. در صورتیکه در خصوص مورد فوق مابین کارگر و کار فرما اختلافی حاصل شود رسیدگی به آن در صلاحیت هیئت تشخیص اداره کار شهرستان و هیأت حل اختلاف میباشد.

مراجع حل اختلاف 1)هیأت تشخیص 2)هیأت حل اختلاف (رسیدگی به دعوی به عهده هیأت تشخیص و رسیدگی مرحله تجدید نظر به عهده هیأت حل اختلاف میباشد و رای هیئت تشخیص قابل اعتراض در هیئت حل اختلاف میباشد)

اعضاء هیئت تشخیص1)یک نفر نماینده کار امور و اجتماعی 2) یک نفر نماینده کارگران 3) یک نفر نماینده کارفرمایان.

رای هیئت تشخیص ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است.

رای هیئت حل اختلاف قطعی است و لازم الاجرا میاباشد. و بوسیله اجرای احکام دادگستری اجرائیه صادر میگردد.

مرجعی که میتوان از رای قطعی هیئت حل اختلاف شکایت نمود آن مرجع دیوان عدالت اداری میباشد.

اعضای هیئت حل اختلاف 3 نفر نماینده کارگران 3 نفر نماینده کارفرمایان و 3 نفر نماینده دولت، یکی از اداره کار و امور اجتماعی و دیگری از وزارت کشور و سومی از دادگستری (جمعاً 9 نفر).

جبران خسارت کارگر در صورتیکه بنا به تشخیص هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف کارفرما موجب تعلیق قرارداد کار شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی ازتعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به سر کار باز گرداند

بیمه بیکاری چنانکه کارگاه بر اثر قوه قهریه تعطیل گردد و کارگران بیکار بمانند پس از بازسازی و فعالیت مجدد کارگاه کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان شغل قبلی خود به کار گمارد.کارگرانی که در اثر قوه قهریه مدتی بیکار مانده اند مثلا کارگاه در اثر زلزله ویران گشته تا ابقاء مجدد در شغل قبلی و بازسازی کارگاه دولت میبایست برای مدت بیکاری کارگران از صندوق بیمه بیکاری پرداخت نماید.

پایان کار چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی کارگر یا بازنشستگی کارگر باشد کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی و یا بازنشستگی از کارگری میباشد که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود.

اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت معادل 2 ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید

حق السعی کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق و کمک عائله مندی و هزینه های مسکن و خواروبار و هزینه ایاب و ذهاب و مزایای غیر نقدی و پاداش افزایش تولید و سود سالانه و نظایر آنها دریافت مینماید حق السعی میگویند.

مزد وجوه نقدی و غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود را مزد میگویند. چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد مزد ساعتی و در صورتیکه بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده با میزان انجام کار در زمان معین باشد کارمزد ساعتی نامیده میشود.

مزد ثابت عبارتست از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه، جز مزد ثابت و مبنا محسوب نمیشوند.

مزد بر اساس کارکرد بوده و ماههایی که 31 روز میباشد بایستی مزد 31 روز پرداخت گردد(ماده 37 ق کار).

جنسیت و مذهب کار در شرایط مساوی با زن و مرد بایستی حقوق مساوی پرداخت گردد و تغییر در میزان مزد بر اساس جنسیت یا مذهب بر خلاف قانون میباشد.

کارگرانی که نیمه وقت و پاره وقت کار میکنند مزد آنها هم بر اساس میزان کارکرد روزانه میباشد. کارفرمایان نبایستی از حداقل مزد مقرر برای کارگر به کارگران مزد پرداخت نمایند.

حداقل مزد مقرر در قانون بایستی نقدی باشد و اضافه پرداختی میتواند غیر نقدی هم باشد.

روزهای تعطیل کارگران کار مزد برای روزهای تعطیل و مرخصی اعم از استحقاقی یا استعلاجی مستحق پرداخت مزد میباشند. حتی روزهای جمعه.

مبلغ پرداختی برای روزهای تعطیل و مرخصی نبایستی از حداقل مزد روزانه کارگر کمتر باشد.

کارفرما در چه مواردی میتواند از مزد کارگر برداشت کند؟1)در صورتیکه قانون صراحتاً اجازه داده باشد در متاهل یک چهارم و در 2)هنگامیکه کارفرما بعنوان کمک وجهی به کارگر داده باشد3)اقساط وامهایی که کارفرما به  کارگر میدهد4)در صورتیکه در محاسبه اشتباهی رخ داده باشد و مبلغی اضافه به کارگر پرداخت گردیده باشد.5)مال الاجاره خانه سازمانی69مبالغی که کارگر از فروشگاه تعاونی کارگاه اجناس برده باشد .

حقوق فوق العاده ماموریت کارگرانی که به  موجب قرارداد یا بنا به دستور کارفرما به خارج از محل کارگاه برای انجام کاری سفر میکنند،به آنها حقوق فوق العاده ماموریت تعلق میگیرد.این فوق العاده ماموریت نبایداز حداقل مزد ثابت و مبنا کمتر باشد.هزینه ایاب و ذهاب هم به عهده کارفرمااست.

ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل پنجاه کیلومتر از کارگاه اصلی خود دور شود این ماموریت احتمال دارد شبانه روز باشد.

مدت کار عبارت است از مدت زمانی است که کارگر نیرو و وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد.ساعات کاری کارگران در یک شبانه روز نبایستی از 8 ساعت تجاوز نماید.کارفرمایان و کارگران میتوانند با توافق همدیگر در ساعات کار روزانه تغییراتی دهند.به این صورت که برخی روزها کمتر از 8 ساعت و بعضی روزها بیشتر از 8 ساعت کار کنند. شرط آنکه مجموع ساعات هفتگی از 44 ساعت تجاوز نکند.

در کارهای سخت و زیان آور و زیر زمینی مثل معادن و تونلها و کار با اشعه حداکثر کار روزانه نبایستی از6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید.

ساعات کاری کار روزاز ساعت 6 بامداد شروع تا ساعت 22 میباشد. کار شب از ساعت 22 الی 6 صبح میباشد.

کار مختلط کاریست که برخی ساعات کاری آن در روز و برخی ساعات کاری آن در شب انجام میپذیرد. در کارهای مختلف برای کارگران در ساعات کاری شب فوق العاده کار در شب تعلق میگیرد.

کار متناوب کاریست که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی یابد(سنگگ پزی). بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد.اگر نوع کار نوبتی و متناوب میباشد نبایستی از 15 ساعت در شبانه روز تجاوز نماید .

ساعات شروع و خاتمه کارهای متناوب بر اساس توافق و بر اساس عرف کارگاه میباشد.

کار نوبتی عبارتست از کاریکه در طول ماه گردش دارد ب نحوی که نوبت های آن در صبح یاعصر یا شب واقع میشود.

کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار میکند و نوبت های کار وی در صبح و عصر واقع میشود 10% و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گیرد 15% و در صورتیکه نوبت ها به صبح و شب یا عصر و شب بیفتد 22.5% علاوه بر مزد بعنوان فوقالعاده  نوبت کاری دریافت خواهد کرد.

در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز و 44 ساعت در هفته تجاوز نماید لیکن جمع ساعات کار در 4 هفته نبایستی از 176 ساعت تجاوز نماید.

برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق میگیرد.

در چه شرایطش دادن کار مضاعف بر قانون به کارگر مجاز است؟1) موافقت کارگر2)پرداخت 40% اضافه بر مزد ساعت کاری.

دادن اضافه کاری به کارگر بیش از 4 ساعت در روز ممنوع است مگر در موارد استثنایی و با توافق طرفین و حداکثر اضافه کاری 8 ساعت در روز خواهد بود.         

شرایط استثنائی 1) جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است 2)اعاده فعالیت کارگاه در صورتیکه فعالیت مذکور بواسطه حوادث قهریه از قبیل سیل و زلزله قطع شده باشد.

ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا خطرناک یا سخت و زیان آور انجام میدهند ممنوع است.

تعطیلات و مرخصیها کارگران برای روز جمعه تعطیل بوده و مزد دریافت میدارند اگر کارگاهی به تناسب کار روز دیگری را برای کارگران به غیر از روز جمعه تعطیلی در نظر بگیرد همان روز روز تعطیل کارگران خواهد بود. بهرحال در هفته یک روز تعطیل اجباری است. اگر بنا به دلایلی کارگران در روز تعطیل کار کنند 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند نمود در صورتیکه روزهای کار در هفته کمتر از 6 روز باشد مزد روز تعطیل هفته گی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوقو دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.

مرخصی استحقاقی مرخصی استحقاقی سالانه کارگران جمعاً یکماه میباشد ولی سایر روزهای تعطیل جزء روزها به حساب نمی آید. مرخصی سالانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور مشغولند 5 هفته میباشد. کارگر فقط میتواند 9 روز از مرخصی خود را در هر سال ذخیره نماید در صورت اتمام قرارداد کار و یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیلی کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به کارگر و در صورت فوت به ورثه کارگر پرداخت میشود.

کلیه کارگران حق برخورداری سه روز مرخصی با مزد علاوه بر مرخصی استحقاقی در شرایط ذیل را دارند: 1)ازدواج دایم 2)فوت همسر،پدر،مادر و فرزندان

علاوه بر مرخصی های مذکور کارگر در صورت بیماری برابر گواهیهای پزشکی، کارگر میتواند از مرخصی استعلاجی استفاده نماید.

ایام مرخصی استحقاقی و استعلاجی کارگر جزء سوابق کارگر محسوب میشود.

کار زنان انجام کارهای سخت و زیان آور و همچنین حمل بار بیش از حد مجاز بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است.در مواردیکه به تشخیص سازمان پزشکی تامین اجتماعی نوع کار برای کارگر باردار خطرناک و سخت تشخیص داده شود، کارفرما مکلف است تا پایان دوره بارداری بدون کسر حق السعی کار سبک تر و مناسبتری به کارگر زن باردار ارجاع نماید.

کار نوجوانان به کار گماردن افراد زیر 15 سال ممنوع است. کارگرانی که سنشان 15 الی 18 سال است کارگران نوجوان نامیده میشوند. ساعات کاری روزانه کارگر نوجوان نیم ساعت کمتر از کارگران معمولی است. ارجاع هر نوع کار اضافی و سخت و زیان آور و حمل بار بیش از حد مجاز بدون وسیله مکانیکی برای کارگران نوجوان و همچنین کار در شب برای آنها ممنوع است.

حفاظت فنی و بهداشتی کار برای حفظ و نگهداری نیروی انسانی و رعایت موازین ایمنی کارگاه از لحاظ فنی و بهداشتی الزامی است کلیه کارگاه ها بایستی مجهز به وسایل ایمنی کار بسته به نوع کار و رعایت سلامت و بهداشت کارگران است حتی کارگاه های خانوادگی هم مکلف به رعایت موازین فنی و بهداشتی میباشند.

شورای عالی حفاظت فنی اداره کار در خصوص مسائل فنی و وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی برای جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشتی کار و کارگر و همچنین بهداشت محیط کاراقدام میکند و رعایت مسائل فنی و حفاظت ایمنی و بهداشتی برای کلیه کار آموزان و کارگران و کارفرمایان و حتی برای خود کارگاه الزامی است.

حادثه در کار هر حادثه ایکه در کارگاه اتفاق میافتد بایستی به اداره کار محل وقوع حادثه اطلاع داده شود و همچنین به اداره تامین اجتماعی محل وقوع حادثه هر گاه در هنگام کار حادثه ای اتفاق بیافتد و منجر به خسارت به کارگر شود و کارفرما برابر نظریه کارشناسان و بازرسان کار به علت بی احتیاطی یا عدم نظارت یا عدم ارائه وسایل ایمنی کار و همچنین عدم رعایت مسائل بهداشتی مقصر قلمداد گردد شخص کارفرما هم از نظر حقوقی و هم از نظر کیفری در مقابل کارگر زیان دیده مقصر مسئول و مجازات خواهد شد. اما اگر باعث و مسبب اتفاق و خسارت خود کارگر باشد کار فرما در مقابل کارگر مصر قانونا مسئول نخواهد بود.چنانکه کارگر آموزشهای لازم و تخصصی را دیده باشد و کلیه وسایل ایمنی از طرف کار فرما به کارگر سپرده شده باشد و کارگر تعمداً یا در اثر بی احتیاطی از وسایل ایمنی استفاده ننماید و موجبات  ورود خسارت به خود را فراهم کند در چنین صورتی کار فرما هیچ گونه مسئولیتی در مقابل کارگر خاطی نخواهد داشت در صورت بروز اختلاف رأی هیئت حل اختلاف قاطع و نافذ خواهد بود.

بازرسان کار به منظور نظارت بر امور فنی کارگاههای از طرف اداره کار بازرسانی به کارگاها هدایت میشوند.وظایف بازرسان اداره کار به قرار زیر است 1)نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار مخصوصاً نظارت بر کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و نظارت بر مدت کار کارگران و رفاه کارگر و چگونگی اشتغال زنان و کارگران نوجوان 2)نظارت بر اجرای صحیح مقررات کارو همچنین حفاظت فنی 3) آموزش مسائل مربوطه به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران و کارفرمایان و کلیه افرادیکه در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات کار قرار دارند 4)بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از مقررات حفاظت فنی 5)رسیدگی به حوادث ناشی از کار

بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقصات صورت میگیرد.

ورود بازرسان کار به کارگاهها درهمه وقت حتی بدون اطلاع قبلی امکان پذیر است مگر ورود به کارگاههای خانوادگی که تنها با اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.

گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوطه به حدود و وظایف اختیاراتشان در حکم ضابطین دادگستری خواهد بود.بازرسان و کارشناسان میتوانند در جلسه هیئت حل اختلاف حاضر شوند اما در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نمیتواننداظهار نظر نمایند.

کار فرمایان حق ندارند مانع ورود بازرس و بازرسان کار شوند. در صورت ممانعت برابر قانون مجازات خواهند شد. هرگاه بازرس در حین بازرسی احتمال وقوع حادثه یا بروز خطری را بدهد میبایست سریعاً موضوع را به کارفرما یا نماینده او اطلاع دهد.

کار آموز و قرارداد کار آموزی

کار آموز به چه افرادی اطلاق می شود؟1)کسانیکه فقط برای گرفتن حرفه خاص و باز آموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کار آموزی یا آموزشگاههای آزاد آموزش می بینند.2)افرادیکه به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفه خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند مشروط بر اینکه سن آنها از 15 سال کمتر و از 18 سال تمام بیشتر نباشد.

کارگران شاغلی که در یکی از مراکز کارآموزی به کارآموزی می پردازند از چه حقوقی برخوردار هستند؟1)رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمیشود و این مدت (مدت کارآموزی) از هرلحاظ جزء سوابق کارگر محسوب میشود2) مزد کارگری که به کارآمزی میپردازد در مدت کارآموزی از حقوق ثابت و مبنا کمتر نخواهد بود3) مزایای غیرنقدی، کمکها و فوق العاده هائی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتهای خانوادگی به کارگر پرداخت میشود در دوره کارآموزی هم کماکان پرداخت خواهد شد در صورتیکه کارفرما قبل از پایان مدت دوره کارآموزی بدون دلیل موجه قانونی مانع ادامه کارآموز کارگر میشود و به این طریق به کارگر کارآموز خسارتی وارد گردد کارگر کارآموز میتواند به طرفیت کارفرما در مراجع حل اختلاف قانون کار شکایت نماید و مطالبه خسارت نماید.

کارگری که در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته میشود چه تکالیفی دارد؟ 1) تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آئین نامه های واحد آموزشی را مراعات کند و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند 2) پس از طی دوره کارآموزی حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.

تبصره: در صورتیکه کارگر آموزش دیده در دوره کارآموزی پس از اتمام دوره کارآموزی حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه قبلی خود به کار نپردازد کارفرما میتواند برای جبران خسارت وارده به طرفیت کارگر متخلف در مراجع حل اختلاف شکایت نموده و مطالبه خسارت بنماید.

قرارداد کارآموزی میبایست دارای چه نکاتی باشد؟1) مشخصات طرفین 2) تعهدات تعهدات طرفین 3) سن کارآموز 4) مزد کارآموز 5) محل کارآموزی 6) حرفه یا شغلی که به کارآموز تعلیم داده خواهد شد 7) شرایط فسخ قرارداد 8) هرگاه شرایطی که طرفبن در حدود مقررات قانونی ذکر آنرا در قرارداد لازم بداند.

کار آموزی توأم با کار نوجوانان تا سن 18 سالگی تمام در چه صورتی مجاز است؟1)از حد توانایی نوجوانان خارج نباشد 2)در صورتیکه برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضرنباشد.

خدمات رفاهی کارگران دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول قانونکار و خانواده آنها فراهم سازد کارفرمایان مکلف هستند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.کارفرمایان مکلف هستند در خصوص کارگران فاقد مسکن با تعاونیهای مسکن جهت تامین مسکن کارگران همکاری نمایند و کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف هستند در جوار کارگاه مسکنی برای کارگران تامین نماید.کارگرانیکه در کارگاههایی برای مدت محدود و دور از مناطق مسکونی هستند کارفرمایان موظف هستند سه وعده غذایی مناسب و ارزان قیمت(صبحانه،نهار،شام)برای کارگران خود تامین نماید.حداقل یک وعده غذایی باید گرم باشد در این قبیل کارگاهها به اقتضاء فصل و محل و مدت کار باید خوابگاه مناسب هم برای کارگران تدارک ببینند(مثلا کارگاههای راهسازی)

در صورت دوری کارگاه و عدم تکاپوی وسیله نقلیه عمومی مناسب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان و کارگران خود وسیله نقلیه تامیین نمایند یا حداقل هزینه ایاب و ذهاب آنان را پرداخت کند.

مراجع حل اختلاف هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون وسایر مقررات کار و یا قرارداد کار آموزی و یا موافقتنامه های کارگاهی یا پیمان دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و نمایندهگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران ویا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد.در صورت عدم سازش از طریق هیئت های تشخیص و هیئت حل اختلاف رسیدگی و منجر به صدور رأی خواهد گردید.

اعضای هیئت تشخیص 1)یک نفر نماینده اداره کار 2)یک نفر نماینده کارگران 3)یک نفر نماینده کارفرما

هیئت تشخیص پس از شکایت کارگر هیئت تشخیص اداره کار مبادرت به صدور رأی مینماید محکوم علیه رأی هیئت تشخیص و شخصی که رأی را به ضرر خود میداند میتواند به رأی هیئت تشخیص اعتراض نماید.

هیئت حل اختلاف مرجع رسیدگی مجدد به رأی هیئت تشخیص،هیئت حل اختلاف میباشد.مدت زمانیکه محکم علیه میتواند به رأی هیئت تشخیص اعتراض نماید 15 روز از تاریخ ابلاغ رأی میباشد.رأئیکه هیئت حل اختلاف صادر می کند قطعی و لازم الاجرا است.

مرجعی که رأی قطعی هیئت حل اختلاف را اجرا میکند ،اجرای احکام دادگستری محل می باشد.

آیا از رأی قطعی لازم الاجرای هیئت حل اختلاف میتوان شکایت نمود و کدام مرجع به آن رسیدگی میکند؟ بله از رأی قطعی لازم الاجرا ی هیئت حل اختلاف میتوان شکایت و تقاضای ابطال آن را نمود مرجعی که شکایت به آن داده میشود دیوان عدالت اداری میباشد.

بموجب ماده 165 ق کار در صورتیکه هیئت حل اختلاف اخراج کارگر را غیر قانونی و غیر موجه تشخیص دهد حکم به بازگشت به کار و پرداخت حقوقی ایام بلاتکلیفی از تاریخ اخراج را صادر میکند.و کارفرما مکلف به ابقاع کار کارگر اخراجی می گردد و حقوقی ایام بلاتکلیفی وی میبایستی پرداخت شود.و گرنه  در صورتیکه کارفرما عملاً رای هیئت حل اختلاف را به موقع اجرا نگذارد کارگر محکوم میتواند از طریق دادگستری محل تقاضای صدور برگ اجرائیه کند.در غیر این صورت (یعنی در صورتیکه اخراج کارگر قانونی و موجه قلمداد گردد) در چنین صورتی کارگر اخراج و فقط حق سنوات او (پایان کار)داده خواهد شد.

تبصره ماده 165 ق کار در صورتیکه هیئت حل اختلاف رأی به نفع کارگر صادر نماید و کارفرما به موجب رأی مکلف به ابقاع بکار کارگر و بازگشت وی به کار شود و اما کارگر نخواهد برگردد در چنین صورتی به موجب تبصره ماده 165 ق کار،کارفرما مکلف به پرداخت حق سنوات بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق می گردد.

مثال

مطالب مشابه :


سامانه ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی و آخرین اخبار سهام عدالت

سامانه ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی و karsaham.ir ارايه مشخصات نمونه دعوتنامه
نمونه فرم استخدام و چگونگی استخدام کارگران با معافیت حق بیمه

نمونه فرم استخدام و چگونگی استخدام کارگران با بر مشخصات دقيق نمونه فرم
نمونه فرم قرارداد کار

نمونه فرم قرارداد 1-مشخصات طرفين عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه هاي مشمول
نمونه قرارداد تهیه غذا

با رعایت مشخصات و در و بلاتکلیفی کارگران به عهده پیمانکار نمونه دادخواست
نمونه قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل

الف)مشخصات کارگر. 1. نام خانوادگی:شه بخش . 2. نام:اسماعیل . 3. شماره شناسنامه: 4. نام پدر:
آموزش نحوه نگارش رزومه به همراه قالب آماده فارسی و انگلیسی

سوالات استخدامی بانک رفاه کارگران نمونه مجموعه نمونه فرم مشخصات خود کنید. نمونه
1203 === سامانه ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی + آخرین اخبار سهام عدالت

1203 === سامانه ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی براي درج مشخصات تحويل می نمونه دعوتنامه
حقوق کار و تعاون

نمونه فرم كاروزي و ضابطه ای است برای تامین و بهتر کردن زندگی کارگران و خانواده مشخصات ح
نمونه فرم های رسمی و چاپی انواع قرارداد‌ها.قولنامه ها و...: ۱-اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی ۲-اجا

نمونه فرم های نام و مشخصات کلیه هزینه‌های ناشی از استخدام کارگران جهت شخم
برچسب :