منابع پیشنهادی آزمون گواهینامه اصول بازار سرمایه


منابع پیشنهادی آزمون گواهینامه اصول بازار سرمایه

ردیف

عنوان درس

منبع پیشنهادی

1

فهم و تحلیل صورتهای مالی

 • فصل اول جلد اول کتاب"مروری جامع بر حسابداری مالی" نشر نگاه دانش 
 • بخش اول، دوم، چهارم و پنجم فصل دوم کتاب"مروری جامع بر حسابداری مالی" نشر نگاه دانش 
 • فصل دوم و سوم "مدیریت مالی" آقای رضا مناجاتی نشر نگاه دانش

2

مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی

 • فصل اول، دوم و دهم کتاب"مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته" آقایان دکتر راعی و دکتر پویان فر نشر سمت
 • فصل هفتم کتاب "مدیریت مالی" آقای رضا مناجاتی نشر نگاه دانش
 • مروری بر ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) (pdf)
 • نگاهی تحلیلی بر شاخص‌های بورس با رویکردی بر سهام شناور آزاد (pdf)

3

مقدمات امور مالی شرکتی

 • فصل پنجم، ششم، هشتم و نهم " مدیریت مالی" آقای رضا مناجاتی نشر نگاه دانش

4

مقدماتی بر اقتصاد

 • کتاب "مبانی علم اقتصاد" تالیف آقای دکتر نظری نشر نگاه دانش

5

روش های کمی مقدماتی

 • فصل چهارم کتاب " مدیریت مالی" آقای رضا مناجاتی نشر نگاه دانش
 • جلد اول کتاب "آمار و کاربرد آن در مدیریت" تالیف آقایان آذر و مومنی نشر سمت

6

اصول بازار سرمایه اسلامی

و اخلاق حرفه ای

 • اصول بازار سرمایه اسلامی (pdf)
 • کتاب "ابزارهای مالی اسلامی" تالیف آقای دکتر موسویان نشر سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

7

مقررات اصول بازار سرمایه

 • مقررات اصول بازار سرمایه  (pdf)


مطالب مشابه :


منابع و جزوات پیشنهادی آزمون گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه

فصل دوم و سوم "مدیریت مالی" آقای رضا فصل هفتم کتاب "مدیریت مالی" آقای رضا مناجاتی
منابع پیشنهادی آزمون گواهینامه اصول بازار سرمایه

فصل دوم و سوم "مدیریت مالی" آقای رضا فصل هفتم کتاب "مدیریت مالی" آقای رضا مناجاتی
منابع و جزوات پیشنهادی آزمون گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه

فصل دوم و سوم "مدیریت مالی" آقای رضا فصل هفتم کتاب "مدیریت مالی" آقای رضا مناجاتی
مدیریت 82

۱. حجت الله نجف پور: مدیریت مالی دانشگاه رضا مناجاتی من و
دانلود حل المسایل

دانلود حل المسایل مدیریت مالی رضا مناجاتی. دانلود کتابهای سازمان
منابع و جزوات پیشنهادی آزمون گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه

فصل دوم و سوم "مدیریت مالی" آقای رضا فصل هفتم کتاب "مدیریت مالی" آقای رضا مناجاتی
آزمون اصول بازار سرمایه

فصل دوم و سوم "مدیریت مالی" آقای رضا فصل هفتم کتاب "مدیریت مالی" آقای رضا مناجاتی نشر
معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت مالی

مدیریت مالی. 1. مدیریت مالی * رضا (دروس تخصصی گرایش مالی- سال 71 تا 90)* مناجاتی، کرمی، تهرانی
معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت بازرگانی

مدیریت مالی. 1. مدیریت مالی * رضا رضا مناجاتی. انتشارات نگاه
برچسب :