راه حل مسائل ریاضی پنجم

راه حل مسایل ریاضی پنجم

-براي پيدا كردن  مجموع زواياي داخلي يك چند ضلعي از روش زير استفاده مي كنيم:
180×(2-تعداد اضلاع)

مثال:مجموع زاويه هاي شكل مقابل چند درجه است؟

جواب: 1080=180×(2-8)

2-براي پيدا كردن تعداد زاويه هاي يك شكل از روش زير استفاده مي كنيم:

تعداد زاويه= 2÷(تعداد خط×تعداد فاصله)

مثال: در شكل مقابل چند زاويه وجود دارد؟

3=2÷(3×2)

3-تعداد پاره خط موجود در يك شكل:

2÷ (تعداد فاصله×تعداد نقطه)

مثال:در شكل مقابل چند پاره خط وجود دارد؟6=2÷(4×3)

4-تعداد قطرهاي يك چند ضلعي را چگونه به دست آوريم؟

تعداد قطر=    2 ÷(تعداد اضلاع×(3-تعداد اضلاع)

سوال:شكل زير چند  قطر دارد؟

9=2÷6×(3-6)   جواب

5-براي جمع بستن اعداد متوالي از روش زير استفاده مي كنيم

2÷تعداد اعداد×(عدد آخر+عدد اول)

مثال: اگر تمام اعداد از 1 تا 20 را جمع كنيم ، حاصل جمع را حساب كنيد.

جواب:  210=2÷ 20×(20+1)

6-براي به دست آوردن تعداد اعداد متولي(پشت سر هم)  راه حل زير مناسب است.

1+فاصله÷(عدد اول – عدد آخر)

مثال: از عدد 10 تا 20 چند عدد به كار رفته است؟

11=1+1÷(10-20)    جواب

7-براي شماره گذاري صفحات كتاب از روش زير استفاده مي شود:

براي اعداد يك رقمي:  1-1×(1+صفحه)

براي اعداد دو رقمي:  11-2×(1+صفحه)

براي اعداد سه رقمي:  111-3×(1+صفحه)

مثال: كتابي 160 صفحه دارد. براي شماره گذاري اين كتاب چند رقم به كار رفته است؟

جواب: 372=111-3×(1+160)

8-براي محاسبه ي زمان كار انجام شده ، از فرمول زير استفاده مي كنيم:

زمان كار انجام شده=مجموع كار÷ حاصل ضرب كار

مثال: علي كاري را 6 روز و حسين همان كار را در 4 روز انجام مي دهد. اگر اين دو باهم كار كنند، اين كار را چند روزه انجام مي دهند؟

جواب:  =(4+6)÷(4×6)

9-اگر ساعتي در هر شبانه روز چند دقيقه جلو يا عقب كار كند،براي محاسبه ي اين كه پس از چه مدتي وقت درست را نشان مي دهد ، از فرمول زير استفاده مي كنيم:

مقدار دقيقه ي عقب مانده يا جلو افتاده÷60×12=زمان درست

مثال: ساعتي در هر شبانه روز 5 دقيقه جلو مي افتد، اين ساعت پس از چند شبانه روز وقت درست را نشان مي دهد؟

جواب: 144=5÷60×12

10-براي محاسبه ي زاويه ي بين دو عقربه ي ساعت از اين روش استفاده مي كنيم

زاويه ي بين دو عقربه=(ساعت×30)-(دقيقه×5/5)

مثال: ساعت 4:30 چه زاويه اي را نشان مي دهد؟

جواب:45=(4×30)-(30×5/5)                                      

برگرفته از سایت: http://aghaahmadi.blogfa.com/post-186.aspx


مطالب مشابه :


مجموعه راه حل هاي مسائل رياضي پايه ي پنجم

پایگاه اینترنتی ششم - مجموعه راه حل هاي مسائل آن-حرکت و نیرو ششم دبستان; انیمیشن ریاضی
راه حل مسائل ریاضی پنجم

موضوعات ومباحث علمی آموزشی وتربیتی در مقطع دبستان اول‌ تا ششم حل مسایل ریاضی
چگونه مسایل ریاضی را حل کنیم(ابتدایی)

ریاضی - چگونه مسایل ریاضی را حل کنیم(ابتدایی) معین رحمانی دانش آموز خوب کلاس ششم.
حل همه مسائل فصل های کتاب ریاضی هفتم

مشق آبی -پایه ششم دبستان حل مسائل همه فصل های کتاب ریاضی هفتم 10: حل حل مسایل
دفترک آموزشی حل مسئله رياضی ششم

پایگاه اینترنتی ششم - دفترک آموزشی حل مسئله رياضی ششم - نمونه سوالات ریاضی ششم دبستان ;
چگونه مساله ریاضی را حل کنیم؟

راه حل(ریاضی اول تا ششم ) ریاضی اول دبستان. که من میتوانم در مسایل دیگر نیز
روشهایی برای حل مسایل ریاضی

روشهایی برای حل مسایل ریاضی آموزشی وتربیتی در مقطع دبستان سوال پایه ششم
دريافت كتاب روش تدريس رياضي پايه ي ششم ابتدايي

آشتی با ریاضی دانلود جزوات،حل مسایل،حل تمرین و كتاب روش تدريس درس رياضي پايه ي ششم
چگونه مسایل ریاضی را حل کنیم

چگونه مسایل ریاضی را حل علمی آموزشی وتربیتی در مقطع دبستان پایه اول‌ تا ششم
برچسب :