استخدام در دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر

        رشته های مورد نیاز کلیک نمایید.  

1- شرايط عمومي استخدام  


1/1-
تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانوناساسي
2/1-
تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
3/1-
داشتن كارت پايان خدمتوظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (وي‍ژه برادران)
4/1-
عدم اعتياد بهدخانيات و مواد مخدر
5/1-
عدم سابقه محكوميت جزائي موثر
6/1-
داشتن سلامتجسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شود
7/1-
نداشتن منعاستخدام در دستگاههاي دولتي بموجب آراي مراجع قانوني
8/1-
داوطلبان استخدامنبايد مستخدم رسمي ،ثابت و پيماني ساير دستگاههاي دولتي و يا بازخريد باشند.
9/1-
التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 

2- شرايط اختصاصي استخدام  


1/2-
داشتن حداقل 20 سال سن تمام و حداكثر 25 سال تمام براي دارندگان ديپلمبهياري ، 35 سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي كارداني و كارشناسي ،40 سال تمامبراي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي و حداكثر 45 سال تمامبراي دارندگان دكتري تخصصي (تا تاريخ انتشار آگهي )
تبصره- موارد ذيل به شرطارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف)داوطلباني كهدر جبهه هاي نبرد حق عليه باطل (از تاريخ 31/6/1359 لغايت 29/5/1367)به طورداوطلبانه خدمت نموده اند،به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري و يااستراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل
ب)افرادخانواده معظم شهدا،آزادگان ،مفقود الاثرها و جانبازان از كارافتاده كلي كه قادر بهانجام كار نمي باشند شامل :همسر ،فرزندان ،پدر ،مادر،خواهر و برادر تا ميزان 5 سال
ج)آزادگان ،فرزندان شاهد ،جانباز 25 % و بالاتر و آزادگاني كه حداقل يك سالسابقه اسارت دارند از شرط حداكثر سن معاف مي باشند.
د)داوطلباني كه به صورت غيررسمي و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي ،بانكها و شركتهاي تحتپوشش آنها ،شركتهاي بيمه ،شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون برآنهامستلزم ذكر نام است موسسات و شركتهاي ملي و مصادره شده و موسساتي كه به نحوي ازبودجه و كمك دولت استفاده مي كنند نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش آنهاكه از تاريخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان خدمت غير رسمي آنها
هـ)داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف را به استناد قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان و متعهدين خدمت قانون مذكور(مشمولين ضريب K) انجام داده اند به ميزانانجام خدمت فوق
2/2-
مشمولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان (نيروهاي طرحي و مشمولينضريب K)مي بايد داراي معافيت يا گواهي پايان انجام طرح خدمت مربوطه باشند0
تبصره:مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان (نيروهاي طرحي و مشمولين ضريب K)كه در حين انجام خدمت قانوني در واحدهاي تابعه دانشگاه مي باشند،مي توانند درامتحان استخدامي اين دانشگاه شركت نمايند . ارسال گواهي اشتغال به طرح اين گونهافراد الزامي است .
 

3- نحوه ثبت نام و مدارك مورد نياز:  


ثبت نام به صورت الكترونيكي از طريق سايت اينترنتي دانشگاه به شرح ذيلانجام مي گيرد:
1/3-
مدارك مورد نياز ثبت نام مقدماتي :
الف) تكميل برگدرخواست شغل (با دقت و خط خوانا تكميل گردد)
ب) رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ60000(شصت هزار ) ريال براي دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي و 40000 (چهل هزار ) ريال براي مدرك تحصيلي ديپلم به حساب شماره 980 خزانه نزد بانك مركزي قابل پرداختدر كليه شعب بانك ملي ايران بعنوان حق شركت در امتحان عمومي و تخصصي داوطلباناستخدام (ايثارگران 50 درصد مبلغ مذكور را مي پردازند و فرزندان شاهد از پرداختمبلغ مذكور معاف مي باشند)
ج)يك قطعه عكس 4×3 كه بايستي متناسب با توضيحات سايتاينترنتي دانشگاه به انضمام فيش بانكي اسكن و ارسال شود .
2/3 –
مدارك موردنياز پس از قبولي در مرحله اول امتحان استخدامي :
داوطلبان قبول شده در مرحلهاول امتحان استخدامي موظف هستند مدارك ذيل را ظرف مدت 5 روز كاري پس از اعلام نتايجاز سوي دانشگاه به همراه اصل مدارك به كارگزيني دانشگاه حضورا ارائه و رسيد دريافتنمايند. دانشگاه موظف است كليه تصاوير مدارك را با اصل آنها مطابقت داده و برابر بااصل نمايد.
-
اصل به همراه تصوير آخرين مدرك تحصيلي
-
اصل به همراه تصويركارت ملي
-
اصل به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه
-
اصل به همراه تصويركارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم (ويژه برادران)
-
اصل بههمراه تصوير پايان طرح مشمولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان (نيروهاي طرحي يا مشمولينضريب K )يا معافيت از آن
-
اصل به همراه تصوير مدارك دال بر بومي بودن
-
اصل به همراه تصوير مدارك دال بر ايثارگري ،معلولين عادي حسب مورد از مراجع ذيربط
-
اصل به همراه تصوير ساير مدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت
تبصره : قبل ازصدور حكم استخدامي اصالت مدرك تحصيلي و گواهي انجام خدمات قانون پزشكان وپيراپزشكان يا معافيت از مراجع ذيربط استعلام خواهد شد و تطبيق اوليه انجام شده دربند فوق ملاك قطعي بر اصالت مدارك نخواهد بود.
 

4- نحوه ثبت نام مقدماتي و مهلت ثبتنام :  


1/4-
متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند تا تاريخ 19/03/1391 نسبت به ثبت نامالكترونيكي به آدرس اينترنتي :www.bpums.ac.ir اقدام نمايند.
2/4-
به ثبت نامناقص و ارسال مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مستردنميشود.
 

5- زمان و محل توزيع كارت  


1/5-
كارت ورود به جلسه امتحان توانمنديهاي عمومي و تخصصي در روزهايچهارشنبه و پنجشنبه مورخ (24/ 3/1391 و 25/ 3/1391 از ساعت 8 صبح لغايت 16 در محلدانشگاه توزيع خواهد شد . همچنين زمان و محل برگزاري امتحان در هنگام توزيع كارت بهاطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
2/5-
تحويل كارت فقط به خود داوطلب با ارائه اصلشناسنامه يا كارت ملي داوطلب امكان پذير است
 

6- مواد امتحان براي مقاطع كارداني وبالاتر عبارتند از :  


1/6-
امتحان توانمنديهاي عمومي شامل :1- زبان و ادبيات فارسي 2- زبانانگليسي عمومي 3- رياضي و آمار مقدماتي 4- فن آوري اطلاعات 5- معارف اسلامي 6- اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني در مجموع به تعداد (90) سوال به صورت چهارگزينه اي (بدون اعمال نمره منفي براي پاسخ غلط ) طراحي خواهد شد .
تبصره :اقليتهاي ديني از پاسخگويي به سوالات معارف اسلامي معاف مي باشند و امتياز آن در سايرموارد امتحان توزيع مي شود.
2/6-
امتحان تخصصي شامل سوالات مرتبط با رشته شغليمورد درخواست داوطلب به تعداد 45 سوال به صورت چهارگزينه اي (بدون اعمال نمره منفيبراي پاسخ غلط) طراحي خواهد شد.
 

7- مواد امتحان مقطع ديپلم بهياري:  


1/7-
امتحان توانمنديهاي عمومي شامل :1- معارف اسلامي 2- اطلاعات سياسي واجتماعي و مباني قانوني3- زبان و ادبيات فارسي 4- فناوري و اطلاعات 5- زبان انگليسي 6- رياضي و آمار مقدماتي با ضريب يك و به صورت چهار گزينه اي (بدون اعمال نمره منفيبراي پاسخ غلط ) خواهد بود.0
تبصره : اقليت هاي ديني از پاسخگويي به سوالاتمعارف اسلامي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير موارد امتحان توزيع مي شود.
2/7-
امتحان تخصصي شامل سوالات مرتبط با رشته شغلي بهياري به تعداد 45 سوال بهصورت چهار گزينه اي (بدون اعمال نمره منفي براي پاسخ غلط ) خواهد بود.
 

8- تذكرات:  


1/8-
ايثارگران شامل جانبازان ،آزادگان و رزمندگاني كه حداقل 6 ماه سابقهحضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي دارند و نيز خانواده هاي معظم شهدا، مفقودينو جانبازان در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي ،با رعايت قوانين و مقررات مربوطاز اولويت قانوني برخوردار خواهند بود.
2/8-
از كل مجوز استخدام تخصيص يافته بهدانشگاه ،سي (30 )درصد آن برابر قوانين و مقررات براي استخدام ايثارگران اختصاص مييابد، 25 درصد آن به جانبازانو آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا وجانبازان بيست و پنج (25) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالاي يكسالاسارت، معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اختصاص مي يابد و پنج(5 ) درصد سهميه استخدامي باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضورداوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست وپنج (25)درصد و آزادگان زير يك سال و خواهران و برادران شهدا اختصاص مي يابد درموارديكه نياز به تخصص دارد رعايت شرايط علمي (شرايط احراز مندرج در آگهي استخدام ) الزامي است .
3/8 –
انتخاب ايثارگران در حد سهميه 5 درصد به ترتيب نمره فضلي ازبين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند و حد نصاب لازم را كسبنمايند ، انجام خواهد شد.
4/8-
استخدام مازاد بر 30درصد سهميه ايثارگران ازطريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت .
5/8-
جانبازان وخانواده محترم شهدا در صورت داشتن كارت شناسائي از بنياد شهيد و امور ايثارگران باارائه تصوير آن نيازي به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند.
6/8-
معلولين عادي بشرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهي و كسب حد نصاب نمره به ترتيب نمرهفضلي از سه (3) درصد سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود.
7/8-
تماميباقيمانده سهميه استخدامي به داوطلبان بومي در صورت برخورادي از شرايط مندرج درآگهي استخدام به ترتيب نمره فضلي اختصاص مي يابد . بومي به افرادي اطلاق مي شود كهحداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشد:
الف)محل تولد با محل جغرافيائي موردتقاضا براي استخدام يكي باشد
ب) حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي،راهنمايي و متوسطه ) را در محل جغرافيايي مورد تقاضا براي استخدام طي كردهباشد.
ج)فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتيكه محل 3 سال از سنوات تحصيلي آنها (اعم از ابتدائي ،راهنمائي و دبيرستان )با محل مورد تقاضاي استخدامي يكي باشد نيزبومي تلقي مي شوند.
تبصره : در صورتيكه ظرفيت مورد نياز هر يك از رشته هاي شغليمندرج در آگهي استخدام از بين متقاضيان استخدام بومي تكميل نگردد. پذيرش بقيه افرادتا تكميل ظرفيت و همچنين انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلبان با اولويت بومي استانو سپس متقاضيان غير بومي همان رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي صورت مي پذيرد.
8/8-
كاركنان غير رسمي شاغل دردانشـگاه به ازاي هر سال تجربه مربوط و مشابه ونيز تجارب مكتسبه در طرف قرارداد 2 درصد و حداكثر تا 20 درصد كل امتياز در هر يك ازمراحل آزمون استخدامي اعم از عمومي ،امتحان تخصصي به صورت جداگانه اضافه خواهد شد. چنانچه پس از اعمال افزايش امتياز فوق اين دسته از كاركنان در شرايط مساوي با ديگرشركت كنندگان قرار گيرند ،ا زاولويت برخوردار خواهند شد.
9/8-
به مدارك ارساليدارندگان مدارك تحصيلي بالاتر و پائين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احرازمشاغل مورد اشاره و همچنين مدارك معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد.
10/8-
مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي بر عهدهداوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود داوطلباطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است ، داوطلب از انجام مراحل بعديمحروم خواهد شد ،حتي در صورت صدور حكم استخدامي ، حكم مزبور لغو و بلااثر ميگردد.
11/8-
اخذ تائيديه مدارك تحصيلي متقاضيان استخدام در صورت پذيرفته شدن درامتحان (حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه ) از سوي دانشگاهها الزامي است .
12/8-
كسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمنندي هاي عمومي (60% نمره امتحان) صرفا بهمنزله تاييد صلاحيت عمومي و تصحيح اوراق امتحان بوده و هيچگونه حق استخدامي ايجادنمي كند و انتخاب داوطلبان به منظور گزينش براساس نمرات آزمون تخصصي و با رعايتاولويت هاي مقرر صورت مي پذيرد .
13/8-
انتخاب داوطلبان استخدام حداكثر بهميزان 5/1 برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حد نصاب نمره امتحان عمومي راكسب كرده اند به ترتيب نمره فضلي امتحان تخصصي صورت مي گيرد..
14/8-
انتخابنهائي پذيرفته شدگان امتحان پس از طي مراحل گزينش صورت خواهد گرفت.
تبصره :داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامي مرحله اول پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظيمي درمهلت مقرر به هسته گزينش دانشگاه براي تكميل پرونده گزينش مراجعه نمايند ، در صورتعدم مراجعه در مهلت تعيين شده (فهرست اسامي آنان از سوي هسته گزينش به كارگزينيدانشگاه اعلام مي شود) كارگزيني دانشگاه موظف است با اعلام كتبي به آدرس اعلام شدهدر فرم ثبت نام به فرد متقاضي ، موضوع مراجعه وي را به هسته گزينش ظرف مهلت 15 روزاز تاريخ ارسال نامه تاكيد نمايد ، در صورت عدم مراجعه ،قبولي فرد كان لم يكن تلقيشده و از افراد ذخيره بجاي وي به گزينش معرفي خواهد شد(كليه مكاتبات دانشگاه ازطريق پست سفارشي پيشتاز صورت مي پذيرد)
15/8-
از پذيرفته شدگان نهايي ،تعهدمحضري به مدت 10 سال جهت اشتغال در محل مورد تقاضا اخذ خواهد شد.
16/8-
پذيرفتهشدگان موظفند حداكثر ظرف مدت يكماه بعد از اعلام نتيجه نهايي پذيرش به دانشگاهمراجعه نمايند در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر يا انصراف آنان دانشگاه مي تواندنسبت به استخدام ذخيره اقدام نمايد.
17/8-
هر گونه اطلاع رساني در خصوص امتحاناستخدامي از طريق سايت اينترنتي به صورت همزمان خواهد بود و داوطلبان اطلاعات موردنياز خود را بدين طريق دريافت خواهند كرد.
تبصره:در خصوص فراخوان جهت ثبت ناممتقاضيان اطلاع رساني از طريق روزنامه هاي محلي و رسمي كثير الانتشار خواهد بود.
18/8-
با توجه به اين كه ملاك ثبت نام از متقاضيان استخدام تكميل برگ درخواستشغل مي باشد ،لازم است در تكميل آن نهايت دقت را به عمل آورده و هيچگونه اصلاحاتيپس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود.
 

 منبع : سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر


مطالب مشابه :


خدمات ۳۰۰ یونیت دندانپزشکی سیار برای دانش‌آموزان ابتدایی کشور

حضور دانش‌آموزان در راهیان نور عامل انتقال مفاهیم تاریخ دفاع مقدس
آگهي استخدام زن در نیروهای نظامی بعنوان كمك پرستاري در نيروي هوايي ارتش ویژه خواهران

تایید نظرات به منزله تایید ان جملات از طرف مدت قرارداد خدمت پيماني 6 سال 4ـ اصفهان :
استخدام در دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 6/1- داشتن سلامت جسماني و مكتسبه در طرف قرارداد 2 درصد و
استخدام درجه دار در قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء (ص) ارتش جمهوري اسلامي ايران

تایید نظرات به منزله تایید ان جملات از طرف 5- داشتن سلامت رواني و قرارداد خدمت
قائم مقام مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان:بازبینی اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان

اعزام بیش از 500 هزار دانش‌آموز به راهیان نور/ بسیج دانش‌آموزی بزرگترین تشکل دانش‌آموزی
برچسب :