نواحی ثبتی شیراز همراه با پلاک , تلفن و آدرس


   ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﺮاز

 ‫آدرس : ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻳﻤﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ(ﻫﻤﺖ حنوبی)

 ﺗﻠﻔﻦ: ۶۳۲۰۹۱۷ -۶۳۲۰۸۷۴

 ‫ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼك ﻫﺎي : ﺑﺨﺶ 4 و ﺑﺨﺶ ۲3

   ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ دو ﺷﻴﺮاز

   ‫آدرس : ﺧﻴﺎﺑﺎن زﻧﺪ، روﺑﺮوي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ  ﺗﻠﻔﻦ:2344182 الی 2344183                    ‫

ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼك ﻫﺎي : ﺑﺨﺶ 1 ، ﺑﺨﺶ 2 و اﺟﺮاﺋﻴﺎت 

 ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻪ ﺷﻴﺮاز

  ‫آدرس : ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺪرا ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﻛﻮﭼﻪ ﻻدن ﺗﻠﻔﻦ: ۶۴۱۳۲۵۲ 

 ‫ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼك ﻫﺎي: 4 اﻟﻲ ۱۶ اﺻﻠﻲ از ﺑﺨﺶ 3 و ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻼك ﻫﺎي ﺑﺨﺶ 7

   ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻴﺮاز

  آدرس : ﺧﻴﺎﺑﺎن زﻧﺪ، روﺑﺮوي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ  ﺗﻠﻔﻦ:۲۳۳۸۸۶۱-۲۳۳۸۸۵۷

 ‫ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼك ﻫﺎي :   ۱۷اصلی  اﻟﻲ آﺧﺮ ﺑﺨﺶ 3 و ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ


مطالب مشابه :


استخدام بانک ایران زمین

استخدام بانک ایران زمین در صورتیکه بانک در هریک از مراحل و ثبت نام به آدرس زیر
آگهی استخدام بانک ایران زمین

جهت مشاهده آسان در موبایل به آدرس زیر مراجعه کنید استخدام بانک; استخدام شیراز;
آگهی استخدام جدیدکارمند در بانک ایران زمین

جهت مشاهده آسان در موبایل به آدرس زیر استخدام شیراز; بانک ایران زمین به یک
شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران:

شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران: 91 در دانشگاه شیراز زمین شناسی بانک
آغاز ساخت 5500 واحد مسکن مهر در استان فارس

مسکن مهر شیراز بانک اطلاعاتی جامع را در دستور ایران گالری عکس زمین
بانک اطلا عات جغرافیا

شمسی و موقعیت زمین در فضا مورد آدرس اینترنتی و ایران gis شهرداری شیراز
پیشگامان صنعت آسانسور و نصب آن در ایران

سپس آسانسورهای بانک ایران و فرانسه ایران زمین را در را در شیراز تاسیس
گزارش تصویری / نخستین جشنواره فرهنگ عشایر ایران زمین در یاسوج

گزارش تصویری / نخستین جشنواره فرهنگ عشایر ایران زمین در شیراز صدرنشین شد ایران زمین
نواحی ثبتی شیراز همراه با پلاک , تلفن و آدرس

تلفن و آدرس - شیراز فلکه شاهزاده قاسم عزیزمان در سراسر این های بانک
برچسب :