نمونه سوالات درس وصایای امام - ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد

1- مخاطبان وصیت نامه امام چه کسانی هستند؟

الف)ملت ایران                               ب)ملل اسلامی             

ج)مظلومان جهان                           د)همه موارد.

2- انسانها از حیث برخورداری از علم و ایمان به چند دسته تقسیم          می شوند؟

الف)سه دسته: بیگانه از دو ارزش-دارای ایمان و فاقد اندوخته های علمی-دارای اندوخته های علمی اما فاقد ایمان.

ب)سه دسته: بیگانه از دو ارزش-دارای ایمان و فاقد اندوخته علمی-دارای ویژگی ها و کمالات متعالی و صاحب تخصص و متعهد.

ج)چهار دسته: بیگانه از دو ارزش-دارای ایمان و فاقد اندوخته های علمی-دارای اندوخته های علمی و فاقد ایمان-صاحب تخصص و تعهد.

د)دو دسته: فاقد ایمان اما دارای اندوخته های علمی- فاقد اندوخته های علمی اما دارای ایمان.

3- کدام گزینه صحیح است؟

الف)مخالفت با وصایای اخلاقی مشکل آفرین است.

ب)مخالفت با وصایای حقوقی مشکل آخرین است.

ج)مخالفت با وصایای اخلاقی عتاب و کیفر عقوبی را به بار می آورد.

د)مخالفت با وصایای اخلاقی عتاب و کیفر حقوقی را به بار می آورد.

4- محتوای رهنمودهای حضرت امام در وصیت نامه در چند بخش است؟

الف)رهنمودهایی که به مردم ایران اختصاص دارد-رهنمودهایی که مربوط به شهر و بیرون از مدار محدویت فوق است.

ب)رهنمودهایی که به مردم ایران و واحدها و اداره های خاص و مربوط به شهر و بیرون از محدویت های فوق است.

ج)رهنمودهایی که به مردم ایران و به واحدها و اداره های خاص اختصاص دارد.

د)رهنمودهایی که به اداره و واحدهای خاص و مربوط به شهر و بیرون از محدویت های خاص است.

5- ثَقَل به چه معناست؟

الف)به زاد و توشه و بار و بنه مسافر.     ب)به گنج های نهفته در زمین.

ج)گنج های نهفته در زمین و هر چیز که قابلیت تزیین داشته باشد و مورد رقابت مردم باشد.                         د)مورد ب و ج.

6- مصداق ثقلین چه کسانی هستند؟

الف)حضرت علی(ع)-قرآن.                ب)قرآن-حضرت فاطمه(س).

ج)قرآن و اهل بیت.                         د)قرآن-نهج البلاغه.

7- تفاوت میان ثقل اکبر و ثقل اصغر در چیست؟

الف)قرآن به صفت اصغر و عترت به صفت اکبر.

ب)قرآن به صفت اصغر و عترت به صفت اکبر.

ج)پیامبر به صفت ثقل اکبر و اهل بیت ثقل اصغر.             د)هیچکدام.

8- راز اصلی و خطوط کلی انحراف مسلمانان چیست؟

الف)به دور نگهداشتن مردم از خدا و کتاب و سنت پیامبر و از بین بردن حکومت اسلامی در جهان.

ب)کنار زدن آگاهان راستین و حافظان حقیقی قرآن و خارج ساختن قرآن از دستور کار.

ج)از بین بردن حکومت اسلامی در جامعه و کنار زدن آگاهان راستین و حضران حقیقی قرآن از صحنه های سیاسی و اجتماعی به دور نگهداشتن مردم از خدا و کتاب و سنت جامعه.          د)مورد ب و ج.

9- موسس مذهب شیعه کیست؟

الف)امام علی(ع).                                   ب)امام صادق(ع).

ج)پیامبر(ص).                                       د)امام حسین(ع).

10- دوران غیبت کبری از چه سالی آغاز شد؟

الف)از سال 329 بعد از وفات حسین بن روح.

ب)از سال 326 بعد از وفات عثمان بن سعید.

ج)از سال 329 بعد از وفات علی بن محمد سمری.

د)از سال 304 بعد از وفات محمد بن عثمان.

11- راز اصلی توجه به مصحف فاطمه در چیست؟

الف)در آن نام ائمه دوازده گانه با مشخصات کامل آمده است.

ب)در مصحف فاطمه چیزی از قرآن نیامده است.

ج)در مصحف فاطمه یکی از ودیعه های امامت به حساب می آمده و در اختیار مردم نبوده است.                             د)مورد الف و ج.

12- صخیفه سجادیه شامل چه مباحثی است؟

الف)توحید-نبوت-امامت-معاد.

ب)نام معصوم نامادران فرزندان و بسیاری از حقایق مربوط به آینده.

ج)اهل بیت-مسائل اخلاقی اجتماعی سیاسی و حقایق هستی.

د)مورد الف و ج.

13- اسلحه انبیاء به فرموده امام هشتم چیست؟

الف)قرآن             ب)نهج البلاغه       ج)صحیفه سجادیه          د)دعا.

14- پیامبر چه کسی را به عنوان زینت آسمان و زمین و کشتی نجات      می داند؟

الف)حضرت علی(ع)                                ب)سیدالشهداء

ج)حضرت فاطمه(س)                      د)قرآن

15- درس ها و دستاوردهای نهضت عاشورا در چیست؟

الف)وحدت کلمه و تقویت روح پرخاشگری  در برابر اهریمنان.

ب)وحدت کلمه و عمل به وظیفه.

ج)عمل به وظیفه و استواری در راه.                     د)همه موارد.

16- راز اصلی تجلی و جاودانگی حماسه کربلا در چیست؟

الف)ماهیت و راز نهضت.

ب)برجستگی پیشوای نهضت و اهداف آسمانی.

ج)درس ها و دستاوردهای نهضت عاشورا-پیام شورآفرین-اهداف آسمانی ماهیت و راز نهضت برجستگی پیشوای نهضت.

د)ماهیت و راز نهضت-اهداف آسمانی.

17- دو کتاب رساله الحقوق و صحیفه سجادیه از کیست؟

الف)امام علی-امام سجاد                  ب)امام حسین-امام صادق

ج)اما م سجاد-حضرت محمد                     د)امام سجاد-امام سجاد.

18- قرآن صاعد لقب یافته از چیست؟

الف)راز و نیاز عاشقانه میان خالق و مخلوق.            ب)صحیفه سجادیه.

ج)صحیفه فاطمیه.                                          د)نهج البلاغه.

19- زبور آل محمد نام کدامیک از کتابهای زیر است؟

الف)قرآن     ب)نهج البلاغه       ج)صحیفه سجادیه  د)صحیفه فاطمیه.

20- یکی از جلوه های مهم امتحان الهی در زندگی بشر.......... است.

الف)غیبت امام زمان                        ب)واقعه کربلا

ج)واقعه غدیر                                د)هیچکدام.

21- حقایق هستی از چه راهی برای بشر حاصل می آید؟

الف)پیشرفت عقلانی بشر                  ب)اهل بیت

ج)وحی قرآن                                د)پیشرفت عقلانی-اهل بیت-قرآن.

22- به چه دلیل قرآن وسیله ای برای هدایت انسانها قرار داده شده است؟

الف)در اختیار ما انسانهاست                      ب)به خدا اتصال دارد

ج)جنبه زمینی دارد                                د)مورد الف و ب.

23- از چه چیزهایی بعنوان قرآن اکبر یاد شده است؟

الف)اهل بیت         ب)قرآن       ج)نهج البلاغه        د)صحیفه سجادیه.

24- ازچه  چیز به عنوان ثقل اصغر یاد شده است؟

الف)قرآن             ب)نهج البلاغه       ج)اهل بیت   د)صحیفه فاطمیه.

25- منظور از" الثقلین"  چیست؟

الف)قرآن             ب)اهل بیت          ج)قرآن-اهل بیت           د)معاد.

26- کتاب صامت نام کدامیک از موارد زیر است؟

الف)نهج البلاغه                              ب)صحیفه سجادیه

ج)صحیفه فاطمیه                           د)قرآن.

27- اسوه راستین حمایت از قرآن چیست؟

الف)اهل بیت                                ب)حضرت علی(ع)

ج)عموم مسلمین                           د)حضرت محمد

28- حضرت محمد فرمودند هر کسی .......... را پس از مرگش زیارت کند بهشت بر او واجب می شود.

الف)امام علی(ع)                            ب)امام حسین(ع)

ج)امام صادق(ع)                            د)همه موارد

29- انسانها برای دستیابی به هدف خلقت خود باید از.......... رهنمون گیرند.

الف)خدا                                      ب)تعالیم آسمانی

ج)مربیان الهی                               د)همه موارد

30- به گفته ی امام خمینی چه چیزی انسان را به مقام انسانیت می رساند؟

الف)علم و تهذیب نفس                    ب)پیشرفت عقلانی

ج)تعلیم                                       د)علم اخلاق

31- یکی از اهداف مهم تربیت بشر چیست؟

الف)مبارزه با تمدن                         ب)یشرفت تمدن

ج)کمک به پیشرفت تمدن                د)تمدن صادراتی.

32- یکی از اهداف بزرگ انقلاب به گفته ی امام(ره) چیست؟

الف)ایجاد خودکفایی و استقلال          ب)کمک به مستضعفین

ج)سرکوبی طاغوت                          د)آزادی کشور.

33- عوامل دستیابی به استقلال و خودکفایی از دیدگاه امام(ره) در چیست؟

الف)اتکا به خدا                              ب)اتکا به خودی ها و اعتماد به نفس

ج)تحمل سختی ها و اسیر و انتظار      د)همه موارد.

34- خودکفایی به چند دسته تقسیم می شود؟

الف)فردی-اجتماعی                                ب)فردی-اجتماعی-ملّیتی

ج)فردی و ملّیتی                            د)اجتماعی-اقتصادی.

35- از وظایفی که دولت برای دستیابی به خودکفایی و استقلال باید انجام دهد؟

الف)از ورود کالاهای مصرف ساز جلوگیری کند.

ب)ازورودکالاهای خارجی جلوگیری کند

ج)از فرهیختگان جامعه قدردانی کنند.

د)مورد الف و ج.

36- امام(ره) به کدام استقلال ها بیشتر توجه داشته اند؟

الف)استقلال فرهنگی                       ب)استقلال اجتماعی

ج)استقلال فرهنگی                         د)استقلال نظامی

37- خودکفایی ملّیتی یعنی؟

الف)پیروان مکتب اسلامی تلاش کنند نیازمندی های افراد جامعه اسلامی را رفع کنند؟

ب)هر کس سعی کند تا در صورت امکان از دسترنج خود بهره گیرد.

ج)هر کشوری بتوانداحتیاج های خود را تأمین کنند.

د)کشورهااستقلال سیاسی و نظامی داشته باشند.

38- خودکفایی اجتماعی یعنی چه؟

الف)هر کس سعی کند تا در صورت امکان از دسترنج خود بهره گیرد.

ب)هر شهر و کشوری بتواند احتیاج های خود را تأمین کند.

ج)استقلال سیاسی و نظامی داشته باشد.

د)پیروان مکتب اسلامی تلاش کنند نیازمندهای افراد جامعه اسلامی را رفع کنند.

39- خودکفایی فردی یعنی چه؟

الف)استقلال سیاسی و نظامی داشته باشد.

ب)پیروان مکتب اسلامی تلاش کنند نیازمندیهای افراد جامعه اسلامی را رفع کنند.

ج)هر کس سعی کند تا در صورت امکان از دسترنج خود بهره گیرد.

د)هر شهر و کشوری بتواند احتیاج های خود را تأمین کنند.

40- به گفته ی امام(ره) از جمله نقشه ها که تأثیر بزرگی بر کشور عزیزمان گذاشت چه بود؟

الف)بیگانه نمودن کشورهای استعمارزده از خویش.  

ب)انحصارجویی ها.

ج)غرب زده و شرق زده نمودن کشورهای استعمارزده.

د)مورد الف و ج.

41- یکی از عوامل مهم رویکرد به استقلال به گفته ی امام(ره) چیست؟

الف)خودباوری                               ب)خودباوری و احساس شخصیت

ج)تحمل سختیها                            د)اتکاء به خدا.

42- به گفته ی حضرت امام(ره) در چه صورتی هیچ قدرتی نمی تواند به ما ضربه بزند؟ جواب : درصورت داشتن ..........

الف)استقلال فکری                         ب)استقلال سیاسی

ج)استقلال اجتماعی                        د)استقلال نظامی.

43- استضعاف به چند گونه است؟

الف)استضعاف عقیدتی فرهنگی و علمی.        

ب)استضعاف اقتصادی، ولایتی.

ج)استضعاف اجتماعی، اقتصادی.

د)همه موارد.

44- امام باقر(ع) چه افرادی را افراد کم عقل می گویند؟

الف)استضعاف فکری                        ب)مستکبران

ج)استضعاف سیاسی                        د)استضعاف اقتصادی

45- چه کسانی استضعاف ولایتی هستند؟

الف)مستکبران                      

ب)کسانیکه در مسئله ولایت و امامت کوتاه آمده اند.

ج)کسانیکه به ایمان و عقاید خویش نپرداخته اند.

د)کسانیکه با امامان معصوم خصومت دارند.

46- استضعاف سیاسی یعنی؟

الف)حکومت برایش تثبیت نشده باشد.

ب)حکومت برایش تثبیت شده است.

ج)حکومت برایش تثبیت اما فرد یا جمعی مانع تشکیل دولت شوند.

د)عدم دسترسی به حجت و دین.

47- مستضعفان برای پیروزی باید چه اصولی را رعایت کنند؟

الف)اتحاد، انسجام یگانگی سازش ناپذیری در برابر استکبار.

ب)روی آوردن به تقوا و طهارت باطن و ایجاد و صفای نفس توجه به امام معصوم و قرارگرفتن زیر پرچم او.

ج)تلاش و سخت کوشی در راه هدف مجهز گشتن به هر گونه صلاحیت ها و شایستگی های علمی و عملی.

د)همه موارد فوق.

48- خاندان پیامبر جزء کدام استضعاف ها می باشند؟

الف)استضعاف سیاسی                      ب)استضعاف فکری و عقلی

ج)استضعاف اقتصادی                      د)استضعاف اجتماعی

49- عامل مهم پیدایش پدیده استضعاف را.......... بوجود می آورند.

الف)مومنان          ب)افراد کم عقل    ج)مستکبران         د)محرومان

50- راز اصلی پیروزی عقلایی مستضعفان چیست؟

الف)بنده خدا بودن و از بندگی شیطان و نفس اماره رهیدن.

ب)داشتن صلاحیت همه جانبه ظاهری باطنی علمی و عملی.

ج)بدست آوردن ثروت معقول .

د)مورد الف و ب.

51- از نظر امام(ره) بزرگترین جهاد معنوی چه جهادی است؟

الف)تهذیب نفس                            ب)خدمت به خلق و انسان محروم

ج)ایستادگی در برابر ظلم                  د)توجه به امام معصوم

52- سیاست فاضله چه نوع سیاستی را گویند؟

الف)به تکمیل اخلاق و نیل به سعادت انسانها توجه دارد.

ب)به مسائل فرهنگی توجه دارد.

ج)به مسائل اقتصادی توجه دارد.

د)به اساس مصلحت زندگی دنیوی می باشد.

53- سیاست گذاری در.......... برترین سیاست گذاری است.

الف)امور اجتماعی                                  ب)امور نفسانی             

ج)امور فرهنگی                                      د)امور اقتصادی

54- سیاست گذاری از دیدگاه امام مجتبی به چه معناست؟

الف)تربیت کردن                                    ب)عدالت پیشگی          

ج)اعتقاد به ولایت ولی ا... و خلیفه خدا         د)همه موارد.

55- اولین امام جمعه که از طرف امام(ره) تعیین شده بود؟

الف)آیت ا... طالقانی                                        ب)شهید مطهری   

ج)شهید بهشتی                                     د)آیت ا... خامنه ای.

56- اولین خطبه نماز جمعه در چه سالی و در چه روزی بود؟

الف)6مرداد59                                       ب)5مرداد58

ج)8شهریور58                                       د)2آبان59

57- دخالت در سیاست در زندگی امام معصوم به چند گونه بوده است؟

الف)2گونه: مستقیم، غیر مستقیم.

ب)3گونه: مستقیم، ارشادی، غیر مستقیم.

ج)4گونه: مستقیم، غیر مستقیم، ارشادی، برخورد قهر آمیز.

د)2گونه: ارشادی، برخورد قهر آمیز.

58- ثروت مداری یعنی؟

الف)اصل،  اقتصاد است                   

ب)دین و اخلاق زاییده نیازمندیهای اقتصادی است                  

ج)مکتب کمونیسم حامی این نظریه است             

د)همه موارد فوق.

59- باطن مداری یعنی:

الف)دین و اخلاق زاییده نیازمندیهای اقتصادی است .

ب)توجه به مسائل دنیایی از جمله اقتصادی را حقیر و نادیده انگاشتن.

ج)هندونیسم و مکتب ریاضیات از این نظریه پیروی می کنند.

د)مورد الف و ج.

60- یکی از اصول مسلم اسلام..........

الف)اصل حلال خواری                     ب)اصل محرومیت

ج)اصل آخریت گرایی                      د)همه موارد.

61- حضرت امام درباره هویت مالکیت اسلامی به چه نکاتی تذکر داده اند؟

الف)سرمایه داری و نیز نفی مالکیت فردی از دیدگاه اسلام محکوم است.

ب)اسلام دیدگاه و شیوه ای در باب مالکیت دارد که مخصوص به خود است.

ج)اقتصاد سالم و عدالت اجتماعی تنها در پرتو عمل به نظر اسلام و تحقق اقتصاد اسلامی ظهور خواهد کرد.

د)همه موارد.

62- وحدت مورد نظر امام خمینی(ره):

الف)وحدت میان گروههای کشور-  وحدت همه انسانها.

ب)وحدت میان همه کشورهای اسلامی و همه مسلمانان جهان.

ج)وحدت همه مستضعفان جهان وحدت میان گروههای کشور.

د)همه موارد.

63- یکی از اهداف مهم رسالت انبیاء:

الف)تأمین همزیستی مسالمت آمیز.

ب)گسترش اسلام.

ج)گسترش دادن همبستگی ظاهری.

د)گسترش دادن همبستگی باطنی.

64- یکی از اهداف مهم اجتماعی اسلام؟

الف)مبارزه با مستکبران                            ب)تحکیم و گسترش وحدت

ج)حمایت و کمک به مستضعفین        د)گسترش اسلام.

65- معیار اساسی اخوت اسلامی:

الف)ایمان و اعتصام به حبل ا...           ب)استقامت در صراط ایمان

ج)همبستگی ظاهری                       د)مورد الف و ب.

66- یکی از اهداف اصلی حکومت اسلامی:

الف)اخلاق زدایی                            ب)گسترش صلح و اخوت اسلامی

ج)همبستگی ظاهری                       د)مورد الف و ب.

67- توجه به دیدگاه اسلام درباره برقراری ارتباط سالم با سایر ملل چه حقایقی را فراروی ما می نهد؟

الف)اسلام دین همه انسانها است.                ب)همه انسانها از یک گروهند.

ج)جامعه بشری خانواده بزرگ تشکیل می دهد که دین و پیامبر یکی است.

د)همه موارد.

68- حفظ روابط با ملّت های دیگر و آزادی در رفت و آمدها(توریسم) و نیز روابط اقتصادی باید به چه گونه ای باشد؟

الف)تهاجم فرهنگی را دامن نزد، باعث بسط فرهنگ اسلامی و ابلاغ رسالت الهی گردد.

ب)اسرار نظام اسلامی را در اختیار بیگانگان قرار ندهد.

ج)منافاتی با استقلال همه جانبه کشور نداشته باشد.

د)همه موارد.

69- آزادی به چند دسته می توان تقسیم کرد؟

الف)آزادی ذاتی، فردی و اجتماعی.

ب)آزادی اقتصادی، فکری و اعتقادی.

ج)آزادی دریار گزینی و آزادی اخلاقی.         

د)همه موارد.

70- کدام گزینه صحیح است:

الف)آزادی یعنی هر کس بر خلاف قوانین هر چه دلش می خواهد بگوید.

ب)در هر مملکتی آزادی در حدود قانون است.

ج)آزادی یعنی هر کس بخواهند توطئه کند و در توطئه هم آزاد است.

د)همه انسانها در مسائل اقتصادی آزادی مطلق دارند.

71- آیا انسانها در مسائل اقتصادی به طور مطلق آزاد هستند؟

الف)همه انسانها آزاد هستند و هیچ قدرتی برای آنها وجود ندارد.

ب)بطور مطلق آزاد نیستند و از جهاتی محدودیت دارند.

ج)محدودیت اقتصادی از حیث ثروت و مبدأ درآمد و از حیث مصرف ثروت وجود دارد.

د) مورد ب و ج.

72- این آیه بیانگر چه مطلبی است، (و من یرو لهم منکم فانّه منهم).

الف)آزادی اقتصادی                                ب)آزادی ذاتی

ج)آزادی دریار گزینی                      د)آزادی اخلاقی

73- به چه دلیل حفظ وحدت و عینیت بخشیدن به همزیستی مسالمت آمیزدارای اهمیت است؟

الف)همگان بدون دغدغه خاطر ندای حق را بشنوند.

ب)آزادانه حقایق را ارزیابی کنند.

ج)به ندای حق پاسخ مثبت دهند.               

د)همه موارد.

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات وصیت نامه امام خمینی (ره) - به همراه پاسخ

نمونه سوالات وصیت نامه امام خمینی (ره) نمونه سوالات وصیت نامه امام خمینی (ره)
نمونه سوالات درس وصایای امام - ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد

تاریخ و گردشگری درچشم اندازی جامع - نمونه سوالات درس وصایای امام امام حسین(ع).
نمونه سوالات درس وصایا

نمونه سوالات درس امام در وصیت نامه خود فرموده اند از بالا ترین و والا ترین حوزه هایی که
نمونه سوالات درس وصایا.باپاسخ - ویژه دانشگاه آزادتفت

برای دسترسی به پاسخ سوالات تستی به مبحث ( سوالات درس وصایای امام نمونه سوالات دروس
دانلود کتاب وصایای امام خمینی ارشد دانشگاه آزاد

رس وصایای امام 1 واحد و معمولا در دانشگاه آزاد در نمونه سوالات امتحان سوالات امتحان
نمونه سوالات تستی درس وصایا

نمونه سوالات تستی درس امام حسن(ع).استقلال
کتاب درس وصایای امام

نمونه سوالات این کتاب بعد سیاسی وصیت نامه امام را مورد بررسی قرار می دهد و آن را به
سوالات وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(ره)

سوالات وصیت نامه سیاسی الهی 2ـ امام خمینی وجه تمایز انقلاب ما را با سایر انقلابها در
برچسب :