اهازیج (هوسات) اهوازیه فی زفاف الاخ مسلم الشیخ داود الحمیداوی

هوسات بمناسبه زفاف الاخ مسلم ابن المرحوم شیخ داود الحمیداوی

فی مدینه ملاثانی فی یوم الخمیس ۲۸من نیسان عام ۲۰۱۱ المیلادی

 یوم ۲۴ من جمادی الاول عام ۱۴۳۲ الهجری القمری

24.gif24.gif24.gif24.gif

لچنی العسر و انجبریت احوفن مستحی اببختی

و تلثمت ابتوالی اللیــــل و طاللت بسلف طلتی

شفت شیله اعلی حایط ناس بس اتذکریت اختی

غطیت الشیله ابچفیتی

24.gifسید حکیم الشبری24.gif

24.gif24.gif24.gif24.gif

لچنی العسر و انجبریت احوفن مستحی امنل ناس

طبیت اعلی بیت ایـــــــــواد بس اوداعت العباس

حسیت المـــــــایه اترید اتذب الشیله من الراس

صحتله اب بختچ خلیه

24.gif24.gif24.gif24.gif

صاحت منهو هذا ابلیل دش  بیتی ویحلفنی

سبحان الله مات اسنین ابنی و انت مثل ابنی

ردیت ابوجه عرگان یا یمـــــه العسر لچنی

خلانی اطفر های الطوفه

24.gifحسن ابوفلاح الزهیری24.gif

24.gif24.gif24.gif24.gif

شمـــــه اهلچ ابیوم الضیج کلهم بلمعاره احیود

و داود ابعــــــــــــزم سلمان رد الملاثانی اردود

میت صگد صار اسنین بس محد یحس مفگود

السل خلف سل شاهدنا

24.gif24.gif24.gif24.gif

میت صگد های اسنین داود و رحل منـــــــــهان

بس رده ابوگفته اردود لهله و من وگف سلمان

الـــدلال اتحزمت من طاح حیهم هوس الفنیان

بلملعب داود ابروحه

24.gifحسن ابوفلاح الزهیری24.gif

24.gif24.gif24.gif24.gif

احفظ شرف عز اعضاک و اوگف ب اول السربه

و بالک زورک اتگصه ابمجالس لو شفت غربه

تدری اهل الاصول اتگول العنده ابخوته طربه

ایضل متاخر ما نهوا

24.gifعامرالسعداوی24.gif

24.gif24.gif24.gif24.gif

علی یا دنیه صولی ابزود  العبی اشلون ماردتی

و اسمعچ هات من ستار علتــــه اتشابه العلتی

صولی یا دنیــــا علیه و العبی

و گلبی ابنیران غدرچ و العبی

اظل افخر بل امــاجد و العبی

حیث لبسنهن خواتی الماجدات

اضل افخر لحد الموت ابعبایت ستر خدر اختی

لبسته و لاگت علهامه

24.gifرمضان العگیلی24.gif

24.gif24.gif24.gif24.gif

 

تعال اتـــگرب الحضنی لاتبعـــــــد یبن عمی

و خل نتحد عل الکلفات یل دمک نفس دمی

لا تفگة شماته اترید فتنها اعلا الاهل یرمی

و اتضیع خوت ماضینه

24.gifحمید العیدانی24.gif

24.gif24.gif24.gif24.gif

حـــاتم بل کرم معروف و ابدا ما یرید اشهود

لچن حاتم بـــــذل بل مال ما گالو بذله ازنود

بس ابکربلا العباس دگ حد الکرم و الجود

شال الشط لخته ابچفینه

24.gif24.gif24.gif24.gif

الو تسمع اصایل خیل تسهل وسطه الحومه

حتما عل الظهر خیال عدهه اتزامط ابیومه

طبع خیل الاصایل هاذ بس الترهب اعلومه

تسهل بل ملعب جدامه

24.gif24.gif24.gif24.gif

مد روحک جسر لعضاک و الهم خله مشتاگه

و ایضا خل حنینک کون یشبه حنت النــاگه

الصگرمهمایرید ایصیر لو ماعنده سبــاگه

حته الخطافه اتشل حاله

24.gif24.gif24.gif24.gif

سیست لل خوه مرمر و حیطت حایط وفه

و عنزت گم گم مظیفی ابگهوه تنگط معرفه

شربت خطاری منها صاح ممنون و کفه

و ابهای اتعنز عنوانی

24.gif24.gif24.gif24.gif

مرمر سیس الوجدان و حایط لل شرف علّی

و عزت نفس کل مصباح لازم عندک اتخلّی

هوس لو شفت عیال عمــــر الباقی ایولّی

و الموت ابعز اتعناله

24.gifقاسم ابو میلاد النیسی24.gif

24.gif24.gif24.gif24.gif

الوفی و صاحب عقل یا خوی لهو الدهر ما یلهیه

ابسبب میمرجمیل اهوای قاسم نیسی الک حاچیه

کلمن ذکی ابلهو الدهر مایلهه

ویعدل یخی لهل الشرف مایلهه

ابوکت العطش یصبح عذب مایلهه

او وکت الحرب یسگی الخصم دم احمر

هذا اللی یریح البال و تگدر حارص اتخلیه

و اتامنه البیت او مفتاحه

24.gifنسیم النبگانی24.gif

24.gif24.gif24.gif24.gif

وارجو التسامح من جمیع الشعرا الذی کانووساهمو فی هذا الفرح و ما

حصلت علی جمیع اشعارهم و هوساتهم الجمیلات

رحیم المنهل - دیوان ملاثانی

 


مطالب مشابه :


اهازیج (هوسات) اهوازیه فی زفاف الاخ مسلم الشیخ داود الحمیداوی

اهازیج (هوسات) اهوازیه فی زفاف الاخ مسلم الشیخ داود
ابوذیات متفرقه لمعانی متفرقه

اشعار عربیه اهوازیه-
ابوذیات ارسلتها عبر النقال الی مخاطبین...

اشعار عربیه اهوازیه-
صبـــــــــــــــــــــــــــــــــاح الخیر یعیالی ..

اشعار عربیه اهوازیه-
أغار عليك

اشعار عربیه منتدی شعراء و ادباء نفحات اهوازیّة و منظومات
برچسب :