نمونه سوال از درس 1و2 زبان سوم

In the name of God

نمونه سوال امتحانی درس 1-2 کتاب زبان سوم راهنمایی  (آبان ماه)

1)    کلمه نا هماهنگ را از نظر معنا مشخص کنید (1)

usually – near – never –often

2)جاهای خالی را با کلمات داده شده کامل کنید (1)

                    (after      - visits  - puts   )

1) Peter ………….his grandfather on Friday.

2) I always read my books ………..dinner.

3)با استفاده از معلومات خود این جملات را کامل کنید (2)

1) There are four weeks in a ……………

2) Ali is ………but his sister is tall.

4)با توجه به تصاویر داده شده کامل کنید (2)

1) There is a ……….….in this picture. (  تصویرچرخ دوچرخه  )                   

2) This garden has a famous………………..    ( تصویر گل)                 

5) کلمه نا هماهنگ را از لحاظ تلفظ مشخص کنید .(1)

Why          by         happy        my

6) گزینه صحیح را انتخاب کنید . (2)

1) Do you wash my shoes ? Yes , I wash ………

your                          them                     it                 my

  2) Mrs. Taban is an …………….

tall woman              old woman           old        young woman

3) Ali ………bicycle is new.

of                               s                            ‘s               for

4) He always …………lunch at 12:00.

Is eating                        eat                 eats             eating

7) با توجه به تصویر پاسخ کامل دهید . (1)

What are these? ........       ( تصویر پایه های میز )                   

8) جملات زیر را بازنویسی کنید . (3)

1) I and Ali go to school with Nahid .   ………………………………….

2) He doesn’t leave home at 8:00. (never)  ……………………………

3) This is an apple. It is big.   …………………………

9) جملات زیر را مرتب کنید . (2)

1) house / roof / is / the / small / of / the .  ……………………..

2) often / is / home/ my / Monday / sister / thin / on .

…………………………………………………………

10) برای پاسخ داده شده سئوال بسازید.(1)

1)……………………………………………?

No, he sometimes goes to school by bus.

11) املای کلمات و تصاویر ناقص را کامل کنید (2)

There are dif- erent wal-ets  on the table. The yo- ng girl h - lps me.

       (تصویر پاک کن)                                (  تصویر بستنی)

           ice c- - - -                                         e - - - -  r

                                                                                                متن زیر را خوانده و سپس به سوالات آن جواب دهید .(2)

Mr. Amini and his family go to the park. They often go there by bus .The children often play football there. They have a good time there.

1) They often go to there by taxi.( True) …….  (false) …..

2) The children often ……..in the park.

3) Where do they go? …………………………………………مطالب مشابه :


انتخاب يك ماشين بين 950 ماشين در پاركينگ

انتخاب يك ماشين بين 950 مورد مطالعه يك نمونه تصادفي 30تايي از ماشين هاي خريد پروژه آمار
طراحي ماشين و فيزيك امنيت تصادفات

طراحي ماشين و در چنين تصادفي زمان در حد ميلي بگيريد به دنبال خريد يك جيپ برويد
نبرد در بزرگ‌ترين بازي رانندگي

از ماشين ‌هاي دست به اندازه كافي ماشين در گاراژش دارد و تنها عامل بازدارنده شما از خريد
طراحي ماشين و فيزيك امنيت تصادفات

طراحي ماشين و در چنين تصادفي زمان در حد ميلي ثانيه بگيريد به دنبال خريد يك جيپ برويد
پلاك خواني ماشين هاي الكتريكي

خواندنی های برق - پلاك خواني ماشين هاي الكتريكي - (( پروژهای برق , الکترونیک , دیجیتال
gran turismo 5 prologue نبرد در بزرگ‌ترين بازي رانندگي

همانند يك ماشين قديمي شما از خريد ماشين‌ها صورت تصادفي يك ماشين داد يا
فرهنگ اصطلاحات حسابداری

ماشين حساب. call features خريد (فروش)، سهم تصادفي. random error term
نمونه سوال از درس 1و2 زبان سوم

خريد شارژ همراه سخيف?چت روم | قلم خش گير ماشين. تصوير تصادفي. آي پي
چگونه يك خودروی كاركرده بخريم

خريد خودروي كاركرده در صورت رعايت -آيا خودرو تصادفي هم سيستم هاي كنترل باد ماشين
خاصيت ترياك

را فراموش مي کند و سر حال مي شود.نزد عطاري محل رفت و مقداري ترياک خريد و تصادفي: آخرين
برچسب :