نمونه سوال آزمون مجازی آموزش و پرورش در چشم انداز 1404


۱-مبانی نظری تحول بنیادین آموزش پرورش شامل کدام مورد می باشد؟

الف-فلسفه ی تعلیم و تربیت    ب- فلسفه ی تعلیم و تربیت رسمی عمومی 

 ج- رهنامهی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی  د *-همه موارد

۲- در بیانه ارزش ها استمرار فرهنگ اسلامی-ایرانی بر اساس نظام معیار اسلامی از این طریق پیش بینی شده است .

الف تدوین فرهنگ متناسب نیازهای جامعه   ب *- ارزیابی آگاهانه و تعامل با سایر فرهنگ ها

ج- ارزیابی و به کار بستن فرهنگ های دیگر        د- ارایه تصویری روشن از واقعیت های فرهنگی جامعه


 

۳- موثرترین عنصر در تحقق ماموریت های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی به شمار می رود:

الف *- معلم     ب- دانش آموز     ج ) اولیا     د ) برنامه ریزان نظام تعلیم و تربیت

۴- در سند تحول کانون تعلیم و تربیت رسمی عمومی و محل کسب تجربه های تربیتی به شمار می رود:

الف - کلاس      ب*- مدرسه      ج - مراکز پژوهشی      د- اماکن کارگاهی

۵ - در بیانیه ی ماموریت دستیابی به مراتبی از حیات طیبه در سنین لازم التعلیم در چند دوره تحصیلی

 تعریف شده است ؟    الف - سه دوره چهار ساله        ب - دو دوره شش ساله  

    ج - یک دوره شش ساله و دو دوره سه ساله         د *- چهار دوره سه ساله

۶ - مدرسه در افق چشم انداز ۱۴۰۴ جلوه ای است از :

الف*- تحقق مراتب حیات طیبه  ب- علم و دانش مستمر تربیتی 

ج - رشد همه جانبه ظرفیت ها            د - تحول روز افزون امکانات و تجهیزات

 7 - مدرسه در افق چشم انداز ،زمینه ساز درک و اصلاح موقعیت توسط دانش آموزان و تکوین

وتعالی پیوسته ی هویت آنان بر اساس ...... است .

الف- نیازهای فردی و اجتماعی          ب*-نظام معیار اسلامی 

    ج- تغییر کارکردهای اجتماعی       د- تصمیم برنامه ریزان آموزشی

8 - در دیدگاه مقام معظم رهبری طراحی برای آموزش و پرورش توسط کدام گروه باید محقق شود؟

الف- صاحب نظران تعلیم و تربیت           ب- متخصصان حوزه ی تربیتی 

 ج- بهترین طراحان نظام های آموزشی   د*- بهترین و برجسته ترین فکرها

9 - راهبردهای کلان در سند تحول بنیادین بر اساس ..... در این سند مدون شده است .

الف - بیانیه ارزش ها     ب- بیانیه ی مأموریت    ج- چشم انداز     د*- هدف های کلان

10 -گسترش و تأمین همه جانبه ی عدالت آموزشی و تربیتی یکی از .... در سند تحول بنیادین به شمار می رود .

الف *- راهبردهای کلان      ب- هدف های کلان      ج - هدف های عملیاتی       د - مأموریت های ضروری

11 - یکی از هدف های کلان در سند تحول کسب......و ارتقای فزاینده ی جایگاه تعلیم و تربیتی ایران

در سطح جهانی تعیین شده است .

الف - جایگاه شایسته ی آموزشی و علمی فرهنگی در داخل    ب*- موقعیت نخست تربیتی در منطقه و جهان اسلام

ج - جایگاه ممتاز جهانی در فرایندهای تربیتی          د - موقعیت قابل قبول در عرصه های مختلف علمی ،فرهنگی

12-ارتقای جایگاه علم و علم آموزی به عنوان عاملی مؤثر در دستیابی به حیات طیبه با تأکید بر کدام مورد صورت می گیرد ؟

الف - تثبیت موقعیت ها و تایید آن ها    ب- توسعه ی نظر پردازی های علمی

ج*- حیثیت کاشفیت و مطلوبیت علم      د - توانمندیسازی جنبه های تربیتی ، علمی و حرفه ای

۱۳- یکی از راهبردهای کلان در سند تحول توسعه ی مستمر شایستگی ها و توانمندی های اعتقادی، تربیتی،

علمی و حرفه ای ....... است .

الف- دانش آموزان       ب *- فرهنگیان     ج- صاحب نظران     د- مردم

14- متناسب سازی حجم و محتوای کتاب های درسی، ساعات و روزهای آموزشی با توانمندی ها

و ویژگی های دانش آموزان در راستای طراحی،تدوین و اجرای ......شکل گرفته است ؟

الف- دوره های تحصیلی جدید  ب- نظام های نوین آموزشی

ج*- برنامه های درسی ملی د - موقعیت های محلی ،منطقه ای  

15- آشنایی با مفاهیم کلیدی قرآن در این دوره به عنوان یک راهکار در پرورش تربیت یافتگان مورد توجه قرار گرفته است .

الف- دوره ابتدایی   ب*- دوره متوسطه اول     ج- دوره متوسطه دوم      د - دوره پایانی تحصیلات

16 - ایجاد سازو کارهای ترویج و نهادینه سازی فرهنگ ولایت مداری،روحیه ی جهادی و انتظار و زمینه سازی

 استقرار دولت عدل مهدی"عج" با بهره گیری از این ظرفیت مورد توجه قرار گرفته است :  

الف *- حوزه های علمیه و نقش الگویی معلمان      ب- کانون های فرهنگی و مؤسسات علمی و فرهنگی

ج - نهاد های دینی و تربیتی         د- رسانه های فرهنگی و نقش الگویی معلمان

 17 - گسترش و تنوع دادن به حرفه ها و مهارت های مورد نیاز جامعه و تعلیم متناسب و برنامه ریزی شده ی

آن در کدام دوره ی تحصیلی به آن توجه شده است .

الف- ابتدایی       ب -متوسطه اول      ج - متوسطه دوم      د* - همه ی دوره های تحصیلی

18- ایجاد ساز و کارهای لازم برای هماهنگی رسانه ها و تولید کنندگان کتب و مواد آموزشی، لوازم التحریر

 و تجهیزات آموزشی و تربیتی می تواند در جهت تحقق این هدف عملیاتی مؤثر واقع شود:

الف *- ترویج و تعمیق فرهنگ حیا،عفاف و حجاب    ب- تقویت بنیان خانواده 

افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون پیشرفت تحصیلی د- ایجاد فرصت برخورداری از عدالت اجتماعی

19- هدف عملیاتی تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت های تعلیم و تربیت در این راهکار آمده است .

الف- تنظیم و اجرای برنامه ی جامع کار آفرینی    ب- ایجاد موزه و نمایشگاه علم و فناوری

ج- ایجاد شبکه ای از محیط های یادگیری 

 د *- اختصاص حداقل 10 و حداکثر 20% از برنامه های آموزشی به معرفی حرفه ها

20 - تنظم و اجرای برنامه های جامع کار آفرینی و مهارت آموزی تا پایان برنامه ی

پنجم توسعه در برنامه درسی  و آموزشی راهکار مناسب برای هدف عملیاتی زیر است:

الف افزایش نقش مدرسه  ب- توسعه فعالیت های علمی

ج *- تنوع بخشی به محیط یادگیری   د- تأمین وبسط عدالت

21- ایجاد سازو کارهای مناسب برای حفظو ارتقای مستمر سطح مشارکت واقفین و

خیرین مدرسه ساز در  جهت تحقق این هدف عملیاتی است .

الف- ارتقاء منزلت اجتماعی افراد   ب *- جلب مشارکت ارکان سهیم و مؤثربخش عمومی و غیر دولتی

ج- روحیه ی تعون و همکاری متقابل      د - ترسیم باورهای اجتماعی لازم

22- استقرار نظام ملی تربیت معلم و راه اندازی دانشگاه ویژه فرهنگیان با چه رویکردی می باشد ؟

الف- ارتقاء جایگاه ساختار مرکزی علمی   ب * - آموزش تخصصی و حرفه ای تربیت محور

ج- اصلاح ساز و کارهای فعلی مرکزی      د - آموزش مستمر و ویزه فرهنگیان

23-طراحی و ارتقای نظام تربیت حرفه ای معلمان در آموزش و پرورش با تاکید بر این بخش صورت گرفته است؟

الف - حفظ تعامل مستمر دانشجو معلمان با مدارس   ب- ارتباط با نهادهای علمی و پژوهشی

ج - امکان کسب تجربیات واقعی از کلاس و محیط های آموزشی   د-*- هموه موارد سه گانه

24- در امر تربیت تخصصی،حرفه ای و دینی معلمان و کارشناسان با همکاری دانشگاه

فرهنگیان جلب مشارکت این  نهاد مورد توجه قرار گرفته است.

الف *- دانشگاههای برتر و حوزه های علمیه    ب - نهادهای فرهنگی و رسانه ها

ج- دانشگاهها و رسانه های ملی        د- حوزه های علمیه و نهادهای فرهنگی

 25- در هدف عملیاتی باز مهندسی سیاست ها و باز تنظیم اصول حاکم بر، برنامه ی

درسی تربیت معلم و مشارکت فعال در تعاملات بین المللی ،اولویت با کدام مورد می باشد.

الف -کشورهای منطقه   ب- کشورهای آسیایی    ج *- جهان اسلام   د- کشورهای هم پیمان

26- فراهم آوردن تسهیلات و امتیازات مناسب برای جذب و نگهداشت نیروهای کار آمد

دوره ابتدایی در راستای تحقق این هدف است ؟

الف *-برقراری الگوی جبران خدمات و تامین رفاه نیروی انسانی    ب- ایجاد و متناسب سازی فضاهای تربیتی

ج- ایجاد انگیزه در دوره های متفاوت تحصیلی    د - استقرار نظام تعلیم و تربیت رو به روشد

27 راهکار گسترش و تقویت مدارس و مجموعه های آموزشی و تربیتی خاص علوم انسانی

 در سراسر کشور در جهت این هدف عملیاتی است .

الف- تنوع بخشی در ارایه خدمات آموزشی ب *- اصلاح محتوا، ارتقای جایگاه و کارآمدی علوم انسانی

ج- رشد همزمان همه رشته های تحصیلی د- تغییر ساختار رشته های موجود و توجه به علوم انسانی

28- این راهکار در راستای ارایه خدمات آموزشی و فرصت های تربیتی متناسب با مصالح جامعه و

 علایق دانش آموزان طراحی شده است .

الف *- رعایت اقتضائات هویت جنسیتی  ب- اصلاح طراحی و معماری فضاهای آموزشی

ج- گسترش و تدوین برنامه های خاص آموزشی   د- متناسب سازی فرهنگ سازمانی

29- این راهکار در جهت ارتقا منزلت لجتماعی و جایگاه حرفه ای منابع انسانی با

 تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم است :

الف *- طراحی و استقرار نظام خاص باز نشستگی فرهنگیان  ب- تبیین دستاوردهای علمی و فنی تمدن اسلامی

ج- توسعه مشارکت بخش های دولتی و غیر دولتی   د- برقراری ارتباط سازمان یافته مراکز علمی- پژوهشی

30 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در .....به تصویب نهایی رسیده است:

الف- شورای عالی آموزش و پرورش   ب *- شورای عالی انقلاب فرهنگی

ج- مجلس شورای اسلامی        د - وزارت آموزش و پرورش

31- در بیانیه ی ارزش ها ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت از این ویژگی برخوردارند:

الف*- جامعیت ،یکپارچگی و توجه متوازن به آن ها ب- ترجیح بعضی از ساحت ها بر دیگر موارد

ج - اجرای مورد ی ساحت ها در صورت ضرورت   د- تدوین راهکارهای علمی در تحقق ساحت ها به تشخیص برنامه ریزان

32- فرایند ترمیم سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در بازده های

 زمانی چند ساله پیش بینی شده است :

الف - سالانه   ب- دو ساله    ج سه ساله    د *- پنج ساله

 33- کدام مورد به عنوان یک هدف عملیاتی به شمار می رود .

الف * - استقرار نظام ارزش یابی و تضمین کیفیت   ب- ایجاد نظام رتبه بندی مدارس

ج- ساماندهی ساعات کار مربیان      د - استقرار نظام مکان یابی مدارس

34- ارتقاء جایگاه ایران در ارزیابی های کیفیت جهانی در چار چوب معیارهای اسلامی

راهکار مناسبی برای هدف عملیاتی زیر است :

الف - تامین تخصیص و تنوع بخشی به منابع مالی    ب *- استقرار نظام ارزیابی و تضمین کیفیت

ج- مدیریت بهینه منابع و مصارف    د - ارزیابی از طرح های آموزشی داخلی

35- تولید به کار گیری محتوای الکترونیکی متناسب با نیازدانش آموزان و مدارس راهکار ی برای تحقق هدف عملیاتی زیر است ؟

الف تغییر نظام آموزشی فعلی    ب- اهتمام به طراحی و اصلاح محتوا

ج- تغییر و نوآوری در نظام تعلیم و تربیت رسمی   د *- استفاده هوشمندانه از فناورهای نوین در ارتقا کیفیت

36 - بازنگری و باز مهندسی ساختارها، ویه ها و روش هابا کدام راهکار زیر همخوانی ندارد.

الف - اصلاح و بازنگری ساختار دوه های آ؛موزشی  ب - استقرار نظام مکان یابی مدارس

ج *- بهینه سازی و بهره برداری از منابع مادی و فیزیکی   د- استقرار و استفاده از نظام« دوری»

37- اولویت بخشی به رویکرد مدیریت مجتمع های آموزشی و تربیتی به این منظور صورت گرفته است :

الف *- اعمال مدیریت یکپارچه تربیتی در طول مدت تحصیلی   ب- هماهنگی بیشتر بخش های آموزشی

ج- تغییر در ساختار نظام آموزشی فعلی       د - تعدد کمتر در ساختار و افزایش عملکرد

38- طراحی و اجرای الگوی بالندگی شغلی- حرفه ای برای منابع انسانی در راستای تحقق هدف عملیاتی زیر است :

الف - باز مهندسی ساختار ها و رویه ها    ب *- استقرار نظام ارزش یابی و تضمین کیفیت

ج- استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی د - ارتقا و بهبود مستمر کیفیت مدیریت و راهبرد ی آموزشی

39- مسئو لیت بررسی ،تصویب و ابلاغ سیاست های اجرایی، طراحی ساز و کار، تحقق اهداف،

اصلاح ساختارها و ....توسط کدام نها د انجام می شود ؟

الف - وزارت آموزش و پرورش     ب - شورای عالی آموزش و پرورش

ج * - شورای عالی انقلاب فرهنگی        د - هیأت دولت

40 - وزارت آموزش و پرورش در تحقق اهداف و مفاد سند چه مسئولیتی دارد :

الف سیاست گذاری و تصمیم گیری کلان  ب * - نهادینه سازی و اجرای سند ملی آموزش و پرورش

ج - تصویب و ابلاغ سیاست اجرایی     د - اصلاح ساختار ها و فرایند های مربوط

 

41- مهمترین نهاد تعلیم و تبت رسمی عمومی در بیانیه ی مأموریت ......است :

الف -  شورای عالی آموزش و پرورش    ب - شورای عالی انقلاب فرهنگی       

ج *- وزارت آموزش و پرورش      د- کمسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش

42- در افق چشم انداز 1404 این مجموعه دارای ظرفیت تصمیم سازی برای تعلیم و تربیت رسمی عمومی است .

الف  - وزارت آموزش و پرورش          ب - فرهنگ سراها        ج *- مدرسه      د - مراکز تربیتی

43- در دیدگاه مقام معظم رهبری طراحی برای آموزش و پرورش توسط کدام گروه باید محقق شود >

الف - صاحب نظران تعلیم و تربیت      ب- متخصصان حوزه ی تربیتی

ج- بهترین طراحان نظام های آموزشی      د *- بهترین و برجسته ترین فکرها

44- تعامل اثر بخش وفعال نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با سایر نهادها و دستگاههای مرتبط به ویژه نهاد خانواده

و رسانه با تأکید بر چه اصلی صورت گرفته است ؟

الف *- کاهش مرزهای تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی   ب- فرهنگ سازی مناسب توسط این نهادها

ج- تغییر رفتار لازم در مخاطبان       د- انتقال پیام های مؤثر

45- در یکی از هدف های کلان،بهسازی و تحول در نظام ........پیش بینی شده است .

الف - برنامه ریزی آموزشی و درسی   ب- مالی و اداری     ج- زیر ساخت های کالبدی  د *- همه موارد


مطالب مشابه :


نمونه سوال 1 فری هند

نمونه سوال 1 فری هند. پاسخنامه فری هند مقدماتی : نمونه کارهای عملی.
دانلود نمونه سوالات رشته کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش

نمونه سوال فری هند : نمونه سوال کار مقدماتی رایانه :کار مقدماتی رایانه (0) نمونه سوال طراح
نمونه سوال آزمون مجازی آموزش و پرورش در چشم انداز 1404

» نمرات عملی فری هند » نمونه سوال آزمون مجازی آموزش و پرورش در چشم انداز 1404
طرح سئوال فری هند

طرح سئوال فری هند - بانک سوال فنی وحرفه مسابقات علمی و عملی رشته های فنی و حرفه
ارائه نمونه کار های ارسال از طرف همکاران

نمونه سوال نمونه سوال وب پیشرفته _عملی نمونه سوال کاربر فری هند
برگزاری آزمون عملی فنی و حرفه ای

فری هند. کاربر نرم سوال در مورد کامپیوتر یا آموزش‏های فنی و حرفه‏ای داشته باشند که
ارسال طرح درس

فری هند. 4 فنون طراحی سوال. پيوندهای روزانه. نمونه سوال عملی فصل 3و4و5 کتاب برنامه نویسی
برچسب :