تنخواه چیست ؟

تنخواه ، اعتبار دولتی برای تأمین هزینه های جاری و فوری مؤسسات و مقامات دولتی ،

تنخواه گردان پولی است که در صندوق اداره یا مؤسسه ای گذارده می شود تا در مواقع ضروری و فوری به مصرف برسد. تنخواه گردان انواعی دارد، از جمله تنخواه گردان خزانه ، تنخواه گردان استان ، تنخواه گردان حسابداری و تنخواه گردان پرداخت . طبق مواد 24 تا 27 قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب شهریور 1366)، تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون ، اجازة استفاده از آن به میزان معیّن در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می شود، اما تا پایان سال واریز می گردد. تنخواه گردان استان ، وجهی است که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجراییِ محلی تابع نظام بودجة استانی ، در اختیار نمایندگیهای خزانه در مرکز هر استان قرار می دهد. تنخواه گردان حسابداری ، وجهی است که خزانه یا نمایندگی خزانه در استان ، از محل اعتبارات مصوب برای بعضی هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل ، در اختیار ذیحساب قرار می دهد تا در قبال حواله های صادرشده واریز شود و با صدور درخواست ، وجه مجدداً دریافت گردد. تنخواه گردان پرداخت ، وجهی است که از محل تنخواه گردان حسابداری ، از طرف ذیحساب با تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه یا مقامات مجاز از طرف آنها، برای برخی مصارف در اختیار واحدها یا مأمورانی قرار می گیرد که به موجب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن ، مجاز به دریافت تنخواه گردان اند، تا بتدریج که هزینه ها پرداخته شود، اسناد هزینه تحویل داده شود و مجدداً وجه دریافت دارند


مطالب مشابه :


دانلود فرم رسید پرداخت تنخواه

دانلود فرم صورت خلاصه تنخواه. دانلود نمونه فرم درخواست متن نامه درخواست تنخواه گردان
فرم تنخواه گردان

فایل اکسلی " فرم تنخواه گردان " برای دانلو روی گزینه دانلود کلیک کنید دانلود.:
فرم تنخواه

فرم تنخواه تنخواه گردان : مسئول مالي مدير عامل + نوشته شده توسط محمد رضا
نمونه فرم تنخواه شرکتها

نمونه فرم تنخواه شرکتها . خلاصه تنخواه گردان: 2013/11/9 ">دانلود نمونه سند حسابداری
نحوه ثبت تنخواه گردان

ثبت فوق بیانگر این مطلب است که 400000 ریال از هزینه های انجام شده توسط تنخواه گردان، از محل
دستورالعمل تنخواه گردان

= مبلغ تنخواه گردان - فرم مجوز ایجاد تنخواه گردان توسط معاون/مدیر مربوطه دانلـود
تنخواه گردان

تاریخ. شرح. عطف. بدهکار. بستانکار. 1×13. 14/1. حساب تنخواه گردان. حساب بانک. بابت پرداخت به آقای
آیین نامه نمونه تنخواه گردان

آیین نامه نمونه تنخواه گردان هرگونه تغییرات فرم برگ درخواست ایجاد دانلود سنتر تخصصی
تنخواه چیست ؟

جدیدترین مطالب- دانلود تنخواه گردان پرداخت ، وجهی است که از محل تنخواه فرم تنخواه,
دستوالعمل تنخواه گردان

تنخواه گردان عبارتست از مبلغ ثابت - فرم مجوز ایجاد تنخواه گردان توسط معاون دانلود سنتر
برچسب :