شیوه تایپ پایان نامه

 

دانشكده فني - مهندسي

گروه كامپيوتر

 

پایان نامه

                                    جهت اخذ درجه کارشناسی كامپيوتر

عنوان:

بررسي و مطالعه تاثير دما در ...

دانشجو:

ميثم  دهقاني

استاد راهنما:

مهندس محسن برزگري

استاد مشاور:

مهندس محسن برزگري

تابستان 86

               شیوه تدوین پایان نامه دوره کارشناسی و كارشناسي ارشد و گزارش كارورزي و كارآموزي

 

-  پايان نامه

    یکی از اهداف اصلی نگارش هر پایان نامه در اصل آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش  و تنظیم یک مبحث علمی است. پایان نامه نوشته ای است شامل چکیده پایان نامه به فارسی، فهرست تفصیلی مطالب، فهرست تصاویر، جداول و نمودارها، مقدمه و تاریخچه مختصر، مروری بر کارهای انجام شده و آخرین اطلاعات تئوری، عملکرد تحقیقی و عملی نتایج، بحث و پیشنهادات و فهرست منابع و مأخذ که توسط دانشجو و با هدایت و نظارت استاد راهنما و همکاری استادان مشاور (در صورت داشتن) تنظیم و تدوین می شود. رعایت این شیوه نامه از جانب دانشجویان برای حفظ هماهنگی بین پایان نامه ها الزامی است. موضوعات هر پایان نامه را با توجه به تعریف فوق و به ترتیب تقدم ذیل می توان دسته بندی کرد:

الف: فهرست مطالب موجود در پایان نامه 

1- مطالب زرکوب روی جلد

2-    ترتیب درج مطالب

     2-1 برگ اول : بسم ا... الرحمن الرحیم

     2-2 برگ دوم : فرم داخلی جلد به فارسی

     2-3 برگ سوم : تائیدیه هیأت داوران:

     2-4 برگ چهارم:  تقدیم (در صورت تمایل، دانشجو می تواند پایان نامه خود را به شخص و یا ... تقدیم کند)

     2-5 برگ پنجم : حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج (copyright and ownership)  (مخصوص تحصیلات تکمیلی)

      2-6 برگ ششم تقدیر و تشکر (اختیاری ): این متن عبارت است از قدردانی و تشکر از کلیه کسانی که دانشجو را در راه نیل به هدف کمک نموده اند.

      2-7 برگ هفتم چکیده پایان نامه به فارسی: هر پایان نامه باید با چکیده آغاز شود که عبارت است از بحث پیرامون   موضوع پایان نامه، شیوه تحقیق و نتیجه کلی . معمولا محقق يا دانشجو چكيده اي از تحقيق خود را در حدود يك يا دو صفحه تهيه مي كند . چكيده كمتر از مقدمه بوده و شامل مباحثي از قبيل موضوع تحقيق ، فرضيه ها ، روش كار ، نتايج و پيشنهاد هاي مربوط به تحقيق به صورت كلي و خلاصه است.

     2-8- چکیده پایان نامه به انگلیسی (مخصوص تحصیلات تکمیلی)

     2-9 -برگ هشتم فهرست مطالب: هر پایان نامه باید دارای فهرست مطالب باشد معمولاً این قسمت شامل عنوان بخشهای پایان نامه همراه با شماره صفحه مربوطه است. گزارش تحقيق معمولا شامل فصول مباحث و عناوين جزئي و كلي است. عنوان فهرست مندرجات در بالا ( 5 سانتي متر پايين تر از لبه كاغذ) قرار مي گيرد. عناوين اصلي را با حروف درشت تر و عناوين فرعي را با حروف ريز مي نويسند. در مقابل عناوين شماره صفحه ذكر مي شود. در گزارشهاي كوتاه كه نيازي به ذكر اين فصول نيست مي توان با شماره مشخص كرد. براي ترتيب فهرست از روشهاي متعددي استفاده مي شود كه در ذيل به دو نمونه از آنها اشاره مي شود. لازم به ذكر است كه براي هر پايان نامه تنها بايد از يكي از اين دو روش استفاده نمود:

الف) در حالتي كه زير فصلها بدون شماره گذاري در متن پايان نامه آورده شود،روش زير قابل استفاده است:

فصل اول: تدوين فرضيه

مفهوم و تعريف فرضيه                                                                                                                                3

ويژكيهاي يك فرضيه خوب                                                                                                                          7

نقش قرضيه در تحقيق علمي                                                                                                                       11

ب) در صورتي كه زير فصلها داراي شماره باشند بايد از روش ترتيب اعداد در فهرست استفاده نمود:                                                                                                

1-                                                                                                                                                 -  1

       1-1                                                                                                                             1-1

                1-1-1                                                                                                     1-1-1

2-                                                                                                                                                   -  2

  1-2                                                                                                                           2-1      

         1-1-2                                                                                                       2-1-1

  

  2-10 برگ نهم فهرست جدولها، نمودارها و اشکال: در این قسمت لیست جدولها و شکلها با ذکر دقیق عنوان، شماره و صفحه مربوطه درج می شود. ترتيب قرار گرفتن محتواي فهرست جداول مانند فهرست مندرجات است. اگر تعداد جداول زياد نباشد نيازي به تهيه اين فهرست نيست.در فهرست نمودارها و اشكال نيز عناوين بايد كوتاه و گويا باشد و اگر تعداد نمودارها و اشكال زياد باشد تهيه اين فهرست توصيه مي شود.

    2-11 متن پایان نامه (توضیحات کامل در قسمت ب آورده شده است)

    2-12 برگهای پایانی پیوستها (ضمیمه 1، ضمیمه 2، ...)

    2-13 مراجع ها و مآخذ

    2-14 فرم داخلی جلد به انگلیسی (مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

3- مطالب زرکوب پشت جلد به انگلیسی

4- مطالب زرکوب عطف جلد (عنوان پایان نامه و نام نویسنده و شماره پایان نامه)

 

ب: مطالب موجود در متن پایان نامه:

      متن هر پایان نامه شامل چندین فصل و هر فصل شامل چندین بخش خواهد بود. هر فصل را می توان با یک     مقدمه کوتاه آغاز و با یک نتیجه گیری مختصر به اتمام رساند. رئوس مطالب هر فصل در ذیل آورده شده است:

 

فصل اول :معرفي پايان نامه(نحوه تدوين اين فصل با نظر استاد راهنما انجام گيرد )

                اين فصل مي تواند شامل عناوين زير باشد:

·        هدف تحقيق

          هيچ تحقيقي انجام نمي شود، مگر اينكه داراي  هدفي باشد. ممكن است هدف تحقيق دستيابي به يك تئوري براي               توسعه رشته علمي مربوطه باشد (تحقيق پايه ) يا ممكن است هدف اين باشد كه يافته ها براي حل مسائل اجتماعي بكار رود  ( تحقيق كاربردي ). در هر حال، بايد هدف تحقيق در يك يا دو پاراگراف بيان شود .

·        بيان مسئله يا موضوع تحقيق

         موضوع تحقيق بايد در يك يا دو صفحه موضوع كاملاً توضيح داده شود. مطالب بايد آنقدر ساده و روشن بيان گردد كه خواننده با مسأله مورد بررسي  آشنا شود.

·        اهميت مسأله تحقيق

         انجام هر تحقيق علمي مستلزم صرف وقت و تلاش فكري و جسمي و منابع مالي است. اصولاً بايد ازحداقل منابع، حداكثر نتايج حاصل شود و  بايد به درستي اهميت موضوع تحقيق را بيان نمود. اهميت تحقيق را بايد از لحاظ اينكه آيا نتيجه موضوع تحت بررسي به پيشرفت رشته علمي كمك مي كند يا كاربرد خاص دارد، مورد توجه قرار گيرد. محقق مي تواند حداكثر در يك تا دو صفحه به طور منطقي اهميت موضوع تحقيق را بيان كند.

·        انگيزه محقق در انتخاب موضوع

           موضوعي كه محقق مي خواهد در مورد آن تحقيق كند بايد با تجارب كاري او منطبق باشد تا زواياي مسئله را بهتر ببيند و مكمل تحقيقات قبلي او باشد. در هر حال، در يك رساله علمي، محقق بايد توان قانع كردن هيأت داوران را براي علت انتخاب موضوع داشته باشد.

·        قلمرو تحقيق و مشخص كردن واحد تجزيه و تحليل

        محقق بايد قلمرو تحقيق خود را از نظر زماني، مكاني و موضوعي مشخص سازد.  قلمرو موضوعي محدود بودن موضوع را مي طلبد. موضوع نبايد آنقدر كلي باشد كه نتوان آن ر انجام داد و نبايد آنچنان جزئي باشد كه ارزش تحقيق نداشته باشد. تجزيه و تحليل ممكن است فرد، گروه، سازمان، كشور يا....... باشد. چنانچه افراد در داخل سازمان مورد بررسي واقع شوند، در اين صورت واحد مورد بررسي در هر يك از افراد نمونه آماري هستند.

 

·        تعيين سؤال پژوهشي

       طرح سؤال پژوهشي بيانگر اين است كه  محقق براي پاسخ دادن به آن چه نوع اطلاعاتي را نياز دارد . ارائه ساختار تحقيق به منزله يك حلقه اتصال به فصل بعدي است. يعني محقق توضيح مي دهد كه به منظور پاسخ گويي به سؤال تحقيق در فصل بعد (فصل دوم) به بررسي ادبيات تحقيق مي پردازد. فرضيه هايي  ارائه مي گردد و براي آزمون فرضيه ها ، طرح تحقيق تهيه و تنظيم مي شود. (فصل سوم) بر اساس چهارچوب اين طرح، اطلاعات لازم جمع آوري و در فصل بعد (چهارم) طبقه بندي و تجزيه وتحليل خواهند شد. در پايان گزارش  نتيجه گيري به عمل مي آيد و بر اساس يافته ها پيشنهادهايي ارائه خواهد شد

  فصل دوم –  مروري بر ادبيات تحقيق

          در اين قسمت به نقد وبررسي تحيقات كه قبلاً راجع به موضوع انجام گرفته است پرداخته مي شود . نكته قابل توجه اين است كه اين فصل به مباني نظري و نقد پيشينه تحقيق، يعني تحقيقات قبلي در اين رابطه اختصاص دارد. اين فصل يكي از قسمت هاي مهم تحقيق است. ادبيات مربوط به موضوع تحقيق از لحاظ روش تحقيق، نحوه جمع آوري اطلاعات و يافته هاي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرند. لذا بهتر است در اين قسمت فرضيه ها فهرست شوند. اين فصل مي تواند حدود  30 تا40 صفحه را در بر گيرد .

  فصل سوم –  طرح تحقيق

          در اين فصل بهتر است ابتدا فرضيه با يك جمله ظريف حلقه اتصال به فصل قبلي ، تكرار شود. ( مرور بر فصل قبــــل ) جامعه و نمونه آماري، روشهاي جمع آوري اطلاعات، وبژگيهاي نمونه، متغيرها، مستقل و وابسته و تعاريف عملياتي آنها، روشهاي تحليل داده ها،  بستر سازي هاي لازم براي استفاده از نرم افزارهاي گوناگون ، تجهيزات و تكنولوژيهاي موجود و در يك كلام اطلاعات لازم در اينجا جمع آوري و در فصل بعد طبقه بندي و تجزيه و تحليل مي شوند.

        فصل چهارم – طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات (با نظر استاد راهنما اين فصل مي تواند با فصل    سوم تلفيق گردد)

         اين فصل در واقع رسالت پايان نامه را نشان مي دهد، در اين فصل با استفاده از جداول، اشكال، نمودار ها، منحني ها، اطلاعات تحليل مي شوند. و در صورت لزوم آمارهايي نظير ميانگين، انحراف معيار و نظائر آن و نيز ضريب همبستگي و ساير ضرائب آماري مورد استفاده قرار مي گيرند. سپس فريضه ها يك به يك آزمايش مي شوند.

       فصل پنجم – خلاصه، نتيجه گيري و پيشنهادها

        اين فصل پاياني است. در خلاصه گزارش بايد مساله مورد تحقيق مجدداً عنوان كرد. حاصل مروري بر ادبيات تحقيق كه راهنماي محقق شده است نيز ذكر شود. روشهاي تحقيق به كار گرفته شده براي بررسي مشكل، تبيين شوند. سپس يافته ها ارائه گردد و معناي عدم رد فرضيه ها و نيز رد شدن آنها مورد بحث و تفسير قرار مي گردد.

 

 ج: پیوستها:

            قسمت اصلی متن پایان نامه نباید دارای داده های (data) غیر ضروری باشد، لذا  برنامه های نرم افزاری ، چگونگی به دست آوردن معادلات ریاضی و اثبات آنها و داده های تجربی در پیوستهای پایان نامه آورده مي شوند.

 

      د: جداول و نمودارها:

            جدولها و نمودارها باید تا جائیکه ممکن است نزدیک به متن مربوط قرار گیرند هر جدول یا نمودار باید با عنوان مربوطه که معمولاً در زیرآنها درج می شود ، مشخص گردد.

 

 

 

 

 

 

      ه : فهرست منابع و مآخذ

         - ذكر مآخذ

       ذكر مآخذدر متن بسيار حائز اهميت است. با اين كار در واقع نويسنده هم اعتباركار خود را نشان مي دهد و هم خواننده  را با آثار ديگران آشنا مي كند . در ماخذ نويسي نويسنده بايد در پايان قسمت معيني كه نيازمند پانويسي است، علامت يا شماره اي بگذارد . سپس در ذيل صفحه، نيم خطي يكشد و در زير خط در سمت راست ( و اگر به انگليسي باشد در سمت چپ) همان علامت يا شماره را ذكر كند و پس از آن خط تيره بگذارد و بعد عنوان ماخذ را ذكر كند. علامت يا شماره هايي كه در متن گذاشته مي شوند ، معمولاً كمي بالاتر از كلمه ها قرار مي گيرند . گاهي نيز ممكن است زير نويسها در ذيل صفحه درج نشود و در پايان فصل آورده شود كه در اين صورت شماره هاي ارجاعات هر فصل از يك آغاز مي گردد و تا پايان فصل ادامه دارد.

      در نوشتن متن تحقيق گاهي نويسنده مطلبي را عيناً و به طور مستقيم از كسي نقل مي كند كه در اين صورت بايد نقل قول را ميان دو گيومه "   "  قرار داد . اگر اين نقل قول از سه سطر كمتر باشد از لحاظ حاشيه و فاصله سطور عين متن نوشته مي شود ولي اگر بيش از سه سطر باشد بايد حاشيه ها پهن تر و فاصله خطوط كمتر شود . در هر حال در نقل قول مستقيم بايد عين جملات و كلمات منبع مورد استفاده نقل شود و فقط در صورتي كه در آن غلط لفظي يا معنوي باشد، براي جلوگيري از گمراهي خواننده پس از جمله يا كلمه نادرست ، صحيح آن را بايد بين دو كروشه {    }  قرار داد .

     ترتيب ذكر منابع و مآخذ بر حسب الفبا است . نام خانوادگي اول مي آيد و بعد  از كاما  (،) نام ذكر مي شود . چنانچه منبع داراي دو يا چند نويسنده باشد ، فقط نام مؤلف اول بر حسب الفبا (اول نام خانوادگي و بعد نام ) مي آيد و نام نويسندگان ديگر بعد از كاما به طريق معمول ، يعني اول نام و بعد از آن نام خانوادگي قرار مي گيرد. در صورتي كه بيش از سه نويسنده باشد ، بعد از نام مؤلف اول ، كلمه "همكاران " اضافه مي شود .

    چنانچه منبع فاقد نام نويسنده باشد ، عنوان سازماني كه آن را تهيه كرده است جاي نويسنده را مي گيرد و بقيه توضيحات بعد از آن مي آيد .

مثال به ترتيب عبارتند از :

رضائيان ، علي ، " اصول مديريت " (تهران : سمت، 1369)

باريه هاپسون و همكاران ، " مديريت خدمت؛ فرهنگ مشتري مداري " ترجمه مهدي ايران نژاد پاريزي (تهران: نشر مديران  1381)

مركز آموزش دولتي ،" برنامه ريزي استراتژيك "، (تهران مركز آموزش مديرت دولتي ،1378)

و چنانچه منبع به انگليسي باشد به اين شرح ذكر مي شود :

Nett, robert et al ,"can japan cope" . Business week (April

                                                                                           23, 1990 ), pp. 46-49

     بايد در نظر داشت كه اگر مأخذ از يك سطر بيشتر شود ، سطر دوم هر مأخذ از فاصله حرف چهارم (مانند مثال فوق ) تايپ مي شود . شماره گذاري لازم نيست و خود اين شيوه كاملأ آنها را از هم مجزا و مشخص مي كند .

بايد توجه داشت كه ا زسه مؤلف بيشتر، در انگليسي مؤلف اول ذكر مي شود و et   at  جاي نام همكاران را ميگرد. همچنين در مورد مقاله، صفحات آن (علاوه بر زيرنويس ) در فهرست منابع هم ذكر مي شود .

    در ذكر مأخذ پس از نام خانوادگي و نام نويسنده ، عنوان مأخذ ذكر مي شود و پس از آن مشخصات انتشار كتاب از قبيل محل انتشار ، نام ناشر و سال انتشار به ترتيب داخل پرانتز ذكر مي گردد و پس از آن شماره صفحه مورد نظر مي آيد. بعضي اوقات، محل انتشار يا نام ناشر يا تاريخ انتشار مشخص نيست. در اين صورت عبارت " جاي انتشار معلوم نيست " يا " نام ناشر معلوم نيست " يا " تاريخ انتشار معلوم نيست " ذكر مي شود. (گاهي نيز  بي جا، بي نا و بي تا مي نويسند ) .

     اگر مطلبي از مأخذي به مأخذي نقل شده باشد و ما مطلب مورد نظر را  از مأخذ دوم در تحقيق خود انتقال داده باشيم ، اول بايد مآخذ اصلي را در زيرنويس ذكر كرد (نام و نام خانوادگي و نام كتاب ) و سپس كلمه " به نقل" يا " در " را با ذكر كامل مأخذ

 

دوم به دنبال آن اضافه كنيم. اگر براي بار دوم يا بيشتر از يك مأخذ نقل مي كنيم ، در دفعات بعدي ذكر تمام مشخصات مأخذ ضروري نيست. در بار دوم و دفعات بعدي عبارت " همان كتاب " يا " همان مأخذ" و ذكر صفحه كافي است. در صورتي كه از

مأخذ نقل كنيم و سپس به مأخذ ديگر برويم و دوباره به مأخذ اول برگرديم ، بازهم  ذكر كامل مأخذ ضروري نيست ،لكن بايد نام

و نام خانوادگي مؤلف را ذكر كنيم و بعد كلمه "مأخذ قبلي " را اضافه كنيم . اما اگر همان نويسنده بيش از يك كتاب داشته باشد و شما از كتابهاي او استفاده كرده باشيد ، بايد از نام و نام خانوادگي، نام كتاب را نيز بياوريد تا كاملاًً مشخص شود .

مثال :

عبداله جاسبي ، " اصول و مباني مديريت " ، چاپ دوم (تهران :دانشگاه آزاد اسلامي ، 1368 )،ص170.

مايكل لوبوف،‌" بزرگترين اصل مديريت در دنيا " ، ترجمه مهدي ايران نژاد پاريزي، چاپ سوم (تهران: نشر مديران 1387)،ص37

Weihrich and harold koont

.84 .p،(1993،inc،hill-mcgraw: York  New)ed 10th ، "management" ،

اگرازهمين مأ خذ دوباره نقل كنيد، ذكر مأخذ چنين است :

482. .P ،Ibid

     اگر يك مجموعه توسط چند نويسنده نوشته شده و يك نفر آن ر ا ويرايش (edit) كرده باشد، براي نقل از اين مجموعه ، بايد نام ونام خانوادگي نويسنده را به شرحي كه گذشت ذكر كنيم و عنوام مقاله را بين دو گيومه "      " قرار دهيم . سپس نام مجموعه و بعد از آن نام ويراستار را ذكر مي كنيم و بقيه مشخصات به ترتيب درج مي گردد.

 

مثال :

"كتاب توسعه "، گردآوري و تنظيم از جواد موسوي خوزستاني ، جلد ششم (تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي و انتشاراتي

 توسعه ، 1372).

     در مورد روزنامه ها و مجلات بدين ترتيب عمل مي شود كه اول نام و نام خانوادگي نويسنده و سپس در داخل گيومه نام مقاله نوشته مي شود . بعد از آن عنوان روزنامه يا مجله مي آيد و زير آن خط مي كشند يا پررنگ و برجسته مي كنند ، يا به صورت ايتاليك نشان مي دهند . سپس به ذكر دوره ، سال، جلد، شماره و تمام صفحه هاي  مقاله مي پردازند . مثال:

           مهدي ايران نژاد پاريزي ، " يادگيري سازماني ؛فرايندي به سوي سازمان يادگيرنده"،"اقتصاد و مديريت "، شماره 1381،18، صفحه هاي 34-23 .

چنانچه از اينترنت استفاده كرده باشيد، بايد آدرس وب سايت را ذكر كنيد .

http://WWW.educom.edu/Web/pubs/reviewarticles/3123/html

 

در پايان تز يا رساله از همه منابعي كه مورد استفاده قرار گرفته و در ذيل صفحه يا در پايان فصل (يا آخر كتاب ) آمده است، فهرستي بر حسب الفبا تنظيم مي شود . اگر مشخصات كامل منابع در آخر رساله ذكر شود ،مي توان درزيرنويسها به عنوان نويسنده ،عنوان كتاب (اگر از يك نويسنده بيشتر از يك اثر استفاده شده باشد ) و شماره صفحه اكتفا كرد .

 

  - شیوه شماره گذاری و ارائه منابع:

1-  شماره گذاری متن:

        صفحه های فرم داخل جلد و بسم ا... الرحمن الرحیم، شماره گذاری نمی شوند. صفحه های بعدی به ترتیب با حروف ابجد (الف، ب، ج، د، ه، ...) شماره گذاری می شوند. شماره گذاری با عدد از فصل يك شروع شده و تا انتهای پایان نامه (پیوستها) ادامه خواهد داشت. طریقه شماره گذاری نیز به صورتی خواهد بود که اعداد در قسمت وسط و بالای هر صفحه قرار خواهند گرفت.

2- شماره گذاری روابط ریاضی:

         هر رابطه و یا معادله ریاضی بوسیله دو عدد توسط یک خط فاصله از یکدیگر تمیز داده و مشخص می گردند. عدد سمت چپ نشانگر شماره فصل و عدد سمت راست، نشانگر شماره  ترتیب رابطه در هر فصل می باشد. مثلاً رابطه چهارم در فصل پنجم را به صورت ذیل باید نشان داد: (4-5)

 

 

 

3- شماره گذاری جدولها و نمودارها:

          در هر فصل هر جدول (شکل) با درج شماره فصل و جدول در آن فصل شماره گذاری می شود. سپس موضوع شکل (جدول) بلافاصله بعد از شماره گذاری درج خواهد شد. به طور مثال جدول شماره 3 فصل دوم بصورت زیر شماره گذاری می شود:

       جدول (شکل)  3-2 : پاسخ سیستم با کنترل آداپتیو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - چگونگی تایپ پایان نامه:                      

در تایپ پایان نامه رعایت موارد زیر لازم می باشد:

متن باید یک خط در میان تایپ شود. فاصله بین سطرهای متن یک سانتی متر باشد.

     تمامی متن پایان نامه، باید توسط یک فونت تایپ شده باشد. البته عناوین اصلی و فرعی با فونتی بزرگتر از فونت متن تایپ شود.

    تمامی متن پایان نامه، معادلات ریاضی، علائم بکار برده شده می بایست بوسیله کامپیوتر تایپ شوند. متن یا فرمول دست نویس به هیچ عنوان پذیرفته نمی شود. تمامی جدولها و نمودارها نيز می بایست کامپیوتری باشند.

        حاشیه متن از سمت راست و چپ هر صفحه پایان نامه 5/2 سانتی متر و 5/0 سانتی متر نیز برای شیرازه در نظر گرفته شود. و حاشیه بالا و پائین نیز باید 5/2 سانتی متر باشند. این دستور شامل متن، نمودارها و دیگر قسمتهای پایان نامه نیز می باشد.

توصیه می شود پس از تایپ پایان نامه تکثیر در يك روی کاغذ a4 انجام شود.

      رنگ جلد پایان نامه دانشجویان گروه برق (کاردانی) مشکی ساده، گروه ict  قرمز تیره (زرشکی ساده)، گروه کامپیوتر (کاردانی و کارشناسی) آبی تیره، گروه صنایع: کارشناسی تحلیل طوسی ، کارشناسی تولید آبی روشن، کارشناسی ناپیوسته ایمنی سبزه تیره، کاردانی ایمنی قهوه ای کمرنگ و كارشناسي ناپيوسته برق مشكي پر طاووسي در نظر گرفته شود.

      تذکر: دانشجویان قبل از صحافی پایان نامه، باید شماره پایان نامه را از روی وب سایت و در قسمت کاربری خود (محلی که پروژه را ثبت کرده اند) دریافت نمایند.

-  توصیه ها:

1- جملات متن حتی الامکان کوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسی باشد.

2- در قسمت مرور بر منابع مطالعاتی در پایان جمله یا پاراگراف مورد استفاده مأخذ یا شماره منبع مشخص گردد. این شماره در داخل قلاب نوشته شود.[    ]

3- کلیه واحدها درسیستم Si داده شود. کاربرد سیستم متری و یا اینچی در کنار واحدهای SI مانعی ندارد.

4- حتی الامکان از علامتهای استاندارد استفاده شود.

5- در صورتیکه تصویری بصورت فتوکپی یا اسکن شده در پایان نامه ارائه می شود باید کاملاً واضح و از کیفیت خوبی برخوردار باشد.

6- به طور کلی اهمیت پایان نامه صرفاً به نوآوری های نگارنده بستگی دارد. لذا از مطالب تکراری، کلاسیک و متعلق به دیگران فقط بصورت اختصار کمک گرفته شود.

7- نظر به وجود رويه هاي متعدد در نحوه اخذ كتابچه هاي پاياني و نياز به يكسان سازي آنها طبق مصوبه شوراي پژوهشي مقرر شد :

الف: رشته هاي هنري از قبيل معماري ، گرافيك و فرش:

    ماكت ها، نقشه ها و طرح هاي كارشده دانشجويان هم به صورت فايل كامپيوتري و هم به صورت تصويري (پرينت يا كپي رنگي يا عكس) به صورت مشخص شده در جدول زير گرفته مي شود.

 

نوع اثر

فايل كامپيوتري

پرينت

كپي رنگي

عكس

ماكت

ü      

a5

a5

a5

نقشه

ü      

a3

a3

a3

طرح

ü      

a3

a3

a3

 

 

 

 

 

 

ب: رشته هاي برق و كامپيوتر:

    در صورت طراحي سخت افزار بايد يك نمونه از سخت افزار تحويل داده شود كه در صورت صلاحديد مدير گروه آموزشي و با مجوز شوراي پژوهشي دانشگاه هزينه ساخت آن قابل پرداخت مي باشد. در صورتي كه كار انجام شده داراي نقشه طراحي باشد لازم است مطابق بند الف عمل گردد و در صورتي كه به توليد نرم افزارمنجر شود، بايد فايل اجرايي و در صورت نياز گروه فايل  source برنامه هم اخذ گردد.

8- عناوین اصلی Bold و با قلم 14 و با شماره گذاری

9- عناوین فرعی درجه بعد Bold و با قلم 12 و با شماره گذاری

10- عناوین فرعی تر بعدی ساده (غیر Bold) و با قلم 12 و با شماره گذاری

11- متن اصلی با قلم 14 و با فونت B.Nazanin نوشته شود.

12- هر پاراگرافی با  Indent  آغاز گردد. (یک سانتی متر جلوتر از مابقي سطور)

13- حتی الامکان از اشکال سیاه و سفید استفاده گردد.

14- مطالب جداول و عناوین محورهای شکل ها فارسی اختیار شود مگر در فصل مرور بر ادبیــات موضوع و در صورتیـــکه از

کارهای دیگران عیناً  نقل شود به لحاظ امانت داری، محورهای لاتین عنوان نویسی شود. (عین مرجع اصلی)

15- زبان نوشتاری پایان نامه فارسی می باشد.

16- عناوین شکل در زیر آن آورده شود در صورتیکه کمتر از یک خط است بصورت مرکزی و در صورتیکه بیش از یک خط است باید justify (ترازبندي) شود.

17- در انتهای چکیده های فارسی و انگلیسی حد اكثر 6  کلمه کلیدی آورده شود.( كلمات كليدي كلمات تخصصي است كه محوريت پايان نامه بر آنها نهاده شده است).

18- اصل کلمات اساسی انگلیسی که به فارسی برگردانده می شوند در پاورقی هر صفحه با شماره ارجاع داده شود. مثلاً اسامی نویسندگان خارجی و یا اصطلاحات علمی

19- كليه گروههاي آموزشي بايد دو نسخه از كتابچه پايان نامه دانشجو را به همراه CD تايپ پايان نامه با پسوند     docو pdf تحويل گيرند كه يك نسخه از كتابچه به كتابخانه و ديگري به استاد راهنما و اساتيد مشاور تحويل داده مي شود و فايل تايپ پايان نامه يكي در گروه و ديگري به حوزه پژوهشي جهت نگهداري در مركز اسناد ارسال مي گردد.( بديهي است در صورت وجود اساتيد پايان نامه ، بايد به تعداد آنها كتابچه تحويل داده شود).

یادآوری مهم:

     توصيه مي گردد از پايان نامه ارائه شده مقاله يا طرح پژوهشي استخراج گردد و يا در صورت امكان به عنوان ايده برتر به جشنواره هاي معتبر مثل خوارزمي ارسال شود تا از مزايا و تسهيلات در نظر گرفته شده در اين زمينه براي ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر يا مزاياي ديگر بهره مند شويد.

 

 

 

 

 

 

تذكر:

- کلیه گروههای آموزشی باید دو نسخه از کتابچه پایان نامه دانشجو را به همراه  cd تایپ پایان نامه با پسوند    doc و pdf تحویل گیرند که یک نسخه از کتابچه به کتابخانه و دیگری به استاد راهنما تحویل داده می شود و فایل تایپ پایان نامه یکی در گروه و دیگری به حوزه پژوهشی جهت  نگهداری در مرکز اسناد ارسال می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رنگ جلد كتابچه پايان نامه هاي دانشكده فني - مهندسي

     گروه آموزشي                                                                                                                                       رنگ جلد

كارشناسي و كارداني كامپيوتر

 

 

 

 

آبي تيره

كارداني ict

 

 

 

 

قرمز تيره (زرشكي)

كارشناسي تحليل

 

 

 

 

طوسي

كارشناسي توليد

 

 

 

 

آبي روشن

كارداني ايمني

 

 

 

 

قهوه اي كمرنگ

كارشناسي ناپيوسته ايمني

 

 

 

 

سبز تيره

كارشناسي ناپيوسته برق

 

 

 

 

مشكي پر طاووسي

كارداني برق

 

 

 

 

مشكي ساده

 

 

 

 

رنگ جلد كتابچه پايان نامه هاي دانشكده علوم انساني

     گروه آموزشي                                                                                                                                       رنگ جلد

      مديريت صنعتي

 

 

 

 

سورمه اي

    كارشناسي كامپيوتر

 

 

 

 

سبز

     كارداني كامپيوتر

 

 

 

 

قرمز

  علمي كاربردي نرم افزار

 

 

 

 

آبي

   علمي كاربردي سيستم

 

 

 

 

طوسي

 

 

 

 

رنگ جلد كتابچه پايان نامه هاي دانشكده هنر و معماري

     گروه آموزشي                                                                                                                         رنگ جلد

        معماري

 

 

 

زرشكي( ارغواني)

         فرش

 

 

 

قهوه اي

     صنايع دستي

 

 

 

آبي

       گرافيك

 

 

 

سورمه اي

 

 

                          

 

 

 

 

 

-  گزارش كارآموزي

 

گزارش کار آموزی برای رشته های صنایع، برق و ict به صورت صحافی شده و در دو جلد یکی برای ارسال به صنعت (محل کار آموزی) و دیگری برای نگه داری در گروه آماده گردد و برای سایر رشته ها تنها در یک جلد و به صورت سیمی یا صحافی شده به گروه آموزشی مربوطه تحویل داده شود. تعداد صفحات این گزارشات حداکثر 50 صفحه می باشد. ضمناً یک نسخه از فایل تایپ شده گزارش با پسوند doc و pdf باید به گروه آموزشی داده شود.

 

     تذكر:

نحوه تايپ گزارش كارآموزي دقيقا مشابه تايپ پايان نامه مي باشد.


مطالب مشابه :


کتاب ایده هایی برای طراحی خانه

ساز برای گوشی u600 مبايعه نامه احدا متن تقدیر نامه هنری علوم کامپیوتر
شیوه تدوین پایان نامه دوره کارشناسی و كارشناسي ارشد

رعایت این شیوه نامه از جانب دانشجویان برای حفظ نامه: متن هر کامپیوتر (کاردانی
شیوه تایپ پایان نامه

رعایت این شیوه نامه از جانب دانشجویان برای حفظ متن پایان نامه: کامپیوتر (کاردانی و
تاثیر سیستم مدیریتی بر مدیریت حسابداری

مرکز پایان نامه این متن با ارزش آخرین میل مدیریت گذاری متحد با تقدیر متداول می
انجام پایان نامه مدیریت مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت مشاوره و انجام مقاله و انجام پایان نامه مدی

انجام پایان نامه مدیریت مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت مشاوره و انجام مقاله و انجام
جامعه شناسی توسعه

مرکز پایان نامه برای آنکه رابطه البته باید در نظر داشت که موانع فرهنگی توسعه نیز مانند
برچسب :