مشهد به سمنان 661 كيلومتر

مسیر پیشنهادی:ار مشهد به سمنان ۶۶۱ كيلومتر

مسير يابي:مشهد، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان،سمنان .

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهرسمنان 62۴كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

توضيح بيشتر:البته مي توان از جاده قديم نيشابور هم به ملك آباد رفت كه فاصله آن28 كيلومتر است كه 9 كيلومتر از آزاد راه كمتر است كه من اين مسافت را براي مسافت مشهد به سمنان محسوب نمي كنم.

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر سمنان54۱كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر سمنان 43۱كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا سمنان35۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا سمنان 2۳۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا سمنان 1۷۸كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا سمنان11۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا شهر سمنان 11۲ كيلومتر است . در نتيجه فاصله شهر مقدس مشهد تا سمنان 66۱ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

مسیر پیشنهادی:ار سمنان به مشهد ۶۶۱كيلومتر

مسير يابي: سمنان،دامغان، شاهرود ، ميامي، داورزن، سبزوار، نيشابور، ملك آباد، مشهد مقدس.

سمنان به دامغان:

ازاول كمر بندي سمنان تا اول كمر بندي دامغان ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله  دامغان تا  سمنان  ۱۱۲كيلومتر است و فاصله دامغان تا مشهد مقدس ۵۴۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به شاهرود:

ازاول كمر بندي دامغان تا ميانه كمر بندي شاهرود ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شاهرود تا سمنان ۱۷۸كيلومتراست و فاصله شاهرود تا مشهد مقدس ۴۸۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به ميامي:

ازميانه كمر بندي شاهرود تا ميامي ۶۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا سمنان۲۳۹كيلومتر است و فاصله ميامي تا مشهد مقدس ۴۲۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به داورزن:

ازميامي تا داورزن ۱۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله داورزن تا سمنان۳۵۵كيلومتر است و فاصله داورزن تا مشهد مقدس ۳۰۶كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به سبزوار:

از داورزن تا اول كمر بندي سبزوار ۷۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا سمنان ۴۳۱كيلومتر است و فاصله سبزوار تا مشهد مقدس ۲۳۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به نيشابور:

ازاول كمر بندي سبزوار تا ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) ۱۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نيشابور تا سمنان ۵۴۱كيلومتر است و فاصله نيشابور تا مشهد مقدس ۱۲۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به ملك آباد:

از ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) تا عوارضي ملك آباد ۸۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ملك آباد تا سمنان ۶۲۴كيلومتر است و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

توضيح بيشتر:البته مي توان از جاده قديم نيشابور هم به مشهد مقدس رفت كه فاصله ان ۲۸كيلومتر است كه ۹كيلومتر از آزاد راه كمتر است كه من اين مسافت را براي مسافت مشهد تهران محسوب نمي كنم.

ملك آباد به مشهد مقدس:

از عوارضي ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا سمنان۶۶۱كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

مشهد به سمنان 1

 

ضمنا"نقاط دیدنی استان سمنان در خط سیر جاده و شهر سمنان بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: سمنان

مقصد سفر: ملاده

مسیر سفر: سمنان- مهدي شهر- شهميرزاد- فولاد محله- ملاده

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : امامزاده سيد تاج الدين پرور- كاخ ملاده .

2-مبدأ سفر: سمنان

مقصد سفر: فيروزكوه

مسیر سفر: سمنان- مومن آباد- فيروزكوه

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : آرامگاه شيخ محمود مزدقاني .

3-مبدأ سفر: سمنان

مقصد سفر: ايوانكي

مسیر سفر: سمنان- سرخه- لاسجرد- ده نمك- آرادان- گرمسار- ايوانكي

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مسجد امام هادي- حمام بيرون دژ- خانه حشمت- تلخ آب- قلعه ده نمك- خانه باقري .

4-مبدأ سفر: سمنان

مقصد سفر: دامغان

مسیر سفر: سمنان- مهدي شهر- شهميرزاد- فولاد محله- كياسر- دامغان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : ميدان ارگ- مسجد جامع سمنان- راسته بازار- پير علمدار- مسجد تاريخانه .

5-مبدأ سفر: سمنان

مقصد سفر: ده محله

مسیر سفر: سمنان- عطاري- آهوان- قوشه- دامغان- مهماندوست - ده محله .

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كاروانسراي سنگي- كاروانسراي آجري- كاروانسراي قوشه- برج طغرل .

6-مبدأ سفر: سمنان

مقصد سفر: شاهرود

مسیر سفر: سمنان- دامغان- شاهرود

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : بازار دامغان- خانه عطاردي- مسجد شيخ علي اكبر- مسجد اخياني ها .

7-مبدأ سفر: شاهرود

مقصد سفر: آزاد شهر

مسیر سفر: شاهرود- بسطام- قلعه نوخرقان منطقه ابر- آزاد شهر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مدرسه شاهرخيه- حمام اميريه- جنگل ابر .

8-مبدأ سفر: شاهرود

مقصد سفر: فرومد

مسیر سفر: شاهرود- بدشت- ميامي- ابراهيم آباد- عباس آبد- فرومد

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كاروانسراي بدشت- آرامگاه ابن يمين فرومدي .

9-مبدأ سفر: شاهرود

مقصد سفر: جهان آباد

مسیر سفر: شاهرود- ميامي- جهان آباد

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : خانه عطاردي- مسجد اخيانيها .

10-مبدأ سفر: شاهرود

مقصد سفر: حسين آباد

مسیر سفر: شاهرود- ميامي- بكران- نردين- حسين آباد

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : دشت شقايق- خانه عطاردي- موزه .

11-مبدأ سفر: شاهرود

مقصد سفر: بيارجمند

مسیر سفر: شاهرود- بدشت- ميامي- بيارجمند

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كاروانسراي مياندشت .

نقاط دیدنی شهرو حومه سمنان :

موزه سمنان – مسجد جامع سمنان – حمام حضرت(پهنه) – شیخ چشمه سر – دروازه ارگ سمنان – قلعه کهن دژ – منطقه گردشگری شهمیرزاد – امامزاده یحیی ابن موسی – غار دربند – بازار سمنان – قلعه پاچنار- آتشگاه سمنان – آب انبار قدیمی سرخه .


مطالب مشابه :


مشهد به تهران مسير اول 880 كيلومتر، مسير دوم935كيلومتر

از تهران تا است كه ۹كيلومتر از آزاد راه كمتر است كه من اين مسافت را براي مسافت مشهد تهران
مشهد به شيراز 1350 كيلومتر

و فاصله ملك آباد تا شهر شيراز ۱۳۱۳ نقاط دیدنی شهرو حومه شیراز : مشهد به تهران و
فاصله لاهیجان تا مراکز استانها

فاصله لاهیجان تا مراکز استانها مسافت (کیلومتر) شیراز: 1358: نمایش
فاصله شهر کلاردشت تا مراکز استان ها

فاصله شهر کلاردشت تا مراکز استان ها مسافت (کیلومتر) تهران. 187.
فاصله شهرستانهای استان فارس

گروه درسی جغرافیای دفتر تا لیف آثار تاریخی شیراز و فرهنگی وگردشگری استان تهران
فاصله شهر تهران تا مراکز استان ها

فاصله شهر تهران تا مراکز استان ها. نام شهر مسافت شیراز: 931:
مشهد به سمنان 661 كيلومتر

و فاصله ملك آباد تا شهرسمنان است كه من اين مسافت را براي مسافت مشهد تهران
برچسب :