جدول زمان بندی مهارت گلدوزی ماشینی

جدول زمان بندی مهارت گلدوزی ماشینی

منابع

فعالیت کارگاهی

ع

ن

رئوس مطالب

جلسه

هفته

ماه

کپسول آتش نشانی

جعبه کمک ها

آشنایی با وسایل وابزار

نحوه استفاده از کپسول وجعبه کمک های اولیه

نحوه کاربا ماشین گلدوزی

3

3

آشنایی با مهارت گلدوز ماشینی

آشنایی با ضوابط کار وایمنی وبهداشت کار

توانایی شناخت ابزارکاروموادمصرفی گلدوزی ماشینی ( انواع کارگاه- نخ – سوزن- پارچه –لایی و...)

1

اول

مهر

آموزش گلدوزی با چزخ های صنعتی نویسنده :افروغ امینی ناهیدصبری

انتقال طرح روی پارچه

نمونه دوخت آلبوم

برطرف کردن عیوب چرخ درحین کار

4

2

توانایی برش کاری وعلامت گذاری وانتقال طرح

آشنایی با انواع نمونه دوخت های اولیه

( زیگزاک – کردونه – رگه دوزی )

توانایی برطرف کردن عیوب چرخ

2

جزوه گلدوز ماشینی :شهین اعرابی

استفاده از ژتون وانواع پایه چرخ

دوخت نمونه آلبوم

3

3

آشنایی با نحوه نگهداری وشست وشوی پارچه

توانایی برطرف کردن عیوب ماشین گلدوزی ، تعویض وجا انداختن قطعات ، پایه ها وژتون ها

توانایی دوخت (قیطان دوزی – توپر دوزی – کش دوزی )       

3

دوم

 

دوخت نمونه آلبوم

4

2

توانایی اجرای دوخت نمونه برای آلبوم

( دوخت پولک ،منجوق ،ملیله ،مروارید)

دوخت انواع برگ ها – ساقه ها – گلها

4

 

دوخت نمونه آلبوم

نحوه دوخت شکوفه بادستگاه مخصوص

4

2

توانایی دوخت نمونه آلبوم

( انواع رودوزی ،شکوفه دوزی ،خامه دوزی،سایه دوزی )

5

سوم

 

دوخت نمونه آلبوم

4

2

توانایی دوخت نمونه آلبوم

( دوخت انواع برودری دوزی ،چشمه دوزی )

6

 

دوخت نمونه آلبوم

4

2

توانایی دوخت نمونه آلبوم دوخت انواع : (ژوردوزی ، گیپوردوزی، توپردوزی )

 

7

چهارم

 

دوخت نمونه آلبوم

اتنخاب مدل برای رومیزی

4

2

دوخت نمونه آلبوم انواع دوخت:

( شن دوزی ،بنفشه دوزی از تیره به روشن )

توانایی انتخاب طرح ومدل رومیزی ودستمال سفره

8

 

دوخت نمونه آلبوم

محاسبه مقدارپارچه ونخ وسایر ملزومات رومیزی

4

2

دوخت نمونه آلبوم انواع دوخت :

( تارعنکبوت ، ساده دوزی ،انواع جناغی صاف ،کوتاه وبلند )

توانایی محاسبه مقدار پارچه وملزومات برای رومیزی ودستمال سفره

9

اول

آبان

 

دوخت نمونه آلبوم

برش وانتقال طرح رومیزی ودستمال سفره

4

2

دوخت نمونه آلبوم انواع دوخت :

( شویدی ، گره دوزی ، ساده وزیگزاک )

توانایی اجرای پروژه رومیزی

 برش وانتقال طرح روی پارچه 

10

 

دوخت نمونه آلبوم

4

2

دوخت نمونه آلبوم انواع دوخت :

( سایه دوزی با چندرنگ ،آرام دوزی صاف ،کوتاه وبلند اریب وجناغی )

11

دوم

 

ادامه دوخت رومیزی

5

1

اجرای دوخت پروژه رومیزی ودستمال سفره

 

12

 

دوخت نمونه آلبوم

4

2

دوخت نمونه آلبوم انواع دوخت :

( کتیبه دوزی ، زری دوزی ، شبکه دوزی )

 

13

سوم

 

ادامه دوخت رومیزی

6

-

ادامه دوخت رومیزی ودستمال سفره

 

14

 

دوخت نمونه آلبوم

4

2

دوخت نمونه آلبوم انواع دوخت :

( تکه دوزی: یک رنگ ودورنگ ، برجسته ،چروک ،متحرک )

 

15

چهارم

 

ادامه دوخت رومیزی

انتخاب مدل روبالشی

محاسبه مقدارپارچه های لازم

نخ وسایر ملزومات

4

2

ادامه دوخت رومیزی ودستمال سفره

توانایی محاسبه پارچه روبالشی وانتخاب طرح

آشنایی با انواع پارچه تترون –ترگال –پلی استر

توانایی ترکیب انواع پارچه ساده ونقش دار

16

 

دوخت نمونه آلبوم

(امتحان تئوری )

4

2

اجرای نمونه دوخت آلبوم انواع دوخت :

( اپلیکه ، چهل تکه حجم دار)

امتحان تئوری

17

اول

آذر

 

تکمیل رومیزی ودستمال سفره

6

-

تکمیل پروژه رومیزی ودستمال سفره

و ارزشیابی آلبوم نمونه دوخت

 

18

 

برش روبالشی وانتقال طرح روی پارچه

5

1

توانایی اجرای دوخت پروژه روبالشی

توانایی برش روبالشی وانتقال طرح روی پارچه

 

19

دوم

 

دوخت روبالشی

6

-

توانایی اجرای دوخت های تزئینی متناسب روی روبالشی

 

20

 

دوخت روبالشی

6

-

ادامه دوخت تزئینی روبالشی

 

21

سوم

 

دوخت روبالشی

6

-

 ادامه دوخت تزئینی روبالشی

 

22

 

دوخت روبالشی

6

-

اجرای دوخت وتکمیل روبالشی

ارزشیابی دوخت انجام شده

23

چهارم

 

نمایشگاه فعالیت هنرجویان مرحله اول

6

-

ژوژمان پایانی اول ازنمونه فعالیت های هنرجویان

 

24

 

امتحان نظری وعملی از نمونه دوخت های آلبوم

6

 

امتحانات پایانی اول

 

25

اول

دی

 

 

6

 

امتحانات پایانی اول

 

26

 

انتخاب طرح یا طراحی قاب

محاسبه مقدارپارچه

انتخاب پارچه زمینه قاب

بکارگیری انواع نمونه دوخت

درقاب

4

2

توانایی محاسبه مقدارپارچه متناسب برای قاب (تابلو ) و انتخاب طرح

آشنایی با انواع پارچه مخمل - جیر - ترگال وساتن

انتخاب انواع نمونه دوخت متناسب با طرح قاب

27

دوم

 

برش وانتقال طرح روی پارچه قاب

اجرای دوخت

6

-

توانایی برش پارچه برای تابلو

انتقال طرح برروی پارچه

توانایی بکارگیری انواع دوخت متناسب با طرح قاب

28

 

دوخت قاب

6

-

توانایی بکارگیری انواع دوخت متناسب با طرح قاب

29

سوم

 

ادامه دوخت قاب

6

-

ادامه دوخت تزئینی برای تابلو

 

30

 

تکمیل دوخت قاب

انتخاب مدل وطرح متناسب  سجاده وجانماز

 

5

1

ادامه دوخت تزئینی وتکمیل تابلو

آشنایی با انواع پارچه ( مخمل – ساتن – جیر- ترمه ) وطرح های مناسب برای سجاده وجانماز

 

 

31

چهارم

 

محاسبه مقدارو انتخاب نوع پارچه (مخمل - جیر- ترگال-  ترمه)

طراحی الگو وطرح سجاده وجانماز

5

1

ارزشیابی پروژه تابلو

 

محاسبه مقدار پارچه متناسب برای سجاده وجانماز

32

 

برش سجاده وجانماز

انتقال طرح روی قطعات

6

-

توانایی برش پارچه وقطعات سجاده وجانماز

توانایی انتقال طرح روی پارچه وقطعات

انتخاب انواع دوخت های متناسب با سجاده

 

33

اول

بهمن

 

 

دوخت سجاده وجانماز

6

-

اجرای دوخت های تزئینی روی قطعات سجاده وجانماز

 

34

 

دوخت سجاده وجانماز

6

-

اجرای دوخت های تزئینی روی قطعات سجاده وجانماز

 

35

دوم

 

 

دوخت سجاده وجانماز

6

-

اجرای دوخت های تزئینی روی قطعات سجاده وجانماز

 

36

 

دوخت سجاده وجانماز

6

-

تکمیل دوخت وتزئینات سجاده وجانماز

 

37

سوم

 

آسترکشی وتکمیل کار

5

1

توانایی برش پارچه آستری قطعات سجاده وجانماز

آسترکشی قطعات سجاده وجانماز

 

38

 

آسترکشی وتکمیل کار

انتخاب طرح ومدل روی پوشاک

استفاده از طرح های سنتی درلباس

4

2

ادامه آسترکشی قطعات سجاده وجانماز

انتخاب طرح ومدل برای پروژه دوخت تزئینی روی پوشاک ( کت ودامن یا مانتو )

ایجاد هماهنگی این پروژه با مهارت دوخت وهنرآموز مربوطه

39

چهارم

 

آسترکشی وتکمیل کار

محاسبه مقدارپارچه وایجاد هماهنگی با مهارت نازک دوزی وسایر مهارتها

4

2

ادامه آسترکشی قطعات سجاده وجانماز

تکمیل کار وارزشیابی

توانایی محاسبه پارچه وسایرملزومات برای دوخت تزئینی روی پوشاک

40

 

انتقال طرح روی قطعات پوشاک

6

-

توانایی برش وانتقال طرح روی قطعات لباس

انتخاب انواع دوخت های تزئینی وایجاد هماهنگی در ترکیب بندی

41

اول

اسفند

 

اجرای دوخت روی لباس

6

-

اجرای دوخت تزئینی روی قطعات پوشاک

( استفاده از طرح های سنتی یا مدرن )

42

 

اجرای دوخت روی لباس

6

-

اجرای دوخت تزئینی روی قطعات پوشاک

 

 

43

دوم

 

اجرای دوخت روی لباس

6

-

اجرای دوخت تزئینی روی قطعات پوشاک

 

 

44

 

اجرای دوخت روی لباس

6

-

اجرای دوخت تزئینی روی قطعات پوشاک

 

 

45

سوم

 

تکمیل دوخت روی لباس

انتخاب طرح ومدل لحاف کودک

تلفیق نقاشی روی پارچه با تکه دوزی 

4

2

توانایی اتصال قطعات لباس

توانایی انتخاب طرح برای پروژه لحاف کودک

به روش انواع تکه دوزی یا چهل تکه  

توانایی تلفیق هنرنقاشی روی پارچه ودوخت تکه دوزی

46

 

تکمیل دوخت لباس

محاسبه مقدارپارچه ، اسفنج یا پشم شیشه وسایر ملزومات

5

1

توانایی اتصال قطعات لباس

محاسبه مقدارپارچه و لوازم مورد نیاز برای لحاف کودک

47

چهارم

 

 

ارزشیابی دوره ای وبررسی کارهنرجویان

5

1

تکمیل نمونه کار وپروژه دوخت تزئینی روی انواع پوشاک

ارزشیابی وبررسی آثارهنرجویان

طراحی وترسیم الگوی لحاف کودک

48

 

برش لحاف کودک انتقال طرح روی زمینه

نقاشی روی قطعات ازپیش تعیین شده

 

5

1

توانایی برش لحاف کودک

انتقال طرح روی پارچه لحاف

ایجاد هماهنگی در ترکیب بندی ونمونه دوخت های مورد نیاز برای انواع  تکه دوزی یا چهل تکه ، تکه دوزی حجم دار و یا عروسک برجسته

49

سوم

 

فروردین

 

ساخت قطعات وعروسک های برجسته ویا برجسته کاری های مورد نیاز

6

-

اجرای دوخت تزئینی روی لحاف کودک

 

50

 

ادامه دوخت لحاف

6

-

اجرای دوخت تزئینی روی لحاف کودک

 

 

51

چهارم

 

ادامه دوخت لحاف

تکمیل رویه لحاف کودک

امتحان تئوری

6

-

برجسته کاری در قسمت ها ی مختلف ومورد نیاز در لحاف

امتحان تئوری دوره ای

52

 

تنظیم وبرش پشم شیشه میانی وآسترکشی لحاف

 

5

1

آستر کشی واتصال قطعات لحاف

انتخاب طرح ومدل ساک یا کیف خرید

 

53

اول

اردیبهشت

 

تکمیل لحاف کودک

انتخاب مدل ساک خرید واستفاده از انواع دوخت تکه دوزی وسایر دوخت ها

محاسبه مقدارپارچه وآستری وسایر ملزومات

4

2

تکمیل کار نهایی پروژه لحاف کودک

ارزشیابی وبررسی کار هنرجویان

محاسبه مقدارپارچه وملزومات دوخت ساک خرید

بررسی آثارهنرجویان ونمایشگاه هفته مشاغل

54

 

برش ساک خرید وانتقال طرح روی پارچه

5

1

توانایی برش ساک خرید

اجرای انواع دوخت تکه دوزی حجم دار و برجسته  روی ساک

نمایشگاه هفته مشاغل

55

دوم

 

اجرای دوخت روی ساک

6

-

ادامه دوخت تزئینی تکه دوزی روی ساک خرید

 

56

 

لایی کاری وآسترکشی

امتحان تئوری

5

1

توانایی لایی کاری وآسترکشی ساک خرید

امتحان تئوری دوره ای

57

سوم

 

تکمیل دوخت ساک

ارزشیابی فعالیت سالانه هنرجویان

6

-

تکمیل کار ساک خرید

ارزشیابی وبررسی کارهنرجویان

ارزشیابی وبررسی نهایی کلیه فعالیت های هنرجویان

 

58

 

 

6

-

امتحان پایان سال  عملی از مهارت گلدوز ماشینی

 

59

چهارم


مطالب مشابه :


آموزش دوخت رومیزی سنتی با ماشته

لُرِسّو(لرستان) - آموزش دوخت رومیزی سنتی با ماشته - فرهنگ،هنر،شعر ،داستان، تاريخ ، فیلم ، ویدئو کلیپ و موسیقی لری - لُرِسّو(لرستان)
آموزش دوخت روميزي حرير با لبه ي ساتن هويه کاري

آموزش رودوزی سنتی و امروزی - آموزش دوخت روميزي حرير با لبه ي ساتن هويه کاري -
روش دوخت رومیزی تکه دوزی شده

همه چیز در مورد طراحی الگوی لباس و دوخت - روش دوخت رومیزی تکه دوزی شده - طراحي و دانلود الگو هاي مورد نياز جهت دوخت لباس براي خودتان.
هنر روبان دوزی مدرن

انتقال طرح ، انتخاب روبان ، اتوکاری ، نقاشی زمینه ، رنگ آمیزی روبان ، آموزش انواع دوخت آموزش دوخت انواع گل های روبانی ، کوسن های مختلف ، دوخت روی لباس ، دوخت جعبه دستمال ساخت جعبه جواهرات روبان دوزی ، دوخت رومیزی ، کیسه لوازم روبان دوزی.
جدول زمان بندی مهارت گلدوزی ماشینی

توانایی شناخت ابزارکاروموادمصرفی گلدوزی ماشینی ( انواع کارگاه- نخ – سوزن- پارچه –لایی و...) 1. اول. مهر. آموزش گلدوزی با چزخ های صنعتی نویسنده :افروغ امینی ناهیدصبری. انتقال طرح روی پارچه. نمونه دوخت آلبوم. برطرف کردن عیوب چرخ درحین کار. 4. 2 ... توانایی اجرای پروژه رومیزی. برش وانتقال طرح روی پارچه. 10. دوخت نمونه آلبوم. 4. 2. دوخت نمونه آلبوم انواع دوخت : ( سایه دوزی با چندرنگ ،آرام دوزی صاف ،کوتاه وبلند اریب وجناغی ). 11. دوم. ادامه دوخت رومیزی. 5. 1. اجرای دوخت پروژه رومیزی ودستمال سفره. 12.
رومیزی کوچک

حالا گلهایی که تو پست قبلی آماده کردیه ایم روبیارین: گل رو وسط کارمون میذاریم .وسط پارچه. با نخ سوزن معمولی وسط کار رو محکم میکنیم . سپس اگه دوست داشتین گلبرگ ها رو هم دوخت بزنید.بعد با چسب حرارتی حالتی که میخواین بهش بدین رو بدین.
برچسب :