شرح حال مرحوم فقیه سبزواری به نقل از کتاب گنجینه دانشمندان

مرحوم حجة الاسلام و المسلمين آقاى آقا ميرزا موسى

 

مرحوم حجة الاسلام و المسلمين آقاى آقا ميرزا موسى كه اصلا اهل قريه ايزى پنج‌كيلومترى شرقى سبزوار بوده و تحصيلات نهائى را در سامره در محضر مرحوم آية اللّه العظمى آقاى آقا ميرزا حسن شيرازى به پايان برده و كتاب كفاية الاصول را ابتدا ايشان در سبزوار تدريس و رائج نموده است مردى محجوب و آرام و متقى بوده و در سال  ١٣٣۶  برحمت حق واصل شده است. قبرش در مقبره مشهور بمقبره ميرزا موسى باقى است.

آية اللّه حاج ميرزا سيد حسن سيادتى

 از علماء بزرگ و مجتهدين جليل القدر سبزوار بوده و نگارنده در سال  ١٣٧١  قمرى سفرى بسبزوار نموده مورد محبت و الطاف مخصوص آن مرحوم واقع شده و خاطرات آن سفر پرشور را هرگز فراموش نخواهم نمود ضيافت و ميهمان‌نوازى كه مردم شرافتمند سبزوار در مدت يك ماه از اين حقير نمودند بامر آن بزرگوار هيچ‌گاه از خاطرم نرود خلاصه ترجمه معظم‌له بدين‌طريق است.

آية اللّه حاج مير حسن سيادتى

وى در اواخر سال  ١٢٩٩  ق در قريه ايزى (پنج‌كيلومترى شرقى شهر سبزوار) در خاندان تقوا و سيادت ديده بجهان گشود.

پدرانش از سادات جليل حسينى در قريه مزبوره مورد احترام بوده‌اند قرآن شريف و كتب فارسى و مقدارى صرف و نحو را در نزد ملايان قريه آموخته و در اوائل بلوغ بقصد ادامه تحصيل بسبزوار وارد و در مدرسه فصيحيه در سلك طلاب علوم دينيه درآمده و تا مدت بيست سال با كمال جدوجهد بتحصيل و آنگاه بتدريس اشتغال داشته و در اين مدت از محضر علماء آن عصر سبزوار استفادات علميه و ادبيه و فقهيه و اصوليه و حكميه نموده و از مدرسين نامى عصر خود گشته و ضمنا در مسجد جامع سبزوار بامامت جماعت اشتغال داشته است.

پس از تدريس دو دوره رسائل و مكاسب مرحوم شيخ قدس سره در سال  ١٣٣٧  قمرى مهاجرت بنجف اشرف نموده و مدت  ١۶  سال در آستان ملك پاسبان حضرت مولى الموحدين امير المؤمنين عليه صلوات المصلين اقامت نموده و از محضر آيات عظام آية اللّه آقا سيد ابو الحسن اصفهانى و مرحوم آية اللّه آقا ميرزا حسين نائينى استفاده و تقريرات فقه و اصول هر دو را در  ۶  مجلد برشته تحرير آورده كه اكنون نزد فرزند فاضلش موجود است.

در ذيقعده سال  ١٣۵٣  قمرى بسبزوار بازگشته و بامور روحانيت قيام نموده و در سال  ١٣۶٣  قمرى حوزه علميه متلاشى شده در زمان شاه فقيد آن را حيات جديدى بخشيده باغلب قراء اطراف نامه‌ها نوشته و تقاضاى ارسال محصل بمدارسسبزوار و حوزه علميه دائر نموده كه اثر آن اقدام از آن تاريخ كه تاكنون مشهود است در علم و تقوا مورد قبول عامه و خاصه و در نفوذ كلام و محبوبيت قليل النظير بوده است.

در عصر يكشنبه  ٢٣  ماه رمضان المبارك  ١٣٨۵  قمرى در سن  ٨۶  سالگى طى كسالت و نقاهت طولانى ديده از جهان فروبست و در حسينيه‌اى كه از خالص مال خود در سبزوار ساخته است بخاك رفته است.

اساتيد مشهور آن مرحوم در سبزوار ازاين‌قرار است.

 ١ -مرحوم آية اللّه آقاى حاج ميرزا حسين علوى سبزوارى  ٢ -مرحوم حجة الاسلام و المسلمين آقاى آقا ميرزا موسى عموى بزرگوارش والد آية اللّه حاج ميرزا حسين فقيه سبزوارى  ٣ -مرحوم آقا ميرزا اسماعيل مشهور به افتخار الحكماء شاگرد علامه و حكيم سبزوارى  ۴ -مرحوم حجة الاسلام حاج ميرزا اسماعيل مجتهد سبزوارى و در نجف مرحوم آية اللّه آقا سيد ابو الحسن اصفهانى و آية اللّه آقا ميرزا حسين نائينى و آية اللّه حاج شيخ اسماعيل محلاتى بوده است داراى ده فرزند چهار پسر و شش دختر از دختر مرحوم آية اللّه محلاتى مذكور مى‌باشد.

فرزند اكبر و ارشدش حجة الاسلام حاج سيد مصطفى سيادتى است كه تحصيلات خود را در نزد آن مرحوم به پايان رسانيده و اكنون بجاى معظم‌له بامامت جماعت و وظائف روحانيت مشغول و مورد احترام مردم سبزوار است.

سيادتى

 ٣١ -حجة الاسلام و فخر الاعلام آقاى حاج ميرزا سيد على سيادتى از علماء اعلام و مدرسين بنام معاصر سبزوار است. داراى مقام علم و عمل و از محترمين و متعينين اين شهر مى‌باشد و عده‌اى از فضلاء معاصر و گذشته از محضرشان كسب فيض و علم نموده‌اند.

فقاهتى

 ٣۶ -مرحوم حجة الاسلام و المسلمين آقاى حاج ميرزا مهدى بن العلاّمة ميرزا موسى فقاهتى (برادر بزرگ آية اللّه حاج ميرزا حسين فقيه سبزوارى) است.

وى در سال  ١٣٠۵  ق در سامره متولد شده و تا سن  ١٣  سالگى در خدمت والد ماجدش بوده و مقدمات و ادبيات را در سامره و نجف خوانده و در سن  ١٨  سالگى با مرحوم پدرش بسبزوار آمده و پس از تكميل سطوح فقه و اصول از مرحوم والدش و ديگران و خواندن معقول و منقول در خدمت افتخار الحكماء بدرس خارج والدش شركت كرده و در اثر ذوق و استعداد وافرى كه داشت (با اينكه از سبزوار بعد از آمدن خارج نشد) بمقام شامخ علمى رسيد طبعى موزون داشت و خط نسخ نيكو مى‌نوشت در سال  ١٣۶٢  ق برحمت حق واصل و در مقبره پدر بزرگوارش مدفون شد.

 ١ -جناب حجة الاسلام آقاى حاج سيد محمد تقى فقاهتى كه تحصيلات خود را در سبزوار و مشهد به پايان رسانيده و اكنون از ائمه جماعت سبزوار مى‌باشد.

 ٢ -جناب مستطاب شريعت‌مآب ثقةالاسلام آقاى حاج سيد ابو الفضل فقاهتى كه نيز از فضلاء معاصر سبزوار و اكثرا در ارض اقدس رضوى بسر مى‌برند.

فقيه سبزوارى

 ٣٧ -مرحوم مبرور آية اللّه فى العالمين سيد الفقهاء و المجتهدين حاج ميرزا حسين بن العلاّمة ميرزا موسى فقيه سبزوارى از آيات عظام و فقهاء فخام معاصر سبزوار (مقيم مشهد مقدس) بوده‌اند.

ترجمه احوال و آثار آن بزرگوار رساله و كتاب جداگانه‌اى لازم دارد كه آنهم بحمد اللّه بقلم يكى از دانشمندان بنام خاطرات زندگانى آية اللّه فقيه سبزوارى بطبع رسيده است و خلاصه آن را نگارنده در اينجا مى‌نگارم. وى در سال  ١٣٠٩  قمرى در سامره ديده بجهان گشوده و در بيت علم و عزت پرورش يافته و در سال  ١٣١٨  ق بهمراه والد ماجدش بنجف اشرف رهسپار شده و مدت چهار سال در آنجا در تحت نظر والدش مقدمات و ادبيات را خوانده و در سال  ١٣٢٢  ق در معيت پدرش بسبزوار آمده و چهار سال در آنجا به تحصيل پرداخته و در سن  ١٧  سالگى با اجازه و امر پدر بمشهد آمده و از محضر مرحوم اديب بزرگ نيشابورى و مرحوم آقا شيخ حسن برسى و حجة الاسلام آقاى حاج سيد محمد باقر مدرس استفاده نموده. و در همان اوان صحنه دلخراش توپ بستن روسها را بآستان قدس رضوى مشاهده مى‌كنند و بعد از چندى برحسب امر والدش بسبزوار آمده و ضمن استفاده از درس خارج والدش و استفاده معقول از مرحوم افتخار الحكماء خود بتدريس سطوح پرداخته تا والدش در سال  ١٣٣٧  قمرى برحمت ايزدى واصل و ايشان بنجف اشرف مهاجرت نموده.

و دو سال از محضر مرحوم آية اللّه العظمى ميرزا محمد تقى شيرازى و مرحوم آية اللّه شريعت اصفهانى و آية اللّه حاج سيد محمد فيروزآبادى و آية اللّه ميرزا حسين نائينى و آية اللّه آقا ضياء الدّين عراقى و آية اللّه العظمى اصفهانى استفاده نموده و بمدارج عاليه فقه و اجتهاد رسيده و با دريافت اجازات اجتهاد مطلق از آيات نام‌برده در سال  ١٣۴٧  ق بايران بازگشت و بسبزوار وارد و بعد از سه ماه بمشهد مقدس عزيمت نموده و روى اصرار علماء و مراجع حوزه مشهد رحل اقامت افكنده و به تدريس خارج فقه و اصول و امامت در جامعه گوهرشاد پرداخته و در خلال توقف در مشهد چندين مسافرت مهم باعتاب عاليات و مكه معظمه نموده كه شرح هريك مفصل خواهد بود. و در كتاب خاطرات زندگانى وى مذكور مى‌باشد. معظم‌له پس از يك‌عمر خدمت بدين و مسلمين و آستان ملك پاسبان ثامن الائمة المعصومين عليهم صلوات المصلين در شب شنبه  ٢۴  شوال  ١٣٨۶  ق شب قبل از شهادت حضرت امام صادق عليه- الصلاة و السلام در سن  ٧٧  سالگى از دنيا رفت و در مقبره باغ رضوان كه از باقيات الصالحات اوست مدفون گرديد.

 

آثار خير مرحوم آية اللّه فقيه سبزوارى ازاين‌قرار است.

 ١ -گورستان  ٢ -غسالخانه  ٣ -تكيه سيدها  ۴ -باغ رضوان  ۵ -مدرسه كوچك باغ رضوان  ۶ -تكميل بناء درمانگاه رازى  ٧ -خانه‌هاى سيل‌زدگان  ٨ - مسجد بهار  ٩ -كوى طلاب  ١٠ -مدرسه محمديه و آثار خير ديگر كه در كتاب خاطرات زندگانى ايشان با شرح آثار مذكوره موجود است.

فرزندان آن مرحوم

مرحوم فقيه سبزوارى داراى  ١٣  فرزند ذكور و اناث مى‌باشند كه از اولاد ذكور چهار نفر از روحانيون محترم و دانشمندان معاصر مشهد و سبزوار و قم مى‌باشند و ما آنها را متذكر شده و بقيه را حواله بكتاب خاطرات مذكور مى‌نمائيم.

اولين فرزند معظم‌له جناب حجة- الاسلام و المسلمين آقاى حاج سيد زين العابدين فقيه سبزوارى است كه اكنون در مشهد بجاى ايشان اقامه جماعت نموده و در منزل وى را بازداشته است.

وى در شب هشتم ماه شعبان  ١٣٣٢  قمرى در سبزوار متولد شده و تا شش‌سالگى  در آنجا پرورش يافته و در سال  ١٣٣٨  ق در خدمت والدش مشرف بنجف اشرف گرديد، و مقدمات و ادبيات فارسى و عربى را فراگرفته و در ذى‌حجه  ١٣۴٧  ق با پدرش عازم ايران گرديده و مدت سه ماه در سبزوار توقف و سپس در ملازمت آن مرحوم بمشهد آمده و بعد از اكمال مقدمات و سطوح در خدمت علماء بزرگ مشهد مانند والد ماجدش و مرحوم حجة الاسلام ميرزا مهدى شهيد و مرحوم الهى و ديگران استفاده نموده.

و بعد از رحلت و فقدان مرحوم والد بزرگوارش در مسجد جامع گوهرشاد بجاى پدر بتدريس خارج فقه و اصول و اقامه جماعت اشتغال دارند.

نگارنده گويد چنانكه در كتاب خاطرات زندگانى آن مرحوم مذكور است آقاى حاج سيد زين العابدين شخصى لايق و واجد اخلاق و روش مرحوم پدر مى‌باشند

و همچون آن مرحوم در مواقع فراغت در منزل پدرش براى رفع حوائج مراجعين جلوس نموده و آماده خدمت مى‌باشند و درب منزل پدر را مانند زمان آن مرحوم بروى درماندگان و بيچارگان و مستمندان باز گذارده و هدف آن مرحوم را دنبال مى‌نمايند.

دومين فرزند روحانى آن مرحوم حجة الاسلام و المسلمين آقاى حاج سيد محمد باقر فقيه سبزوارى مى‌باشند كه از علماء معاصر سبزوار و در اول ماه شعبان  ١٣٣۴  ق در سبزوار متولد و در خدمت والد خود بنجف مشرف و در آنجا قرآن و دروس فارسى را مقدارى خوانده و با آن مرحوم مراجعت بسبزوار نموده و مقدمات و ادبيات عربى را از اساتيد بزرگ مثل مرحوم محقق نوقانى و اديب نيشابورى و اديب بجنوردى فراگرفته و سطح فقه و اصول را از محضر مرحوم حجة الاسلام آقاى حاج شيخ محمد نهاوندى و آقاى حاج شيخ محمد قوچانى و آقاى حاج ميرزا احمد مدرس يزدى فراگرفته و فلسفه و كلام را از مرحوم سيد الحكماء آقاى ميرزا ابو القاسم الهى و آقاى شيخ سيف اللّه ايسى و خارج را از محضر حجة الاسلام و المسلمين مرحوم آية اللّه آقاى حاج ميرزا على اكبر نوقانى و مرحوم آية اللّه العظمى فقيه سبزوارى والد بزرگوار خود فراگرفته. و در سال  ١٣١٧  شمسى بدريافت تدريس علوم معقول و منقول از وزارت معارف نائل گرديده و فعلا در شهرستان سبزوار موطن اصلى خود اشتغال باقامه جماعت در شبستان جديد البناء مرحوم والدشان در مسجد جامع و تدريس فقه و اصول در مدرسه مرحوم حاج ملا هادى و مدرسه محمديه دارند و رهبرى مسلمين و انجام امور شرعى اهالى سبزوار و مؤمنين آن سامان را عهده دارند و مورد توجه و اعتماد عموم طبقات و قاطبه سبزوار مى‌باشند.

حجة الاسلام و المسلمين آقا سيد محمد جواد سومين فرزند آية اللّه فقيه سبزوارى از فضلاء و علماء معاصر مشهد مى‌باشند.

وى در بيست و هفتم  ١٣۴٩  ق در شهر مقدس مشهد متولد و پس از دوران طفوليت و كودكى دوره تحصيلات ابتدائى را در مدرسه مباركه محمديه سعادت تكميل و سپس ادبيات را نزد آقاى اديب نيشابورى و سايرين كسب نموده و سطح فقه را از محضر حجة الاسلام و المسلمين آقاى حاج ميرزا احمد مدرس يزدى رحمه اللّه فرا گرفته و رسائل و مكاسب و دوره كفايه را نزد مرحوم آية اللّه حاج شيخ هاشم قزوينى خوانده و حكمت و فلسفه را نزد مرحوم حجة الاسلام آقاى حاج شيخ محمد رضا كلباسى تكميل نموده و دوره خارج فقه و اصول را نزد والدشان باتمام رسانيده تا بدريافت اجازه اجتهاد از معظم‌له نائل گرديده و بتدريس فقه و اصول و اقامه جماعت در ظهرها در سالن باغ رضوان در كنار مزار والدشان و شبها در مسجد حاج حكيم خيابان طبرسى اقامه جماعت دارند و فعلا از مدرسين ممتاز مشهد مى‌باشند و بتدريس كفايه و مكاسب اشتغال دارند.

جناب حجة الاسلام آقاى حاج سيد محمد صادق فقيه سبزوارى چهارمين فرزند روحانى مرحوم آية اللّه فقيه مذكور مى‌باشند.

وى در سوم ماه رجب سال  ١٣۴٩  ق در مشهد مقدس متولد و پس از گذشت دوران كودكى و تحصيلات ابتدائى و خواندن دوره مقدمات و ادبيات از آقاى اديب نيشابورى و مرحوم حجة الاسلام حاج ميرزا احمد مدرس بحوزه علميه قم عزيمت نموده و از محاضر آيات عظام و مراجع بزرگ چون آية اللّه العظمى گلپايگانى و آية اللّه شريعتمدارى و آية اللّه العظمى مرعشى نجفى مد ظله استفاده نموده و مى‌نمايند.

نگارنده گويد مترجم محترم از فضلاء خراسانى مقيم حوزه علميه و داراى مقام تقوا و متانت و مورد علاقه زعماء حوزه مى‌باشند در خاطرم هست كه وقتى مرحوم والدشان در مشهد رحلت نمودند آية اللّه طباطبائى قمى تلگراف تسليت بحضرت آية اللّه العظمى مرعشى نجفى زده و ايشان بوسيله حقير آقاى حاج سيد محمد صادق فقيه مذكور را خواسته و با مقدماتى خبر وحشت اثر را داده و تسليت گفتند و همان شب در مسجد امام قم مجلس باشكوهى گذاردند كه عموم آيات و علماء و محصلين و طبقات مختلف اصناف شركت كردند.

منبع :

کتاب گنجینه دانشمندان / ج 5  / صص 326 – 316

مولف : شریف رازی


مطالب مشابه :


گفتگو با مبدع تابلوهای قرآنی در کشور

آقاي روحاني به خاطرهمراهي هايي كه داشته اند تشكر مي كنم.ما در باغ رضوان اصفهان و محل
قبر سبز در باغ رضوان ؛ مدفن سید نظام الدین علیشاه موسوی

قبر سبز در باغ رضوان ؛ مدفن سید نظام الدین علیشاه
بهره برداری آزمایشی از مجموعه عروجیان، بزرگترین مجتمع متوفیات کشور

(غسالخانه) (رضوان الله تعالی علیه) اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران
شرح حال مرحوم فقیه سبزواری به نقل از کتاب گنجینه دانشمندان

رفت و در مقبره باغ رضوان كه از ٢ -غسالخانه ٣ -تكيه سيدها مهدیه اصفهان )
اسامی برندگان مسابقه خلعت غدیر

تقوائی کارنردی رمضانعلی محلات 7 خدیجه پیرمرادیان جهانگیر اصفهان 8 رضوان حسین باغ
اخبار مناقصه ها و مزایده های سراسر کشور در پارس نماد به ادرس www.parsnamaddata.com

جنوب شهر اصفهان تجدید محوطه های باغ رضوان اگهی امورات غسالخانه
برچسب :