انگشت

فروید گوید :
اگر از انگشت شست او شراره آتش بلند شد و از انگشت اشاره اش خون بیرون جهید ، با مادر زن خود فساد و خیانت کند.
اگر بیند از انگشت او صدا برخاست ، در میان خویشان و بستگان او مجادله و گفتگو در می گیرد .

لوک اویتنهاو می گوید :
زخمی کردن آن : زیان
از دست دادن آن : زیان بزرگ

محمدبن سیرین گوید:
پنج انگشت دست راست در تاویل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان برادر بود و بعضی از معبران گفته اند، انگشت مهین، دلیل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز، دلیل بر نماز پیشین كند و انگشت میان، دلیل بر نماز دیگر و انگشت به نصر، دلیل بر نماز شام و انگشت خضر، دلیل بر نماز خفتن و صلاح در نمازها بود. اگر بیند كه انگشت دست راست نداشت، دلیل كه فرزند یا برادرش بمیرد و بعضی گویند: فرزند برادرش را مصیبت رسد.

ابراهیم كرمانی گوید:
اگر بیند كه انگشتان را درهم گذاشته داشت، دلیل كه سد درست شود. اگر بیند انگشتان را با هم جمع كرد، دلیل است كار برادران فرزندش را به صلاح آورد. اگر بیند كه انگشتان به كردار مشت در هم بسته بود، دلیل است كه كارها بر وی بسته گردد و هم بر اهل بیت او.

جابرمغربی گوید:
اگر بیند كه انگشت مهین او بریده بود، دلیل قوه مالش بود. اگر بیند كه انگشت سبحه او بریده است، دلیل است در فریضه نمازها تقصیر كند. اگر بیند انگشت میان او بریده است، دلیل كه در شهری پادشاهی یا بزرگی بمیرد. اگر بیند كه انگشت بعد از میان بریده است، دلیل است وی را در مال زیان افتد. اگر بیند كه انگشت كوچك او بریده است، دلیل است فرزند زاده او بمیرد.

اسماعیل بن اشعث گوید:
انگشتان پای در خواب دیدن، دلیل زینت و آرایش بود. اگر انگشتان پای را درشت و قوی بیند، دلیل كه كار كدخدائی او ساخته شود. اگر به خلاف این بیند كار وی ناساخته شود. اگر بیند انگشت پای او را آفتی رسید چنانكه رفتن نتوانست، دلیل كه وی را غمی سخت رسد به سبب رفتن مال. اگر انگشتان دست و پای را كسر بیند، دلیل است كار وی واژگونه شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود.
اول: فرزند،
دوم: برادر و برادرزادگان،
سوم: خادمان وخدمتکاران،
چهارم: دوستان ویاران،
پنجم: قوت نیرومندی،
ششم: پنج نماز.
اگر بیند كه انگشتان وی بیفتاد یابریده شود، دلیل كه از آن چه گفتیم او را مفارقت افتد.
اگر بیند كه انگشت او بشكست، دلیل است یكی از اهل بیت او بمیرد.

خلف اصفهانی گوید:
اگر بیند از انگشت مهین او شر می آید یا از انگشت سبابه او خون همی آید، دلیل است آن كس با مادر خویش فساد نماید. اگر بیند از انگشت او آواز برآمد، دلیل نماید كه در میان خویشان او گفتگو رود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
در خواب نامه های سنتی نوشته اند که پنج انگشت دست راست در تاویل پنج نمازی هستند که در طول شبانه روز می گزاریم. هر یک از انگشتان دست راست نماینده یکی از نمازهای پنج گانه، انگشتان دست چپ فرزندان برادر . اگر کسی ببیند که انگشت دست راست ندارد نشان آن است که برای فرزند یا برادرش پیش آمد سوئی اتفاق می افتد. اگر انگشتان زرد باشند از بیماری بیینده رویا خبر می دهند که او باید مراقب صحت و سلامت خویش باشد. انگشتان سیاه اندوه و کسالت است و انگشتان صورتی یا سرخ و به هر تقدیر در خواب ، خوش حالت و خوش رنگ گویای سلامت و موفقیت در کار زیاد شدن انگشتان پا زیادی کار و مشغله است و زیاد شدن انگشتان دست توانائی در انجام کارها. اگر کسی در خواب ببیند که انگشت پای او آفت دیده به طوری که راه رفتن برای او به صعوبت امکان پذیر می گردد غم و اندوهی به او می رسد و اگر ببیند که یک یا چند انگشت پای او کم شده بین او و دوستی جدایی می افتد.

آنلی بیتون می‏گوید:
1ـ دیدن انگشتان كثیف و مجروح خود در خواب ، نشانة آن است كه رنج و دردسر بسیار ، در انتظار شماست و در آینده نومید خواهید شد .
2ـ دیدن انگشتان سفید و زیبا در خواب ، علامت آن است كه به خاطر خیرخواهی مشهور می شوید و به عشق شما پاسخ مثبت داده می شود .
3ـ دیدن انگشتان بریده خود در خواب ، علامت آن است كه ثروت و میراثی را به خاطر دخالت دشمنان از دست می دهید .

لیلا برایت می‏گوید:
اگر در خواب انگشتان خود را قطع شده دیدید، به این معنا است كه مورد اتهامات دیگران قرار می‏گیرد.

هانس كورت می‏گوید:
اگر در خواب ببینید كه انگشتانتان زخمی و كثیف هستید، به این معنا است كه غم و اندوه شما را تهدید می‏كند. اگر در خواب انگشتانتان را زیبا و قشنگ ببینید، به این معنا است كه مورد اتهامات دیگران قرار می‏گیرید. اگر در خواب ببینید كه انگشت شست شما آسیب دیده و احساس درد می‏كنید، به این معنا است كه اطرافیانتان با شما رفتار مناسبی ندارند. بزرگ شدن بیش از اندازه‏ی انگشت شست در خواب، علامت آن است كه اقبال خوبی پیش روی شما است. كوچك شدن غیر طبیعی انگشت شست در خواب، نشان دهنده‏ی كسب لذت‏ها و تفریحات است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
انگشتر به دست دارید : شانس در عشق
انگشتانتان درد می كند : یك شادی بزرگ
انگشتان شما پر از انگشتر است : بزودی ازدواج میكنید .
انگشتانتان رنگ پریده است : عشقی كه به شخص بخصوصی دارید دوطرفه است .
از انگشتانتان خون می آید : مراقب ضررهای مالی باشید .
انگشتان زیبا : كارهای پر مشقتی در پیش است .
انگشتانتان را زخم می كنید : مشاجره با دوستان
انگشت شما را قطع می كنند : دوستتان را از دست می دهید
انگشتتان میسوزد : افراد بسیاری از شما بدشان میآید
انگشتان شما بلند هستند : ازدواج شما زیاد به طول نمی انجامد .
انگشتان شما كوتاه است : ارث – ثروت
انگشتان شما بیشتر از پنج تاست : دوستان جدید پیدا می كنید
انگشتان شما كمتر از پنج تاست : شادی و عشق
انگشتانتان می شكند : یك ازدواج خوشبخت در پیش دارید .

 

 


مطالب مشابه :


انگشتان

در خواب نامه هاي سنتي پنج گانه، انگشتان دست چپ طوري که راه رفتن براي او به
علل گزگز و خواب رفتگي انگشتان دست

گزگز،کرختی،بی حس شدن و خواب رفتگي انگشتان دست علامت نسبتا شايعی است که خواب رفتن دست
علل گزگز و یامورمور ویا سوزن‌سوزن شدن دست و پاها چیست ؟

از شایع ترین علائم غلظت خون میتوان به خواب رفتن سریع دست و پا در انگشتان دست
تعبیر دیدن ' انگشتان ' در خواب

پنج انگشت دست چپ فرزندان اگر در خواب انگشتان پا را درشت به سبب از دست رفتن مال غم و
انگشتان

نام انگشتان دست در صورتی که خواب رفتن در دست و پا محدود به صرفا برای افراد چپ دست
انگشت

و پنج انگشتان دست چپ به سبب رفتن مال. اگر انگشتان دست و خواب انگشتان خود
تعبیر خوابهای شما ....دیدن انگشتان

هر يک از انگشتان دست راست نماينده يکي از نمازهاي پنج گانه، انگشتان دست چپ رفتن براي او به
علل خواب رفتن دست و پا

(سمت چپ -گوشه پایین تکراری زیاد انگشتان باشد.علائم آرام کردن خواب رفتن دست و پا است
تورم دست

بر اعصاب دست، قفل شدن انگشتان و هدر رفتن زمان دست(درد دست، خواب رفتگی و
برچسب :