106 - غروب دلتنگ پاییزی

غروب دلتنگ پاییز

خدایا

دلم تنگ  حس میکنم روزمینت غریبم

 خسته شدم هروقت یه مشکلی تموم شدسریع پشت سرش یه مشکل دیگه آوارشدروسر خانوادم ازاینکه ما ب توارادت داری وتوخیلی مارودوست داری شکی نیست تاحالا100 باربیشترشنیدم هرکی مشکلش بیشترباشه خدابیشتردوسش داره خدادوست داره بیشترصداشوبشنوه

خدانمیدونم چی بگم بیشترازهمیشه بهت نیازدارم

باهام حرف بزن خداسکوت نکن

نگاه کن بغض توگلومه اشکام بی صداست

خدااگه نیام پیش تودردودل کنم اگه نیام از اشکاموغصه هام براتوبگم پس براکی بگم

خدادلم گرفته  اندازه یه کوه غم دارم  غمی که  جزتوکسی رو ندارم بهش بگم

خداچقدرسخته تاخره خرت پرازحرف باشی امانتونی ب کسی بگی که حداقل یه ذره ازغمت کمه بشه

خدادلم براتوهم میسوزه الان بیشترازهمیشه میفهممت وقتی توهم  پرازغم وغصه هستی اما کسی رونداری بهش بگی

خداغمم زیاده صبروتحمل بده خواهش میکنم

 

***********************************

پرازاشکم ولی میخندم ب سختی ها

 ب قول فروغ که میگفت:

شهامت میخواهدسردباشی وگرم بخندی


مطالب مشابه :


خدایا صبر ...

ام اس من - خدایا صبر - رفت تازه دیده ام اس ام اساشو. شوکه شده ام
ضرب المثل های رایج در کهگیلویه

صبروتحمل درمسائل اجتماعی هرکه دیرتراومه
نام تهیه کننده:عرفان خرم فر نام درس:مجموعه سوالات تستی ،اجتماعی،

الف) صبروتحمل ب)اعتراضج) بی تفاوتی. 39-یک خانواده
مهدی بیا

اندرسرراه تو من صبروتحمل تابه
106 - غروب دلتنگ پاییزی

خداغمم زیاده صبروتحمل بده خواهش
فاصله

به من راه ورسم زندگي آموختند.آنان كه به من بي اعتنائي كردند به من صبروتحمل آموختند.آنان
درسهای آموزندۀ قیام امام حسین (ع)وزینب(سلام الله علیها) واحساس شخصیت(شهیدمطهری)

مبادا وساوس شیطانی برتومسلط بشود وحلم راازتو برباید، صبروتحمل راازتوبرباید.
خدا فراموشم نمی کند...

صبروتحمل خواستار
5آذرتولدم

،فردا روزیه که دوست داشتم هیچ وقت وجود داشت،آخه مگه یه انسان چقدر صبروتحمل می تونه
برچسب :