آماتور بندی فنداسیون

 

آرماتور بندی فنداسیون

با توجه به پلان فنداسیون و دتایلهای آن تعداد میل گردهای طولی و تقویتی و همچنین شماره آنها و میل گردهای خاموت و شماره و فواصل آنها از هم ( c.o.c) در پلان فنداسیون محاسبه و آورده شده است که توسط آن به تعدادی که در نقشه داده شده میل گردهایی طولی روی خرک یا زمین قرار گرفته و به طول لازم برش داده می شوند و توسط خاموتها میل گردهای پایینی طولی و بالایی به هم وصل می گردند و همچنین آرماتورهای مش بندی هم بطول های لازم برش داده شده وبه صورت شبکه بندی روی هم قرار گرفته و توسط سیم آرماتور بندی بسته شده و در محل زیر ستونها قرار می گیرند بعد از اینکه آرماتور بندی قسمتی از کلاف پایینی آماده شد آن را در محل قرار داده و قالب بندی را انجام می دهند .

 

 

  hosseinrashidi.blogfa.com

hosseinrashidi.blogfa.com

 

 

نحوه اجرا

فولاد را که گفتيم به صورت ميل گرد در بتون استفاده مي كنيم بايد به صورت يك شبکه و کلاف يك پارچه در آورده تا بتواند به خوبي در مقابل نيروهاي وارده از خود مقاومت نشان دهد . بـه اين شبکه ميل گرد و آرماتورهاي بـه هم بافته شده حصيري یا مش بندی مي گويند.

ميل گردها را معمولا با توجه به قطر آنها مي خوانند مثلاً ميل گرد 18، ميل گردي است که قطر آن 18  ميليمتر  مي باشد .

لازم ذكر است با توجه به آئين نامه حداقل ميل گردي که در ساختمانها  مصرف مي شـود نـمـره  6  مي باشد.(خاموت)

البته قابل ذكر است كه درساختمان فلزي ما از ميلگرد بيشتر در فنداسيون( پي ) و شناژها استفاده مي كنيم.

مـيـل گـردها معمولا به طول  12  متربه بازار عرضه مي شوند. که با توجه به شکل و ابعاد فونداسيون بايد آنها را به اندازه ي دلخواه قيچي كنيم. بـا تـوجـه بـه توضيح بالا که شبکه آرماتورها بايد به صورت يك کلاف يك  پارچه عمل کند نحوه ي اتصال آنها بـه يكديگر بسيار حائز اهميت است. کـه مسلماً بايد با نظارت مهندس ناظر اجرا شود .

معمولا در کارگاه ها براي اتصال دو نوع آرماتور 40 برابر قطر  آرماتور آنـهـا را بـا هــم اورلــب کـرده و بـه وسيله ي مفتول آنـهـا را بـه هـم مي بنديم . کـه البته اين نوع اتصال طبق آئين نامه براي آرماتورهاي  تـا نـمره ي 32  مجاز مي باشد . روشهاي ديگري نيز براي اتصال آرماتورها وجود دارد.

بـا تـوجـه بـه خاصيت ميل گـرد و عـلت استفاده آن در بتون بايد اندازه قطر و نحوه  اجراي آرماتورها دقيقاً طبق نقشه و با نظر مهندس محاسبه و اجرا شود، مقدار ميزان مصرف ميل گرد در بتون با توجه به سطح مقطع آن است .

بـا دقت در شکـل ظاهري فونداسيون و محاسبه مي توانيم به اين نتيجه برسيم که در سطح بالايي پي نيروهاي کششي وارده کم و نيروهاي فشاري وارده که بـتـون بـه خـوبـي مي توانـد در مقابل آن مقاومت کند زياد است .  و در سطح پاييني پي نيروهاي کششي وارده زياد و نيروهاي فشاري وارده کم است . پس بايد در سطح پاييني پي از تعداد ميل گردهـاي بيشتر و قويتري استفاده کنيم تـا در مـقـابـل نيروهاي کششي وارده به خوبي مقاومت کند .

کارگران پس از آماده سازي شبکه کف پي آن را در ته پي قرارمیدهند . چون در کارگاها از بتن مگر در سطح کار استفاده می شود حداقل فاصله خارجي شبکه زير پي از بتون مگر مي بايد حدوداً 3  سانتي متر باشد . براي اين کار از تکه ها و نخاله هاي ساختماني موجود در کارگاه استفاده شد .

نـکـتـه حـائـز اهميت در اجـراي کـار اين است کـه بايد فاصله ميل گردهـا و خاموت هـا را دقيقاً طبق نقشه اعمال کنيم کـه البته اين فـاصلـه هـا را بايد از مرکز به مرکز آرماتورهـا در نظر بگيريم .

فقط در موقع جاگذاري بايد دقت لازم انجام گيرد تـا قفسه هـا و مش ميل گردي درست در وسط گود قرار گيرد تا در هنگام بتون ريزي از همه طرف توسط بتون احاطه شونـد . در واقع بتون مثل کاوري دور و اطراف آن را بپوشاند. معمولاً ميلگردهاي مصرفي در بتون را از نوع ميلگرد آجدار انتخاب مي كنند.

 

 hosseinrashidi.blogfa.com

خم کردن آرماتور :

در کارگاه هاي کوچک آرماتورها را با دست ــ کارگاه و آچار گوساله خم مي نمايند . ولي در کارگاه هـاي بـزرگ خم کـردن آرماتور بوسيله ي ماشين انجام مي شود . مسئول کارگاه آرماتوربندي بايد از روي نقشه تعداد و شکل هر آرماتور را تعيين نموده و به کارگران داده و خم کردن هر سري را دقيقاً زير نظر داشته باشد تا طول آرماتور و محل خم کردن و زاويه ي خم کـردن  و طول قلاب ها طبق نقشه انجام شـود . طول قلاب معمولا نبايد از 10 سانتي متر کمتر باشد . ميل گردها بايد از نوع ذکر شده در نقشه باشد. يکي از نکات اجرايي که بايد مد نظر قرار دهيم اين است که اگر ميل گرد خميدگي موضعي داشت مي بايد اين خميدگي قبلاً صاف گـرديده بعد اقدام به شکل دادن آرماتور بـشـود. بـراي صاف کـردن ميل گرد چکش کاري مجاز نيست . بلکه بايد بـه وسيله ي کشش اين کار را انجام دهيم .

آرماتورها بايد طوري بسته شود تا در موقع بتون ريزي از جـاي خـود تکـان نخورده و جـابـجـا نـشـونـد .

آرمـاتـورهـاي تـا قطـر 12  ميلي متـر را مي تـوان بـا دسـت خـم نـمـود ولـي آرماتورهاي بزرگتر از 12  ميلي متر بهتر است با دستگاه مکانيکي مجهزبه فلکه خـم شـود قطر فـلکـه خـم متناسب بـا قطر آرماتور بوده و توسط مهندس محاسب و مهندس کارگاه تعيين مي شود .

کـلـيـه آرمـاتـورهـاي ساده بايد بـه قلاب ختم شود ولي آرماتورهـاي آجدار را مي توان به صورت گونيا خم نمود. سرعت خم کردن بايد متناسب با درجه ي حرارت محيط بـاشد و بايد بـا نظر مهندس کارگاه بطور تجربي تعيين شـود. اين نـکـتـه در کـارگـاه ما با توجه به گرماي هوا در منطقه حائز اهميت مي بـاشد کـه کما کان رعايت مي شـد . بايد از خم کردن آرماتورها در دماي کـمـتـر از پنج درجه ي سانتيگـراد خـودداري نمود . حتي المقدور بايد از بـاز کـردن خـم هـاي آرماتورهـاي شکل داده شده و مصرف آن خـودداري نـمـود.  بولت ها يا آرماتورهـاي انتظاري که براي اتصال شالوده بـه صفحه ستون به کار رفت تا سطح آرماتورهاي زيرين پي ادامه يافت تا انتهاي شمع بندي.

کليه ي بولت ها درانتها داراي خـم نـود درجه می باشند. اين آرمـاتـورهـا بـه وسيله خاموت بـه يکـديگـر متصل شده و داخل فونداسيون به خوبي مستقر شدند و در داخل پي ادامه داشتند تا انتهاي شمع بندي. قـبـل از بـتـون ريزي يـک بـار ديگـر فاصله محور تـا محـور بولت ها کنترل می شود.

سپس در این مرحله با نظارت مهندس ناظر شروع به كار گذاشتن صفحات بيس پليت بر روي بولت هاانجام می شود . تمام صفحات را به وسيله تراز دستي و آجر و مهره هاي نصب شده بر روي بولت ها و صفحه بيس پليت ترازمی نماییم.

در اين موقع کارگاه جهت بتون ريزي فونداسيون آماده شده . البته لازم ذكر است كه ميل گردها را جهت استحكام بيشتر با خال جوش به هم وصل می شود.

 

 


مطالب مشابه :


آماتور بندی فنداسیون

معـــــــماری و دانلود در پلان فنداسیون محاسبه و آورده شده است که توسط آن به تعدادی که
دانلود پاورپوینت اجرای فونداسیون

بهترین وبلاگ برای دانشجویان معماری,دانلود پاورپوینت و پلان های پاورپوینت اجرای فونداسیون.
بتن ريزي فونداسيون

معـــــــماری و دانلود - بتن ريزي فونداسيون دانلود پلان. آموزش
دانلود پلان ویلایی دوبلکس

saze20.blogfa.com - دانلود پلان ویلایی دوبلکس - مقالات تخصصی عمران ، ساختمان و معماری
دانلود رایگان و مطالعه آنلاین دستورالعمل اجرایی فونداسیون نواری+نقشه اجرایی(مهندس حسن فراهانی)

مهندسی عمران راه و ساختمان - دانلود رایگان و مطالعه آنلاین دستورالعمل اجرایی فونداسیون
مقاله ای در مورد فونداسیون های جدید

مهندسي عمران دانشگاه آذربايجان - مقاله ای در مورد فونداسیون های جدید - دانلود مهندسی عمران
پلان ساختمان (1)

دانلود پلان خانه آبشار طراحی فرانک لوید نحوه اجرای قالب بندی فونداسیون
کلمات کلیدی مهندسی عمران

دانلود رایگان فیلم و پاورپوینت سومین نشست راهبر مهندسان ساختمان با موضوع مجری ذیصلاح
دانلود نرم افزار فارسي پرتابل محاسبه ظرفیت باربری فونداسیون

مرجع مهندسی عمران - دانلود نرم افزار فارسي پرتابل محاسبه ظرفیت باربری فونداسیون - - مرجع
برچسب :