پیش شماره و کد تلفن شهرها و شهرستان های استان مازندران

پیش شماره و کد تلفن شهرها و شهرستان های استان مازندران

 

آب اسک 0122322
آبگرم 0122336
آری 0111282
آغوزبن بابل 0111327
آغوزگله 0152742
آکند/پنبه زارکتی 0151352
آلاشت 0124533
آلوکنده/حاجی محله 0152586
آمل 0121
آهنگرکلا 0111362
آهنگرکلا/شهدای/دابو/مرزنگو 0121345
آهودشت 0122526
آهی محله 0122724
آیت محله 0124343
ابوالحسن کلا 0111312
ابوخیل ارطه 0123219
اتو 0124547
اجارستاق 0151386
اجوارکلا 0121311
احمدآباد/کلیج 0122755
ارات بن 0124534
ارضت 0152683
ازباران 0112575
ازنی 0152754
اسب چین 0192475
اسب شورپی 0111235
اسبوکلا 0111212
اسبوکلا/ولاشد 0151342
استخرپشت 0152454
اسرم/جامخانه 0151233
اسکنده/وازیک 0122753
اسکومحله/امامزاده عبداله 0121242
اسلام آباد 0151232
اطرب/بهزادکلا 0152572
اکراسر 0192546
المشیر 0123218
اله رودبار 0111357
اله شاه/علی آباد 0111364
امام/ده 0152557
امامزاده/قاسم 0192439
امره 0151345
امیرآباد 0152545
امین آباد 0111238
اناده 0122538
انارمرز 0124336
انجیلسی 0111479
اندوار 0121346
اندیکلا 0111234
اهلم/آزادمون 0122743
اوارد 0152687
اوجاک 0121253
اوجامحله 0151355
اوجی آباد 0121314
اورست/مالخواست 0152732
اوزکلا 0122427
اومال/بریجان 0152442
ایثارده 0192458
ایرا 0122338
ایل وکلا 0122458
ایوک/بورخیل 0124434
ایول 0152748
بائوده سفلی 0122762
بائیکلا/شهیدآباد 0111207
بابل 0111
بابل پشت 0112538
بابلسر/دریاکنار/باقرتنگه 0112522
بادله 0151234
بالااحمدچاله پی 0111366
بالابازیار 0111358
بالامیرکلا 0111348
بانصرکلا 0121268
بایجان 0122332
بایع کلا 0152582
برجنده/شرفتی 0122765
برسه 0192437
برگه 0151245
برما 0152738
بزمین آباد 0151238
بشل/چاکسر 0124433
بطاهرکلا 0122457
بلده 0122422
بندر/امیرآباد 0152546
بنفشه ده 0122527
بهشهر 0152522
بهنمیر 0112535
بورخانی 0124445
بولی کلا/درویش خیل 0111315
بیزکی 0124348
بیشه بنه 0152672
بیشه سر 0111313
بیشه کلا 0122738
پائین کلا 0151384
پاجی/میانا 0152775
پاشاکلاآمل 0121312
پاشاکلادودانگه 0152785
پاشاکلاساری 0151316
پاشاکلاکسلیان 0124538
پاوند 0152689
پایین احمدچاله پی 0111367
پردمه 0122353
پردنگون 0192283
پرکلا 0152678
پل سفید 0124522
پل کرات 0191214
پلور 0122324
پنبه چوله 0151368
پنجاب 0122352
پهناب 0124345
پهنه کلا 0151353
پوروا 0152589
پوست کلا 0111283
پول 0191335
پی قلعه 0192263
پیته نو 0152682
پیچاکلا 0111318
پیشنبور 0192274
پیمود 0122657
تازه آباد 0152583
تازه آباد/سپاه 0151242
تاکر 0122435
تلمادره 0152744
تلوک 0152782
تمسک/سرخکلا 0121256
تمل 0192544
تنکابن/خرم آباد 0192422
تنگه لته 0151365
تیرکلا/ماچک پشت 0151363
تیله نو 0152642
جلیکان علیا 0122548
جلیل آباد/کراتچال 0192459
جنت رودبار 0192534
جواهرده 0192533
جوربند 0122525
جویبار 0124322
چاری 0111218
چالکرود 0192537
چالوس 0191222
چالیسیو 0122638
چرته 0192556
چفته کلا 0123214
چل 0122432
چلمردی 0152585
چلندر 0191314
چمان 0152584
چمستان 0122522
چورت 0152737
حاجی کلابزرگ 0122754
حریث 0192287
حسن آباد 0122655
حسین آباد/لله مرز 0152543
حسین آباد/لیتکو 0121263
حمیدآباد 0151354
حیرت 0191356
خارکش 0151344
خال خیل 0152735
خانه دریا 0122742
خانه سرمرز 0151366
خجیرکلا 0122456
خرم آباد 0151215
خرماکلا 0123212
خزرآباد 0151346
خشت سر 0122727
خشرودپی 0111252
خشکرود 0112547
خطیرکلا/باغدشت 0123213
خلیل محله 0152643
خورشید 0152573
خیره سر 0191328
خیرود/مزگاه 0191312
خیرودکنار/سیدعلی کیا 0191315
دارابکلا 0151378
دارکلا 0122545
دازمیرکنده 0151356
دامیر/دینک 0151318
درازکلا 0111363
دراسرا 0192469
درزی کلا/کریم کلا 0111343
درزیکلاآخوندی 0111214
درونکلای شرقی 0111337
درونکلای غربی 0111335
دلسم/ویسر 0191382
دنگ پیا 0121257
دنگ سرک 0151364
دوک/زیلت 0123311
دونا 0122452
دونکوه 0122648
دونه چال 0124327
دونه سر 0111346
دینارسرا 0192455
دینان 0122335
دیوا 0111254
دیودشت 0111237
دیوکلا 0123317
رئیس آباد 0121247
رئیس کلا 0124438
رامسر 0192522
رزکه 0121258
رزن 0122453
رستم رود/ایزدشهر/آکامشهر 0122623
رستم رود/ایزدشهر/آکامشهرمخابراتی 0122644
رستم کلا 0152536
رسکت 0152784
رکابدارکلا 0123217
رکن کلا 0124338
رمنت 0111314
رودبار/اورطشت 0121248
رودبست 0112545
رودگر/پل سرا 0192476
روشن آباد 0111217
رویان 0122624
ریحان آباد/ولمازو 0152664
ریکنده 0123318
رینه لاریجان 0122325
زاغمرز 0152535
زاهدکلا 0112586
زرگرمحله/آرادکلا 0111236
زرندین 0152576
زرین آباد 0151362
زوارده 0111275
زیارت کلا 0152588
زیدسفلی 0151237
زیراب 0124535
سائیچ محله 0121235
ساروپسند 0152668
ساری 0151
سرخ کریه 0152688
سرخرود 0122728
سرخکلا/شهرک/فرهنگیان 0151212
سرکا 0192272
سرکت 0151387
سرلیماک 0192547
سروکلا 0124332
سعادت آباد 0122532
سعیدآباد 0152743
سفیداب 0192479
سفیدتمشک 0192536
سلطان محمدطاهر 0111317
سلمان شهر 0192482
سلمل 0192554
سلیاکتی 0122634
سلیمان آباد 0192452
سما 0191354
سمسکنده 0151372
سنارسفلی 0192285
سنگ تراشان 0151374
سنگتاب 0124273
سنگچال 0121236
سنگده 0152772
سه کیله 0152592
سوا 0122343
سوتکلا/دادکلا 0152774
سوته/فریدون کنار 0112574
سوچلما 0152453
سوربن/برارده 0151248
سورک آمل 0121243
سورک ساری 0152422
سیاهدشت 0152786
سیدابوصالح 0123319
سیدمحله 0151343
شارقلت 0124442
شاندشت/شنگلده/وانا 0122337
شاه کتی 0121306
شرفدارکلا 0151313
شهرک صنعتی/آمل 0121230
شهرک صنعتی/بهشهر 0152555
شهرک صنعتی/دانیال 0192494
شهرک/صنعتی/ساری 0151383
شهرک/نمک آبرود 0191218
شهنه کلا 0121255
شوبکلا/معلم کلا 0111342
شورکا 0124342
شومیا 0122763
شیخ محله 0122346
شیرخوارکلا 0124247
شیرکلا 0122528
شیرگاه 0124422
شیرود 0192447
صاحبی 0151377
صالحان 0191334
صفرخیل/میارکلا 0151348
صلاح الدین کلا/ونوش 0191317
صنایع/چوب/کاغذساری 0151388
طارسی کلا 0123216
طبقده 0151235
طوسکلا/سیاوشکلا 0152575
طوقدار 0151347
طوله سرا 0112578
عالمکلا 0124443
عالیکلاآهی 0121267
عباس آباد 0192462
عبداله آباد 0122752
عرب خیل 0112532
عزت الدین 0151258
عزت/منوچهرکلا 0191372
عزیزک 0111354
عسگرآباد 0152547
عظیمیه چالکش 0192445
علویکلا 0191362
علی آباد/آمل 0122535
علی آباد/ساری 0152776
علی آباد/عسگرخان 0191311
عیسی خندق 0151227
غریب محله 0152685
فریدون کنار 0112565
فریم 0112582
فریمک 0152593
فقیه آباد 0192478
فلورد 0124532
فولادکلابابل 0111328
فیروزکلاآمل 0121266
فیروزکلاچالوس 0191332
فیروزکنده 0151213
قائم شهر 0123
قائمیه 0121347
قادیکلاچهاردانگه 0152736
قادیکلای بزرگ 0123314
قراخیل 0123211
قرتیکلا 0151381
قره تپه 0152532
قلعه پایان 0152666
قلعه سر 0152443
قلعه کش 0121234
قلعه گردن 0192442
کاردرکلا 0111376
کاردگرمحله آمل 0122637
کاردگرمحله بابل 0112577
کارکنده 0151385
کارمزد 0124537
کاظم بیگی 0111344
کاظم کلا 0192474
کترا 0192472
کتی لته 0124426
کجور 0191345
کردکلا/کوهی خیل 0124346
کردیچال 0192275
کرسب/مسکوپا 0152778
کرسی 0122455
کرفون 0112552
کرکنار 0111347
کشتله 0111352
کشتی سازی/ایران صدرا 0152552
کشکسرا 0191212
کشکوه 0192432
کلا 0152674
کلارآباد 0192492
کلاردشت/حسن کیف 0192262
کلارستاق 0191229
کلاگرده 0152747
کلاگرمحله 0111368
کلت 0152578
کله بست 0112557
کله مرز/رودپشت 0122744
کله نو 0192282
کلوده 0122733
کلیج خیل 0124428
کلیکسر 0121313
کمانگربرسمنان 0111211
کمانگرکلا 0121318
کمربن 0122438
کمرود 0122442
کمیشان 0152574
کنس مرز 0122758
کنیم 0152734
کورکورسر 0191322
کوکده 0121265
کوهپر 0191348
کوهسارکنده 0152579
کوهستان/آسیابسر 0152544
کیاسرچهاردانگه 0152722
کیاکلا 0124337
گالشپل 0122778
گاوان کلا/سیدکلا 0111332
گاوبر 0192435
گتاب 0111345
گرسماسر 0192552
گزنک 0122327
گل علی آباد 0192456
گلما 0151315
گلندرود 0122652
گله محله سیرجارون 0122745
گلوگاه بندپی 0111272
گلوگاه ساری 0152622
گلیجان 0192457
گلین/چی لی لی سر 0192543
گنج افروز 0111215
گویتر 0192278
گیله کلا/باریک آبسر 0151376
لاجیم 0124437
لاریم 0124335
لاسم 0122354
لاشک 0191342
لالا 0152733
لاویج 0122533
لتاک 0192446
لتینگان 0191327
لرگان 0191344
لشتو/لزربن 0192453
لشکنار 0191337
لله بند 0124542
لمراسک/تیرتاش/سراج محله 0152665
لنگر 0152746
لیماک 0192567
لیند 0124544
ماکران 0151246
ماهفروجک 0151375
ماهفروزمحله 0151382
متکازین 0152686
محمدآباد 0121238
محمدآباددودانگه 0152762
محمودآباد 0122773
مرزن آباد 0192273
مرزیکلا/بابل کنار 0111356
مرگاو 0152783
مرمت 0151367
مریج محله 0121245
مزید 0122454
مشک آباد 0124352
معلم کلا 0122748
ملک خیل 0123215
مهدی رجه 0152663
موزیکله 0111316
میانده 0124347
میانگله/چناربن 0152577
میخران 0121212
میخساز/کندلوس 0191336
میررودپشت 0111213
میناک 0122436
ناحیه 0122428
ناندل 0122342
نانواکلا 0122542
نج 0122448
نسن 0122444
نشتارود 0192466
نشل 0121344
نعمت آباد 0192438
نکا 0152562
نمار 0122345
نوا 0122328
نوائی محله 0112573
نوذرآباد 0152534
نور/علمده 0122622
نوسر 0122348
نوشهر 0191323
نوشیروانکلا 0111365
نیاک 0122334
نیالا 0152684
نیچکوه 0191346
نیرس 0191352
نیم ور 0191338
هچیرود/هرطه کلا 0191216
هریکنده 0111216
هشتل 0121316
هلیدشت 0111353
هولار 0151357
واز 0122647
ورازان 0122447
ورسک 0124526
ورکاده 0121342
ورکلا/ورندان 0151247
ورمتون 0111247
وری 0152752
وسطی کلاآمل 0121309
وسطی کلاقائم شهر 0123316
ولشکلا 0151373
ولوجا 0151236
ولوکلا 0111355
ولی آباد 0192448
ولیکرودپشت 0112548
ولیکستان 0192495
یالرود 0122434
یخکش 0152673
یمچی متوریج 0122757
یوش 0122433


مطالب مشابه :


اطلاعات گردشگری رامسر

رامسر - اطلاعات گردشگری رامسر - همه چیز درباره رامسر. ... مهمان خانه قدیم رامسر(داخل شهر دوره پهلوی) ... ساحلی خزر-رامسر-انتهای بلوار معلم-کازینوی سابق-4233022.
سقوط هواپیمای تفریحی بر سقف منزل در رامسر+تصاویر

5 ا کتبر 2013 ... فرماندار رامسر از سقوط یک فروند هواپیما تفریحی از نوع ۱۲۱۳ - ep در حوالی فرودگاه این شهرستان در ... آدرس و شماره تلفن خانه معلم های سراسر کشور.
به این خانه ها می گویند"خانه های هوشمند"/قیمت متری 9تا27میلیون

2 نوامبر 2014 ... فروش آپارتمان های لوکس ساحلی در رامسر - به این خانه ها می گویند"خانه های ... آدرس آپارتمان در رامسر : رامسر – بلوار معلم ( لیدو سابق ) نبش ساحل 13
تفریحی و توریستی

11 ژانويه 2013 ... واقع در رمک حدفاصل چهار راه بسیج و بلوار معلم با بیش از 700 قطعه از اشیا و آثار ... اطراف آن ، پارک جنگلی دالخانی در مسیر جاده ، رستوران ، سفره خانه
رامسر- فروش و پیش فروش آپارتمان های لوکس ساحلی در رامسر تلفن :09361014411

آدرس : رامسر – بلوار معلم ( لیدو سابق ) نبش ساحل 13 مجتمع مسکونی نگین ... + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی
فاز اول دوچرخه سواري و كاشت درخت از آستارا تا استارباد

29 مه 2013 ... ... تا 25 فروردين ماه فاز اول آن را از آستارا تا رامسر به اتفاق دوستان خوبم محمد ... چتري روز اول را به اتمام رسانديم و شب را در خانه معلم پونل گذرانديم .
تاریخچه رامسر

شهر من رامسر - تاریخچه رامسر - معرفی مکانهای دیدنی و گردشگری رامسر. ... در غرب رود خانه « ترک رود » و سر راه « طالش محله فتوک » قرار دارد و منصب به « شاه منصور » میبلشد که در نیمه ی دوم قرن ... حد فاصل بلوار آیت الله طالقانی و بلوار معلم قرار دارد.
پیش شماره و کد تلفن شهرها و شهرستان های استان مازندران

خال خیل, 0152735. خانه دریا, 0122742. خانه سرمرز, 0151366 ... رئیس کلا, 0124438 . رامسر, 0192522. رزکه, 0121258 ... شوبکلا/معلم کلا, 0111342. شورکا, 0124342.
فروش آپارتمان : چگونه گام های ابتدایی فروش خانه را بشناسیم

چنان چه می خواهید برای اولین بار خانه ی خود را بفروشید یا اینکه می خواهید بهتر از سری .... آدرس آپارتمان در رامسر : رامسر – بلوار معلم ( لیدو سابق ) نبش ساحل 13 مجتمع
برچسب :