کلید اولیه سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری سال 1390

گزينه صحيح

شماره سوال

 

گزينه صحيح

شماره سوال

 

گزينه صحيح

شماره سوال

 

گزينه صحيح

شماره سوال

3

76

3

51

2

26

2

1

3

77

3

52

1

27

4

2

1

78

3

53

3

28

1

3

2

79

1

54

4

29

1

4

2

80

3

55

4

30

3

5

4

81

1

56

1

31

2

6

1

82

3

57

3

32

3

7

3

83

3

58

1

33

4

8

4

84

4

59

2

34

3

9

3

85

4

60

1

35

2

10

2

86

4

61

3

36

1

11

2

87

4

62

3

37

1

12

2

88

1

63

4

38

2

13

1

89

1

64

1

39

4

14

1

90

2

65

2

40

3

15

3

91

4

66

2

41

2

16

2

92

3

67

1

42

4

17

4

93

2

68

3

43

4

18

1

94

2

69

2

44

4

19

4

95

1

70

4

45

3

20

3

96

2

71

3

46

2

21

3

97

3

72

4

47

1

22

2

98

4

73

4

48

3

23

1

99

4

74

1

49

3

24

2

100

1

75

2

50

1

25


 

گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
191 161 4 131 2 101
192 162 3 132 1 102
193 163 2 133 3 103
194 164 1 134 4 104
195 165 1 135 1 105
196 166 4 136 3 106
197 167 3 137 1 107
198 168 3 138 3 108
199 169 3 139 3 109
200 170 4 140 1 110
201 171 4 141 حذف 111
202 172 1 142 1 112
203 173 2 143 2 113
204 174 1 144 1 114
205 175 4 145 4 115
206 176 4 146 1 116
207 177 2 147 3 117
208 178 2 148 2 118
209 179 3 149 4 119
210 180 1 150 3 120
211 181 2 151 2 121
212 182 4 152 2 122
213 183 4 153 1 123
214 184 4 154 3 124
215 185 2 155 2 125
216 186 1 156 2 126
217 187 1 157 4 127
218 188 3 158 1 128
219 189 3 159 1 129
220 190 4 160 4 130


مطالب مشابه :


کلید اولیه ارشد 92 - کلید سوالات ارشد 92

منابع-سوالات کارشناسی ارشد 94 - کلید اولیه ارشد 92 - کلید سوالات ارشد 92 - سوالات کارشناسی ارشد 94
دانلود رایگان سوالات ارشد 91 - سوالات ارشد 92 - کلید اولیه ارشد 92

سوالات کاردانی به کارشناسی 92 - دانلود رایگان سوالات ارشد 91 - سوالات ارشد 92 - کلید اولیه ارشد 92
سوالات ارشد 92-دانلود سوالات ارشد92

سوالات کارشناسی ارشد 94 - پاسخنامه ارشد 94 - کلید اولیه ارشد 94 - سوالات دکتری 94 - پاسخنامه دکتری 9
کلید اولیه سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری سال 1390

كارشناسي ارشد حسابداری .:. کلید اولیه سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری سال 1390
نتایج آزمون دکتری 92

منابع-سوالات کارشناسی ارشد نتایج آزمون دکتری 92 - سوالات کارشناسی ارشد کلید اولیه ارشد
کلید اولیه سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری سال 1390

کلید اولیه سوالات کنکور کارشناسی ارشد تکمیل ظرفیت آزمون ارشد 92 تمدید شد/ ایجاد
برچسب :