کواکب سبعه:/ دوستی و دشمنی ستارگان از نظر هندیان/...حروف ابجد/ ابجد صغیر :/ ابجد وضعی:/ابجد کبیر

کواکب سبعه:/ دوستی و دشمنی ستارگان از نظر هندیان/...حروف ابجد/   ابجد صغیر :/  ابجد وضعی:/ابجد کبیر یا جمل : /طبع ها:/هربرجی به کدام عنصر ماند از عالم و به کدام خلط از اخلاط تن:/اگر خواهی بدانی فلان زن نصیب تو می شود یانه؟ /محاسبه ستاره فرد:قمر در عقرب:...دلالت برج ها بر نکاح:دلالت برج ها بر فرزندان:/طبع و سرشت برج ها :/طالع(برج)های دوازده گانه:/کاربرد حروف ابجد در شخصیت شناسی ...

   کاربرد حروف ابجد در شخصیت شناسی

حروف ابجد

در مورد حروف ابجد نظرات مختلف است. ظاهراًدراینموردعلمای شیعه قائل به دو نظر هستند:

عده ای این حروف و اعداد متناظر با آن را قبول دارند و عده ای هم این مساله را که این حروف مبین حقایق خاصی هستند، را انکار می کنند. در بین علمای دسته اول از مشهورترین افرادی که در تاریخ به آنها اشاره شده می توان از شیخ بهایی نام برد. در میان علمای حاضر استاد حسن زاده آملی از متبحّرترین علمای علم جفر می باشند.

انواع حروف ابجد

معادل ابجدی حروف چند نوع است که انواع آن عبارت اند از: ابجد کبیر(جمل)،ابجد صغیر،ابجد وضعی،ابجد گمنام(طرح کوکبی) که معروفترین آنها و کارآمدترین آنها ابجد کبیر است. و در نوشته های ما بجز در جاهایی که صراحتاً چیز دیگری ذکر می شود منظور از ابجد، ابجد کبیر است.

ابجد صغیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ، ( ک = 8 ) ، ( ل = 6 ) ، ( م = 4 ) ، ( ن = 2 ) ، ( س = ساقط ) ، ( ع = 10 ) ، ( ف = 8 ) ، ( ص = 6 ) ، ( ق = 4 ) ، ( ر = 8 ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = 4 ) ، ( ث = 8 ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = 4 ) ، ( ض = 8 ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = 4 ) .

ابجد وضعی:

ی ط ح ز و ه د ج ب ا
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ر ق ص ف ع س ن م ل ک
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
غ ظ ض ذ خ ث ت ش
28 27 26 25 24 23 22 21

ابجد کبیر یا جمل :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ،( ک = 20 ) ،( ل =30 ) ، ( م = 40 ) ، ( ن = 50 ) ، ( س = 60 ) ، ( ع = 70 ) ، ( ف = 80 ) ، ( ص = 90 ) ، ( ق = 100 ) ، ( ر = 200 ) ، ( ش = 300 ) ، ( ت = 400 ) ، ( ث = 500 ) ، ( خ = 600 ) ، ( ذ = 700 ) ، ( ض = 800 ) ، ( ظ = 900 ) ، ( غ = 1000 )

 

طبع ها:

کلاً طبع ها به چهار دسته تقسیم می شود که خصوصیات این طبایع درانسان ها به شرح ذیل است:

  • طبع آتشی همیشه زود عصبانی می شود و زود خاموش می گردد و کینه در دل نگه نمی دارد و همیشه بدن او حرارت دارد و تشنه می باشد و زود جنگ شروع می کند.
  • طبع خاکی همیشه متواضع و فروتن و ساکت می باشد و با حرمت واحترام با دیگران زندگی می کند.
  •  طبع بادی همیشه مغرور وتند خو می باشد و حرکات خود را پنهان از چشم دیگران انجام می دهد و بسیار زیرک وکینه ای می باشد. 
  • طبع ابی همیشه مسرور و شاد است و سه طبع بالا در وجودش ظاهر می گردد و همیشه از دست و زبان به عذاب می افتد.

هر یک از طبع ها دارای موکل مخصوصی است.موکلین کلا به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند:

  • آبی: که جزو مسلمین میباشند وسفید پوش هستند.
  • خاکی: که جزء یهود میباشند.و سیاه پوشند و گفته میشود که قویترین موکلین بر روی زمین میباشند و قدرت زیادی دارند.
  • آتشی: که سرخ پوش هستند و شامل شیاطین و...میشوند.
  • بادی: که جزء مسیحیان میباشند و سبز پوش هستند.

برای دانستن طبع فرد باید ابتدا طالع وی را محاسبه نمود؛

طالع فرد:

طالع فرد مبین یک سری خصوصیات ذاتی فرد است که روند زندگی اور ا نشان می دهد. همچنین از روی طالع فرد طبع او نیز مشخص می گرددکه در زمینه ازدواج توجه به این مورد بسیار اساسی می باشد. چرا که افراد دارای طبع متضاد در زندگی مشترک دچار مشکلات و سوئ تفاهمات بسیاری می گردند..برای محاسبه طالع فرد اسم فرد و مادرش رابر اساس ابجد محاسبه کرده تقسیم بر 12 می کنیم .باقیمانده طالع فرد است.

 

 مثال :

 

جمع عدد هوشنگ به ابجد کبیر میشود361= ۰+۵۰+300+6+5 و جمع عد د ژاله که مادر وی است میشود 36=5+30+۱+۰ مجموع نام ونام مادر می شود 397=361+36چون که دوازده طالع داریم تقسیم بر 12 می کنیم و باقیمانده تقسیم طالع اقای هوشنگ میشود.397 تقسیم بر 12 نتیجه باقیمانده 1 می شود و طالع ان حمل می باشد. و طبع وی آتشی خواهد بود.

 طالع(برج)های دوازده گانه:

1.حمل: آتشی

2.ثور: خاکی

3.جوزا: بادی

4.سرطان: آبی

5.اسد: آتشی

6.سنبله: خاکی

7.میزان: بادی

8.عقرب: آبی

9.قوس: آتشی

10.جدی: خاکی

۱۱.دلو: بادی

12.حوت: آبی(باقیمانده صفر)

 

طبع و سرشت برج ها :

 

هر گاه برج هارا به دو سطر نویسی یکی زبر و آنکه از پس اوست زیرتا به آخر ، برج های گرم همه بسطر زبرین افتد و برجهای سرد همه به سطر زیرین افتد. آنگاه هر برج زبرین با زیرینش یا هر دو خشک باشند یاهردو تر، و همچنین تا به آخر.


برج های گرم

1.حمل

2.جوزا

3.اسد

4.میزان

5.قوس

6.دلو

خشک وتر

هردو خشک

هردوتر

هردو خشک

هردوتر

هردو خشک

هردوتر

برج های سرد

7.ثور

8.سرطان

9.سنبله

10.عقرب

11.جدی

12.حوت


هربرجی به کدام عنصر ماند از عالم و به کدام خلط از اخلاط تن:

 هربرجی که گرم وخشک است به آتش منسوب است.(حمل، اسد،قوس) و به گش زرد(صفرا) از خلط های تن.

 

هربرجی که سرد وخشک است به زمین منسوب است.(ثور، سنبله،جدی) و به گش سیاه(سودا) از تن.

 

هربرجی که گرم وتر است به هوا منسوب است.(جوزا، میزان،دلو) و به خون(دم) از تن.

 

هربرجی که سرد وتر است به آب منسوب است.(سرطان، عقرب،حوت) و به بلغم از خلط های تن.

 

دلالت برج ها بر فرزندان:

 

برج های آبی که سرطان وعقرب و حوت بود و نیمه پسین از جدی زه کننده اند و بسیار بچه.

 

و حمل و ثور ومیزان و قوس و دلو اندک فرزندند.

 

اول ثور و اسد و سنبله و اول جدی عقیمند بی بچه.

 

خاصیت دو بچگی به یکی شکم اندر جوزا راست و قوس و سنبله و حوت.

 


دلالت برج ها بر نکاح:

 

حمل و ثور و اسد و جدی حریصند بر جماع. و در میزان و قوس هم ازآن چیزکی هست.

 

در کار زنان ثور و اسد و عقرب ودلو دلیل بر پوشیدگی و پرهیزکاری کنند.

 

حمل و سرطان و میزان وجدی دلیلند بر تباهی کار زنان و ناخوب کاری ایشان.

 

جوزا و سنبله و قوس و حوت دلیلند بر میانه کاریشان. و سنبله از این چهار بهتراست.

 


قمر در عقرب:

نکته: هر طالع در ماه چند روز قمر در عقرب و نحس می باشد و در این روزها سفر نباید کرد ویا عقد وازدواج نکردو...مگر در امر بغض و آوارگی  و نوشتن طلسمات برای آن شخص که اگر قمر در عقرب باشد به طور دایم باقی می ماند مگر آنکه باطل شود.

ایام قمر در عقرب:

 

قمر در عقرب هم در کار نقصان می دهدو عامل را ضرورت است یاد کردن آن و باید که در این زمان ها هیچ کار را آغاز ننماید اما اگر در میان عمل افتد ایراد ندارد.

حمل

ازروز 16 تا نصف روز18

ثور

ازنصف روز 13 تاآخر روز 15

جوزا

از روز 11 تا نصف روز 13

سرطان

از نصف روز 8 تا آخر روز 10

اسد

از روز 6 تا نصف روز 8

سنبله

از نصف روز 3 تا آخر روز 5

میزان

از روز 1 تا نصف روز 3

عقرب

از روز 28 تا آخر ماه

قوس

از روز 26 تا نصف روز 28

جدی

ازنصف روز 23 تا آخر روز 26

دلو

از روز 21 تا نصف روز 23

حوت

از روز ۱۸ تا آخر روز 2۰

 

 

اگر خواهی بدانی فلان زن نصیب تو می شود یانه؟ 

 اسم خود و مادر و دختر و مادردختر را به حساب جمل(ابجد کبیر) در آور و بر پنج تقسیم کن:

- اگر باقیمانده یک ، سه یا پنج بود میشود.

- اگر دو یا چهار بماند نمیشود.

* برخی گفته اند باقیمانده پنج نشانگر مخالفت یکی از دو خانواده با ازدواج است. ولی مخالفت آنها به جایی نمیرسد(میرداماد کبیر). همچنین این محاسبه نشاندهنده سنخیت دو نفر با هم نیست.

******************************************************

محاسبه ستاره فرد:

یکی دیگر از موارد کاربرد حروف ابجد در شخصیت شناسی محاسبه کوکب فرد است.کوکب یا ستاره فرد مبین برخی از جنبه های شخصیتی و رفتاری افراد است. بر اساس اسطوره ها و عقاید کهن، هر یک از ستاره ها تاثیر خاصی برافراد و رفتار آنان دارد.به عنوان مثال در اسطوره های یونان باستان  زهره(ونوس)  الهه عشق بوده است. یا مریخ خدای جنگاوری .برای محاسبه ستاره یا کوکب  فرد اسم فرد و مادرش رابر اساس ابجد محاسبه کرده تقسیم بر 7 می کنیم .باقیمانده کوکب  فرد است.

در مثال قبل : 397 تقسیم بر ۷ درنتیجه باقیمانده ۵ می شود و ستاره آقای هوشنگ زهره میشود.

کواکب سبعه:

1.قمر

2.مریخ

3.عطارد

4.مشتری

5.زهره

6.زحل

7.شمس(باقیمانده صفر)

دوستی و دشمنی ستارگان:

منجمان سرزمین های ما دوستی و دشمنی ستارگان را کمتر به کار می برند. لیکن هندوان به این مساله اهمیت زیادی می دهند. به نظر من هم تعیین ستاره دو نفر و توجه به دوستی و دشمنی ستاره آندو بسیار مهم است. زیرا همانطور که برج مبین ذات فرد است، ستاره هم مبین شخصیت فرد می باشد.

 

 دوستی و دشمنی ستارگان از نظر هندیان

ستاره

دوستان ایشان

دشمنانشان

میانجیان

زحل

زهره و عطارد

مریخ و شمس و قمر

مشتری

مشتری

مریخ و شمس و قمر

زهره و عطارد

زحل

مریخ

مشتری وشمس وقمر

عطارد

زحل و زهره

آفتاب

مشتری و مریخ و قمر

زحل و زهره

عطارد

زهره

زحل و عطارد

شمس وقمر

مشتری و مریخ

عطارد

شمس و زهره

قمر

زحل و مشتری و مریخ

قمر

شمس و عطارد

هیچ ستاره او را دشمن نیست

زحل و مشتری و مریخ و زهره


مطالب مشابه :


کواکب سبعه:/ دوستی و دشمنی ستارگان از نظر هندیان/...حروف ابجد/ ابجد صغیر :/ ابجد وضعی:/ابجد کبیر

قمر در عقرب: برج های آبی که سرطان وعقرب و حوت بود و نیمه پسین از جدی زه کننده 92/12/12 ساعت
آسمان اسفند

این ستاره ی غول پیکر نیز که شعاع آن حدود 92 برابر (نیمه) با فاز 42% در (قمر در عقرب
با روش های کم هزینه همسر خود راخوشحال کنید

اس ام اس-جدیدترین اس ام اس های روز,گلچینی از بهترین اس ام اس های 92 : قمر در عقرب در هیچ
دانستنیهای علوم خفیه 1

هر كس نیمه های شب در گوشه مریم و در جای خالی دوم نام کسی طالع طالب قمر در عقرب
اندر انتظار وام طلاق

نیمه گمشده تحصیل بدهند که اوضاع در این کهکشان راه شیری قمر در عقرب است هفته دوم آذر
رجب شهر الله الاصب

چند یک روز از دهه اول یا دوم یا آخر آن شب نیمه شعبان، شب قمر در عقرب
نقدی بر ادعاهای دکتر روازده(نمک دریا و روغن کنجد) + پيوست صوتي سخنان دكتر روازاده در راديو قرآن

با آنکه روازاده به دلیل آگاهی از اوضاع قمر در عقرب سواد علمی نیمه هم ترجمه 92 برای ما یک
عید نوروز ، شادی و زیبایی

دیدگاه دوم آن‏است که عید نوروز شده ویا ایامی که قمر در عقرب بوده و شروع 59، ص 92. 10.سوره
برچسب :