کبوتر سينه سرخ

اي کبوتر سينه سرخ ، بخوان . چرا که راز ابديت در ترانه ات نهفته است
اي کاش همچون تو بودم ، رها از زندانها و زنجير ها
اي کاش مثل تو بودم ، همچون روحي سبک بال بر فراز دره ها و نور را همچون مي از جامهاي آسماني به کام خود مي ريختم
اي کاش همچون تو بودم ، معصوم و خشنود و شادمان . به آينده نظر نمي کردم و گذشته را از ياد مي بردم
اي کاش مثل تو زيبا ، نجيب و لطيف بودم . و باد ، بالهايم را مي افشاند تا به لباس شبنم زينت يابد
اي کاش مثل تو بودم ، همچون انديشه اي شناور بر فراز زمين ، و نغمه هاي خود را در ميان جنگل و آسمان مي افشاندم
اي سينه سرخ ، آواز بخوان و پريشاني مرا پراکنده ساز .من به نداي درون تو که در گوش جان من مي خواند ، گوش فرا مي دهم


مطالب مشابه :


حلقه کبوتر با کیفیت اروپا pigeons ring

زیباترین و بهترین کبوتران دنیا - حلقه کبوتر با کیفیت اروپا pigeons ring - Fancy pigeons store09125510881 . جامع
کبوتر چین دار شرقی پشت آبیOriental Frills Pigeon

زیباترین و بهترین کبوتران دنیا - کبوتر چین دار شرقی پشت آبیOriental Frills Pigeon - Fancy pigeons store09125510881 .
کبوتر سينه سرخ

زیباترین - کبوتر سينه سرخ - می رود صبح و اشارت می کند / کین گلستان خنده واری بیش نیست
برچسب :