انشا نویسی

         انشا یعنی آفریدن ، خلق کردن

          کسی که انشا می نویسد ، جمله ها را خلق می کند؛آن که خلّاق تر باشد، بهتر می نویسد؛ولی برای زیباترنوشتن باید مطالعه کرد، یادگرفت وتمرین کرد.اگرکسی می خواهد نویسنده شود،بایدبخواند ،زیاد بخواند؛آن چه علاقه دارد ، بخواند وبخواند وبخواند.

          «هیچ کتابی نیست که به یک بار خواندن نیرزد.» از طرفی،مجالی برای خواندن هر کتابی نداریم؛پس،از بزرگان کمک می گیریم تا مفید ترین کتاب ها را مطالعه کنیم .

          هر کسی  که نویسندگی را شروع می کند،به طور معمول سبکی را برای خود الگو قرار می دهد.جدای از انواع سبک ها،اگر کسی بخواهد نویسنده شود،باید برای نوشتن ، اصول اوّلیّه ای را بیاموزد .

          آـ در عصرحاضر، ساده نویسی بیش تر پسندیده می شود. پس سعی کنید ،ساده بنویسید.جمله ها کوتاه باشدوتکرار نداشته باشد .

          ب ـ حاشیه گذاری باعث زیبایی نوشته می شود.سعی کنیدهرمطلبی می نویسید،حتّی جزیی ترین مطلب،ظاهری زیبا داشته باشد.(در برگه هایA4  فاصله ی سمت راست دو سانتی متر، فاصله ی سمت چپ یک سانتی متر و فاصله ی بین خط ها هم بستگی به ریزی و درشتی خط دارد.)

          پ ـ پاراگراف بندی را فراموش نکنید.(شروع پاراگراف را با فاصله ای بیش ترآغاز کنید؛یعنی اگر فاصله ی بقیّه ی سطرها از سمت راست دو سانتی متر است،شروع پاراگراف سه سانتی متر باشد .)

          ت ـ استفاده از آرایه های ادبی باعث زیباتر شدن وتأثیر گذاری بیش تر متن می شود.

          ث ـ نشانه گذاری را فراموش نکنید.نشانه گذاری به ما کمک می کند تا متن را بهتر و درست تر بخوانیم ومعنای جمله ها را درک کنیم .

 بعضی ها شروع نشانه گذاری در متن های فارسی را با عنوان«نشانه های سجاوندی» از قرن ششم می دانند،ولی آن چه اکنون به عنوان نشانه گذاری رایج است بر گرفته از زبان های اروپایی می باشد .          

                

              نشانه های رایج درخطّ فارسی و کاربرد آن ها

        . نقطه

در پایان جمله های خبری وامری؛مثال : درستان را بخوانید . اگردرس بخوانید،موفّق می شوید.

پس از حرف هایی که به صورت اختصار به کار می رود؛ نظامی(متوفّی614هـ .ش)

بعد از شماره ها و حروف؛(ب . ـ  ج . و...یا 1 . ـ 2 . و...)

     ، درنگ نما (ویرگول)

در میان عبارت ، جایی که درنگ ومکث لازم است؛مثال: به ما ، در خانواده خوش می گذرد.

میان جمله های مرکّب؛کارهایی که ما می کنیم ،فقط به خودمان مربوط نیست.

بدل، بین دوویرگول یا درنگ نما قرار می گیرد؛ ایران ، میهن عزیز ما ، سرزمین علم وفرهنگ است.

کلمه یا عبارتی که به عنوان توضیح در داخل جمله ای می آید ،بین دو ویرگول جای می گیرد؛ «...وپایینش ، ریزتر ، نوشتم:«به قلم مجید»و... .»

بین دو واژه که ممکن است خواننده آن را اشتباه بخواند؛ مانند مثال 1 وپدر،امید را تشویق کرد.

بین چند واژه که اسناد واحدی دارند؛ فردوسی،سعدی،مولوی وحافظ از شاعران بزرگ زبان فارسی اند.

        ؟ پرسش

1- درپایان جمله های پرسشی؛ چرا زبان فارسی را دوست داریم؟                                                                          

برای نشان دادن تردید ، ابهام وگاهی به مسخره گرفتن؛برخی تاریخ وفات سنایی را525(؟) می دانند. اونابغه(؟)است.

        ! عاطفی

در پایان جمله های عاطفی؛ روزهایتان به کام!

پس از اصوات؛ هان ! ای دل عبرت بین.

گاهی پس از منادا هم آورده می شد؛مثلاً: حسن ! بیا. گفت:جان پدر!

         : دو نقطه

برای نقل قول؛مثلاً: بی بی از کوره در رفت و دادش بلند شد:«بسه دیگه،بیا بگیر،بخواب....»

برای معنی کردن یاتعریف مفهوم واژه یا عبارتی؛آراسته:مزیّن شده یا مونولوگ:گفت وگوی درون.

         ؛ نقطه ویرگول

درنگی بیش تر از ویرگول و کم تر از نقطه.

جمله ای مستقل تمام می شود ولی مفهوم جمله ی بعدی به آن وابسته است؛ازگذشته درس بگیریم؛حال را آگاهانه بگذرانیم وبه آینده امیدوار باشیم.

برای بیان توضیح ومثال، پیش از واژه های «یعنی»،«مثلاً» ؛ مثال های قبلی.

          « »گیومه

سخنی که عیناً ازکسی یا جایی نقل شود.(برای امانت داری)؛حضرت علی (ع) می فرماید:«کتاب ها ، باغ وبوستان اندیشه ورانند.»

عنوان ها،اصطلاحات علمی و اسامی محلّی که می خواهیم ممتاز تر نشان دهیم،به طور معمول برای اوّلین بارداخل گیومه نوشته می شوند.مثلاً:«آزاد»سرزمین بود که فریاد کژال را شنید.

         _ خطّ فاصله

در گفت وگوهای بین اشخاص در داستان ها،نمایش نامه ها،فیلم نامه ها ونوشتن مکالمات تلفنی در ابتدای جمله واز سرسطر به جای نام گوینده؛

    ـ عجب زمستانی بود!                                                                                                     

   ـ کدام زمستان مادر بزرگ؟

2ـ وقتی واژه ای درآخر سطر نگنجد؛درآن صورت با گذاشتن این نشانه بقیّه ی واژه درسطر بعد نوشته می شود.

به معنی «تا» و«به»برای بیان فاصله ی زمانی و مکانی؛ اتوبوس مشهد ـ ارومیّه حرکت کرد.

برای جدا کردن جمله ی معترضه؛ سلمان فارسی ـ خدایش بیامرزد ـ کندن خندق را پیشنهاد داد.

۵ـ برای فهرست کردن مطالبی دریک موضوع،سفر زندگی به مهارت هایی نیاز دارد...مهارت هایی نظیر:

     - خودآگاهی:شناخت توانایی ها... .

     - ارتباط مؤثٌر:ارتباطدرست و ... .

     - تصمیم گیری :تدبیر مناسب در ... .

 

       (  )   کمانک   (پرانتز)    

بیان معنی و معادل واژه یا عبارت؛کمانک(پرانتز) .مونولوگ (گفت و گوی درون) بیش تردرنیایش ومناجات استفاده می شود.

برای توضیح بیش تر؛ «....پیشواز روشنی(نخستین مجموعه ی شعر مستقل وی)،نردبانی ازستاره ( دومین مجموعه شعر بابک نیک طلب است.)»

آوردن تاریخ ، تخلّص ،لقب ،شهرت و...؛ علی شریعتی(1356 ـ  1312)

آوردن منبع یا مأخذ در پایان عبارت؛صورت نگاریعنی نقّاش مجازاً خالق(دهخدا ص 15085   

         ...   سه نقطه

1ـ برای نشان دادن واژه ها، جمله ها وعبارت های حذف شده؛  همه آمدند؛مهدی ، هادی و... .

2ـ عبارت ناتمام؛   روی اعلامیّه ی ترحیم نوشت:«نمی توانم.تاریخ فوت...

3ـ برای نشان دادن کشیدن هجا ها در سخن گفتن؛   آدم آهنی با صدای خشن گفت: اسم من ... تروم  ...  است.

        /  ممیّز

1ـ برای جدا کردن روز ، ماه وسال؛  26/9/1389

2ـ برای جدا کردن مصراع های یک شعر؛ ظهر تابستان است./مهربانی هست،سیب هست،ایمان هست./ آری! تاشقایق هست زندگی بایدکرد.

3ـ برای جدا کردن سال ها؛مثل میلادی وشمسی؛  سال 1389هـ.ش/2010م. سال شکوفایی علمی است.

4ـ نشان دادن شماره ی آیه ها وسوره ها؛

     *   ستاره

1ـ برای توضیح در پاورقی.

2ـ در آغاز سطر به نشانه ی جلب توجّه.  

              جهت نما یاپیکان (فلش)

1ـ برای نشان دادن نتیجه ی چیزی یا اجزای یک ترکیب؛ بن فعل های زیر را بنویسید.می پرسد

2ـ به جای «نگاه کنید یا مراجعه کنید.» مثلاً یک نمونه از کار برد جهت نما            کتاب فارسی اوّل راهنمایی چاپ89 صفحه ی43

      //     ایضاً

نشانه ای برای واژه ها وجمله های مشابه؛        برای دانش آموزان پایه ی اوّل راهنمایی

                                                                    //        //        //      دوم      //

          دوابرو (آکلاد)

برای نشان دادن انشعا ب؛                                        ماضی

                                             هرفعل دوبن دارد <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

                                                                           مضارع

        = مساوی

نشان می دهد دو طرف با هم یکسان است؛      مصدربدون «ن» = بن ماضی

 


مطالب مشابه :


شروع های زیبا برای انشا

شروع های زیبا برای انشا . تاريخ : جمله ذرات جهانِ مرآت اوست هرچه بینی مصحف آیات اوست
20نکته برای انشا نویسی

20نکته برای انشا نویسی 2_ با جمله های ساده شروع کن. آن هم یک جمله زیبا
بیست نکته برای انشا نویسی

بیست نکته برای انشا 2_ با جمله های ساده شروع 6_ اگر می خواهی جمله هایت زیبا باشند
چند شعر و مقدمه برای انشا

چند شعر و مقدمه برای انشا. یک شعر در رابطه با موضوع خرس: برای موضوع کیش:
بیست نکته برای نوشتن انشا

2_ با جمله های ساده شروع آن هم یک جمله زیبا وقشنگ و پرمعنا، این ها توصیه یک معلم انشا برای
20نکته برای انشا نویسی

20نکته برای انشا نویسی 2_ با جمله های ساده شروع 6_ اگر می خواهی جمله هایت زیبا باشند
نکاتی چند برای نوشتن یک انشا خوب

توصیه هایی برای نوشتن انشا یی 2_ با جمله های ساده شروع 6_ اگر می خواهی جمله هایت زیبا
20 روش آموزش انشا نویسی در کلاس درس

برای مثال : یک جمله های زیبا و هدف آن کمک به دانش آموزانی است که در شروع انشا دارای
انشا نویسی

کسی که انشا می نویسد ، جمله ها را خلق می کند مطلب،ظاهری زیبا برای جدا کردن جمله
برچسب :