شرح وظایف یک ماما


شرح وظايف ماما درحوزه بهداشت باروري :


1- دوران قبل از بارداری

وظايف ماما در دوران قبل از بارداري شامل: آموزش، مشاوره، غربالگري و ارائه خدمات مطابق دستورالعمل مي باشد.


2- دوران بارداری

1-2-خدمات سرپائي
• گرفتن شرح حال، تاريخچه مامايي و تعيين تاريخ احتمالي زايمان
• انجام معاينات فيزيكي و مانورهاي لئوپولد
• معاينات ارزيابي لگن
• توزين ، كنترل علائم حياتي، بررسي ارتفاع رحم، پايش رشد جنين و سمع صداي قلب جنين
• درخواست آزمايشات تشخيص حاملگي (خون، ادرار)
• درخواست آزمايشات معمول حين حاملگي:مطابق با دستورالعمل شامل: كامل ادرار، كشت ادرارCREATININE, BUN, HBSAb, HBSAg, VDRL, FBS ,CBC Diff , Hct, Hb ,Blood Group RH , HIV ,GCT, GTT ,CHOLESTROL, TRIGLYCERIDE تيتراژ آنتي بادي ضد سرخجه، كومبس غيرمستقيم
• درخواست سونوگرافي حاملگي، بررسي سلامت جنين و بيوفيزيكال پروفايل
• مشاوره و آموزش دوران بارداري در زمينه بهداشت فردي، تغذيه، علائم هشدار، مصرف داروها، رفتارهاي پرخطر، عوامل خطر محيطي و شغلي، بهداشت دهان و دندان ، ورزشهاي دوران بارداري و آمادگي جسمي و روحي دوران بارداري، وضعيتهاي مختلف زايمان، مزاياي زايمان طبيعي، مضرات سزارين هاي غير ضرور، ترويج تغذيه با شيرمادر، مراقبت از نوزاد، مراقبتهاي پس از زايمان و تنظيم خانواده
• صدور گواهي سلامت مادر براي شركت دركلاسهاي آمادگي دوران بارداري و زايمان
• برگزاري كلاس‌هاي آموزش دوران بارداري ،كلاسهاي آمادگي براي زايمان
• آموزش روش‌هاي بي‌دردي و كاهش درد زايمان براي مادر و همراه
• ارزيابي سلامت جنين شامل: بررسي حركات جنين، NST
تبصره4: ماما مي تواند (Oxytocin Challenge Test) OCTرا زير نظر پزشك انجام دهد.
• تجويز داروهاي مجاز در حاملگي طبق ليست پيوست و برابر دستورالعمل‌هاي مربوطه
• انجام كليه مراقبتهاي لازم از مادران باردار مبتلا به بيماريهاي داخلي و جراحي طبق دستورالعمل 2-2-وظائف مربوط به گروه مادران پرخطر بستري
انجام اقدامات مراقبتي و درماني در گروه مادران باردار پرخطر بستري بر اساس دستورالعمل و دستور پزشك3- حين ليبر و زايمان

• گرفتن شرح حال ، معاينه فيزيكي و ثبت در پرونده
• تصميم‌گيري، دستور پذيرش و تشكيل پرونده مطابق فرم هاي مربوطه
• معاينه واژينال و ثبت پيشرفت زايماني درفرم پارتوگراف و پرونده مادر
• تشخيص فوريت هاي مامائي و اطلاع به پزشك مقيم يا آنكال براي حضور بر بالين بيمار
• درخواست انجام آزمايشات (خون، ادرار، فرن تست، نيترازين تست، رزرو خون )
تبصره5: انجام فرن تست و نيترازين تست به عهده ماما است.
• درخواست روش‌هاي پاراكلينيكي (سونوگرافي، راديوگرافي،BPS ، NST )
تبصره6: ماما مي تواند OCT را به منظور ختم حاملگي زير نظر پزشك انجام دهد.
• انجام اقدامات اورژانس مامايي در مواقع عدم دسترسي به پزشك و ارجاع مادر يا نوزاد به سطوح بالاتر مراقبتي منطقه
• دستور و نظارت بر انجام شيو و انما
• پذيرش زائو در اتاق درد و زايمان
• كنترل صداي قلب جنين و ثبت آن
• انجام فيتال مانيتورينگ و تفسير نتايج آن(پس از طي دوره هاي آموزشي)
• كنترل علايم حياتي مادر
• كنترل انقباضات رحمي (طول مدت ،شدت و فاصله انقباضات) و ثبت در پرونده
• گرفتن رگ و مايع درماني وريدي و انواع تزريقات طبق دستور پزشك
• تزريق سولفات منيزيم به بيماران مبتلا به پره اكلامپسي و اكلامپسي در صورت عدم حضور پزشك (دوز اوليه انفوزيون عضلاني در واحدهاي تسهيلات زايماني و درموارد اورژانس تا دسترسي به پزشك و مراكز درماني تخصصي) طبق دستورالعمل
• تحريك زايماني (INDUCTION) ، تقويت و تشديد دردهاي زايمان (AGUMANTATION) با دستور پزشك مطابق با دستورالعمل
• آماده نمودن مادر براي انجام سزارين شامل: تشكيل پرونده، درخواست آزمايشها، سونداژ مثانه و انجام مراقبت هاي روتين قبل از سزارين
• درخواست آزمايشات كليوي و كبدي در هيپرتانسيون بارداري (براساس دستورالعمل)
• استفاده و به كار بردن روش‌هاي غيردارويي كاهش درد زايمان شامل: ماساژ، آروماتراپي، طب فشاري، تزريق داخل جلدي آب مقطر استريل، گرما و سرما درماني، بيوفيدبك، موسيقي درماني، الگوهاي تنفسي، تن آرامي، تصويرسازي، تجسم مثبت، وضعيت هاي مختلف ليبر و زايمان، TENS، استفاده از حضور همراه آموزش ديده
• مراقبت از مادر هنگام استفاده از روش‌هاي دارويي كاهش درد زايمان (اپيدورال و انتونوكس) زير نظر پزشك متخصص بيهوشي
تبصره7: به كارگيري روشهاي دارويي و غير دارويي كاهش درد زايمان منحصرا" پس از طي دوره‌هاي آموزشي مورد تأييد وزارت يا سازمان نظام پزشكي مجاز مي باشد.
• حضور در طي مراحل ليبر و زايمان به عنوان همراه (دولا)
• انجام زايمان در آب درصورت تمايل مادر (انجام زايمان در آب مي بايست بر اساس دستورالعمل و با موافقت متخصص كودكان بيمارستان باشد.)
• انجام مراحل مختلف زايمان با نمايش سر به طور مستقل (سه مرحله زايماني)
• استفاده از بي‌حسي موضعي براي انجام و ترميم اپي‌زياتومي
• ترميم پارگي پرينه درجه يك و دو
• انجام زايمان با نمايش ته در بارداري سوم و بالاتر (در مواقع اورژانس و عدم حضور پزشك)
• انجام كوراژ رحم در صورت عدم خروج جفت در صورت عدم دسترسي به پزشك و موارد اورژانس
• انجام فوريت‌هاي مامايي در صورت عدم حضور پزشك (به جز گذاردن انواع فورسپس و واكيوم )
تبصره8: گذاردن واكيوم فقط توسط كارشناس ارشد مامائي مجاز ميباشد.
• احياي مادر و نوزاد طبق دستورالعمل
• تجويز داروهاي مجاز طبق ليست پيوست و برابر دستورالعمل
• معاينه جفت و بند ناف از نظر وجود ناهنجاريها و كامل بودن جفت
• مراقبت اوليه نوزاددر اتاق زايمان طبق دستورالعمل شامل:
ارزيابي قبل از تولد نوزاد، آماده سازي شرايط مناسب دما و مراقبت از نوزاد، قرار دادن نوزاد در محيط با دماي مناسب، احياي نوزادان نيازمند احيا، كلامپ و بريدن بند ناف، خشك كردن نوزاد، برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد، تعيين و ثبت آپگار نوزاد در دقيقه اول، تعيين و ثبت آپگار نوزاد در دقيقه پنجم، بررسي علائم حياتي نوزاد، ارزيابي سلامت ظاهري نوزاد ، تعيين هويت نوزاد
• اعلام جنسيت و نشان دادن نوزاد به مادر
• دستورانتقال نوزاد از اتاق زايمان به بخش بعد از زايمان و اجراي طرح همجواري
• صدورگواهي فوت نوزاد در صورت بروز مرده زايي يا مرگ نوزاد


4: بعد از زايمان(زايمان طبيعي و سزارين)

1-4 –دراتاق زايمان
• قرار دادن مادر و نوزاد در وضعيت راحت، كنترل و نظارت بر انجام ثبت اثر انگشت مادر، اثر كف پاي نوزاد در پرونده
• بستن دستبند نوزاد با توجه به مندرجات پرونده
• انجام اولين تغذيه پستاني نوزاد، شيردهي و برقراي تماس پوستي بلافاصله پس از تولد مطابق با دستورالعمل
• درخواست آزمايشات كومبس مستقيم و غيرمستقيم
• تجويز آمپول روگام
• كنترل وضعيت مادر بعد از زايمان شامل: علايم حياتي، خونريزي واژينال، قوام رحم، ارتفاع رحم ، هوشياري مادر، بررسي مثانه، حجم ادرار و ادامه مراقبت‌ها طبق دستوالعمل تا حداقل 2 ساعت پس از زايمان وثبت مراقبت هاي ارائه شده در پرونده
• كنترل خونريزي رحم: ماساژ دستي، بررسي وضعيت رحم، بررسي پرينه
• تجويز داروهاي كنترل كننده خونريزي مانند: اكسي توسين و مترژن
• اقدام به تخليه مثانه در صورت احتباس ادرار مطابق پروتكل وزارت بهداشت
• مراقبت‌هاي مرحله چهارم زايمان طبق دستورالعمل
• ثبت شرح زايمان و دستورات بعد از زايمان در پرونده
• گزارش موارد غيرطبيعي پس از زايمان نظير خونريزي واژينال، علائم حياتي غيرطبيعي، وارونگي رحم، چسبندگي جفت به پزشك و انجام اقدامات اورژانس درصورت عدم حضور پزشك تا زمان دسترسي به پزشك
• صدور گواهي ولادت
• دستور انتقال مادر و نوزاد به بخش بعد از زايمان و اجراي طرح هم جواري مادر و نوزاد
2-4-وظائف مربوط به مراقبت مادر در بخش هم اتاقي مادر و نوزاد (از 2 ساعت پس از زايمان تا زمان ترخيص)
• كنترل علايم حياتي، خونريزي، قوام رحم، ارتفاع رحم، هوشياري مادر، وضعيت پرينه، وضعيت مثانه، وضعيت پستان، شيردهي، بررسي ادم پاها و وضعيت حركتي مادر دربخش بعد از زايمان (طبق دستورالعمل)
• آموزش تمرينات توانبخشي بعد از زايمان
• گزارش هرگونه موارد غيرطبيعي به پزشك، درخواست حضور او و انجام فوريتهاي پزشكي تا زمان حضور يا دسترسي به پزشك
• انجام مراقبتهاي پس از زايمان، اجراي دستورات داروئي و ساير اقدامات در گروه مادران پرخطر بستري (طبق دستورالعمل و بر اساس دستور پزشك)
• آموزش مراقبتهاي بهداشتي محل اپي زياتومي
• آموزش به مادر در مورد مراقبت‌ از خود شامل: مراقبت از پستان و نحوه شيردادن، تغذيه، استحمام، روش‌هاي پيشگيري از بارداري، ورزشهاي بعد از زايمان، واكسيناسيون، ارتباط جنسي با همسر، علايم خطر در مادر
• آموزش به مادر در مورد مراقبت از نوزاد شامل: توجه به بند ناف، پيشگيري از هيپوترمي، علايم خطر در نوزاد و كودك نظير زردي و غيره، پايش رشد كودك، نحوه ماساژ نوزاد بر اساس دستورالعمل مراقبت از نوزاد سالم
• صدور دستور ترخيص مادران با زايمان طبيعي پس از انجام معاينات لازم و ارزيابي‌هاي بعد از زايمان
• انجام مراقبت بعد از ختم زود هنگام بارداري و انجام مراقبت بعد از سقط جنين
• آموزش غربالگري اختلالات تيروئيد نوزاد (طبق دستورالعمل)
• صدور مرخصي استعلاجي زايمان
تبصره9 : فقط در موارديكه ماما عامل زايمان باشد.
• تجويز داروها و مكمل‌هاي مجاز مطابق ليست پيوست و دستورالعمل‌
3-4- وظائف مرتبط با مراقبت از نوزاد دربخش هم اتاقي مادر ونوزاد:
• اندازه گيري قد، وزن، دورسر و دور سينه نوزاد
• بررسي علائم حياتي
• تزريق ويتامين 1K
• شستشوي معده در نوزادان بستري طبق دستورالعمل
• واكسيناسيون
• كمك به مادر در تغذيه نوزاد با شير مادر
• استحمام نوزاد
• مراقبت از بند ناف


5-شرح وظايف ماما در دوران غير بارداري


1-5- مشاوره وآموزش
ماما مي تواند دركليه موارد مرتبط با بهداشت باروري به مددجويان (نوجوانان،جوانان، ميانسالان و سالمندان) بشرح ذيل ارائه خدمت نمايد.
تبصره10: ارائه خدمات مشاوره‌اي فقط در صورت گذراندن دوره هاي مربوطه امكان‌پذير خواهد بود.
• آموزش و مشاوره بلوغ
• آموزش و مشاوره بهداشت جنسي
• آموزش، مشاوره و غربالگري قبل و بعد از ازدواج
• مشاوره با زوجين در مورد روش‌هاي مختلف جراحي و غير جراحي پيشگيري از بارداري مانند: مشاوره و آموزش قبل و بعد از بستن لوله‌ها در زن و مرد، گذاشتن IUD، روش هاي تزريقي،كاشتني و ...)
• آموزش و مشاوره تنظيم خانواده در منزل
• آموزش و مشاوره روش‌هاي تنظيم خانواده پس از زايمان و پس از سقط
• آموزش جامعه براي جلب مشاركت آنان در برنامه‌هاي بهداشتي باروري به خصوص مشاركت مردان در برنامه‌هاي تنظيم خانواده
• مشاوره، آموزش و غربالگري قبل از بارداري
• مشاوره و آموزش دوران بارداري، زايمان و پس از زايمان
• مشاوره و آموزش خودآزمايي پستان و غربالگري بيماري‌هاي پستان
• آموزش واكسيناسيون مادر، نوزاد، شيرخوار و كودك كمتر از هشت سال
• مشاوره و آموزش كودك سالم و بيمار طبق دستورالعمل
تبصره11: ماما مي تواند در مراكز بهداشتي درماني و بيمارستانها ومراكز حمايتي و حقوقي و قضايي به عنوان مشاور بهداشت باروري (شيردهي، تنظيم خانواده ، مشاوره حين ازدواج، طلاق و ... ) ارائه خدمت نمايد.
• آموزش و مشاوره در خصوص بيماري‌هاي مقاربتي، ايدز، هپاتيت و رفتارهاي پرخطر
• آموزش، مشاوره و غربالگري سرطانهاي شايع زنان
• آموزش و مشاوره در ناباروري زوجين
• آموزش و مشاوره درخصوص مسائل و مشكلات عملكرد جنسي
• آموزش و مشاوره در مورد بهداشت سالمندي و يائسگي
• آموزش و مشاوره در صدمات عاطفي به مادر و خانواده نظير از دست رفتن جنين، نوزاد و كودك
• آموزش و مشاوره در موارد شغلي مرتبط با بهداشت باروري
• آموزش و مشاوره مراقبت از نوزاد به مادر و خانواده
• آموزش و مشاوره در مورد چگونگي مصرف مكمل‌ها
2-5 - معاينات شامل
• گرفتن شرح حال، معاينات فيزيكي، آزمايشهاي غربالگري در مراجعين و آموزش به آنان
• انجام معاينات دوره‌اي پستان و غربالگري بيماري‌هاي مربوطه و ارجاع به پزشك در صورت لزوم
• انجام معاينات دستگاه تناسلي و غربالگري بيماري‌ها و ارجاع به پزشك در صورت لزوم
• انجام دوره‌اي پاپ اسمير و نيز بررسي سيتولوژيك نمونه
• معاينه نوزاد، شيرخوار، كودك كمتر از 8 سال طبق دستورالعمل
• ارائه ساير روش هاي پيشگيري از بارداري هورموني و سد كننده (به غير از روشهاي جراحي ) با رعايت مراقبت‌ها و معاينات مربوطه
3-5- ارايه خدمات شامل:
• گرفتن شرح حال، انجام معاينات فيزيكي، درخواست آزمايشات لازم و غربالگري
• در خواست آزمايشها شامل: انجام پاپ اسمير،كشت ترشحات واژن، BG , RH،CBC Diff, GCT, GTT, BS , FBS ,BUN , CREATININE ,TRIGLYCERIDE ,CHOLESTROL ,HBSAg, ,HBSAb ,HIV ,VDRL ,U/A,U/C, Prolactin, SGPT, SGOT , T3, T4, TSH, FSH, LH )، درخواست اسپرموگرام
• درخواست سونوگرافي براي بررسي وضعيت رحم ، تخمدان، وضعيت IUD
• درخواست ماموگرافي
• گذاردن انواع IUD و خارج كردن آن
• ارائه خدمت كليه روشهاي پيشگيري از بارداري (آي يودي ،كاندوم، قرص‌هاي خوراكي ،كپسولهاي كاشتني، آمپولهاي تزريقي) طبق دستورالعمل
تبصره12: انجام آزمايشات لازم قبل از تجويز قرص‌هاي خوراكي، داروهاي تزريقي پيشگيري از بارداري و پس از وازكتومي طبق دستورالعمل
• ارائه خدمات ساير روشهاي نوين پيشگيري از بارداري به جز جراحي درصورت ابلاغ تنفيذ ارائه آن خدمات توسط ماما از سوي وزارت
• درمان عوارض ناشي از استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري مانند: تهوع، استفراغ، خونريزي هاي رحمي، لكه بيني، اختلالات قاعدگي و افزايش ترشحات واژينال طبق دستورالعمل
• درمان عفونت‌هاي دستگاه تناسلي زنان در حد مجاز
• درمان ماستيت پس از زايمان با آنتي بيوتيك و اقدامات درماني تا قبل ازتشكيل آبسه، درصورت تشكيل آبسه ارجاع به پزشك
• انجام واكسيناسيون زنان باردار، واكسيناسيون شيرخواران و كودكان كمتر از هشت سال طبق دستورالعمل
• ارائه خدمات كودك سالم و بيمار طبق دستورالعمل
• ارائه خدمات مراقبتي مرتبط با جراحي و بيماريهاي زنان در بخش هاي داخلي و جراحي زنان


وظائف در حيطه هاي آموزشي، پژوهشي، نظارتي و مديريتي


• ارائه، اجرا و انجام طرحهاي پژوهشي (ملي و بين المللي) به عنوان مجري و همكار
• همكاري درمراكز تحقيقاتي پژوهشي به عنوان پژوهشگر
• برنامه ريزي و نظارت بر تيم هاي پژوهشي
• همكاري در برگزاري كارگاهها، سمينارها و كنگره هاي آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي، دانشكده ها و سازمانها
• مدرس كارگاهها، سمينارها، كنگره هاي آموزشي برگزار شده در دانشگاههاي علوم پزشكي، دانشكده ها و سازمانها
• برنامه‌ريزي، نظارت و آموزش ساير پرسنل تيم بهداشتي و رابطين بهداشتي در خصوص بهداشت باروري
• آموزش و همكاري در آموزش دانشجويان پزشكي، پيراپزشكي
• همكاري در برنامه ريزي و نظارت بر برنامه رابطان بهداشتي
• همكاري دربرنامه ريزي و نظارت بر تيم پزشك خانواده در كنار پزشك
• همكاري در برنامه ريزي، اجرا و نظارت بر برنامه تنظيم خانواده براساس پروتكل وزارت بهداشت
• همكاري در برنامه ريزي، اجرا و نظارت بر برنامه ميانسالان براساس پروتكل وزارت بهداشت
• همكاري در برنامه ريزي، اجرا ونظارت برنامه سالمندان براساس پروتكل وزارت بهداشت
• برنامه‌ريزي مديريت و نظارت بر بخش‌هاي مراقبتي مادران و نوزادان در منزل
• عضويت و شركت فعال در كميته هاي ارتقاء سلامت مادران و نوزادان
تبصره19: فوريت‌هاي مامايي با توجه به نوع خدمات آن به عنوان اورژانس داخل بيمارستاني نيز محسوب مي‌شود لذا وظايف ماما، در اين موارد نيز تابع وظايف در موارد اورژانس است و كليه قوانين ارايه خدمات در اين زمينه مشمول آن مي‌باشد و در موارد بروز بلاياي طبيعي و حوادث غير مترقبه ماما مي‌تواند جزو تيم خدمات بهداشت باروري را ارايه نمايد.

موارد غيرطبيعي ارجاع به پزشك و پيگيري پس خوراند
• نماي جنين غير از قله سر، قرارهاي غيرطبيعي و چند قلوئي
• پيداش علايم زجر جنين مانند: ضربان قلب كمتر از 110يا بيش تر از 160 ، نامرتب بودن ضربان قلب، نشنيدن صداي قلب جنين و كاهش حركات جنين
• پاره بودن كيسه آب به مدت بيش از 6 ساعت
• تب در بارداري و زايمان
• پايين يا بيرون افتادن بند ناف
• الگوي انقباضات غيرطبيعي مانند: طولاني شدن، متوقف شدن، پشت سر هم شدن انقباضات درمراحل ليبر و زايمان (طبق پارتوگراف)
• وجود هرگونه توده و انسداد در مسير كانال زايمان
• هرگونه سابقه جراحي (سزارين قبلي)، حاملگي غيرطبيعي، سقط‌هاي مكرر و نازايي
• وجود هرگونه خونريزي غيرطبيعي
• فشارخون بالاتر از 90/140و حملات تشنجي
• فشارخون پايين و بروز علايم شوك
• هر گونه بيماري‌ زمينه اي مادر (گوارش، صرع، كليه، قلب، ريه، خون، ديابت، رواني، ضعف مفرط و ...)
• حاملگي اول در سن كمتر از 18 سال يا بيش از 35 سال
• وجود علايم پره اكلامپسي و اكلامپسي
• علائم زايماني قبل از 37 هفته بارداري
• پارگي زودرس كيسه آب قبل از 37 هفته كامل بارداري
• بارداري بيش از 41 هفته
• مادر RH منفي و كومبس غير مستقيم مثبت
• تب و لرز 24 ساعت پس از زايمان
• خونريزي بيش از اندازه و عدم برگشت رحم به اندازه نرمال پس از زايمان
• ترشحات غيرطبيعي و بدبوي واژينال پس از زايمان
• آبسه پستان
• عدم توانايي دفع ادرار 12 ساعت پس از زايمان
• تورم ، درد يكطرفه ساق و ران پاي مادر بعد از زايمان
• ختم حاملگي در مادران دچار ضعف ديد شديد (نمره عينك 9 به بالا)
• هرگونه مورد غيرطبيعي مشاهده شده درآزمايشات و موارد پاراكلينيكي مربوط به جنين و مادر
• اوليگو هيدروآمنيوس و پلي هيدروآمنيوس
• مادران با نمايه توده بدني غير طبيعي (بر اساس پروتكل خارج بيمارستاني )
• اعتياد مادر


شرح وظايف ماماها در دفاتر كار(مطب مامایی)


شايان ذكر است وظايف و توانايي هاي ماما در غير دفتر كار قابل تسري به دفتر كار نيز مي باشد.
موارد مختص دفتر كار عبارتند از:
• بستري زائو و پذيرش مسئوليت زايمان در مراكز خصوصي و دولتي با هماهنگي بيمارستان و پزشك متخصص
تبصره13: انجام زايمان در دفاتر كار يا منازل منحصرا" در موارد اورژانسي مجاز مي‌باشد.
تبصره14 : جهت صدور گواهي ولادت توسط ماما براي زايمان در منازل و دفاتر كار لازم است توسط ادارات نظارت بر درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي هر استان به ادارات ثبت احوال هر شهرستان معرفي شوند. (بديهي است رعايت قوانين ادارات ثبت احوال كشور بر عهده صادركنندگان خواهد بود.)
• توزيع وسائل پيشگيري از بارداري و ارائه آمار( طبق فرم اداره تنظيم خانواده وزارت بهداشت)
تبصره15 : در صورت وجود علائمي دال بر غير طبيعي يا بيمار بودن مراجعين، ماما موظف است با متخصص زنان مشاوره نموده و نتيجه معاينه تخصصي ضميمه پرونده مراقبتي مادر شده و مراقبتهاي دوران بارداري طبق دستور ادامه يابد. (كليه ماماها مجازند با يك متخصص زنان جهت مشاوره براي اقدامات درماني و جراحي احتمالي يا ارجاع عقد قرارداد نمايند تا در مواقع اورژانس ارائه خدمات با سرعت بيشتري انجام شود.)
تبصره 16 : كليه ماماهاي داراي دفتر كار مي توانند با مراكز خصوصي، دولتي و خيريه داراي بخش زايمان عقد قرارداد نمايند. در شهرهايي كه بخش يا بيمارستان خصوصي وجود ندارد ماماها مي توانند با هماهنگي رياست دانشگاه علوم پزشكي مربوطه با بيمارستان هاي دولتي طبق دستورالعمل وزارت بهداشت عقد قرارداد نمايند .
• صدور گواهي سلامت هايمن (مطابق با قوانين پزشكي قانوني )
• تجويز داروهاي مجاز طبق ليست پيوست
• انجام تزريقات در دفاتر كار مامايي بر اساس آئين نامه تزريقات و پانسمان وزارت
تبصره17 : انجام تزريقات منحصرا" در خصوص داروهاي مجاز مندرج در اين شرح وظايف مي باشد.


داروهاي مجاز قابل تجويز توسط ماما
• انواع ويتامين ها به صورت كپسول، قرص، شربت، قطره، پماد
تبصره18: تنها مي توان ويتامين هاي گروه B را به صورت آمپول تجويز نمود.
• تركيبات آهن و مواد معدني به صورت قرص، كپسول، شربت، قطره خوراكي كودكان
• واكسن كزاز (توكسوئيد)، توام بالغين (توكسوئيد كزاز و ديفتري) و سرخجه
• داروهاي ضد درد شامل : هيوسين، استامينوفن، مفناميك اسيد، ديكلوفناك ،پيروكسيكام ايبوبروفن، ژلوفن، ناپروكسن و ايندومتاسين به صورت قرص, شياف, آمپول, كپسول, پماد و ژل (فرم تزريقي ديكلو فناك و پيروكسيكام در بيماران سرپائي غير مجاز ميباشد. )
• كليه محلولهاي ضد عفوني
• محلول هاي تزريقي قندي 5%، قندي- نمكي، رينگر و نرمال سالين
• آنتي اسيد و ضد نفخ (آلومينيم ام جي، آلومينيوم ام جي اس، پانكراتين، دايجستيو، داي متيكون، راينتيدين و سايمتدين) به صورت قرص و سوسپانسيون
• انواع داورهاي ضد تهوع و ضد حساسيت (پرومتازين، متوكلوپراميد، ديفن هيدرامين، آنتي هيستامين دكونژستان ) به صورت قرص، شربت، قطره و آمپول .
• ملين ها شامل: بيزاكوديل، پسليوم، سي لاكس، هيدروكسيد منيزيوم MOM به صورت قرص، سوسپانسيون، شربت، شياف ، پودر و...
• شربت گايافنزين در دوران بارداري
• آمپول اكسي توسين
• داروهاي بي حسي موضعي نظير ليدوكائين به صورت پماد، ژل و آمپول
• تركيبات پروژستروني تزريقي و خوراكي ( قرص و آمپول پروژسترون و قرص مدروكسي پروژسترون)
• قرص و آمپول مترژن (داخل عضله)
• قرص و آمپول ويتامين K و كپسول ترانس آمين
• پماد و شياف آنتي هموروئيد
• پني سيلين و مشتقات آن شامل ويال هاي 800000 -6.3.3 و 000/200/1 LA ، آمپي سيلين(خوراكي و تزريقي) سفالكسين خوراكي، داكسي سايكلين، آموكسي سيلين(خوراكي و تزريقي)، آزيترومايسين، سفيكسيم، اريترومايسين سفالوتين و كلوگزا سيلين با رعايت ملاحظات تشخيصي مثل حساسيت به پني سيلين و سابقه آلرژي
• قرص هاي كوتريموكسازول، ناليديكسيك اسيد و سيپروفلوكساسين منوط به نتيجه كشت ادرار
• كلوتريمازول، نيستاتين، ميكونازول، بتادين، تريپل سولفا، مترونيدازول، كليندا مايسين به صورت قرص خوراكي، كرم موضعي، پماد موضعي، سوسپانسيون، شياف، قرص، ژل وكرم واژينال
• داروهاي ضد خارش ايمن درحاملگي مانند لوسيون ژرانيوم، پماد كالامين D ,كالامين, تريامسينولون NNG، تريامسينولون, فلوئوسينولون، هيدروكورتيزون, كالاندولا و دكسپانتنول
• فلوكونازول به صورت قرص و كپسول
• آسيكلووير به صورت پماد و قرص
• آمپول روگام
• سولفات منيزيم
• داروهاي مورد نياز جهت احيا
• كليه وسايل و تركيبات ضد بارداري خوراكي، تزريقي و جلدي موجود در بازار دارويي كشور
• داروهاي گياهي داراي مجوز وزارت
اين آئين نامه در6 ماده و 19 تبصره به استناد ماده واحده قانون چگونگي تعيين وظايف و صلاحيت شاغلان حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي و با كسب نظر سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايرا ن به تصويب رسيد.

مطالب مشابه :


کلوتریمازول CLOTRIMAZOLE

كلوتريمازول‌ ساخت‌ارگوسترول‌ را مهار كرده‌ و با آسيب كرمواژينال‌ ـ مقدار 50
در احوالات تجویز دارو

• پني سيلين و مشتقات آن شامل ويال هاي 800000 -6.3.3 و 000/200/1كلوتريمازول وكرم واژينال
شطحیات - برای مهربانی ابدی

معاينه فيزيكي و مامائي و در صورت لزوم معاينات واژينال و تشخيص كرم جلدي كلوتريمازول
زشکی و بهداشت - مقالات

مقايسه علائم ادراري بعد از سزارين و زايمان واژينال در 1% و كرم كلوتريمازول 1%
شرح وظایف یک ماما

واژينال و ثبت كلوتريمازول، نيستاتين، ميكونازول، بتادين، تريپل سولفا، مترونيدازول
بيماري هاي مقاربتي

و درد و سوزش هنگام ادرار كردن است و در زنان به صورت ترشحات زرد رنگ واژينال كرم يا شياف
برچسب :