نکاتی از درس زنان و زایمان

ü   لانه گزینی: 6روز پس از باروری تخم توسط اسپرم در لوله فالوپ بلاستولیست شروع به لانه گزینی دراندومتر می کند.

ü   وجود اندومتر جهت لانه گزینی ضروری نیست .

ü   لانه گزینی شبا هت ها یی با نئوپلاسم و فرایندهای التهابی دارد .

ü   پروژسترن تولید شده توسط  جسم زرد برای حفظ و تداوم محصولات حاملگی مهم است (طی 8 هفته اول ) وپس ازترشح پروژسترن توسط سن سیتو ترفوپلاست انجام می گیرد .                                                                                                      

ü   شواهد فرضی حاملگی که متکی بر نشانه های ابراز شده توسط فرد است عبارت است از {1ـ  تهوع همراه  با یا بدون استفراغ .2ـ اختلالا ت درادرار کردن .3ـ خستگی .4ـ احساس کردن حرکت جنین }

ü   عوامل فرضی حاملگی {1ـقطع قاعدگی .2ـ تغییرات  پستا نها .3ـتغییر رنگ واژن.4ـ افزایش پیگمانته پوست ایجاد خطوط شکمی پوست .5ـ.و مهمتر از همه اینکه فرد فکر می کند که حامله است .}

ü   خونریزی حین حاملگی نا شی ازلانه گزینی بلاستوسیست وفیزیولوزیک می باشد که  در خانمها ی چند زا سه برابر خانمهای شکم اول است .

 

ü   «فرن تست یا فرینگ » :نمای برگ سرخسی مخا ط سرویکس و دانه تسبیهی آن : ناشی از ترشح پرژسترن است که نشانه« عدم حاملگی »  می باشد  .

 

ü   «علامت چا وویک chadvik sign»:در حاملگی مخاط واژن  به رنگ آبی تیره یا قرمز متمایل به بنفش در می آید

 

ü   علائم احتما لی  حا ملگی :  1 ـ  بزرگی شکم 2ـ تغییر شکل اندازه قوام  رحم  3ـ تغیرات انا تومیک سرویکس  4ـ انقباضات براکستون هیکس 5ـ با لتوما ن 6ـ لمس جنین از روی شکم 7ـ ظهور گنادوتروپین کوریونی (HCG)در ادرار وسرم .

 

ü   تفاوت قوام شکم به علت حاملگی قبلی  در زنان چند زا  نسبت به اول  زا متفاوت و کمتر است .

ü   علامت هگار(HEGAR  sign) :  در حدود هفته های 6 تا 8 بعد از شروع اخرین قاعد گی  در حالیکه یک دست بر روی شکم و دو انگشت  درون واژن قرار میگیرد  سرویکس با قوام سفت لمس میشود .جسم الاستیک رحم در بالا ،وایسم که بین این دو قرار دارد نرم و قابل فشردن است .

ü   قوام سرویکس در زن حامله شبیه لبهای دهان است تا غضروف بینی .

ü   انقبا ضا ت براکستون هیکس :رحم از اوایل بارداری دچار انقباضا ت قا بل لمس و بدون درد با فاصله نا منظم میشود. این انقباضات علامت احتما لی حا ملگی  است ولی علامت قطعی رد حاملگی نا بجا است .

ü   با لوتما ن  : در اواخر حاملگی به دلیل کم شدن مایع امینوتیک اگر ضربهای به جنین وارد شود جنین و ما یع معلق دوباره به جای خودش باز می گردد که توسط معا ینه کننده حس می شود .

ü   ترشح  HCG ،جسم زرد راکه را محل اصلی ترشح پرژسترن است (در 6 هفته اول حاملگی نجات می دهد) .

§       HCGاز سن سیتوترفوبلا ست جفت ترشح می شود .

ü   تولید HCGاز روزاول لانه گزینی شروع  می شود .

ü   سطح HCGدر روز 60 تا 70 حاملگی به پیک خود می رسد و در روز های 100 تا 130 به کمترین حدخود می رسد .

ü   منشأءHCG در خا نمهای غیرحامله هیپوفیز قدامی است .

ü   علامت قطعی حاملگی :1ـ تشخیص فعالیت قلب جنین  2ـ احساس حرکات فعال جنین توسط معاینه کننده  3ـ شناسایی جنین با سونوگرافی ـ رادیو گرافی  .

ü   صدای قلب جنین با استتوسکوپ در هفته 17 حاملگی  به طور متوسط و  در هفته 19 در همه موارد خا نمها ی لاغر قابل سمعند ..

ü   با اکو کاردیو گرافی داپلر 48 روز پس ازآخرین  قاعدگی طبیعی صدای قاب جنین را می توان شنید .

ü   صداهایی که در هفته های اخر حاملگی به گوش می رسد عبارتند از

ü   1ـ سوفل فونیک بند نا ف(( همزما ن  با نبض جنین ))2ـ سوفل رحمی ((همزما ن با نبض ما در))3ـ صداهای ناشی از حرکات جنین        4ـ نبض مادر    5ـ صدای غلغل گاز در روده مادر 

ü   6 ـ مجرا در وستیبوول وجود دارد

ü   دو غدد بارتلون ((غدد اطراف واژن ))ـ مجرای  پیشا براه ـ  مجرای واژن   - دو غدد اسکن ((غدد اطراف پیشا براه ))

ü   یک چهارم فوقانی واژن توسط بن بست رکتو یو ترین یا کولدوساک داگلا س از رکتوم جدا می شود .

ü   انتها ی فوقا نی واژن توسط  سرویکس به فور نیکس های قدامی و خلفی تقسیم می شود که عمق فورتیکس خلفی بیشتر است اهمیت بالینی فورنیکس ها به خا طر دیواره نا زک انها جهت معاینه اعضا داخل لگن است .

ü   ((واژن هیچ گونه غددی ندارد ))      

ü   خونگیری واژن : *⅓ فوقانی شریان سرویکو واژ ینال رحمی  2ـ⅓ میانی شریان مثانه ای  3ـ ⅓تحتانی شریان همورئید میانی یا پودندال .

ü   میزان عضله در سرویکس خانمهای نرمال 10% .

ü   در خانمهایی که سرویکس ناقص دارند میزان عضله  بیشتر است .

ü   سرویکس حاوی غدد فراوان است که کیست های نبوتین در اثر انسداد این غدد بوجود میاید .

ü   اندومتر رحم حاوی تعداد زیاد غدد است که غدد لوله ای از تورفتگی اپیتلیوم بوجود می اید که ماده قلیایی رقیق ترشح می کند .

ü   شریانهای قوسی تنها تا قسمت قاعده ی اندومتر و کمی در قسمت میانی ان رسوخ کرده و نسبت به تغییرات هرمونی حساس نیستند .

ü   در طول حاملگی حجم میومتر به میزان قابل ملاحظه ای از طریق هیپر ترفی افزایش می یا بد ولی تغییر در میزان نسج عضلانی سرویکس مشاهده نمی شود .( 10%حجم عضله ای است).

ü   عروق رحمی از لیگامان پهن ((  که سه گوش است )) می گذرد((شریان رحمی تخمدان ))

ü   ورید تخمدانی راست که از تجمع وریدهای رحمی تخمدانی ایجاد می شودبه IVCتخلیه می شود ولی ورید تخمدانی سمت چپ به ورید ی کلیوی چپ تخلیه می شود .

ü   لوله های فالوپ به انفاندیبولوم(طرف تخمدان) امپولرو ایسم (طرف رحم)تقسیم می شود.

ü   بیشترین حرکات لوله فالوپ در حین عبور تخمک بارور شده واهسته ترین ان حین حاملگی است .

ü   اعصاب سمپاتیک لوله فالوپ بر خلاف پاراسمپاتیک فراوان است.

ü   تخمدانها اعضای بادامی شکل که فونکسیون(عملکرد) انها نمو و  دفع تخمک ،سنتز و ترشح هورمونهای استروئیدی است .

ü   تخمدانها توسط مزو به لیگامان پهن متصل می گردند.

ü   لگن از چهار استخوان تشکیل شده است 1ـ خاجی 2ـدنبالچه 3ـ دو عدد استخوان بی نام

ü   هر کدام از استخوانهای بی نام ازاتصال ایلیوم  ایسکیوم و پوبیس بوجود می ایند.

ü   استخوانهای بی نام ارتباط محکمی با ساکروم در مفصل ساکرو ایلیاک با یکدیگر در سمفیز پوسیس برقرار می کند .

ü   فاصله بین خارهای ایسکیوم کوتاه ترین قطر فضای داخل لگنی را تشکیل می دهد .

ü   در نزدیکی ترم به علت تغییرات هورمونی مفصل ساکروایلیاک پهن تر شده و حرکت لغزشی ان به سمت بالاست به همین علت خانمها را به حالت لیتاتومی جهت وضع حمل می خوابانند .

ü   قطر قدامی خلفی:کوتاهترین فاصله دماغه ساکروم  و سمفیزپوبیس که به کونژوگه مامایی موسوم است  وبه صورت نرمال 10 سانتیمتر  می باشد.

ü   کونژوگه دیاگونال با معاینه بالینی قابل اندازه گیری است .

ü   با وقوع انگاژمان سر جنین به عنوان یک پلیو متر داخلی عمل میکند ونشان می دهد که تنگه فوقانی لگن برای نزول جنین مناسب است .

ü   اندازه گیری کونژوگه دیاگونال با استفاده از انگشت اشاره ودوم که به درون واژن و به طرف دماغه ساکروم نشانه میروداندازه گیری می شود البته  یک تا دو سانتی متر از این اندازه که تا سمپفزیوسیس ادامه دارد باید کم کرد  که این اندازه قطر دیاگونال است(حد طبیعی ان بالای10 سانتی متر است ).

ü   تنگه خروجی لگن  رابا مشت بسته که معمولا بیش از 8 سانتی متر است و در ناحیه پرینه بین خارهای ایسکلیال قرار می دهیم  اندازه گیری میکنیم.

 

ü   اشکال لگن 1ـ ژنیکوئید (زنانه شایعترین ):قطر ساجیتال خلفی تنگه فوقانی تنها کمی کوتاه تر از قطر ساجیتال قدامی است. تنگه گرد یاکمی بیضی شکل است(در 50% خانمها )

ü   2ـ اندروئید (مردانه):قطر ساجیتال خلفی تنگه فوقانی بسیار کوتاه تر از قطر ساجیتال قدامی است (شکل تنگه سه گوش است)

ü   ⅓ در زنان سفید پوست6/1 در زنان غیر نژاد سفید شیوع دارد .

ü   3ـ انتروپوئید یا میمونی(شایعترین در سیاه پوستان ) : قطر قدامی خلفی بزرگتر از قطرعرضی، در تنگه فوقانی مشخص میشود شکل بیضی  قدام به خلف )

ü   ⅓در  زنان سفید    ½ زنان غیر سفید  شایع است.

ü   4ـ پلاتی پلوئید(نادرترین) :مثل ژنکئوئیدی است که پهن شده است : قطرقدامی خلفی کوتاه تر، قطر عرضی پهن وکمتر از 3% شیوع دارد.

 

ü   دسیدوا: آندومترتخصص یافته جهت حاملگی است که عمل ان تطابق با حاملگی است .

ü   دسیدوا در طی لانه گزینی توسط تروفوپلاست مورد حمله وهجوم قرار میگیرد .

ü   عملکرد دسیدوا / آندومتر : 1ـ پاسخدهی به هورمونها وتسهیل لانه گزینی

ü   2ـ عمل بافت تخصصی از لحا ظ  ایمنولوژیک   

ü   3ـ پذ یرش تهاجم ترفوپلاست جهت تغذیه

ü   4ـ دسیدوادر تولید سیتوکین ها نقش دارد که موجب رشد و عملکرد جفت ومهارآ پلوتوزیس ( تروفوبلاست)می گردد .

ü   کاراستروژن :--محل تولید ،فولیکول غالب  که موجب  اماده سازی سلول جهت پذیرش پرژسترن می گردد.          --تحریک ورشد اندومتر

ü   کار پرژسترون :کاهش سنتز مولکولهای رسپتور استروژن است (کلا استروژن را غیر فعال می کند ) .

ü   تعغییرات مورفولوژیک ناشی از هورمون در آندومتر:

ü   $--فاز پیش از تخمک گذاری ↑ استروژن                                                    

ü   $-- فاز پس از تخمک گذاری  :   شروع با↑ ترشح پرژسترون ازجسم زرد تا میانه سیکل لوتنال.


 


مطالب مشابه :


سوالات جنین شناسی عمومی میان ترم 3استاد سرکار خانم هاشمی

۶-چرا فقط یکی از فولیکول ها غالب میشوند؟(۳ مورد) ۱۱-capacitaion چیست و چه تغییراتی ایجاد می
نازایی

lufs چیست؟ سندرم فولیکول لوتئینیزه در سندرم ذکر شده فولیکول غالب پاره نمی شود و مانع از
سوالات پر تکرار زیست شناسی 2

ب- صفت غالب خالص است يا ناخالص؟ دليل خود را بيان كنيد. 22- به 29-فولیکول در تحمدان چیست
سوالات امتحان نهایی پر تکرار از کتاب زیست شناسی ۲ (سوم تجربی)به تفکیک فصول کتاب

ب- صفت غالب خالص است يا ناخالص؟ دليل خود را بيان كنيد. 22- به 29-فولیکول در تحمدان چیست
سوالات امتحان نهایی پر تکرار از کتاب زیست شناسی ۲ (سوم تجربی)به تفکیک فصول کتاب

ب- صفت غالب خالص است يا ناخالص؟ دليل خود را بيان كنيد. 22- به 29-فولیکول در تحمدان چیست
نکاتی از درس زنان و زایمان

ü کاراستروژن :--محل تولید ،فولیکول غالب که موجب
عادت ماهانه

علايم شروع زايمان چیست. آنها متوقف می شود در حالی که فولیکول غالب شروع به رشد و بالغ شدن
ترجمه مقاله ( نرخ ابستنی با برنامه ورود سیدر )

رشد فولیکول پدیدار شده در توقف غلظت پلاسما توسط باز دارنده فولیکول غالب چیست ؟ 1.بسیار
برچسب :