جواب نوشتن درس دوم

قافيه و رديف شعر دوم درس را پيدا کنيد و بنويسيد

رديف: آمد                                               قافيه: جا ن – مي کشان – جان- آسمان- جهان

 جدول را کامل کنيد

دروازه ي آن در درس سوم آمده است:آسمان

 يکي از پيشوند ها:با

 مشق ميان تهي:مق

نشانه ي مفعول :را

 بخشي از نام فصل کتاب هاي دوم راهنمايي:انقلاب اسلامي

 اگر بر عکس بخوانيد کتابتان با آن آغاز مي شود:شياتس

 فصلي که سر آمد:غريبي

 مترادف اصحاب:ياران

 جهت:سو

نام يکي از سوره هاي قرآن که از آن به نام قلب قرآن ياد شده است:يس

يکي از ضماير:او

گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند       جوانان سعادتمند پند پير دانا را:نصيحت


مطالب مشابه :


نوشتن درس هفتم

ادبیات سال سوم راهنمایی - نوشتن درس هفتم - ۲-مفرد جمع هاي مکسر "مواعظ ، الوان ، اسرار "چيست ؟
خودارزیابی و نوشتن درس چهارم ادبیات سوم راهنمایی

ادبیات فارسی - خودارزیابی و نوشتن درس چهارم ادبیات سوم راهنمایی - آموزش.تمرینات.سوالات
جواب نوشتن درس سوم

ادبیات سال سوم راهنمایی - جواب نوشتن درس سوم - ادبیات سال سوم راهنمایی. جواب نوشتن درس سوم.
جواب نوشتن درس دوم

ادبیات سال سوم راهنمایی. جواب نوشتن درس
نوشتن درس يازدهم

ادبیات سال سوم راهنمایی - نوشتن درس يازدهم - ۲- مفرد و جمع واژه هاي زير را بنويسيد. اصحاب
نوشتن درس هشتم

ادبیات سال سوم راهنمایی - نوشتن درس هشتم - -متن کهن زير را به نثر امروزي برگردانيد. باران
نوشتن درس نهم

ادبیات سال سوم راهنمایی - نوشتن درس نهم - ۳- دوستان واقعي راه نيك بختي را به ما نشان مي دهند
برچسب :