حذف خدمات بيمه اي (اعم از درماني و بهداشتي) از مصاديق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 ق.م.مبخشنامه

086
1391
104
م
مخاطبين
امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالياتي...

موضوع
حذف خدمات بيمه اي (اعم از درماني و بهداشتي) از مصاديق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 ق.م.م

با عنايت به نظريه شماره 35760/16075 مورخ 27/02/1391 امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاه هاي اجرايي معاونت حقوقي رئيس جمهور در اجراي مقررات تبصره (5) ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم از ابتداي سال 1392، خدمات بيمه اي (اعم از درماني و بهداشتي) از فهرست مصاديق اضافه شده در اجراي تبصره مذکور موضوع بخشنامه شماره 65200/3808-211 مورخ 29/11/1385 حذف مي گردد.

بنابراين با عنايت به مراتب فوق و درج آگهي در زونامه رسمي شماره 19768 مورخ 24/10/1391 و جرايد کثيرالانتشار قبل از دي ماه سال جاري، از ابتداي سال 1392 وجوه پرداختي بابت خدمات بيمه اي (اعم از درماني و بهداشتي) از طرف اشخاص مذکور در صدر ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم، مشمول کسر ماليات علي الحساب موضوع ماده مذکور نمي باشد.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

تاريخ اجراء: از ابتداي سال 1392


مطالب مشابه :


معافيت هاي مالياتي در بخش دولتي :

طبق ماده 91 و 92 قانون مالياتهاي 92 ـ 50% ماليات حقوق كاركنان ماليات حقوق كل سال
جدول مالیات حقوق سال 1388

جدول مالیات حقوق سال 1388 به شرح (85) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1388 001/000/92. 000/000/100.
سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال 91 ماهانه 550 هزار تومان پیشنهاد شد

سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال جاری 483 هزار تومان نحوه محاسبه فوق العاده ماموریت در سال 92.
معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال88

معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال هاي مقرر در قانون مالياتهاي اخيرالذکر تا 92.000 .000. 42.000.000
بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارائي استان در خصوص بخشودگي مالياتي سنوات و مانده مرخصي صرفاً در زمان ب

آموزش حسابداری حقوق قانون مالياتهاي مستقيم نحوه محاسبه فوق العاده ماموریت در سال 92.
فرمول محاسبه حقوق و كسر ماليات و حق بيمه كاركنان

فرمول محاسبه حقوق و كسر 131 قانون مالياتهاي به ازاي هر سال خدمت يك ماه حقوق
شرحي بر قانون كار

آموزش حسابداری حقوق و كه ناشي از ماده 131 قانون مالياتهاي ماموریت در سال 92.
اصلاحيه دستورالعمل اجرايي ماده 169 مکرراصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم

دستورالعمل اجرائي شماره 24468/200/ص مورخ27/10/90 موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي حقوق سال 92.
نحوه محاسبه جدول ماليات حقوق سالانه

نحوه محاسبه جدول ماليات حقوق سقف حقوق معاف از مالیات سال 92 . و131 قانون مالياتهاي
حذف خدمات بيمه اي (اعم از درماني و بهداشتي) از مصاديق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 ق.م.م

رسمي شماره 19768 مورخ 24/10/1391 و جرايد کثيرالانتشار قبل از دي ماه سال مالياتهاي حقوق 1391
برچسب :