تجهیز کارگاه

تجهیز کارگاه

عبارت از عملیات اقدامها و تدارکاتی است که باید بصورت موقت برای دوره اجرای انجام  شود تا آغاز و انجام دادن عملیات موضوع پیمان طبق سند و مدارک پیمان میسرشود.

تجهیز کارگاه شامل موارد زیر است

سا ختمان پشتیبانی

ساختمان عمومی

محوطه سازی

ورودی کارگاه

محل یا محلهای از کارگاه است که در آن - آب - برق - گاز - و مخابرات

مورد نیاز کار - از سوی کار فرما تا مین و تحویل پیملنکار می شود

۵- انبار کارگاه

۶ - راه دسترسی : راهی است که یکی از راههای موجود کشور را به کارگاه متصل می کند

۷ - راههای سرویس : راههای است که برای دستیابی  به محل اجرای عملیات احداث می شود

۸ - راههای ارتباطی : راههای هستند که معادن مصالح - منابع آب - محل قرضه - انبار مواد

منفجره

و مانند آن را بطور مستقیم یا بواسطه راههای دیگر به محل اجرا ی عملیات متصل می کند

۹- راه انحرافی : راهی است که برای تا مین تردد وسایل نقلیه عمومی که قبلا از مسیر موجود

انجام می شد اما به علت انجام عملیات موضوع پیمان قطع شده است - احداث شود

برچیدن کارگاه : عبارت از جمع آوری مصالح - تا سیسات و سا ختمانهای موقت - خارج کردن

مصالح - تجهیزات - ما شین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه - تسطیح و تمیز کردن

ودر صورت لزوم به شکل اول برگرداندن زمینها و محلهای تحویلی کارفرما - طبق نظر

- نحوه تا مین آب - برق - گاز و مخابرات کارگاه در دوره اجرا  - باید در شرایط خصوصی

پیمان مشخص شود . چنا نچه برای انتقال آب - برق و گاز و برقراری ارتباط مخابراتی - از

شبکه سراسری یا محلی تا ورودی کارگاه - لوله کشی - کانال کشی و کابل کشی - برای دوره

اجرا لازم باشد باید چگونگی انجام دادن آن در شرایط خصوصی پیمان - پیش بینی شود

روش محاسبه و پرداخت مبلغ تجهیز کارگاه در طرحهای عمرانی

بعد از محاسبه مبلغ کار و اعمال ضرایب مربوطه ( فرض کنید مبلغ قراردادY  ریال شود

با اعمال ضرایب بالا سری و منطقه و ارتفاع و طبقات , ......... مي شود Z )

مبلغ تجهيز كارگاه بدست مي آيد ۴٪ * Z ريال كه ۴۵٪ مبلغ فوق پس از تجهيز كارگاه و

۴۵٪ديگر بر اساس پيشرفت صورت وضعيت پيمانكا ر  و ۱۰٪ باقي پس از برچيدن كارگاهو.

به پيمانكار پرداخت مي گردد

مثال : مبلغ اوليه پروژه اي پس از برآورد ۱۰۰۰۰۰۰ ريال گرديده است اگر ضريب منطق

۱.۱۷و ضريب بالاسري ۱.۳ و ضريب ارتفاع پروژه ۱.۰۵ مي باشد- مبلغ تجهيز كارگاه را

مشخص كنيد

1000000*1.3 *1.17 *1.05 =1597050 ريال برآورد

مبلغ تجهيز كارگاه 1597050 * .04 =63882 ريال بر آورد تجهيز

مبلغ كل قرارداد 1597050 + 63882 =1660932 ريال برآورد كل پروژه

جدول پرداخت هزينه تجهيز كارگاه

رديف

ضريب

زمان

مبلغ به ريال

۱

۴۵٪

شروع پروژه و تا ئيد مشاور

۶۳۸۸۲*۴۵٪=۲۸۷۴۷

۲

۴۵٪

به نسبت كاركرد پيمانكار بر اساس مبلغ صورت وضعيت

۶۳۸۸۲*۴۵٪=۲۸۷۴۷

۳

۴۵٪

پس از برچيدن كارگاه و تائيد مشاور

۶۳۸۸۲*۱۰٪=۶۳۸۸

 


مطالب مشابه :


تجهیز کارگاه

تجهیز کارگاه در کارگاههای عمرانی جزء اولین کارهایی است که آغاز می شود.تجربه ثابت کرده است
تجهیز کارگاه

تجهیز کارگاه عبارت از عملیات اقدامها و تدارکاتی است که باید بصورت موقت برای دوره اجرای
تجهیز کارگاه

تجهیز کارگاه. عبارت از عملیات اقدامها و تدارکاتی است که باید بصورت موقت برای دوره اجرای
تجهیز کارگاه

تجهیز کارگاه. روش های تجهیز کارگاه : 1- ساختمانهای پیش ساخته و کانکس. 2- تهیه ساختمان های موقت
تجهیز کارگاه

تعاریف. تجهیز کارگاه : عبارت از عملیات اقدامها و تدارکاتی است که باید بصورت موقت برای دوره
تجهیز و راه اندازی کارگاه

وبلاگ تخصصی مهندسی عمران - تجهیز و راه اندازی کارگاه - مرجع تخصصی مهندسان و دانشجویان عمران
تجهیز واداره کارگاه

تجهیز واداره کارگاه. انواع کار: 1) مالی ، یعنی (چه حجم ازمنابع پولی برای انجام
تجهيز كارگاه

یکی از مباحث مهم و اثر گذار در پیشرفت کار و کیفیت اجرای پروژه تجهیز کارگاه می باشد.این موضوع
تجهیز و راه اندازی کارگاه ...

تعاریف . تجهیز کارگاه : عبارت از عملیات اقدامها و تدارکاتی است که باید بصورت موقت برای دوره
تجهیز و راه اندازی کارگاه

مهندسی عمران - تجهیز و راه اندازی کارگاه - - مهندسی عمران
برچسب :