منابع پیشنهادی برای آزمون دکترای حسابداری

تئوری حسابداری


 


· تئوری های حسابداری تالیف دکتر رضا شباهنگ

· تئوریهای حسابداری بلکویی ترجمه دکتر علی پارسائیان

· تئوریهای حسابداری هندریکسون جلد اول و جلد دوم

· تئوری های حسابداری ولک جلد اول و دوم

· تئوری های اثباتی حسابداری زیمرمن

· تئوری حسابداری ویلیام اسکات

· تئوری حسابداری شرودر

· تئوری های حسابداری دیگان

حسابداری مدیریت

· حسابداری مدیریت رضا شباهنگ

· حسابداری مدیریت پرویز بختیاری

· حسابداری مدیریت استراتژیک حسن مدرکیان

· حسابداری مدیریت کارل مور و رابرت ژادیک ترجمه محمد عبده تبریزی و محسن دستگیر

· حسابداری مدیریت بلوچر. چن و لین ترجمه علی پارسائیان

· حسابدار مدیریت ارزش آفرینی در محیط پویا دکتر احمد مدرس و کیهان مهام

· مباحث نوین در حسابداری مدیریت

· حسابداری مدیریت هورون گرن ترجمه دکتر ایرج نوروش

حسابرسی

· حسابرسی جلد اول و دوم سازمان حسابرسی

· حسابرس کامپیوتری ناصرآریا انتشارات سازمان حسابرسی

· فلسفه حسابرسی یحیی حساس یگانه

· مروری جامع بر حسابرسی حامد فیلی  

· راهنمای آموزشی استانداردهای حسابرسی

· حسابرسی عملکرد و حسابرسی مدیریت سازمان حسابرسی

مدیریت مالی

· مدیریت مالی دکتر رضا تهرانی

· مباحثی در تئوری و مدیرت مالی غلامرضا اسلامی بیدگلی

· تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادرار غلامرضا اسلامی بیدگلی

· نظریه های مالی نوین غلامرضا اسلامی بیدگلی

· مدیریت سرمایه گذاری رضا تهرانی

· مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته دکتر رضا راعی

· تصمیم گیری در مسائل مالی وکیلی فرد

· مدیریت استراتژیک مالی روث بندر ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و دکتر محرم رزمجویی

· مدیریت مالی جلد اول و دوم هاشم نکومرام و همکاران

· مدیریت مالی راهبردی فریدون رهنمای رودپشتی

· مدیریت مالی جلد اول و دوم دکتر احمد مدرس و فرهاد عبدالله زاده

· تئوری نوین سرمایه گذاری جلد اول و دوم رابرت هاگن ترجمه پارسائیان

· تئوری های مالی کاپلند و وستون ترجمه رضا تهرانی و عسگر نوربخش

آمار

· آمار و کاربرد آن در مدیریت دکتر عادل آذر و منصور مومنی

· آمار و کاربرد آن در مدیریت صدقیانی و ابراهیمی

· آمار و کاربرد آن در مدیرت هادی رنجبران

· آمار توصیفی دکتر علی مدنی

روش تحقیق و ماخذشناسی

· روش تحقیق و ماخذ شناسی تالیف دکتر علی دلاور

· روش تحقیق دکتر هوشنگ تقی زاده

· روش تحقیق دکتر علی طبیبی

زبان عمومی و تخصصی

· گرامر زبان عمومي ، تالیف عباس فرزام و کتاب 504 واژه ویژه آزمون تافل

· زبان تخصصي دكتر داوود اقوامي و زبان تخصصي آقاي عبدالرضا تالانه

مطالب مربوط به مباحث کلی حسابداری

· مروری جامع بر حسابداری مالی دکتر ایرج نوروش و همکاران

· حسابداری صنعتی مرحوم احمد ظریف فرد.

 

منابع آزمون دکترای حسابداری که سرکار خانم دکتر اکرم تفتیان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد یزد معرفی کردن به شرح ذیل می باشد:تئوری حسابداری (ضریب3)

 • تئوریهای حسابداری 1و2 تالیف دکتر رضا شباهنگ
 • تئوری حسابداری 1  تالیف هندریکسون
 • مقالات مربوط به تئوری حسابداری چاپ شده در مجلات بررسی های حسابداری.
 • بلکویی-کلیه فصول
 • واتز و زیمرمن ۴فصل اول
 •  نشریه ١١٣ سازمان حسابرسی
 • تئوری اسکات ترجمه پارسائیان دو جلد
 • تئوری حسابداری مالی دکتر نیکومرام و بنی مهد
 • (پیشنهاد می شود کتاب تئوری اثباتی و تئوری ولک ترجمه دکتر پارسائیان نیز مطالعه گردد. )


حسابداری مدیریت (ضریب 3)

 • حسابداری مدیریت تالیف دکتر رضا شباهنگ نشریه 131 سازمان حسابرسی
 • هزینه یابی هدف تالیف دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
 • هزینه یابی فعالیت تالیف دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
 • حسابداری بهای تمام شده 1و2و3  دکتر نوروش
 • حسابداری صنعتی.با تاکید بر مسائل مدیریتی- هورن گرن فاستر و داتار(دو جلد)
 • ترجمه دکتر پارساییان و بزرگ اصل  وجلد سوم ترجمه دکتر
 • مبانی حسابداری مدیریت تالیف دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
 • حسابداری مدیریت راهبردی تالیف دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
 • حسابداری صنعتی 1و2و3  سورن ابنوس
 • حسابداری صنعتی 1و2و3  اسکندری
 • حسابداری مدیریت بلوچر ترجمه دکتر پارساییان

 

 مدیریت مالی (ضریب 3)

 • کتاب مدیریت مالی 1و2 دکتر جهانخانی انتشارات سمت .
 • مدیریت مالی 1و2   دکتر وکیلی فرد
 • مدیریت مالی شریعت پناهی جلد 2
 • مدیریت مالی 1و2 دکتر تقوی( پیام نور) 
 • مدیریت مالی 1و2  دکتر رهنما و.....
 • کتاب تست مدیریت مالی تالیف دکتر تهرانی .
 • مبانی مدیریت مالی و مهندسی ریسک تالیف دکتر راعی و سعیدی 
 • مدیریت مالی راهبردی تالیف دکتر رهنما و دکتر نیکومرام
 • مبانی مدیریت مالی و مهندسی ریسک تالیف دکتر راعی و سعیدی
 • تجزیه و تحلیل  سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار ترجمه دکتر اسلامی بیدگلی و دکتر هیبتی و دکتر رهنما   
 • مدیریت سرمایه گذاری  راعی
 • مدیریت نوین سرمایه گذاری هاگن  ترجمه دکتر خدارحمی   و دکتر پارسائیان
 • (پیشنهاد می شود کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه دکتر تهرانی وکتاب ها و مجموعه مقالات دکتر رهنما  نیز مطالعه گردد. )


 حسابرسی (ضریب 3)

 • نشریه 124 سازمان حسابرسی (استانداردهای حسابرسی ایران) تست های استانداردهای حسابرسی دكتر مهام و تستهای استانداردهای حسابرسی اسکندری
 • نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازار های تحت نظارت ترجمه حامی امیر اصلانی نشریه 159 سازمان حسابرسی.  کتاب  خانم واندا والاس
 • فلسفه حسابرسی دكتر حساس یگانه
 • مفاهیم بنیادی حسابرسی ترجمه دکتر نیکخواه نشریه 121 سازمان حسابرسی
 • حسابرسی عملكرد مدیریت نشریه سازمان حسابرسی
 • حسابرسی داخلی ترجمه عباس ارباب سلیمانی نشریه 174 سازمان حسابرسی
 • حسابرسی کامپیوتری نشریه 83سازمان حسابرسی
 • دستورالعمل حسابرسی نشریه 150 و95 سازمان حسابرسی(البته یک فصل نشریه 95)
 • مقالات و مطالب مربوط به حاکمیت شرکتی ، حسابرسی ریسک
 • حسابرسی رویکردی یکپارچه 1و2 ارنز ترجمه پارسائیان
 • حسابرسی 1 اسکندری
 • حسابرسی 1  دکتر نوروش
 • راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی نشریه  149 سازمان حسابرسی


 زبان تخصصی (ضریب 4)

 • من کتاب هاگن ، بلوچر، هورن گرن و هندریکسون را خوانده بودم و به نظرم در کنکور سئوالها از همین کتابها انتخاب شده بود.


روش تحقیق و آمار (ضریب 2)

 • روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر بازرگان
 •  روش تحقیق دکتر طبیبی


آمار

 •  آمار جلد 1 و 2 عادل آذر بهمراه کتاب سنجش تکمیل( که حاوی جواب سئوالات کتاب  عادل اذرمیباشد)
 •  تست های آمار کارشناسی ارشد مدیریت حسابداری ، و اقتصاد دانشگاه ازاد سالهای قبل


ضمنا سئوالات سالهای قبل آزمون دکتری حسابداری آزاد  نیز در کتابی از انتشارات ترمه گردآوری شده است.


مطالب مشابه :


معرفی کتب حسابداری و مالی

نوشته: شیم سیگل ترجمه: پرویز بختیاری ناشر: سازمان مدیریت صنعتی عنوان اصلی: Schaums Otlines.
منابع فراگیر

استیفن رابینز (ترجمه الوانی و دانایی فرد) صفار (ترجمه پرویز بختیاری) سازمان مدیریت
دانلود منابع کنکور کارشانسی ارشد فراگیر پیام نور

استیفن رابینز (ترجمه اعرابی و پارساییان) (ترجمه پرویز بختیاری) سازمان مدیریت
منابع درس مدیریت استراتژیک پیشرفته

ترجمه: پرویز بختیاری. انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی انتشارات نگاه دانش ویرایش
منابع پیشنهادی جهت آزمون دکتری و ارشد حسابداری

-حسابداری مدیریت،پرویز بختیاری -تئوری حسابداری، ولک و داد و ترنی،ترجمه دکتر
کتب معرفی شده توسط اساتید

دکتر شباهنگ دکتر پرویز بختیاری تئوری مدیریت پیشرفته (دکتر حسین اسلامی) : ترجمه : دکتر
منابع پیشنهادی برای آزمون دکترای حسابداری

· حسابداری مدیریت پرویز بختیاری · حسابداری ترجمه دکتر پارساییان و
منابع پیشنهادی برای آزمون دکترای حسابداری

· حسابداری مدیریت پرویز بختیاری ترجمه دکتر پارساییان و بزرگ اصل وجلد سوم ترجمه دکتر ;
نمد و نمد مالی در چهار محال و بختیاری

گنجینه‌ فرهنگ مردم چهار محال و بختیاری هنرهای ایران، زیر نظر ر.دبلیو فریه، ترجمه پرویز
به بهانه برگزاری بزرگداشت "باباطاهر لر همدانی"در عراق:جایگاه باباطاهر در عرفان و ادب سرزمینش

19-برتری زبان پارسی / ترجمه پرویز اذکایی و چهار محال و بختیاری اکثریت بالرها است و
برچسب :