نشانه های (حروف) الفبای فارسی

                             نشانه های (حروف) الفبای فارسی:

- حروف یک شکلی : د ـ ذ ـ ر  ـ ز ـ ژ ـ ط ـ ظ ـ و 

- حروف دو شکلی: ب ـ پ ـ ت ـ ث ـ ج ـ چ ـ ح ـ خ ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ  ف ـ ق ـ ک ـ گ ـ ل ـ م ـ ن ـ ی

- حروف چهار شکلی : ع ـ غ ـ ه

- مصوّت های کوتاه : اَ   اِ   اُ

-مصوت های بلند: آ او ای

-مصوّت های دوشکلی : اَ   اُ   آ او                    

- مصوّت های چهار شکلی :  ای اِ                                                                   

-هر علامتی روی خطّ زمینه باشد، حرف (نشانه) است.

- غ، ق در فارسی یکی تلفّظ می شوند، مانند: قند، غلام

- سوال: نشانه ی « کـ » و« گ » چه مواقعی در کلمات صدای سبک و چه مواقعی صدای سنگینی دارند؟

-  جواب: هر گاه ما قبل و یا بعد از نشانه های « ک » و« گ » در کلمه یکی از مصوّت های ــُـ ، ا ، و بیاید، ک و گ سبک تلفّظ می شوند مانند : ساکت، گرگان، گوگرد.

-هر گاه ما قبل و یا بعد  از نشانه های ک و گ در کلمه یکی از مصوّت های ـَــــِــ ایـ بیاید ک و گ سنگین تلفّظ می شوند. مانند: اگر، جنگل، کریم  کرمان.

- واو معدوله:  اگر ما قبل «و» حرف «خ» و ما بعد آن مصوّت «آ، ایـ » بیاید، نوشته می شود ولی خوانده نمی شود به او «واو معدوله» می گویند.

استثناها:

۱.هر گاه مصوت «ایـ » قبل از صامت «یـ » در کلمه ای بکار رود در نوشتن حذف می شود. مانند: خیار ـ سیاه

۲. هر گاه صامت «یـ» قبل از مصوت «ایـ » در کلمه ای بکار رود هر دو را می نویسیم؛ مانند: پایین ـ آیین ـ بیایید

-آموزش جدول حروف الفبای فارسی «نشانه ها»:

کودکان ما نخست جنبه ی گفتاری زبان را می آموزند و سپس با آموزش آگاهانه به اصول حاکم بر نظام الفبایی زبان پی می برند.

۱.ویژگی های خط فارسی:

خط فارسی دارای ۳۲حرف یا علامت یا شکل می باشد:

الف ـ ب ـ پ ـ ت ـ ث ـ ج ـ چ ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ ژ ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ک ـ گ ـ ل ـ م ـ ن ـ و ـ ه ـ ی ـ

۲.زبان فارسی دارای ۲۹ واج (صدا) است.

۳.  سه مصوّت کوتاه (اَ  اِ   اُ )

۴.  سه مصوّت بلند (آ او ای )

۵. ۲۳صامت (ب ـ پ ـ ت ـ ث ـ ج ـ چ ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ ژ ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ک ـ گ ـ ل ـ م ـ ن ـ و ـ ه ـ ی)

۶. حروفی که هر کدام فقط یک صدا دارند. ( ب پ ج چ خ د ر ژ ش ف ک گ ل م ن )

۷.حروفی که چند شکل از آن ها صدای یکسان دارند ( ت=ط ) ( ث=س=ص ) ( ح=ه ) (ذ=ز=ض=ظ ) ( غ=ق ) ۵ گروه هستند.

۸.حروفی که برعکس ردیف ۷ هستند، هر یک از آن ها در مقابل چند صدا قرار می گیرند:

این حروف عبارتند از(و ـ ه ـ ی )

الف. مثال برای « و »:  

گاو ـ ورزش ( صدای صامت « و » )

دود ـ گردو (صدای مصوت «او»)

خوش ـ خود (صدای مصوت «اُ»)

نو ـ جو (صدای مصوت «او»)

خویش ـ خواهش صدایی ندارد و خوانده نمی شود، چون از استثنا ها، (واو معدوله) هستند.

ب. مثال برای حرف « ه »:

در کلمات : مه ـ به به ـ کوه ـ ماه (صدای صامت « ه = ح » )

در کلمات : خانه ؛ نامه ، کوزه ، میوه ، (صدای مصوت «اِ»)

پ . مثال برای حرف «ی»:

در کلمات : سیب ـ قوری ـ سینی (صدای مصوت «ای»)

در کلمات : یک ـ سایه ـ چای (صدای صامت «ی»)

توضیح : هر بخش از کلمات همیشه دارای یک مصوّت است و این موصت هم یا صدای اوّل و یا دوّمین صدای بخش است. مثال :اَنار، سَبَد

· نام گذاری مصوّت ها و صامت ها  در جدول حروف الفبای فارسی (نشانه ها ):

۱. نام گذاری مصوّت ها:

-مصوّت ها دو دسته هستند ، مصوت های بلند : «آ،او، ای» ، مصوّت های کوتاه: «اَ َ ، اِ ِ، اُ ُ »

الف. مصوّت های دوشکلی: «اَ ـَ ، اُ ـُ ، آ ا ، او و»؛

- مصوّت «اَ» دارای دو شکل است ، «اَ» اول ، «ـَـ»غیر اول ، مثال : اَبر ـ دَریا.

-مصوت «اُ» دارای دو شکل است، «اُ» اول ، «ــُـ» مثال : اُردک ، سُرخ

-مصوت «آ» دارای دو شکل است، «آ» اول ؛ «ا» غیر اول ، مثال: آب . باران

- مصوت «او» دارای دو شکل است ، «او» اول ، «و» غیر اول ، مثال : او ـ پارو

ب .مصوّت های چهار شکلی(اِ ـِـ ـه ه ،ایـ یـ ی ای):

-  مصوّت «اِ» دارای چهار شکل است:«اِ» اول ،«ــِـ» وسط «ـه» آخرین چسبان ، «ه» آخر تنها(غیر چسبان )

مثال : امروز  ،کِتاب ، خانه، میوه

-مصوّت «ای» دارای چهار شکل است : «ایـ» اول ، «یـ » وسط ، «ی» آخر و «ای» آخر تنها (غیر چسبان)

مانند : ایران ، سینی ، زری ، لانه ای

۲.نام گذاری صامت ها :

الف: صامت های یک شکلی(د ذ ر ز ژ ط ظ و)۸ تا ، که در هر جای کلمات بیایند به همین شکل نوشته می شوند .

ب: صامت های دو شکلی (بـ ب ، پـ پ ، تـ ت ، ثـ ث،چـ چ، حـ ح،خـ خ،سـ س ،شـ ش ، صـ ص ،ضـ ض،فـ ف،قـ ق،کـ ک،گـ گ، لـ ل ، مـ م ، نـ ن، یـ ی )۲۰ تا ، که به صورت «آخر» و «غیر آخر » نام گذاری می شوند . اگر در آخر کلمه بیایند شکل «آخر» و اگر در وسط و یا غیر از آخر بیایند شکل «غیر آخر » نوشته می شوند.

پ:صامت های چهار شکلی(عـ ـعـ ـع ع، غـ ـغـ ـغ غ،هـ ـهـ ـه ه):

که موقع خواندن به صورت «غیر آخر» ، «وسط »،  «آخر چسبان» ، «آخر تنها»(غیر چسبان) می باشد.

«صامت های «ع ،غ» با مصوّت ها صدا دار می شوند.

                               


مطالب مشابه :


نشانه های (حروف) الفبای فارسی

کلاس اوّل ابتدایی - نشانه های (حروف) مثال برای حرف «ی»: در کلمات : سیب ـ قوری ـ سینی
معرفی نشانه یا آرم و پیکتوگرام مقاله ای در ارتباط با نشانه ها نشانه: عنصری بصری است که به منظور معر

برای مثال در صورتی که برای یک شرکت تولید خودرو برای نشانه یک شرکت هواپیمایی از تصویر
نشانه های (حروف) الفبای فارسی:

جانم فدای رهبر- دزفول - نشانه های (حروف) الفبای فارسی: - مثال برای حرف « ی »: در کلمات :
معرفی نشانه یا آرم و پیکتوگرام

برای مثال در صورتی که برای یک شرکت تولید خودرو برای نشانه یک شرکت هواپیمایی از تصویر
نمونه سوال زبان فارسی2

دو نشانه از سه نشانه ی 32- صفت های بیانی زیر را تعریف نموده و برای هریک دو نمونه مثال
تدریس حروف الفبا(نشانه ی آ)

به طور مثال اگر دانش آموز فقط حروف به طور مثال برای تدریس نشانه ی "آ ا " این جمله ها آمده
برچسب :