برنا مه ريزي فيزيكي

منظور از برنامه ريزي فيزيكي فضاهاي فرهنگسرا

فيزيك فضا شكل ابعاد ضمائم چه معماري چه كركتري و چه ملحقات تاسيساتي آكوستيكي وبرنامه زماني استفاده از آن فضا مي باشد.

در كنار آن مسائل اقليمي وجغرافيايي يعني نور تهويه صوت شنوايي......وتركيب وگنجاندن اين الگو در قالب يك ايده معمارانه كل برنامه فيزيكي آن فضا مورد نظر را بدست مي دهد.

ابتدا به اين مساله مي پردا زيم كه لغت فرهنگسرا به ما چه عملكردهايي را معرفي مي كند .دومين مساله يعني آموزش وپرورش به عنوان مركزي براي آموزش فرهنگي و تهيه امكانات فضا هاي جنبي مثل سالن نمايش براي امور پرورشي يعني كار فكري و فرهنگي روي موضوعات مورد نظر.

سومين و اصلي ترين مساله مورد نظر درون شهري بودن پروژه بار جمعيتي و مساحت محدود زمين به ما در صد تقسيم و جايگزيني اين فضا ها در مجموعه به طر حهاي اوليه كار ميرسيم يعني در كنار مساله آموزش و پرورش مساله گذارن اوقات فراغت ومكث وتجمع نيز به ميان مي آيد كه خواه ناخواه مساله باغ و درخت وسايبان وغيره....در كنار هم قرار مي گيرند.

مطالعه و تعيين عناصر اصلي مجموعه

فضاهاي مجموعه فرهنگي با توجه به نيازهاي شهر و هماهنگي بين نهادهاي زير …….به بخشهاي زير تقيسم كرد:

-فضاهاي آموزش شامل: آموزش صنايع دستي، عكاسي، نقاشي، خط و ….

-فضاهاي خدماتي شامل: عرضه محصولات فرهنگي و ….

-فضاهاي كمك آموزشي شامل: ارائه فعاليت‌هاي هنري، سينما، كتابخانه و نمايشگاه و ….

-فضاهاي رفاهي شامل: رستوران و بوفه، سرويس، خوابگاه، نماز خانه و …

-فضاهاي پشتيباني شامل: نگهداري و تعميرات، تسهيلات تردد سواره، انبار، ايمني و حفاظت و …

-فضاهاي تأسيساتي: شبكه آبرساني، شبكه برق، مخابرات، گاز، فاضلاب، شبكه جمع  توري و دفع آبهاي سطحي و . . .

عوامل موثر در برنامه ريزي فيزيكي: يكي از مهمترين عوامل جمعيت مي‌باشد كه بايد كاملاً از آن توجه كافي وافر داشته باشيم زيرا اتمام مسائل درنهايت برمي‌گردد به استفاده از اين مجموعه كه در هر حال بايستي به اين موضوع بطور جدي بررسي نمود. ¬جمعيت مراجعه كننده؟

 

 

كليات طرح

 كليات طرح شامل موارد زير است كه هر كدام نيز در روز و تغييرات آنها در مسير طرح موثر باشند.

 

وروديها

وروديهاي اصلي مجموعه مي‌تواند در مواردي كه كاربريها و بررسي‌هاي از صورت گيرد مشتركا طراحي گردند. فضاهايي نظير گشيه فروش بليط، كنترل و نگهباني در مجاورت ورودي قرار دارند.

 

سالن‌هاي انتظار

 سالن‌هاي انتظار، تئاتر و سينما مي‌تواند در صورت لزوم، بصورت مشترك طراحي گردد. اين قسمت با قابليت انعطاف جهت فعاليت‌هاي ديگر مانند نمايش آثار هنري، كتاب، عكس و پوستر و … نيز عمل خواهد كرد. به نحوي كه ضمن حفظ خصوصيت اصيل خود در برگيرنده عملكردهاي ديگر نيز باشد.

 

وروديهاي مدعوين و ميهمانان

اين بخش جهت تأتر و سينما با توجه به نوع تداخل آن به سالن وتفاوت بين ورودي ميهمانان به سينما و تأتر در مواقعي كه از سالن به عنوان سخنراني و سمينار و ميزگرد استفاده مي‌گردد، نمي‌تواند مشترك طراحي گردد و شامل: ورودي، نگهباني، سالن پذيرايي و مصاحبه، آبدارخانه و سرويسهاي بهداشتي خواهد بود.

 

رختكن و سرويسهاي بهداشتي

رختكن‌ها جهت تحويل اشياء، پالتو و . . . و سرويسهاي بهداشتي به تفكيك مردانه و زنانه در بخش‌هاي مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

بخش آموزش و تحقيقات

مي‌تواند بطور مجزا و يا مشترك و مطابق با بررسيهاي انجام شده طراحي گردد و بطور كلي شامل: كلاسهاي آموزشي، آرشيوها، كتابخانه، سالن سمينار، كنفرانس، ميزگرد، كلاس‌هاي و آتيله‌هاي تمرين و فضاهاي پيش بيني شده.

 

بوفه

بوفه در رابطه با سالنهاي انتظار بوده و شامل تستهاي آماده سازي، انبار مواد غذايي، قسمت فروش و صندوق عرضه و فضاهاي نشيمن خواهد بود.

 

 

سالن سينما و فضاهاي پشتيباني آن

اين سالن جهت گنجايش حدود 700 نفر طراحي مي‌گردد و به طور چندمنظوره نمايش فيلم، نقد و بررسي بعد از خاتمه نمايش و سخنراني، ميزگرد و سمينار، عمل خواهد نمود و شامل:

پيش فضاي ورودي به سالن، سالن اصلي، سن و محل پرده نمايش، سخنراني و ميزگرد و سمينار خواهد بود. بخش پشتيباني از فضاهاي متعددي تشكيل شده كه عبارتند از:

خروجي‌ها، خروجي اضطراري، اطاق سخنران و ورودي مجزا و در ارتباط با محل سخنراني و سمينار و ميزگرد ( در ارتباط با سن ورودي مدعوين)، سالن گردهمايي در حدود 200نفره، اطاق پرژكسيون، انبار فيلم، محل تكنسين نور محل تكنسين صدا و اكوتسيك، اطاق و انبارهاي سرويس دهنده به سن.

اپراتور سالن و پرده، بخش تكثير و صدابرداري مورد اشتباه در مواقع غير از نمايش فيلم، سخنراني، ميزگرد سمينار، ژنراتور سالن و پرژكسيون و فضاهاي پيش بيني شده.

 

سالن تاتر و فضاهاي پشتيباني آن

سالن تئاتر به گنجايش حدوداً 300 نفر طراحي مي‌گردد شامل فضاهاي پيش فضاي ورودي به سالن، سالن اصلي، سن متحرك خروجي‌ها و خروجي‌هاي اضطراري مي‌باشد كه سن تاتر به صورتهاي افقي و عمودي متحرك بوده و با توجه به ظرفيت كم آن، در جهت استفاده بهتر مي‌تواند با تكنيك‌هاي ساده به صورتهاي متفاوت استقرار يابد. فضاهاي پشتيباني سالن تأتر به شرح زير مي‌باشد كه با توجه به كوچك بودن سالن تأتر در جهت كيفيت آن بخشهايي مي‌توانند در ……و مجزا از منضمات سالن تأتر قرار گيرند و مورد طراحي واقع نگردد و يا شبكي مناسب با هم تركيب گردند.          

سالن‌هاي تمرين، اتاق‌هاي گريم هنر پيشگان مجزا براي زنان و مردان، اطاق ژريسنور اطاق نمايشنامه نويسي، اتاق سونلور، فضاهاي زير سن و تاسيسات حك هيدروليك فضاهاي بالا سن و بالابرد كوراها، محل عمودي و كشوي افقي، فضاي سن و بخش متحرك افقي و عمودي، انبارهاي و كوربا دستگاههاي بالا و پايين برنده در زير زمين، انبار موارد و مصالح دكورسازي، كارگاههاي دكورسازي (بخاري، رنگ كاري و نقاشي، ورق كاري، خياطي و ….) انبارداري و كارپردازي و تحويل، توزيع، توزين، اطاقهاي طراحان دكور، اطاقهاي طراحان لباس، اطاقهاي تكنسين‌هاي سن (برق، مانورسن، نورپردازي …) كمكهاي اوليه،……….. و موارد پيش بيني شده.

 

نماز خانه

نمازخانه‌ها به دوصورت مجزا براي خواهران و برادران شامل فضاهاي اصلي نمازخانه و قسمت سرويسها و وضوخانه‌ها مي‌باشد كه در جهت ارتقاء روحيه معنوي و ارتباط و نزديكي بيشتر با خدا و تقويت روحيه انساني و اسلامي در انسان مي‌گردد.

 

نمايشگاه و فروشگاه كتاب

نمايشگاه و فروشگاه كتاب، جهت برپايي نمايشگاه دائمي كتاب شامل بخش نمايش كتاب قديمي، كتب جديد و كتابفروشي و انبار و … مي‌باشد.

اين قسمت جهت برپايي نمايشگاههاي بلند مدت و كوتاه مدت طراحي شامل سالن‌هاي نمايش اطاق مسئول، اطلاعات و كنترل و نگهباني و انبار مي‌باشد و امكان توسعه در فضاي باز را دارا مي‌باشد.

 

نمايشگاه آثار هنري

در دو قسمت جهت برپايي‌نمايشگاههاي انفرادي و گروهي هنرمندان و هنرجويان كه جهت كسب دانش و مهارت هنري در مجموعه مشغول تحصيل مي‌باشند طراحي مي‌گردد و در كنار نمايشگاه محلي جهت عرضه و فروش آثار هنري و وسايل و لوازم التحرير هنري و همچنين انبار مي‌باشند.

رستوران

درفضاي پارك جهت بهره‌گيري بيشتر از طبيعت و خدمات به مجموعه و سايرين شامل قسمت‌هاي آماده ساز، آشپزخانه، انبارهاي مواد غذايي و … خواهد بود.

 

سالن ورزشها

سالن ورزشها بصورت چند منظوره طراحي مي‌گردد تا امكان انجام ورزشهاي مختلف مانند هندبال، واليبال، پينگ پنگ، بوكس، كشتي، كاراته، وزنه‌برداري و …  راه داشته باشد و داراي ورودي مستقل بوده تا هميشه بتواند مورد استفاده واقع شامل و شامل فضاهاي: ورودي سالن، اطاق‌هاي كاركنان و مربيان، اطاق‌هاي تعويض لباس و سرويسهاي بهداشتي و روشها، انبار  وسايل ورزشي، سالن اصلي (زمين ورزش) و پيش بيني شده مي‌باشد.

 

اداري و مديريت

اين بخش با ورودي جداگانه و در مواقع عدم فعاليت مجموعه نيز مورد بهره‌وري قرار خواهد گرفت و شامل: اطاق مدير، مجموعه و منشي. سالن جلسان، بخش‌هاي اداري، امور مالي، كارپردازي مديريت تجيهزات، مديريت تأسيساتي، آبدارخانه‌ها و سرويسهاي بهداشتي مي باشد.

تأسيسات و انبارهاي عمومي   

محل تأسيسات بصورت متمركز با محلهاي فرعي و يا سيستم تهويه و ……مطبوع خواهد بود و پيش بيني كانالهاي عمودي جهت تأسيسات و ادغام آن با سازه معماري و همچنين مسيرهاي عمودي و افقي مناسب در طراحي ضروري است.

بطور كلي انبارهاي عمومي مصارف مختلف اقساط، …….، صندليهاي اضافي، پانل‌ها و نظائر آن ضروري است كه در قسمت زيرين و با امكانات محل و نقش عمودي پيش بيني گردد.

 

محوطه سازي زمين‌هاي ورزشي در هواي آزاد

شامل: معابر و فضاهاي نشيمن در هواي آزاد، فضاهاي سبز و درختكاري و چمن‌كاري ……….و گسترش عملكردهاي دروني به فضاي باز، سايبانها، رواق‌ها، تراشها و نظائر آن، زمين‌هاي ورزشي و بازي در هواي آزاد.

 

پاركينگ‌ها و مسيرهاي دسترسي

پاركينگ‌ جهت كاركنان مجموعه 15الي 20 واحد –پاركينگ عمومي كه تعداد آن با توجه به ضوابط شهرسازي و بسته طرح پيش بيني خواهد شد. –مسير پاركينگ مدعوين ميهمانان

دسترسي‌هاي خدماتي

دسترسي خدماتي

دسترسي كاميون به انبارها، تأسيسات، پشت سن، فضاهاي پشتيباني كه نياز به حمل مواد حجيم و سنگين دارند در طراحي ضروري است.

معرفي فضاها بااستانداردهاي مبنا جهت رسيدن به سطوح مورد نياز

بخش آموزشي: از ………

 

 

 

 

                              مركز فرهنگي – سينمايي دزفول (فرهاد احمدي)

 نام بخش

نام  فضا

نمايش و ارايه آثار

تالار كوچك نمايش (تماشاخانه)

تالار بزرگ نمايش (سينما) 400 نفر

فضاي انتظار

صحنه نمايش

نمايشگاهها

بخش اطلاعات

كتابخانه

اطلاع رساني

بخش آموزش

مدرسه هنرهاي سنتي (هنرستان صنايع دستي)

مدرسه هنرهاي تصويري

بخش خدمات

فروشگاهها (بازارچه)

چايخانه (قهوه خانه )

نمازخانه

فضاهايي عمومي گردهم آرايي

رستوران

اداري

تاسيسات

انبار

موتورخانه

سرويس بهداشتي

آشپزخانه

پاركينگ

سيركولاسيون

حياط ورودي

حياط داخلي

مسيرهاي ارتباطي

مجموع مساحت زيربنا

مساحت زمين

10000

5000

 

 

 

 

 

 

                                               فرهنگسراي نگارستان (بهروز احمدي)

نام بخش

نام فضا

مساحت

همايش

آمفي تياتر روباز

سالن نمايش 400نفره

صحنه

فضاي آمادگي پشت صحنه

انبار

اتاق پروژكسيون

 

400

300

60

85

50

 

نمايشگاهها

گنجينه نسخ چاپي

فضاي مرمت

مخزن نگهداري

نمايشگاه ادواري

گنجينه آثارهنري

موزه قرآن

 

300

95

60

500

125

225

اطلاع رساني

كتابخانه و متعلقات

كتابفروشي

500

40

خدمات

قضاي اداري

انتشارات

نمازخانه

تشريفات

250

250

85

70

آموزش

آموزش

سمعي و بصري

70

60

تاسيسات

 

700

سيركولاسيون

سرسرا وپلكان آن

راهروها وپله ها

1500

        

                                  مجموع زير بنا 10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فضاهاي آموزشي

آموزش جزء ………. فرهنگ مي‌باشد، آموزش وسيله انتقال فرهنگ از منبع به نسل ديگر است بنابراين آموزش وسيله‌است و فرهنگ هدف آن، رسيدن به فرهنگ مناسب و غني و سنتي قديم اين مرز و بوم باشد جز در ساير آموزش و تحقيق، تحقق نمي‌يابد. آموزش و تحقيق نيز بايد در محيط خاص خود باشد.

فضاهاي آموزش در اينجا همان كلاسها و آتيله‌هاي هنري مي‌باشد و علاوه بر آن فضاهاي ويژه مربيان و فضاهاي اداري-خدماتي نيز در اين بخش قرار مي‌گيرند.

 

ابعاد كلاسها

حداقل عرض كلاس نبايد كمتر از 7/5 متر باشد. براي كلاسهائيكه از يك طرف نور طبيعي دريافت مي‌كنند حداكثر عرضي 7 متر و براي كلاسهاي كه از دو طرف نور طبيعي مي‌گيرند حداكثر عرض 4/8 متر است. طول كلاس نبايد كمتر از 6 متر و بيشتر از 9 باشد اين ابعاد كلاسها بيشتر در رابطه با درسهاي تئوري در نظر گرفته شده و ابعاد و مشخصات كلاسهاي علمي و آتيله‌ها، لابراتورها و در بعضي موارد با توجه به نوع درس متفاوت مي‌باشد.   

 

ويژگيهاي محيط آموزشي

محيط داخلي فضاهاي آموزشي بايد آرامشي و آسايش كامل را براي فعاليت‌هاي آموزشي آماده نمايد در اين رابطه بايد شرايط محيط آموزشي از هر نظر بخصوص آب و هوا نور، دما، كيفيت صوتي در كلاس كاملاً مورد توجه قرار داده و كنترل كامل نمود.

 

آب و هوا

با توجه به نوع آب و هوا و اقليم هر منطقه سيستم طراحي بايد متناسب با آب و هوا و شرايط اقليمي منطقه باشد.

 

حرارت

درجه حرارت مناسب براي بخشهاي مختلف براي فضاهاي آموزشي بشرح زير مي‌باشد:

 

 

كلاسها

حداقل °C 16

حداكثر °C  35

فضاهاي بهداشتي

14

30

فضاهاي اداري

18

20

راهروها

14

35

 

رطوبت نسبي

براي فضاهاي آموزشي 5 تا 70 درجه است. نمونه هوايي نيز روزانه بين 5-2 بار باييستي از طرق مختلف انجام پذيرد.

 

نور و روشنايي

نظر به اينكه فعاليتهاي آموزشي در روز انجام مي‌شود ¬ بهره‌گيري از نور طبيعي از اولويت ……برخوردار است نسبت روشنايي با توجه به فضاهاي مختلف و نسبت به فعاليتهائي كه در آن صورت مي‌پذيرد مورد توجه است. ضمناً نور مصنوعي كلاسها را از نظر دور نداشته باشيم. بهترين آسايش براي چشم موقعي تامين مي‌شود كه نسبت روشنايي موجود در سطح كلاسها به محيط اطراف از 3 تجاوز نكند.       

 

صوت

كيفيت صوتي بايد طوري منظور شود كه اختلال در آموزش ايجاد نكند. انتخاب صحيح ابعاد فضاهاي آموزشي و رابطه آنها، با يكديگر و در نظر گرفتن نوع فعاليت در هر كلاس از مواردي است كه در طراحي بايستي رعايت شود. استفاده از صندليها داراي پايه پلاستيكي و يا جنسي كه بر اثر كشيده شدن در كف كلاس توليد صدا ننمايد، ضروري است.

شدت صداي يك معلم در موقع تدريس با صداي طبيعي بين 75-80 دسي بل است بايد توجه داشت كه شدت صوت با فاصله منبع و توليد آن رابطه معكوس دارد و هر چه فاصله افزايش يابد از شدت آن كاسته مي‌شود. براي اينكه از ورود صداهاي خارجي به داخل كلاس جلوگيري نمائيم بايد سعي شود كه ديوارهاي خارجي و جدا كننده داخلي كلاسها از امكانات لازم براي جلوگيري از ورود صدا برخوردار باشند ضمن آنكه از انعكاس صدا در فضاهاي آموزشي جلوگيري به عمل آيد.

 

فضاهاي تشكيل دهنده بخش آموزشي

بخش آموزشي شامل فضاهاي زير مي‌باشد: كلاسهاي تئوري- كلاسهاي عملي (……) اطاق مديريت و منشي- اطاقهاي اداري- اطاقهاي ويژه مربيان و سرويسهاي بهداشتي – انبار وسايل تنظيف و آب خوري و آبدارخانه و سرويس ويژه بخش اداري و مربيان و پيش بيني نشده مي‌باشد كه در زير به معرفي و اجزاء هر فضا پرداخته‌ايم:

 

كلاسهاي درس

مسائل زير مورد نظر قرار گرفته شود: فرم و شكل محيط (مربع و مستطيل) – آراش صندليها (با راهرو مركزي و بدون آن)- اجراي مبلمان (صندلي با زيردستي تاشو يا صفحه ثابت صندلي چرخان) مبلمان تيپ: اجزاي كلاسهاي درس بشرح زير مي‌باشد: جالباسي- صندلي با زيردستي تاشو- با صفحه ثابت چرخان- سه‌پايه براي دستگاه نمايش – پرده نمايش- تخته سياه- ميز استاد- صندلي- سكوي چوبي زير تخته سياه.

 

كلاسهاي كارهاي گروهي و كلاسهاي طراحي

اجزاي مبلمان : ميزگردهمايي با ابعاد 180×100 يك يا چند عدد براي هر كلاس- صندلي- آويزلباس- قفسه و ……

…….مبلمان كلاسهاي طراحي، علاوه بر موارد فوق: ميز نقشه‌كشي، صندلي چرخان

 

 

دفاتر كار اساتيد و مربيان

اجزاء: ميز با ابعاد 150*70- صندلي- ميز بزرگ كار- قفسه يا كمد- قفسه كار مديريت، در اطاق مديريت علاوه بر فضاي كار، محلي براي برگزاري جلسات و جوابگويي مراجعين در نظر گرفته شده در مجاورت آن اطاق منشي در نظر گرفته شده است.

دفاتر اداري و آموزشي: دفاتر با ظرفيت 1و 2و 4 كار به شرح زير مدنظر مي‌باشند:    

 

دفتر كارمديريت

دفتر كارهمراه با مكاني براي مراجعه كننده

دفتر كار همراه بايگاني و ماشين نويس

اجزاء مبلمان اطاق مديريت: ميز به ابعاد 180*70- صندلي – ميز حساب به ابعاد 240*90- قفسه يا كمد- اجزاء مبلمان اطاقهاي اداري- ميز كار 150×80- ميز ماشين نويس 100*50 – چند پايانه كامپيوتر 120*60cm – صندلي – صندلي چرخان- فايل 50*60 cm – كمدبايگاني- قفسه به عمق 35cm – كمد يا قفس به عمق 50cm .

 

عملكرد و اهداف كتابخانه

1-جمع‌آوري و نگهداري همه اسناد، اطلاعات مربوط به نيازهاي فعلي و  آن

2-فراهم آوردن حداكثر خدمات ممكن براي حداكثر تعداد استفاده كنندگان در حداقل زمان

3-افزايش سطح استفاده از كتابخانه تا سرحد ممكن از طريق ايجاد روابط، آموزش و بهره‌گيري از وسائل ارتباطي با استفاده كنندگان

4-نحوه استفاده از كتب و منابع و مجلات

5-انتخاب كتاب، مطالعه در محل، وديعه گرفتن كتاب

6-انتخاب و مطالعه مجلات در كتابخانه

 

ساختار كلي كتابخانه

1-فضاي ذخيره سازي

2-سالن قرائت

3-سالن محل استقرار كاركنان

4-محل ارائه خدمات

سه فضاي اولي به صورت بالقوه مي‌تواند براي سه فعاليت مختلف تعيين يا شناخته شوند فضاي مورد نياز براي اين فعاليتها هميشه با رشد كتابخانه بايد افزايش يابد. فضاي مورد نياز براي اين فعاليتها نيز قابل تغييراند.

فضاهاي مورد نياز

با توجه به ساختار كلي كتابخانه و چگونگي قرارگيري كتاب در اختيار افراد استفاده كننده فضاهاي زير مورد نظر مي‌باشد.

1-انبار       2-مخزن كتاب     3-سالن مطالعه       4-دفتراداري      5-قيمت و تكثر اوراق         6-بخش وديعه كتاب- محل مخصوص كتابدار –فضاي اطلاعات- فضاهاي مربوط به كيف و كلاه جلوي در

 

عوامل محيطي كتابخانه

عوامل محيطي مانند: نور، حرارت، صدا و غيره نقش مهمي در استفاده اثر بخش در يك محيط اطلاع رساني (كتابخانه) دارد- حداقل شرايط محيطي لازم براي نگهداري، كار مطالعه به شرح زير مي‌باشد: حرارت: تهويه و حرارت بهتر است بطور طبيعي صورت گيرد.

رطوبت، صوت: براي ايزولاسيون كتابخانه لازم است كه در بيشتر قسمتها صداهايي كه در سالن بوجود مي‌آيد از بين برود و يا تقليل يابد و همچنين صداهايي كه از خارج مي‌آيد كنترل شود. ميزان متوسط مجاز در بخشهاي مختلف به شرح زير مي‌باشد:

محل سالن قرائت و مخزن كتابها          35-30 دسي‌بل

محل كار كارمندان          50-45 دسي‌بل

محل كار مرجع و امانات                   60-55 دسي‌بل

راههاي مناسب جهت كنترل صد به شرح زير پيشنهاد مي‌شود:

1-سقف و ديواره‌ها خراه با مصالح مخصوص، خواه با عايقهاي صوتي مناسب بايد ……صوت باشد.

2-بكاربردن كفهايي كه تابش جذب صوت داشته باشند و صداي پا و حركت صندلي و غيره را درخود جذب كند مثلاً لينئولئوم.

3-اسباب و اثاثيه داخلي يا مصالح جاذب صوت مثل كالرچر ساخته شوند و پايه‌هاي ميز و صندلي بر پاشنه پلاستيكي مجهز باشد.

4-دريها و پنجره‌ها مضاعف باشند.

نور

بهره‌گيري از نور و روشنائي از طبيعت ………..ضروري اما اشعه مستقيم نبايستي به داخل فضا بتابد. در غير اينصورت براي تقليل اشعه مستقيم خورشيد بايد از پرده‌هاي كركره‌اي نورگيري فضاهاي مختلف كتابخانه به شكل زير مي‌باشد.

 

فضا

نور طبيعي و اولويت جهت

نور مصنوعي و ميزان آن

سالن قرائت

شمال-جنوب-شرق-غرب

لازم 300-200 لوكس

مطالعه و مجلات

شمال-جنوب-شرق-غرب

لازم 450-350 لوكس

بخش اداري

جنوب-شمال-شرق-غرب

150-550

انبار

شمال-شرق-غرب-جنوب

300-200

ورودي

نوع جبهه نورگيري تفاوت نمي‌كند

لازم 450-350

اجزاي مبلمان

فضاي ورودي ¬ آويز كلاه و لباس متناسب با ظرفيت كتابخانه

2 ميز به ابعاد 150*70 جهت كيف و وسائل اضافي

3-صندلي

4-فايل به ابعاد 50*60

5-كاردكس كتاب و مجلات

6-فضاي استقرار كتاب        

7-ميز سراسري به ابعاد 500 طوري كربتوان از قسمتي از آن خارج شد.

8-صندلي گردان

9-قفسه دردار براي نگهداري موقت كتابها 

 

سالن مطالعه 

ميزهاي تك به ابعاد 70*70 يا ميز سراسري به عرض 70 سانت

صندلي به ابعاد 40*40

فضاي مخزن كتاب

فضاي تكثير

فضاي اداري

قفسه‌هاي با شيشه‌هاي ريلي 90*200*30

ميز به ابعاد 150*70

ميز كار

قفسه‌هاي معمولي 30*200*90

صندلي

ميز كار

 

دستگاه فتوكپي

ميز كامپيوتر

 

 

صندلي

 

 

صندلي چرخان

 

 

فايل

 

 

قفسه / كمد بايگاني

سالن تأتر

شكل سالن نمايش و نوع رابطه آن با صحنه،مهمترين مقوله فضائي در نحوه ايجاد ارتباط با تماشاگران است.

 

تاتر صحنه ايراني

سالني بزرگ با صحنه‌اي بلند كه با يك پرده از تالار جدا شده است و رديفهاي صندلي با راهرويي باريك براي دسترسي به آنها و شايد يك بالكن. در حال اجراي نمايش پرده بالا صحنه نوراني و تالار تماشاگران تاريك است. بازيگران و تماشاگران در دو مكان جداگانه‌اند. چنين تاتر و صحنه‌اي بسيار مناسب براي يك تالار سخنراني است و منظور اصلي در تالار سخنراني رساندن اطلاعات است و اين وظيفه از راه تمركز از روبرو كه تاثيرات متقابل اعضاء حاضر را به حداقل مي‌رساند انجام مي‌شود.  

تاتر ايراني با داشتن صندلي‌هاي به روين چيده شده تمركز تماشاچي را بطور مستقيم متوجه روبرو مي‌كند. از اين نوع تاتر و صحنه در حاليكه داراي اكوستيك صحيح و حساب شده‌اي باشد مي‌توان براي اجراي كنسرت استفاده كرد و همچنين محل مناسبي براي نمايش فيلم و اسلايد است.

مهمترين ايرادي كه تاتر ايراني وارد جدايي بازيگر و تماشاگر است.

 

تاتر صحنه كماني (سه سويه)

صحنه كماني كه بر آن 3 سويه و يا صحنه باز نيز مي‌گويند حاصل ترتيب طبيعي تاترهاي يونان …….است كه با قرارگرفتن تماشاگر در سه سوي صحنه، بيشترين وحدت و يگانگي ميان بازيگر و تماشاگر را پديد مي‌آورد و ويژگيهاي اين شكل تاتر را مي‌توان اينگونه بازگو نمود:

انواع فضاهاي غيرواقع گرايانه كه قصد ايجاد توهم واقعيت را ندارند. فضاهايي كه كپي كردن صرف از طبيعت نيستند و نمايش‌هائي كه بيشتر به جنبه‌هاي ذهني و رواني انسانها مي‌پردازند قابل اجرا هستند.    

همچنين است نمايشهاي سرگرم كننده كه در آنها موسيقي حركات مورون، دلقك بازي و شعبده بازي با انواع ديگر حركات نمايشي همراه است. اين نوع صحنه‌ها مناسب براي اجراي كنسرت نيز هستند. از آنجا كه ورود و خروج بازيگران ايراني تنها از كناره‌هاي پشت صحنه نبوده و از معابرميان صندلي تماشاگران يعني از جايگاه تماشاگران نيز امكان پذير است لذا كارگران مي‌تواند امكانات تازه‌اي براي طرح ميزانس‌هاي خود در اختيار داشته باشد پرده جلوي صحنه وجود ندارد و تغيير دكور در مقابل ديد تماشاگران است.

قطعات دكور ‌كه در اطراف جلو ديا مركز صحنه قرار مي‌گيرند داراي محدوديت‌هائي در ابعاد خواهند بود و يااز جنس شفاف ساخته خواهند شد تا مانع ريه تماشاگران نگردند.

تاتر صحنه ميداني

صحنه ميداني، حاصل ترتيب طبيعي تاترهاي يونان و ايزاتبن است. صحنه ميداني همانطور كه اسم آن بيان مي‌كند نوعاً مستلزم آن است كه تماشاگران بطور كامل در اطراف نمايش حلقه زنند. ممكن است شكل صحنه دايره و مربع و يا مستطيل باشد. ولي در همه اين موارد نمايش در وسط واقع شده و تماشاگران در حاليكه در اطراف آن قرار گرفته انداز بيرون آنرا تماشا مي‌كنند.

 

ويژگيها

1-مي‌تواند گنجايشهاي مختلف داشته باشد ولي معمولاً به طور نوعي نسبتاً كوچك است و اين موضوع مي‌رساند كه تماشاگران چنين تاتري نه تنها مي‌تواند بازيگر رااز چهار سو بيند بلكه بازيگر و تماشاگر به طور كامل به هم نزديك مي‌شوند. اينكه بازيگر واقع در صحنه ميداني، بايد براي همه تماشاگران نمايش دهد. مستلزم حركت بيشتر و حركت مدور به جاي حركت به شيوه خط مستقيم كه در تاتر ايراني  و سه نوعي تا تركماني امكان پذير است. يكي از محاسن بزرگ صحنه ميداني آن است كه نمايش را مي‌توان در هر اتاقي كه گنجايش عده‌اي بازيگر و تماشاگر و وسايل نورپردازي محل نمايش را دارد. اجرا گردد.

 

 

ورود و انتظار تماشاگران

ورودي: محل ورودي به تاتر باتوجه به موقعيت سايت بايد تعيين شود ولي اين ورودي بايد واحد مشخصات خاصي باشد.

ورودي مي بايد بصورتي طرح شود كه در اولين برخورد قابل تشخيص باشد و مراجعه كنندگان براحتي آن را پيدا كنند. ورودي مي‌تواند با سردي آراسته شود اين مرور علاوه بر ……..نمادين مي‌تواند مراجعه كنندگان را در هنگام ورود يا خروج از گزند باران و آفتاب محافظت كند. بهتر است كه اين ورودي و سردر قابل دسترسي با ماشين و تاكسي باشد و بتوان با اتومبيل تا نزديك آن آمد. اين بخش بايد پرنور و روشن باشد. در ارتباط با اين ورودي مي‌توان تابلوهاي تبليغاتي برنامه‌ها و ساير اطلاعات مربوط بدانها قرار داد. بهتر است كه درب‌هاي ورودي اصلي مستقيماً به سالن انتظار گشوده نشود و با تعبيه يك فضاي واسط لابي.

تبادل هواي بيرون ودرون را به حداقل رساند. با بزرگتر در نظر گرفتن اين فضا مي‌توان از آن به عنوان فضاي انتظار و يا حتي فروش بليط نيز استفاده نمود. از ايجاد بيش از يك ورودي مي بايست پرهيز نمود.

 

سالن انتظار

فضاي انتظار تا قبل از شروع نمايش و استراحت درس پرده‌هاي نمايش در تاتر اهميت بسيار دارد. از نظر معماري اين بخش از ساختمان اكثراً بعنوان ويترين ساختمان مطرح مي‌شود. نورهاي درخشان در شب و پرده‌هاي نقاشي در روز از عناصري هستند كه براي جذاب‌تر كردن اين فضا و معرفي آن در بيرون مورد استفاده واقع مي‌شوند در گوشه‌هايي از سالن مي‌توان نمايشگاههايي ترتيب داد و چنانچه اين نمايشگاهها داراي اشياء و ………باشند مي‌بايد براي آنها محلهاي مخصوصي مجهز به سيستم‌هاي ايمني بطور كلي در رابطه با فضاي انتظار، فعاليتهاي زيادي را مي‌توان تدارك ديد كه هم از اين فضا استفاده مطلوب‌تري بعمل آيد و هم آنكه جمعيت بيشتري را جذب نمود.

 

ورودي‌هاي سالن نمايش

مقررات ايمني تعداد حداقل خروجي سالن را مشخص مي‌نمايد و از نظر بعضي از كارشناسان ايمني دليل وجود ندارد كه در هر سطح از فضاي سالن نمايش با بيش از يك درب سالن انتظار مرتبط باشد. در عين حال تعدد وروديهاي مرتبط با سالن ارتباطات آسان‌تري را موجب خواهد شد.

 

ممانعت از ورود صدا

در ارتباطي كه بين سالن انتظار و سالن نمايش وجود دارد مي‌بايست عدم عبور صدا از يك فضا به فضاي ديگر دقيقاً مورد توجه قرار گيرد معمولاً اين بوسيله ايجاد اطاقكي بين دو فضا كه از نظر عبور صدا نيز عايق شده باشد انجام مي‌گيرد. رعايت دقيق‌ اين مساله كار گيرد ……دو فضا واستفاده مهم زمان از آنها را امكان پذير مي‌نمايد.

 

رختكن

رختكنها و توالتها مي‌بايستي در مسير حركت تماشاگران قرار داشته باشد و يافتن محل آنها به آساني امكان پذير باشد. مطلوب آنست كه در هنگام استفاده از آنها صفهاي طويل انتظار بوجود نيايد گرچه گاهي اين اجرا با توجه به مسائل اقتصادي به سختي قابل حصول است. نحوه استفاده از ساختمان تاتر بصورتي است كه فضاهاي مربوط به بخش ورودي در زمانهاي بسيار كوتاه مراجعين زيادي دارند اين فضاها شامل توالتها، رختكن‌ها در بوفه و سالن انتظار مي‌گردند. درهنگام ورود در بعضي از فاصله در فاصله زماني يك ربع ساعت تا نيم ساعت تماشاچيان پالتوها و بالاپوشها خود را به رختكن تحويل مي‌دهند در هنگام خروج انتظار دارند كه در فاصله زماني بسيار كوتاهي لباسهاي خود را از رختكن دريافت نكنند.

 

توالتها

استفاده از توالتها در فاصله زماني كوتاهي از مدت نمايشي است. در غرب بعلت استفاده از توالتهاي مردانه بسرعت بيشتري انجام مي‌گيرد و ……..توالتها بين قسمت مردانه و زنانه متفاوت ميباشد ولي در ايران تعداد توالتهاي مردانه و زنانه را مي‌بايست بصورت مساوي در نظر گرفت.

 


 

تعداد توالتها

براي هر 50 نفر تماشاچي 2 عدد.

از 51 تا 100 تماشاچي 3 عدد.          

بعلاوه يك توالت براي هر 40 تماشاچي اضافه بر اين تعداد يك عدد دستشويي براي هر توالت در هر كابين توالت بعلاوه يك دستشوئي براي هر در توالت بصورت مجزا و اضافه.

  

  

 


مطالب مشابه :


برنامه فيزيكي بيمارستان

پایان نامه معماری - برنامه فيزيكي بيمارستان - مطالعات رساله سينما. مطالعات رساله
برنا مه ريزي فيزيكي

منظور از برنامه ريزي فيزيكي فضاهاي تالار بزرگ نمايش (سينما) 400
آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (9) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

كارمندان و كارگران -employees & workers - آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (9) قانون برنامه پنجساله
دست درازي هنرپيشه جوان به دختر روزنامه نگار

ج» مرد موسپيد كرده سينما و كارشناس يك برنامه كه در يكي از موارد به دعوايي فيزيكي
دكتر ساعد رحيمي نژاد

آدرس مطب وتلفن متخصصان طب فيزيكي شيراز-خيابان زند-نبش 20 متري سينما برنامه آموزشي
نمايش فوتبال در خدمت بهره برداري سياسي و اقتصادي

نگاهي به پخش فوتبال در سينما و صاحبان شبكه هاي مختلف از اين برنامه جهت منافع سياسي و
اخبار شیراز ...

سينما سعدي شيراز اصفهان تا شيراز طي برنامه ريزي هاي انجام 80 درصد پيشرفت فيزيكي
بخش هاي مختلف يك كتابخانه:

عواملي كه در برنامه فيزيكي كتابخانه موثرند: 1) برنامه فیزیکی, مطالعات رساله سينما.
جلوه هاي كامپيوتري و جادوي سينما

ـ گروه ديگري روي جلوه هاي خاص فيزيكي مانند انيميشن برنامه ريزي فيلم شما به سينما مي
برچسب :