طراحی آموزشی

بسمه تعالی

فهرست

 

مقدمه: 3

طراحي [Desigining] آموزشي چيست؟  3

مقدمه ای برآموزش ریاضی دردوره ی ابتدایی  3

مشخصات کلی. 4

فصل دوم 4

هدف ها 4

مهارت ها 4

توصيه های آموزشی درس سوم: 4

هدف های جزئی: در پایان این درس دانش آموزان : 4

هدف های رفتاری : دانش آموزباید بتواند : 5

روش تدریس.. 5

قبل از تدریس.. 5

نوع چینش کلاس.. 5

وسایل مورد نیاز تدریس.. 5

ارزشیابی تشخیصی. 5

فعاليت ۱ صفحه ی ۳۲. 5

شرح فعاليت ۱ صفحه ی 32. 5

روش مجسم 6

شروع تدریس : 6

فعاليت ۳ صفحه ی32(هدف : نوشتن رابطه ی درستی تقسيم يا امتحان تقسيم) 7

روش مجرد 8

جمع بندی.. 8

ارزشیابی تکمیلی. 8

فعاليت ۱ صفحه ی ۳۳   ( هدف : آموزش تقسيم عدد اعشاری بر عدد طبيعی ) 8

ارائه تدریس.. 9

تقسيم عدد اعشاری بر عدد طبيعی صفحه ی ۳۴. 10

مراحل تدریس تقسيم عدد اعشاری بر عدد طبيعی صفحه ی ۳۴. 10

کار در کلاس ۱ صفحه ی ۳۴ (هدف تقسيم عدد اعشاری بر عدد طبيعی) 11

کار در کلاس ۲ صفحه ی ۳۴ (هد ف : عمليات تقسيم و پيشروی در آن تا ۲ رقم اعشار ) 11

جمع بندی.. 12

نکته ی تمرين ۱ صفحه ی ۳۵(هدف: تقسيم عدد اعشاری بر عدد طبيعی تا دو رقم اعشار) 12

تمرين ۲ صفحه ی ۳۵ ( هدف: تقسيم عدد اعشاری بر عدد طبيعی تا سه رقم اعشار) 12

تمرين ۳ صفحه ی ۳۵( هدف :کشف رابطه ی بين تعداد رقم های اعشارخارج قسمت و باقی مانده ) 12

تمرين ۴ صفحه ی ۳۵ ( هدف : کاربرد تقسيم عدد اعشاری برعدد طبيعی (پيشروی در تقسيم) در حل مسئله) 12

تمرين ۵ صفحه ی ۳۵ ( هدف : کاربرد تقسيم عدد اعشاری برعددطبيعی (تا دو رقم اعشار) در حل مسئله ) 12

ارزشیابی پایانی. 13

تمرين ۶ صفحه ی ۳۴ ( هدف کاربرد جمع و تقسيم عدد اعشاری در حل مسئله) 13

تعیین تکلیف : 13

منابع : 13

 

 

 

 

 

مقدمه:

طراحي [Desigining] آموزشي چيست؟

طراحي آموزشي، پيش بيني و تنظيم رويدادهاي آموزشي بر اساس اهداف، محتوا و امکانات موجود با توجه به ويژگيها و ساخت شناختي دانش آموزان است. طراحي آموزشي، خواه مربوط به يک دروه کامل يا به يک جلسه ي آموزشي باشد، از اهميت خاصي برخوردار است. توجه و دقت در تنظيم آن مي تواند موجب کارايي و اثر بخشي تدريس شود. طراحي آموزشي ممکن است به دو صورتِ خُرد و کلان، انجام گيرد. طراحي در سطح کلان مربوط به شوراي برنامه ريزي درسي و متخصصان آموزشي است؛ اما طراحي در سطح خُرد، کلاً بر عهده ي معلم است. در فرآيند طراحي خُرد، توجه بايد بيشتر به حصول صلاحيتها و قابليتهاي مورد انتظار، جلب شود و با نگرشي سيستمي و نظام مند، مجموعه ي عناصري را که در يادگيري دانش آموزان مؤثرند، در نظر گرفت. معلم بايد کل محتواي آموزشي را به اجزاي قابل تدريس که معمولاً به نام «جلسات درس يا تدريس» ناميده مي شود، تقسيم کند و مشخص سازد که بر اساس زمان منظور شده، چند جلسه يا ساعت در طول ترم و يا سال تحصيلي تدريس خواهد داشت و در هر جلسه چه موضوعي و با چه اهدافي دنبال خواهد شد

مقدمه ای برآموزش ریاضی دردوره ی ابتدایی 

درحقیقت هرفعالیت آموزشی که درکلاس صورت می گیرد.نحوه ی نگرش معلم رادرموردیادگیری بیان

می کند.باورهای معلمان چه درست وچه نادرست برآن چه که درکلاس درس اتفاق می افتد.تاثیر به

سزایی دارد.بنابراین مطالعه ودرک هوشمندانه ای ازچگونگی یادگیری ریاضیات توسط کودکان برای

هرمعلم ابتدایی درالویت قراردارد

 

 

بسمه تعالی

*************************************************************************

مشخصات کلی         نام درس :   ریاضی              موضوع درس :  تقسیم یک عدد بر عددهای طبیعی

آموزشگاه : حضرت زهرا (س)          تعداد دانش آموز: 14 نفر             طراح : لیلا مشهدی تقی

 مدت اجراهر قسمت درس : 45 دقیقه     تاریخاجرا:   آبان ماه    کلاس : نسترن  6       سال تحصیلی :91-92

***************************************************************************

 فصلدوم : عددهای اعشاری                   درس سوم : تقسيميکعددبرعددهایطبيعی(صفحهی۳۲الی۳۵)

هدفها :   آشنایی با

- تقسيم يک عدد برعددهای طبيعی و درک الگوريتم تقسيم

- تقسيم عدد اعشاری بر عدد طبيعی

- پيش روی در تقسيم

مهارتها :

- ارائه ی نمايش تصويری و برقراری ارتباط کلامی در انجام فرايند تقسيم

- توانايی نوشتن الگوريتم تقسيم

         - به کارگيری تقسيم در حل مسائل پيرامونی

 توصيه های آموزشی درس سوم:

۱ -بهتر است برای انجام منظم تر و دقيق ترعمليات تقسيم از خط مميز استفاده کنند .

۲ -در انجام فعاليت تقسيم عدد اعشاری بر عدد طبيعی دانش آموزان می توانند ابتدا عمليات رياضی تقسيم را انجام داده و سپس با رسم شکل به تفسير فرايند انجام کار بپردازيد .

هدف های جزئی: در پایان این درس دانش آموزان :

- چگونگی انجام فعالیت و مراحل تقسیم را بدانند.

- نوشتن رابطه ی درستی تقسیم یا امتحان تقسیم را بیان کنند.

-به کمک شکل ونوشتن عملیات پاسخ تقسیم (خارج قسمت )  را محاسبه کنند.

- رابطه تعداد رقم های اعشاری خارج قسمت وباقی مانده را بدانند.که باهم برابرند.

-خط ممیز وجای آن را دانش آموز بدانند.

- دانش آموزان درزمان تقسیم هر وقت به مرز ممیز رسیدنددر  خارج قسمت ممیز قرار دهند.

- عملیات تقسیم وپیشروی را در رقم اعشار بداند

هدف های رفتاری : دانش آموزباید بتواند :

- چگونگی انجام فعالیت و مراحل تقسیم را توصیح می دهد.( شناختی )

- نوشتن رابطه ی درستی تقسیم را بیان می کند. (شناختی )

-  با کمک معلم و سرگروه خود تمرینات  ومسئله  ها را حل می کند. (شناختی )

- به کمک شکل و نوشتن عملیات پاسخ تقسیم (خارج قسمت ) را محاسبه می کند. (مهارتی )

- خط ممیز  وجای آن درست انجام می دهد. (شناختی )

-عملیات تقسیم و پیشروی در رقم اعشار را شرح می دهد. (شناختی )

- به هم گروهی خود کمک می کند .(عاطفی )

-بدون کمک عملیات تقسیمن انجام می دهد. ( شناختی )

                      ******************************************************

روش تدریس :  پرسش وپاسخ

 

قبل از تدریس : آغاز کلام با نام خدا و سلام واحوال پرسی ، حضور وغیاب ، بررسی وضع روحی و جسمی و بهداشتی دانش آموزان وبررسی تکالیف

                       *****************************************************

 

 نوع چینش کلاس : گروه های 4نفری   - به شکلu

 

  وسایل مورد نیاز تدریس : کتاب درسی، جعبه ی کونیز نر  وتخته کلاس و..... ، نوار متر

                       *******************************************************

ارزشیابی تشخیصی : سوالاتی به دانش آموزان از درس قبلی که درباره اعشاری و تقسیم های هایی که درسالهای

           پیش یاد گرفته اند ،داده تا جواب بدهند. وبعد با هم گروه خود ورقه خود را تعویض می کنند تا ورقه ها را

             با  سرگروه تصحیح می کنند .تا اطمینان حاصل شود که آنها درس های قبلی را خوب یاد گرفته اند.

    مانند: 1- حاصل ضرب عددزیرا بدست آورند.          =   5/24×47/1              =   100×7/2

          2- جمع دوعد د زیرا به روش هاتی مختلف انجام دهید.                           =7/2-1/3

          3-تقسیم زیر رتا انجام دهید.                                                                                              23           5478

                

                  ********************************************************

  فعاليت ۱ صفحه ی ۳۲

 

آنچهدانشآموزانکلاسششممیدانند :

۱ -تقسيم عدد طبيعی برعدد طبيعی را به کمک شکل ، به درستی انجام می دهد .

            ۲ -تقسيم عدد طبيعی برعدد طبيعی را بدون شکل ، به درستی انجام می دهد .

 

 شرحفعاليت ۱ صفحه ی 32( هدف : تقسيم عدد طبيعی بر عدد طبيعی)

 

ارائهتدریسوایجادانگیزه :

                                                                                      روش مجسم

بوسیله جعبه ی کوئيز نر يا شکل های صدتايی ، ده تايی و يکی را دراختيار دانش آموزان قرارمی دهيم. و می خواهیم

 عدد ۷۴۵ را با جعبه ی کونیز نر بسازند .

واز آن هامی خواهم که به کمک شکل ۷۴۵ را بين ۳نفر تقسيم کنند .( دست ورزی انجام می گیرد )

درصورتنيازبرایتقسيمکردنمیتواننددستههارابازکنند .

 

-دانش آموزان با کمک شکل و همچنين انجام عمليات عدد ۷۴۵ را بين ۳ نفر تقسيم کنند. (تصويری)

 

-چگونگی انجام فعاليت و مراحل تقسيم را توضيح دهند. (کلامی )

 

 توضيح دادن باعث افزايش قدرت ارتباط کلامی در دانش آموزان می شود و توانايی استدلال آن ها را بالا می برد .

هر دانش آموز بايد فعاليت های دست ورز ، تصويری و کلامی را انجام دهد تا به سطح مورد نظر برسد .

 

                 شروع تدریس :

 

۱ -می خواهيم ۷۴۵ را بين ۳ نفر تقسيم کنيم .

۲- می دانیم که :

۷۴۵ = ۷۰۰ + ۴۰ + ۵

۳ -ابتدا ۷ تا ۱۰۰ تايی را بين ۳ نفر تقسيم می کنيم ، به هر نفر ۲ دسته ی صد تايی می رسد و يک دسته ی ۱۰۰تايی

 باقی می ماند .

۴ -می دانيم که ۱ تا ۱۰۰ تايی با ۱۰ تا ۱۰ تايی برابر است ، از طرفی ۴ تا ۱۰ تايی داريم پس روی هم ۱۴ تا۱۰ تايی

داريم که بايد آن را بين ۳ نفرتقسيم کنيم .( ده تايی ۱۴= ۱۰+۴)

 

۵-  ۱۴ ده تايی را بين ۳ نفر تقسيم می کنيم به هر نفر ۴ تا ۱۰ تايی می رسد و ۲ تا ده تايی باقی می ماند .

 

۶ -اگر ۱۰ تايی های باقی مانده را به يکی تبديل کنيم ۲۰ تا يکی می شود ، ۵ تا يکی هم داريم

 

پس روی هم ۲۵ تا  يکی داريم که بايد آن را بين ۳ نفرتقسيم کنيم .( يکی ۲۵= ۵+ ۲۰)

 

۷-    ۲۵    تا يکی را بايد بين ۳ نفر تقسيم کنيم به هر نفر ۸ تا می رسد و ۱ يکی باقی می ماند .

۸  -بنابراين خارج قسمت اين تقسيم ۲۴۸ و باقی مانده ی آن ۱ است.

 

پس در دست هر دانش آموز  دو بسته ی صدتایی و چهار دسته ی ده تایی و هشت تا یکی دیده می شود و یکی هم باقی می آورد. که دانش آموزان می بینند.  وشکل حاصل که زیر می باشد بدست می آید.

 

 

در این جا که دانش آموزان عملا خود مراحل تقسیم را با کمک جعبه های کونیر نر انجام دادند  کتاب را باز میکنند .

و فعالیت 2را توسط خودشان در گروه انجام می دهند  وپاسخ درست را می دهند . و سر گروه به عنوان نمایند ه

روی تخته هوشمند کلاس توضیح می دهد.

 

 روش نیم مجسم :  فعاليت ۲ صفحه ی ۳۲

                                                                                            ۷       ۹ ۴۵

 در پای تابلو عد د ۹ ۴۵تقسیم بر۷ را انجام داده به این صورت        

 

برای تکمیل کار خود به کتاب مراجعه کرده تا فعالیت   ۲صفحهی۳۲ کامل

با کمک دانش آموزان  انجام داده می شود .                                            

 

فعاليت ۳ صفحه ی32(هدف : نوشتن رابطه ی درستی تقسيم يا امتحان تقسيم)

 

آنچهدانشآموزانکلاسششممیدانند :

۱-دانش آموزان در کلاس چهارم با عبارت های تقسيم يا عبارت های درستی تقسيم آشنا شده اند .

۲ -او می داند که عبارت درستی تقسيم به شرح زير می باشد        : خارج قسمت> باقیمانده

                                                                                      

                          مقسوم= باقیمانده +( مقسوم علیه +خارج قسمت )=عبارت درستی

 

۳ -تقسيم عدد طبيعی برعدد طبيعی را می داند و به درستی انجام می دهد .

 

3  - در تقسیم اول 1 یکی باقی مانده است چون این تعداد کمتر از 3 است نمی توان تقسیم را ادامه داد پس می نویسیم:

رابطه اول تقسیم   

                     1<3 

 

از روی شکل می توان فهمید که عدد 745 به 3دسته 248 تایی تقسیم شده است و یکی باقی مانده است پس می نویسیم:

رابطه ی دوم تقسیم (امتحان کردن )                                745=1  +( 248 ×3 )

 

روش مجرد

 حالا رابطه های تقسیم را برای تقسیم پرسش 2 بنویسید؟

جمع بندی : ازاین قسمت درس :اگر باقی مانده از مقسوم علیه کمتر باشد دیگر نمی توان تقسیم را ادامه داد پس عبارت درستی تقسیم را می نویسیم .

ارزشیابی تکمیلی: برای تکمیل کردندرس از دانش آموزان خواسته به پای تخته رفته تا پاسخ سوالات( کار درکلاس

صفحه را بدهند.

پایان یک جلسه ( زنگ ریاضی ) از فصل دوم ( درس سوم ) تقسیم عدد

 چون این دو مبحث ( قسمت اول ودوم )به هم ربط دارند در یک طرح درس نوشته می شود.

ارائه تد      ارائه تدریس قسمت دوم درس سوم فصل دوم (عددهای اعشاری ) صفحه-33

 

 

 

 


فعاليت ۱ صفحه ی ۳۳   ( هدف : آموزش تقسيم عدد اعشاری بر عدد طبيعی )

نکتهیتقسيمعدداعشاریبرعددطبيعی

۱ -واحد چيزی است که ما قرار داد می کنيم و در اين تقسيم واحد ما يک دسته ی ۱۰۰ تايی است .

۲ -يک بسته ی صدتايی از ۱۰ تا ۱۰ تايی و يک بسته ی ده تايی از ۱۰ تا يکی تشکيل می شود .

0  -در اين شکل يک واحد از ۱۰ تا ۱  . / ۰ يا ۱۰۰ تا ۰۱ / تشکيل شده است

1  -تعداد رقم های اعشار خارج قسمت و باقيمانده با هم برابر است .

ایجاد انگیزه :   تدریس فعالیت  تقسيم عدد اعشاری بر عدد طبيعی(ص-33)

 

 


روش مجسم

۱ -يک نوار کاغذی که طول آن عدد طبيعی نباشد( مثلا ۷۵/۴ سانتی متر(را بردارشته .

۲ -از دانش آموزان می خواهيم آن را به ۳ قسمت مساوی تقسيم کنند .

۳ - ابتدا حدس بزنند که هر قسمت چند سانتی متر می شود .

۴ -سپس نوار را با تا کردن به ۳ قسمت مساوی تقسيم کنند .

۵ -هر قسمت را اندازه بگيرند و طول آن را برحسب سانتی متر بيان کنند (دست ورزی می کنند. )

۶ -دانش آموزان می توانند با استفاده جعبه کوئيز نر نيز عمليات را انجام بدهند .

۷ -به کمک شکل و نوشتن عمليات پاسخ تقسيم ( خارج قسمت ) را محاسبه کنند ( تصويری)

۸ -چگونگی انجام فعاليت و مراحل تقسيم را توضيح دهند( کلامی )

 توضيح دادن باعث افزايش قدرت ارتباط کلامی در دانش آموزان می شود و توانايی استدلال آن ها را بالا می برد .

           ارائه تدریس

 

                                                                                                                                                                                                                    

          

تقسيمعدداعشاریبرعددطبيعی

                                                                                                                   

با توجه به واحد داده شده شکل سمت راست چه عددی را نشان می دهد؟

37/4=  +4= + +1+1+1+1

 

 

 

 

1-می خواهیم 37/4را بين 3 نفرتقسيم کنيم.

2- به هر نفر 1واحد کامل می رسد ویک واحد باقی می ماند.(1=3-4)

3-واحد باقی مانده به 10 تا 1/0 تبدیل می شود.

4-روی هم 13تا 1/0خواهیم داشت .(13تا1/0    13=3(تا1/0)+10(تا 1/0)

5-به هر نفر 4تا1/ 0 می رسد و 1تا 1/0باقی می ماند . (1= 12-13)

6-1/ 0 باقیمانده ،10 تا10  /0 است .

7-روی هم 17 تا 01/0 خواهیم داشت . ( 17 تا 01/0       17= 7 ( تا 01/0 ) + 10  ( 01/0  ) )

8- به هر نفر 5 تا 01/0 می رسد و 2 تا 01/0 باقی مانده می ماند. ( 2= 15-17 )

9- بنابراین خارج قسمت تقسیم 45/1 وباقی مانده ی آن 02/0 است .

10- همان طور که می بینید خارج قسمت و باقی مانده هر کدام 2رقم اعشار دارند، پس تعداد رقم های اعشار خارج قسمت و باقی مانده با هم برابر است .                   

 


مطالب مشابه :


طراحی آموزشی

طرح درس پایه ششم ابتدایی فصل دوم: عددهای اعشاری درس سوم : تقسيم يک عدد بر عددهای
طرح درس روزانه علوم پايه چهارم ابتدايي

جدول بودجه بندي دروس پايه اول و دوم و سوم ابتدايي طرح درس روزانه علوم پايه چهارم
انواع طرح درس سوم ابتدایی

انواع طرح درس سوم پايه‌ي سوم ابتدايي. بين دانش آموزان تقسيم مي كند و از آنها
طرح درس چادرنشين ها تعليمات اجتماعي سوم ابتدايي

طرح درس چادرنشين ها تعليمات اجتماعي طرح درس چادرنشين ها تعليمات اجتماعي سوم ابتدايي.
نمونه سوالات علوم سوم ابتدايي ( بخش یازدهم_گوناگوني گياهان )

نمونه سوالات علوم سوم ابتدايي دار به اين شكل تقسيم و طرح درس ریاضی پایه سوم
طرح درس كتاب "بخوانيم" چهارم ابتدايي

نمونه سوالات ضمن خدمت ، طرح درس و نمونه سوالات طرح درس قرآن سوم
طرح درس روزانه علوم پایه چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه كتاب علوم سال سوم شما آمده شنوندگان و تقسيم كار 11)طرح
برچسب :