مجموعه سئولات درس بورس واواراق بهادار

 1-معایب را کد بودن سرمایه (غیر کارا):

1-     تورم 

2-     ازدست رفتن فرصتها

3-     مصارف غیر ضروری (حیف ومیل کردن )./

2-مزایای  سرمایه کارا:

1-     افزایش تولید

2-     تسریع رشد اقتصادی

3-     پیشرفتهای تکنولوژیکی

4-     ایجاد اشتغال

5-     سود آوری   /

3-انواع سرمایه گذاری :

الف – سرمایه گذاری در بازار پول             سرمایه گذاری در بازار سرمایه  ./

4-انواع سرمایه گذاری در بازار پول  :

الف – سرمایه گذاری مشهود               سرمایه گذاری نامشهود ./

5-انواع سرمایه گذاری مشهود دربازار پول :

1.       قراردادهای نقدی

2.       زمین ومستغلات

3.       طلا واشیاء قیمتی

4.       قراردادهای آزاد تجاری

5.       اشیاء هنری

6.      اجناس مصرفی/

6-انواع سرمایه گذاری نا مشهود دربازار پول  :

1.       ارز یا پول خارجی

2.       سپره بانکی

3.      اوراق مشارکت کوتاه مدت /.

7-انواع سرمایه گذاری در بازار سرمایه   :

1.       سهام عادی

2.       قرردادآتی سهام

3.       بر گ اختیار معامله سهام

4.       حق تقدم سهام

5.       اوراق مشارکت (بلند مدت)

6.       صندوقهای سرمایه گذاری

7.       سهام ممتاز  /

8-چه شرکتهایی قابلیت پذیرش در بورس را دارا هستند  ؟

شرکتهای سهامی عام

9-انواع شرکتها براس قانون تجارت را نام ببرید ؟

1.       شرکتهای سهامی (عام وخاص )

2.       شرکت تضامنی

3.       شرکت نسبی

4.       شرکت تعاونی

5.       شرکت مختلط سهامی

6.       شرکت مختلط غیر سهامی

7.       شرکت بامسئولیت محدود./ 10

-شرکت سهامی عام :

شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده وموسسان آن قسمتی ازسرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به عموم مردم تامین می نمایند    

تعداد سهامداران بیش از پنج نفر است – حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس پنج میلیون ریال که  بیست درصد سرمایه توسط موسسین ومابقی توسط سایر سهامداران پرداخت خواهد شد –در زمان تاسیس باید حداقل 35درصد سرمایه تامین گرد مابقی ظرف مدت 5 سال تامین خواهد شد.

نکته : پرداخت سود سهام مشروط به وجود سود قابل تقسیم وتصویب مجمع عمومی صاحبان سها م است .

تعهد سهامدار پرداخت مبلغ سهم است – ومسئولیتش محدود به سهامی است که دارد نه بیشتر 

ویژگی ها ی سهام :

حق مالکیت – مسئولیت محدود سهامداران – حق رای وکنترل – حق تقدم خرید سهام جدید./  

11-شرکت سهامی خاص :

شرکتی که کل سرمایه آن در موقع تاسیس از سوی موسسان آن تامین خواهد شد حداقل سرمایه در هنگام تاسیس نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد12-بورس اوراق بهادار :

به معنی یک بازار متشکل ورسمی سرمایه است که در آن خرید وفروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی وموسسات معتبر خصوصی ، تحت قوانین ومقررات خاصی انجام می شود ./

 13- مهمترین مشخصه بورس اوراق بهادار :

حمایت قانون از صاحبان پس اندازها وسرمایه های راکد - الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.

  14-بازار ا وراق بهادار مکمل چه بخشی است :

مکمل نظام بانکی است در تامین نیازهای مالی بنگاههای خصوصی ودولتی

15-وظیفه اصلی بورس چیست ؟

فراهم کردن بازاری شفاف ومنصفانه برای داد وستد اوراق بهادار پذیرفته شده وسیستمی مناسب  برای نظارت بر جریان داد وستد وعملیات بازار وفعالیت اعضای آن.

16-وظایف بورس رانام ببرید  ؟

1.    پذیرش یا لغو پذیرش اعضاء

2.    پذیرش یا لغو پذیرش ابزارهای مالی قابل داد وستد در بورس

3.    فراهم آوردن یک سیستم مناسب وکارآمد برای داد وستد

4.    فراهم آوردن یک سیستم مناسب وکارآمد برای تسویه وپایاپای داد وستد

5.    فراهم آوردن یک سیستم مناسب برای نظارت برجریان داد وستد -عملیات بازار –وفعالیت اعضاء

6-فراهم آوردن امکانات وتسهیلات لازم برای توزیع وانتشار اطلاعات مربوط به دادو ستدونیز سایر اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در باره داد وستد.

17-اثرات بورس بر اقتصاد  رانام ببرید  ؟

1.       به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد جامعه از طریق تامین  سرمایه های مورد نیاز پروژه ها

2.       کاهش دخالت دولتها در اقتصاد

3.       افزایش درآمدهای مالیاتی

4.       ازبین بردن اثرات تورمی ناشی از وجود نقدینگی

 18- بورس از نظر  اقتصاد نمونه چه بازاری است ؟یک نمونه بسیار نزدیک به بازار رقابت کامل .

19- مزایای بورس از دیدگاه اقتصاد کلان را نام ببرید ؟

1.       جمع آوری سرمایه های جزئی وپراکنده  وانباشت آن برای تجهیز منابع مالی شرکتها

2.       بکارگیری پس اندازهای راکد در امر تولید وتامین مالی دولت وموسسات

3.       کنترل حجم پول ،نقدینگی وتورم از طریق انتشار سهام واوراق قرضه یا مشارکت

4.       بورس به مثابه بازار رقابت کامل (تعداد زیاد فروشنده وخریدار -آزادی ورود وخروج از بازار – شفافیت اطلاعات -تخصیص مطلوب منابع )

5.       رشد تولید ناخالص ملی – افزایش اشتغال -کمک به حفظ تعادل اقتصادی کشور

6.       فراهم نمودن توزیع عادلانه ثروت از طریق گسترش مالکیت عمومی وایجاد احساس مشارکت

7.       افزایش درجه نقدشوندگی ثروت افراد

20- مزایای بورس از دیدگاه سرمایه پذیر  را نام ببرید ؟

1.       سهولت در تامین مالی از طریق انتشار سهام وسایر اوراق بهادار

2.       افزایش اعتبار داخلی وخارجی وتامین مالی با به وثیقه گذاردن سهام شرکت در بازرهای داخلی وخارجی

3.       تعیین ارزش براساس عرضه وتقاضا (تازمان وجود نام شرکت در تابلوی بورس )

4.       سهولت در تغیر ترکیب سهامداری وانتقال مالکیت

5.       برخورداری از مزایای خاص واعتباری (افزایش سقف تسهیلات بانکی وانتشار واوراق مشارکت )

6.       انتشار اوراق مشارکت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی (فقط با مجوز سازمان اوراق بهادار )

7.       برخورداری از معافیت های مالیاتی

8.       تبیین چشم انداز فعالیت شرکت در آینده وارزیابی عملکرد شرکت

9.       بوجود آمدن دیدگاهی مطلوب در سرمایه گذاران با کاهش ریسک واحد اقتصادی وامکان تامین مالی با هزینه کمتر

10.    ارتقاء سطح اعتماد عمومی واستفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت

21- مزایای بورس از دیدگاه سرمایه گذاران  را نام ببرید ؟

1.       خرید سهام واوراق بهادار برای کسب بازده وپوشش در مقابل تورم

2.       اطمینان از گزینه سرمایه گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات

3.       قابلیت نقد شوندگی اوراق بهادار وسهولت نقل وانتقال سهام واستفاده از معافیتهای مالیاتی

4.       مشارکت در فرآیند تصمیم گیری برای اداره شرکتها

5.       ایجاد یک بازار دائمی ومستمر که امکان سرمایه گذاری بلند مدت وکوتاه مدت را فراهم می نماید.

6.       وجود طیفهای متنوع اوراق بهادار از نظر درجه بازدهی وخطر پذیری برای سرمایه گذار

7.       برقراری سیستم ها وروشهایی که از طریق آن خرید وفروش اوراق بهادار منظم ورسمی گردد.

8.       حمایت از سرمایه گذاران کوچک واخساس مشارکت در امور تولیدی وتجاری

9.       نظارت مضاعف بر فعالیت شرکتها در چهارچوب استاندارد ها وآئین نامه های بازار سرمایه

22- نخستین بورس جهان چه سالی ودرچه کشوری بوجود آمد ؟ در سال 1460در کشور بلژیک

23- بزرگترین  بورس جهان کدام است ودرچه کشوراست ؟             بورس نیویورک – آمریکا 

24-  واژه بورس ازچه چیزی گرفته شده ؟  از اسم شخصی بنام واندر بورس(اوایل قرن 14 – بلژیک )

25-  اولین بورس معتبر دنیا در چه سالی ودر چه کشوری بنا نهاده شد ؟  در سال 1611در شهر آمستردام هلند

26-  اولین بار  وتوسط چه کسانی در چه سالی فکر ایجاد بورس در ایران بوجود آمد  ؟  در سال 1315 دو کارشناس هلندی وبلژیکی  .

27-  در ایران لایحه بورس در چه تاریخی به تصویب رسید  ؟  دراردیبهشت سال 1345 تصویب شد

28- بورس تهران در چه تاریخی شروع به فعالیت کرد ؟ در بهمن 1346فعالیت بورس در ایران آغاز شد.

29-  دوره های فعالیت بورس تهران را نام ببرید  ؟

دوره اول( 1357تا 1346)

دور ه دوم( 1367تا 1358)

دوره  سوم( 1383تا 1368)

دوره چهارم( 1384تاکنون )

30-  ارکان بازار اوراق بهادارایران را نام ببرید  ؟

1.       شورای عالی بورس اوراق بهادار

2.       سازمان بورس اوراق بهادار (سبا)

3.       بورس اوراق بهادار تهران

4.       فرابورس

5.       بورس کالا.

31-  اعضای شورای عالی بورس اوراق بهادار را  نام ببرید  ؟

1.       وزیر امور اقتصاد ودارایی (رئیس )

2.       وزیر بازرگانی

3.       رئیس کل بانک مرکزی

4.       روئسای اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران واتاق تعاون

5.       رئیس سازمان بورس (دبیر وسخنگو)

6.       دادستان کل کشور یا معاون وی

7.       یک نفر نماینده کانون وکلا

8.       سه نفر خبره مالی (از بخش خصوصی با مشورت تشکلهای حرفه ای بورس وبه پیشنهاد وزیر اقتصاد وتصویب هیات دولت

9.       یک نفر خبره منحصرا" از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر اقتصاد وتصویب هیات دولت برای هر بورس .

32-  تعریف بازار های مالی   ؟بازارهایی هستند که در آنها دارایی های مالی مبادله می شود (اوراق قرضه – سهام)

33- تفاوت دارایی مالی بادارایی های واقعی    ؟

دارایی های واقعی ماهیت فیزیکی دارند  اما دارایی های مالی فاقد ماهیت فیزیکی اند 

34-  معایب  دارایی های واقعی (ماشین، املاک  و...) از دیدگاه اقتصادی چیست ؟

اولا"دارایی واقعی مصرفی است نه وسیله پس انداز وسرمایه گذاری

ثانیا"خرید وبلااستفاده بودن دارایی واقعی به معنای بلااستفاده نمودن منابع کشور است  وفاقد ارزش افزوده

35-  انواع  دارایی مالی رانام ببرید  ؟

سپرده های سرمایه گذاری در بانکها- طرحهای بازنشستگی –انواع بیمه نامه های شرکتهای بیمه – اوراق بهادار قابل داد وستد در بورس

36-  تعریف بازار های مالی   از نظر اقتصادی ؟

 مکانیزمی که امکان خرید وفروش سهام ، کالا ویا هر محصول قابل داد وستدی را برای مشارکت کنندگان با هزینه ای پایین فراهم می آورد

37-  کارکرد های  بازار های مالی  را نام ببرید ؟

1.       تعیین قیمت وجوه وسرمایه

2.       انتشار وتحلیل اطلاعات

3.       تسهیل داد وستد

4.       توزیع خطرو مدیریت ریسک

38-   مبانی طبقه بندی   بازار های مالی  را نام ببرید ؟

1.       براساس نوع دارایی (بازار سهام –اوراق بدهی- ابزار مشتقه )

2.       براساس مرحله عرضه اوراق بهادار (دست اول – دست دوم)

3.       براساس سررسید تعهدات مالی (پول وسرمایه ).

39-   براساس نوع دارایی  بازار اوراق بهادار به چه دسته هایی تقسیم میشود؟

1.       بازار سهام : بازاری که در آن سهام شرکتها دادوستد می شود .

2.       بازار اوراق بدهی  : بازاری که در آن ابزارهای بادر آمد ثابت (اوراق قرضه ) دادوستد می شود .

3.       بازار ابزار مشتقه  : بازاری که در آن ابزارهای مبتنی بر دارایی های مالی یا فیزیکی من جمله ؛اختیار معامله وقرارداد آتی  دادوستد می شود .

40-   براساس سررسید تعهدات مالی  بازار اوراق بهادار به چه دسته هایی تقسیم میشود؟

1.       بازار پول  : بازاری برای داد وستد پول ودیگر دارایی های مالی جانشین نزدیک پول است وسررسید آن کمتر از یکسال است.

مزایا :(کوتاه مدت / اندک بودن ریسک عدم پرداخت / نقدشودگی وارزش اسمی بالا)

2.       بازار سرمایه   : بازاری برای داد وستد پول ودیگر دارایی های مالی جانشین نزدیک پول است وسررسید آن بیشتر  از یکسال است .

41-   ابزارهای بازار پول کدامند ؟

1-اسناد خزانه   : اوراق بهادار کوتاه مدتی که توسط دولت منتشر می شوند وسررسید آن ها معمولا" سه ، شش ماه تا یکسال است .

2-پذیرش بانکی    : دستور پرداخت مبلغ معینی به حامل آن در تاریخ معین(از بازار ثانویه ی خوبی برخوردار است )

3-اوراق تجاری    : نوعی اوراق قرضه کوتاه مدت با سررسید 270روز یا کمتر است که توسط شرکتها وموسسات غیر مالی منتشر می شود.

4-گواهی سپرده     : سندی است که توسط یک موسسه معتبر سپرده پذیر (بانک )در قبال مبلغ مشخصی پول که نزد آن سپرده منتشر می شود..

42-  دلیل کاهش قدرت نقدشوندگی اوراق تجاری چیست  ؟      این اوراق برخلاف اسناد خزانه بازار دست دوم قابل توجی ندارند. ./

43-  اوراق دست اول چه نوع اوراق هستند   ؟  

   اوراقی هستند که توسط شرکتهای بزرگ ومعتبر منتشر می شوند که بطور مستقیم وبدون نیاز به کارگذار ان ومعامله گران به خریداران ابزارهای مالی فروخته می شود  .

44-  اوراق دست دوم چه نوع اوراق هستند   ؟  

   اوراقی هستند که توسط شرکتهای کوچکتر واما خوشنام  ومعتبر منتشر می شوند واز طریق  کارگذار ان ومعامله گران به خریداران ابزارهای مالی به مشتریان فروخته  می شود  ./

45-  نهادهای بازار پول کدامند    ؟     بانک مرکزی ودیگر واسطه های مالی  بانکی از قبیل بانکهای تجاری وموسسات اعتباری غیر بانکی  

46-   ابزارهای بازارسرمایه  کدامند ؟

1-ابزارهای تامین مالی دراز مدت   : سهام – سهام عادی – سهام ممتاز –اوراق قرضه – اوراق مشارکت

1-ابزارهای ویژه مدیریت خطر   : قراردادهای اختیار معامله(اختیار خرید -اختیار فروش ) – قرارداد های آتی

47-   انواع نهادهای  بازارسرمایه  کدامند ؟

الف- نهادهای خود تنظیم گر    : بور س های اوراق بهادار -  بور س های کالا -  موسسات سپرده گذاری ونگهداری اوراق بهادار

ب- واسطه های بازار    : شرکتهای تامین سرمایه (بانکهای سرمایه گذاری ) کارگزاران ومعامله گران 

ج- سایر فعالان بازار سرمایه     : موسسات رتبه بندی خطر واعتبار – پردازشگران یا فروشندگان حرفه ای اطلاعات 

48-   وظایف اصلی بانک مرکزی  کدامند ؟

الف- بانکداری دولتی     

ب-کارگزار دولت

ج- بانکداری بانکهای تجاری   

د- آخرین وام دهنده    

ذ- کنترل وتنظیم عرضه  پول  

ز- انجام مبادلات مالی بین المللی   

49-   وظایف بانک مرکزی  درکنترل وتنظیم عرضه پول  کدامند ؟

1-کنترل چاپ پول

2-تنظیم فعالیتهای بانکهای تجاری از طریق تغییر در نرخ ذخیره قانونی

3-عملیات بازار باز (خرید وفروش اوراق قرضه دوتی وخصوصی )

4-مجموعه ابزارهای فوق                                        5- دستور به سایر بانکها وبنگاههای مالی جهت کنترل حجم پول واعتبار

50-   نهادهای خود تنظیم گر   کدامند ؟

1-بورس های اوراق بهادار

2- بورس کالا

3-موسسات سپرده گذاری ونگهداری اورق بهادار

51-   واسطه های بازار سرمایه  کدامند ؟

1-شرکتهای تامین سرمایه (بانکهای سرمایه گذاری )

2-کارگزاران (اشخاصی که به عنوان واسطه بین خریداران وفروشندگان به داد وستد اوراق بهادار می پردازند – کارمزد دریافت می دارند ).

3-معامله گران (واسطه های مالی که به حساب خود اوراق بهادار می خرند واز موجودی سهام خود به مشتریان می فروشند  واز تفاوت قیمت سود می برند  ).

4-مشاوران سرمایه گذاری (نهادهایی هستند که به اشخاص ونهاد های دیگر در زمینه ارزش گذاری اوراق بهادار مشاوره می دهند )

5-بازار گردانان  (دارندگان توان مالی وتخصص که مسئولیت حفظ بازاری منظم ومداوم برای سهامی خاص را برعهده دارند )

6-شرکتهای سرمایه گذاری (واسطه هایی مالی که کارکرد اصلی آنها مدیریت تخصصی سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار است. )

52-   سایرواسطه های بازار سرمایه  کدامند ؟

1-موسسات رتبه بندی ریسک             2-پردازشگران یا فروشندگان حرفه ای اطلاعات 

53-   سرمایه گذاری یعنی چه  ؟   به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان  مصرف بیشتر در آینده .

54-  انواع  سرمایه گذاری ها را نام ببرید   ؟

سرمایه گذاری در صندوقهای بازنشستگی

سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی (زمین / ملک /ومستغلات )

سرمایه گذاری در دارایی های مالی  (خرید حق مالی مانند سهام عادی / اوراق مشارکت/ اوراق قرضه )

55- فرآیند   سرمایه گذاری  را نام ببرید   ؟

1)       تدوین خط و مشی سرمایه گذاری (تعیین هدف  ومبلغ سرمایه گذاری )

2)       تحلیل اوراق بهادار (شناسایی – بررسی روند قیمتها در گذشته وحال )

3)       تشکیل پرتفوی (تشکیل سبدی از سهام متنوع )

4)       بازبینی پرتفوی (تکرار سه مرحله قبلی )

5)     ارزیابی عملکرد پرتفوی (محاسبه ادواری  بازده وریسک سرمایه گذاری )

56- انواع  سرمایه گذاری از لحاظ دوره زمانی  را نام ببرید   ؟

1)     کوتاه مدت  (چند روز یا چند هفته  )

2)     میان  مدت  (سه تا شش ماه   )

3)     بلند مدت  (بیشتر از شش ماه   )

57- روشهای  سرمایه گذاری  را نام ببرید   ؟

1)     مستقیم   (فرد راسا" وارد بورس شده وبا استفاده از تجربه وتخصص خود اقدام به سرمایه گذاری می نماید.  )

2)     غیر مستقیم   (فرد از طریق واسطه ها در بازار بورس  سرمایه گذاری می نماید.  )

58- نحوه انجام معامله در بورس  به چه شکل است   ؟

ازطرق کارگزارانی که دارای مجوز کارگزاری از سوی سازمان بورس هستند انجام می شود این کارگزاران در نقش خریدار وفروشنده عمل نموده وموظف به انجام وظایف خود برطبق قانون هستند .

59- مراحل  انجام معامله در بورس  به چه شکل است   ؟

1-      افتتاح حساب یا در یافت کدمعاملاتی

(شناسه ای 8 کاراکتری براساس مشخصات  فرد سرمایه گذار – سه حرف اول نام خانوادگی ویک عدد تصادفی )

2-      تکمیل فرم سفارش خرید یا فروش

3-      ورود سفارش به سامانه معاملاتی

4-      انجام معامله

5-      تسویه معامله  (تسویه حساب ظرف سه روز بعد از انجام معامله  )

6-      ساعت انجام  معامله  (از ساعت 9الی 12  روزهای شنبه تا چهار شنبه به جز ایام تعطیل )

60- دامنه نوسان بورس اوراق بهادار تهران چند درصد است ودامنه نوسان چه نقشی دارد    ؟

دامنه نوسان روزانه قیمت 4 در صد تعیین شده است یعنی قیمت سهام یک شرکت در پایان روز حداکثر می تواند 4 درصد افزایش یا کاهش یابد .دامنه نوسان مانع ازنوسانات شدید قیمتها وتلاطم بازار می شود

61- بازار ها وتابلوهای بازار  اوراق بهادار تهران به چه شکلی است ؟

1-بازار اول شامل تابلوهای اصلی وفرعی –سهام وحق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در تابلوی اصلی

2-بازار دوم–سهام وحق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در تابلوی  فرعی 

3-بازاراوراق مشارکت شرکتی ودولتی  .

62- تابلوی فرعی چیست  ؟

مکانی برای پذیرش وفعالیت شرکتهای کوچک ودر حال رشد است .

63- شاخص چیست  ؟

نماگری که نشان دهنده سطح عمومی پارامتری مشخص (به طور معمول قیمت یا بازدهی )در میان گروهی از متغیر های مورد بررسی (تمام یا گروهی از شرکتها ) است .

64- شاخص  کل چیست  ؟نماگری است که سطح عمومی قیمت کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس را نشان می دهد.

 65- شاخص   قیمت بورس تهران چه نام دارد    ؟TEPIX                        

66- شاخص   بازده  بورس تهران چه نام دارد    ؟TEDPIX                        

67- انواع شاخصهای   بورس تهران را نام ببرید     ؟

شاخص کل قیمت

شاخص کل قیمت به تفکیک تابلوی اصلی وفرعی

شاخص بازده نقدی

شاخص بازده نقدی وقیمت

شاخص قیمت مالی

شاخص قیمت صنعت

شاخص قیمت به تفکیک هر صنعت

شاخص قیمت 50 شرکت فعالتر

68- کاربرد شاخص را نام ببرید     ؟ ابزاری برای مقایسه تغییرات یک پدیده در دو زمان متفاوت

69- مزایای سرمایه گذاری در بورس کدامند      ؟

-نبود حد سرمایه مجاز (سرمایه گذاری باهرمقدار سرمایه )

-قابلیت نقد شوندگی بالا(ورود وخروج آسان به بازار )

-بازده بالاتر از منابع پر بازده شناخته شده در بازار های مشابه،  بادرنظر گرفتن ریسک بهینه

-تب گسترش این بازار

-ظرفیت های باز موجود

70- مزایای ورود  به بورس برای شرکتها  کدامند      ؟

-استفاده از معافیتهای مالیاتی

-امکان افزایش سرمایه به شکلی آسان

-انتشار اوراق قرضه  

-به روز رسانی ارزش واقعی شرکت

-کسب وجه واعتبار

71-انواع بازار ها کدامند      ؟ الف )بازر پول                       ب ) بازار سرمایه                        ج )بازار کالا وخدمات

72- بازار های مالی هر کشور به چند گروه تقسیم می شود ؟

بازار پول : در این بازار ابزارهای مالی خرید وفروش می شود وسررسید آن حداکثر یکسال است

بازار سرمایه : در این بازار ابزارهایی که سررسید آنها بیشتر از یکسال است ویا ابزارهای بدون سررسید داد وستد می شود (سهام )

73- تعریف بازار بورس  ؟

یک بازار متشکل ورسمی سرمایه است که در آن سهام شرکتها واوراق مشارکت ، تحت ضوابط ومقررات خاص مورد معامله قرار می گیرد..

74- سهم چیست   ؟

سرمایه هر شرکت سهامی به قسمتهای مساوی تقسیم می شود که به هریک ازاین قسمتها  یک سهم گفته می شود .

75- سهام عادی چیست   ؟

سهامی که شرکتها عرضه می نمایند وسهامداران به نسبت سهام خود مالک شرکت می باشند .

76- سهام ممتاز چیست ؟

سهامی که شرکتها عرضه می نمایند ولی دارای ویژگی هایی از جمله اولویت در  پرداخت سود است (دربورس پذیرفته نیست )

77- تامین مالی چیست   ؟

تامین مالی یا فاینانس ، یعنی تهیه منابع مالی ووجوه برای ادامه فعالیت شرکت  وایجاد واه اندازی طرحهای توسعه ودرآمدزا

78-  ابزارهای تامین مالی کدامند    ؟

الف) سهام عادی

ب)سهام ممتاز

ج)اوراق قرضه

د)اوراق مشارکت

ه)اوراق بهادار قابل تبدیل

79- اوراق مشارکت  وقرضه  چیست   ؟

اوراقی که سود معین دارد وصادر کننده آن متعهد می شود اصل پول وسود را در سررسید (تاریخ معین )پرداخت کند .

اولین شرکتی که در بورس ایران اقدام به انتشار اوراق مشارکت کرد : ایران خودرو – طرح پارس پژو 19%

79- تعریف سرمایه گذاری چیست   ؟

صرف هزینه ای مشخص به همراه پذیرفتن ریسک  مشخص یا نامشخص برای کسب سود بیشتر در آینده

80- مهمترین هدف سرمایه گذاری چیست   ؟           کاهش هزینه های فرصت

81- ریسک سیستماتیک به چه معناست    ؟

ریسکی  غیر قابل اجتناب در سرمایه گذاری که  با ایجاد یک پرتفوی کارا نیز نمی توان از آن اجتناب کرد .

 82- انواع بازار سرمایه  کدامند   ؟

الف ) بازار اولیه : بازاری که اوراق بهادار شرکتها برای اولین بار در معرض مبادله قرار می گیرد

ب ) بازار ثانویه : شامل خریداران وفروشندگان سهام واوراق قرضه ای است که قبلا" اتشار یافته (مهمترین نماد بازار ثانویه بورس است).

83- انواع ارزشها کدامند نامبرده وتعریف کنید    ؟

1)ارزش دفتری : ارزشی که برروی ترازنامه ثبت می شود

2) ارزش ذاتی : ارزش واقعی  یک سهم براساس بازده سرمایه گذاری

3)ارزش اسمی : ارزشی که قانون آن را تعیین می کند (هربرگه سهام 100تومان )

4)ارزش بازار : قیمت فروش سهام در بازار است که از طریق عرضه وتقاضا مشخص می شود .

84- گسترش فعالیت بازار در مناطق جغرافیایی برچه اهدافی تاثیر گذار است    ؟

1)ایجاد شتاب متوازن ویکنواخت در فرآیند توسعه اقتصادی مناطق

2) ایجاد سهولت در اجرای سیاستهای مربوط به تمرکز زدایی

3)فراهم ساختن امکان مشارکت طیف گسترده ترا از مردم در فعالیتهای اقتصادی مولد  

4) برقراری امکان  توزیع یکنواخت شدت انباشت نقدینگی در مناطق مختلف کشور

5) کارآمدتر کردن سازوکار گردآوری منابع مالی راکد وسرگردان را در اقتصادملی

6)اصلاع رویکرد نامناسب به پس انداز  در بخش خانوار

7)دستیابی به الگوی بهینه تخصص منابع مالی را بادر نظر گرفتن نیازهای هریک از مناطق جغرافیایی واولویتهای اقتصادی امکانپذیرتر می سازد.

7)باگسترش فرهنگ سهامداری در جامعه وسازمان یافته شدن بازار سرمایه در اقتصاد ملی ، زمینه های کاهش درجه وشدت اتکای بنگاههای اقتصادی را به استقراض از شبکه های بانکی یا تامین مالی دولتی فرآهم می آورد . که خود کاهش فشار تقاضا در بازار پول وفشار کسری بودجه دولت می انجامد .

85- مولفه های اصلی بورس کدامند    ؟

1 )تالار بورس :

جایی که کارگزاران به خرید وفروش سهام می پردازند واز دوبخش اصلی وفرعی تشکیل شده

تالار اصلی : تالاری که شرکتهایی که توانسته اند خود را با قوانین سازمان بورس وفق دهند به آنجا راه پیدا می کنند .

تالار فرعی : تالاری که شرکتها در ابتدا درآن پذیرفته می شوند ودر آن آزمایش می شوند و اگر توانستند خود را با قوانین وفق دهند در تالار اصلی پذیرفته می شوند .

2)کارگزاران بورس  :

شرکتهایی که افراد برای خرید وفروش سهام باید به آنها مراجعه نمایند که به دودسته دولتی وخصوصی تقسیم می شوند.

3)خریدار وفروشنده

4) فهرست رسمی بورس

86- شرایطی که خریدار یا فروشنده باید  در انتخاب کارگزاران  باید رعایت شود کدامند    ؟

1)   حجم سرمایه گذاری

2)   تعداد مراجعه کنندگان به کارگزار

3)   نوع شخصیت خریدار در ارتباط با کارگذار (حقیقی – حقوقی )

4)   رتبه کارگذار از نظر حجم خرید وفروش

87- وظایف کارگذار  کدامند    ؟

1-      انجام معامله     2-  اداره حساب سرمایه گذاری اشخاص    3- مشاوره وراهنمایی ومعرفی شرکت برای پذیرش در بورس

88- معیارهای انتخاب کارگزار کدامند    ؟

1-     قابلیت انجام سفارش مشتری در اسرع وقت

2-     داشتن اطلاعات مربوط وکافی

3-     داشتن سیستم های اطلاعاتی وکنترلی مناسب

89- مزایای بازار بورس اوراق بهادار از ابعاد اقتصادی  کدامند   ؟

پیوند دادن پس انداز کنندگان ودارندگان منابع  با اشخاص حقوقی وواحدهای اقتصادی  با اجرای فرآیند سالم سازی وشفافیت

90- مزایای بازار بورس اوراق بهادار از دید سرمایه گذاران  کدامند   ؟

1-خرید سهام برای کسب سود وبازده مناسب

2-قابلیت نقد شوندگی اوراق بهادار

3-پوشش در برابر تورم

4-اطمینان از سرمایه گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات

5-اعمال حق رای ومشارکت در اداره امور شرکت

6-احساس مشارکت در امور تولیدی وتجاری

91- شرکتهای سرمایه گذاری چه شرکتهایی هستند    ؟

شرکت هایی که واسطه گر مالی بوده ومنابع مالی مورد نیاز خود را از سهامداران  یا سپرده گذار(بانکها)  تهیه می کنند .

92- برای درج نام شرکت در تابلوی  بورس اوراق بهادار کدام ویژگی ها ضروری هستند نام ببرید    ؟

الف) شرکت باید سهامی عام باشد

ب )کلیه سهام شرکت بانام بوده و 100%بهای اسمی آن پرداخت شده باشد

ج )شرکت در آخرین سال مالی خود سود آور بوده وامکان سودآوری در آینده را داشته باشد.

د ) اساسنامه شرکت باید طوری تنظیم شده باشد که به تشخیص هیات پذیرش حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ باشد..

93- هیات مدیره شرکت چیست     ؟

مجموعه 5 تا 9 نفری که مسئول اداره شرکت هستند وتوسط سهامداران انتخاب می شوند

94- حداقل ضوابط پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار را نام ببرید     ؟

1.       دارای شماره ثبت وتابعیت ایرانی باشد

2.       حداقل سرمایه شرکت پنج میلیارد ریال باشد

3.       حدقل یکسال از زمان بهره برداری وفعالیت آن گذشته باشد

4.       در زمان پذیرش بیشتر از 90درصد سهام شرکت در اختیار کمتر از ده درصد سهامداران نباشد .

5.       در آخرین سال مالی سود آور بوده وامکان تداوم سود آوری در آینده را اشته باشد.

6.       حداقل صورتهای مالی آن در  یک دوره قبل از پذیرش حسابرسی شده باشد.

7.       حداقل سهام شناور آن نباید کمتر از 20درصد باشد.

95- اعضای حاضر در جلسات مجمع عمومی چه کسانی هستند ؟     

الف-یک نفررئیس(رئیس هیات مدیره )

ب - یکنفر منشی جلسه

ج -دونفر ناظر (جزو سهامداران )

96- آگهی دعوت چیست  ؟     

دعوت کتبی برای جلسات مجمع عمومی نباید از 10روز کمتر واز 40روز زودتر ابلاغ شود (در روزنامه های کثیر الا نتشار )

97- حد نصاب تشکیل  جلسات مجمع عمومی به چه شکل است ؟     

حدنصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عادی وفوق العاده بیش از 50درصد سهامداران

اگر در جلسه  عادی اول به حدنصاب نرسد  در جلسه دوم با هرتعداد از سهامداران رسمیت خواهد داشت .

اگر در جلسه  فوق العاده اول به حدنصاب نرسد  در جلسه دوم حدنصاب لازم با یک سوم از سهامداران رسمیت خواهد داشت .

98- حدود صلاحیت مجمع عمومی عادی  ؟     

1)   بررسی وتایید ترازنامه وحساب سود وزیان وسایر گزارشات مالی

2)   بررسی وتایید گزارشات سالانه مدیریت

3)   بررسی وتایید گزارشات سالانه بازرسان

4)   انتخاب مدیران در صورت خاتمه دوره تصدی

5)   نتخاب بازرسان اصلی وعلی البدل

6)   تعیین روزنامه کثیر الانتشارکه حاوی اعلانات قانونی  شرکت است .

99- حدود صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده   ؟     

صلاحیت رسیدگی به کلیه تغییرات در ارتباط بااساسنامه یا سرمایه سهام یا انحلال شرکت واز جمله تصمیم گیری در باره  افزایش سرمایه

100- صورتهای مالی رسمی کدامند    ؟     

1)      ترازنامه:

2)      صورتحساب سود وزیان

3)      صورت حساب سود وزیان جامع

4)      صورت های  مالی میان دوره ای

5)      صورتحساب سرمایه

6)      صورت جریان گردش وجووه نقد

101- نسبتهای مالی کدامند وچه کاربردی دارند    ؟    

نسبت جاری- نسبت P/E-نسبت درآمد به دارایی -نسبت قیمت فروش به ارزش دفتری - نسبت سود قبل از کسر مالیات به فروش

نسبت آنی                                                - از این نسبتها برای بررسی سلامت مالی شرکت استفاده می شود

102- نسبت نقدینگی چیست  ؟    

نسبت وجوه نقد واوراق بهادار قابل فروش  در بازار / بدهی های جاری شرکت ( نشاندهنده سرعت پرداخت دیون شرکت است )

103- نسبت سود قبل از مالیات  چیست  ؟    

سو دقبل از کسر مالیات تقسیم بر فروش خالص ضربدر 100( نشاندهنده کارایی  شرکت است )

104- ارزش جاری  بازارسهام شرکت  به چه معناست  ؟    

ارزش بازار کلیه سهام منتشره شده  از سوی شرکت به قیمت جاری در بازار سهام

105- قیمت بازار سهام  به چه معناست  ؟    

آخرین قیمتی  است که طبق گزارشات موجود سهم با  آن  قیمت مورد معامله قرار گرفته است

106- سهام بازار یک شرکت  به چه معناست  ؟    

نشاندهنده سهم یا درصد فروش محصولات آن شرکت در مقایسه با کل فروش آن محصول توسط سهم تولید کنندگان است.

107- EPSچیست   ؟     سود هرسهم

108- DPSچیست   ؟     مقدار سود ی که شرکت تقسیم می کند وبه طور نقد به دست سهامدار می رسد.

(اندوخته قانونی +اندوخته طرح وتوسعه +سود انباشته )- DPS=EPS

109- نسبت سود تقسیمی هر سهم    ؟                         1>  

110- درآمد باقیمانده به چه معناست       ؟    

بخشی از در آمد که بین سهامداران تقسیم نشده است.

111- نماد معاملاتی باز و بسته  چه معناست    ؟    

درصورتی که شرکت سهامش در بورس قابل داد وستد باشد نماد معاملاتی اش باز  می شود

  درصورتی که  داد وستد روی سهام آن انجام نگیرد (به دلیل  انجام تغییرت اساسی مانند تعدیل eps یا افزایش سرمایه )نماد معاملاتی آن بسته خواهد شد .

112- مدیریت قیمت  یاکنترل قیمت سهام یعنی چه     ؟     هرسهم در روز می تواند تا حد مشخصی افزایش یا کاهش داشته باشد

الف – حداکثر نوسان روزانه (2%) 

 ب- نوسان نامحدود در روزهای خاص (اولین روز کاری پس از :برگزاری مجمع عمومی سالانه –افزایش سرمایه -انتشار eps با بیش از 10درصد افزایش )

113- سهام فعال به چه معناست    ؟    

سهامی که به طور روزانه ومکرر مورد معامله قرار می گیرد واز سهام نیمه فعال که کمتر مورد معامله قرار می گیرد متمایز می شود

.(سهام شرکتهای بزرگ که نسبت به تحولات سیاسی  واقتصادی حساس هستند )

114- سهام غیرفعال به چه معناست    ؟    

سهامی که به ندرت در بازار مورد خرید وفروش قرارمی گیرد  (اختلاف بین قیمت خرید وفروش چنین سهامی زیاد است )

115- بازار حساس  به چه معناست    ؟    

بازاری که نسبت به تحولات سیاسی  واقتصادی نظیر بودجه سالانه ، رشد نامطلوب صنعتی ، حذف یا مقررات نظارت بر قیمتها وتغییر دولت وامثال آن واکنش نشان می دهند بازار حساس نام دارد .

116- بازار ضعیف وکم رونق  به چه معناست    ؟    

بازاری که خریداران اندکی در آن حضور داشته ودراین بازار با اندکی فشار فروش روبه تنزل می گذارد .

117- افزایش سرمایه در بورس به چند شکل صورت می گیرد ؟    

الف)افزایش سرمایه به شکل جایزه

ب) افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

الف) افزایش سرمایه به روش صرف سهام

 118- شاخص چیست (2) ؟    کلمه شاخص (index)در کل به معنی نمودر یا نشان دهنده یا نماینده می باشد.

کمیتی که نماینده چند متغیر همگن می باشد و  وسیله ای برای اندازه گیری ومقایسه پدیده هایی است که دارای ماهیت وخاصیت مشخصی هستند که بر مبنای آن می توان تغییرات ایجاد شده در متغییر های معینی را در طول یک دوره بررسی نمود.

119-شاخص سهام در بورسهای معتبر دنیار را نام ببرید ؟بازار سهام آمریکا dow&jones      -   تغییرات سهام در خارج از بورس nasdaQ

بورس نیویورک s&p250

بورس لندن ftse

توکیو topix  ,   nikke

آمستردام    aex

فراسه cac

آلمان  dax

موزون

120-شاخص کل قیمت در بورس تهران برای چند گروه محاسبه می شود نام ببرید  ؟1

-شاخص قیمت کل بازار  که در محاسبه آن یمت کل سهام تام شرکتهای معامله شده تاثیر داده می شود .

2-شاخص قیمت تالار اصلی که در محاسبه آن فقط قیمت سهام شرکتهای معامله داده شده در تابلوی اصلی تاثیر داده می شود .

3-شاخص قیمت تالار فرعی  که در محاسبه آن فقط قیمت سهام شرکتهای معامله شده در تابلوی فرعی تاثیر داده می شود .

121-ویژگی های شاخص کل قیمت را  نام ببرید  ؟.

1-     موزون بودن

2-     جامع بودن

3-     در دسترس بودن

122-موارد تعدیل  شاخص کل قیمت را  نام ببرید  ؟

1-     ورود وخروج شرکتها

2-     افزایش سرمایه از طریق آورده یا مطالبات سهامداران

3-     ادغام شرکتها

 

123-موارد عدم تعدیل  شاخص کل قیمت را  نام ببرید  ؟

1-     افزایش سرمایه از محل اندوخته

2-     تجزیه وتجمیع سهام

3-     پرداخت سود نقدی

124-شاخص بازده نقدی چگونه به دست می آید   ؟

ازتفاضل شاخص قیمت وبازده نقدی قیمتها بدست می آید  ونشاندهنده تغییرات بازده نقدی سهام میباشد.

125-شاخص صنعت چگونه به دست می آید   ؟

همانند شاخص کل  بدست می آید  ونشاندهنده تغییرات در ارزش سهام شرکتهای صنعتی می باشد وبرای هرصنعت بطور جداگانه محاسبه می شود.

126-شاخص مالی  چگونه به دست می آید   ؟

همانند شاخص کل  بدست می آید  ونشاندهنده تغییرات در ارزش سهام شرکتهای سرمایه گذاری می باشد.

127-شاخص شرکت   چگونه به دست می آید   ؟

همانند شاخص کل قیمت   بدست می آید وبرای هرشرکتی جداگانه محاسبه می شود ودر بدو ورود هرشرکت 100 تعیین می شود.

128-موارد تعدیل  که شاخص 50شرکت برتر رانام ببرید    ؟

1-درصورت افزایش سرمایه شرکت به هر روشی (آورده یا اندوخته)

2-ورود وخروج شرکتها

3-تجزیه وتجمیع شرکتها

129-راههای ورود به بورس  رانام ببرید    ؟

1-  تحلیل بازار وانتخاب سهام مورد نظر توسط شخص سرمایه گذار

2- استفاده از مشاور مالی

3-استفاده از راهنمایی کارگزار

4-خرید سهام سبدهای سرمایه گذاری

5-برگه های صدوق مشاع سرمایه گذاری

6-سهام با اختیار معامله

130-انواع روشهای تحلیل وراق بهادار رانام ببرید    ؟

1-  تکنیکال

2- بنیادی

3-تئوری نوین پورتفوی

131-تحلیلگران بنیادی چه کسانی هستند     ؟

متخصصینی هستند که دیدگاهی بنیادی(مبتنی بر مدیریت وقدرت شرکت وسایر نیروهای اقتصادی ) را در ارزیابی سهام وتخمین قیمت بنیادی سهام به کار می برند .

132-تجزیه وتحلیل بنیادی چیست   وابزار تحلیلگران بنیادی کدمند    ؟

عبارت است از بررسی علمی عوامل اساسی وبنیادی تعیین کننده ارزش سهام .

نسبتهای مالی استخراج شده از ترازنامه وصورت وسودوزیان شرکت

133-تحلیلگران فنی چه کسانی هستند     ؟

برخلاف تحلیلگران بنیادی کسانی  هستند که اعتقاد دارند قیمت اوراق یبهادار کاملا" توط نیروهای عرضه وتقاضا ی اوراق بهادار تعیین می شود .

134-پرتفوی چیست وچه مزایایی دارد     ؟

مجموعه یا سبدی از اوراق بهادار راپرتفوی گویند .از مزایای پرتفوی کارا کاهش ریسک سرمایه گذاری می باشد.

135-روشهای کسب درآمد ازبورس کدامند     ؟

1-استفاده از سود سهام                            2-استفاده از رشد قیمت سهام

136-نکات حائز اهمیت به هنگام خرید سهام کدامند؟

1-قابلیت نقد شوندگی سهام

2-تعداد سهام دردست عموم

3-ترکیب سهامداران 

4- سودآوری

 5- ثبات نسبی سودآوری

6-نسبت سود تقسیمی 

7-ارزش ویژه هرسهم

 8-بافت مالی شرکت

  9- انتشار مستمر اطلاعات واخبار نسبی

10- همر شرکت ومیزان اتهلام ماشین آلات

12-نوع شرکت وصنعت مربوطه

13- اقتصاد کلان وعوامل سیاسی – اجتماعی

137-هزینه های خرید سهام در بورس را نام ببرید  ؟

4/0درصد  کارمزد کارگزار

15/0درصد گسترش بورس                     مجموعا"55/0 درصد

 138-هزینه های  فروش  سهام در بورس را نام ببرید  ؟

4/0درصد  کارمزد کارگزار

15/0درصد گسترش بورس             

5/0درصد مالیات                                  مجموعا"05/1 درصد

139-روشهای محاسبه قیمت پایانی در بورس را نام ببرید   ؟

الف-میانگین وزنی از معاملات انجام شده

ب- حجم مبنا           20درصد تعداد سهام شرکت

                                             250 روز کاری

140-چند توصیه جدی    ؟

1-فروش سهام زیان ده وخرید سهام سودده

2-جدی نگرفتن شایعات بازار

3- دلسردنشدن از نوسانات جزئی

4-انتخاب یک استراتژی مشخص وتمرکز روی آن

5-آینده نگر بودن

 


مطالب مشابه :


افت 70 درصدی متوسط ارزش هر سهم در بورس

سهامداری هوشمندانه - افت 70 درصدی متوسط ارزش هر سهم در بورس - مطالب آموزشی و مفید پیرامون سهام
نسخه‎ای برای بهبودی لثه تحلیل‎رفته

من وبورس سهم من ازبورس. بورس
سفته بازی چیست و چه کنیم که گرفتارش نشویم ؟

تماس با من ادامه دهد، ۲-در یک آن پیدا شده و بترکد و ناپدید شود، آن گاه قیمت سهم می
tsetmcبورس تهران صعود با سهام رند

- بسویچ خرید 100 هزار تومان سهم در نتیجه های خوبی ازبورس است سیگنال بنظر من
تحلیل بنیادی وسپه

تماس با من و بازارهای خارج ازبورس. دارایی های هر سهم با احتساب فروش زمین به
مجموعه سئولات درس بورس واواراق بهادار

تعهد سهامدار پرداخت مبلغ سهم های مالی یا فیزیکی من جمله ؛اختیار ازبورس کدامند
ابزارهای مالی وواسطه های مالی

من اهل سرزمین بی خارج ازبورس هستند که در آن را به تعدادی سهم عادی شرکت انتشار
برچسب :