دانلود رایگان سری دوم تعدادی جزوه مفید برای یادگیری بهتر درس فیزیک

با استفاده از لینکهای زیر می توانید تعداد دیگری جزوه مفید برای فیزیک کنکور و دبیرستان دانلود نمایید.

مشاوره و تدریس فیزیک کنکور: مهندس محمدی (09199907001)

خلاصه جزوه فیزیک دبیرستان

شامل مباحث: ترمودینامیک، فرآیندهای مهم، چرخه ترمودینامیکی، قوانین اول و دوم ترمودینامیک، ماشین گرمایی کارنو و حل مثالهای متعدد

مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر:
--- تعریف ترمودینامیک
--- هدف علم ترمودینامیک
--- تعریف گاز کامل: گازي را گويند كه ذرات و مولكول هاي آن بر هم نيرويي وارد نمي كنند و بين اين
ذرات بر هم كنش شيميايي وجود ندارد...
--- تعریف سیستم و محیط
--- معادله گاز کامل - ثابت جهانی گازها (n: تعداد مولهای گاز کامل)
--- مخلوط گازها (برای حالت نسبت مولی یکسان و در حالت دما ثابت)
--- چند مثال از بحث گاز کامل
--- تعریف حالت ترمودینامیکی
--- تعریف فرآیند ترمودینامیکی
--- قانون صفرم ترمودینامیک
--- قانون اول ترمودینامیک
--- تغییرات انرژی درونی (داخلی) سیستم
--- محاسبه کار سیستم
--- نمودارهای P-V
--- فرآیندهای مهم (هم حجم، فرآیند هم فشار، فرآیند هم دما، فرآیند بی دررو (آدیاباتیک))
--- گرمای ویژه گاز در حجم ثابت، گرمای ویژه گاز در فشار ثابت
--- چرخه ترمودینامیکی
--- حل مثال از بحث قانون اول ترمودینامیک
--- قانون دوم ترمودینامیک
--- بیان ماشین گرمایی قانون دوم ترمودینامیک
--- بازده (راندمان)
--- ماشین گرمایی کارنو
--- راندمان در ماشین گرمایی کارنو
--- بیان یخچالی قانون دوم ترمودینامیک
--- ضریب عملکرد یخچال
--- چند مثال از بحث چرخه ترمودینامیکی، ماشین گرمایی و یخچال
--- علامت کار در یخچال و ماشین گرمایی
کلمات کلیدی: جزوه فیزیک دبیرستان، جزوه خلاصه شده فیزیک ترمودینامیک، جزوه آموزشی فیزیک، نکات کنکوری و مطالب مهم فیزیک 

مشاوره و تدریس فیزیک کنکور: مهندس محمدی (09199907001)

خلاصه جزوه فیزیک دبیرستان

شامل مباحث: الکتریسیته ساکن (الکتروستاتیک), بررسی چند مثال
مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر:
--- الکتریسیته ساکن (الکترواستاتیک)
--- بار الکتریکی
--- روش های مختلف باردار شدن اجسام
--- روش مالش، روش القا
--- تعریف قانون پایستگی بار الکتریکی
--- انواع بار الکتریکی
--- اقسام چگالی بار (چگالی بار خطی، چگالی بار سطحی، چگالی بار حجمی)
--- مثال از بحث بار الکتریکی
--- قانون کولن (قانون نیروهای میان بارهای الکتریکی)
--- مثال و نکته از بحث قانون کولن
--- تعیین راستا و سوی نیروی الکتریکی
--- مثال از بحث نیروهای الکتریکی
--- شدت میدان الکتریکی
--- محاسبه شدت میدان الکتریکی
--- میدان الکتریکی حاصل از مجموع ذره های باردار
--- ارائه مثال از بحث میدان الکتریکی
--- شدت میدان صفر (بارها همنام باشند، بارها غیر همنام باشند)
--- مثال از بحث شدت میدان صفر
--- ویژگیهای خطوط میدان مغناطیسی
--- نحوه نمایش خطوط میدان مغناطیسی
--- خطوط میدان بین دو صفحه ی رسانای موازی با بارهای هم اندازه (میدان یکنواخت)
--- تعریف میدان یکنواخت
--- اختلاف پتانسیل الکتریکی
--- پتانسیل الکتریکی در اطراف یک بار نقطه ای
--- پتانسیل الکتریکی مجموعه بارهای الکتریکی
--- مثال از بحث پتانسیل الکتریکی
--- سطوح هم پتانسیل
--- یک نکته در رابطه با سطوح هم پتانسیل
--- توزیع بار در جسم رسانا (توزیع بار، شدت میدان الکتریکی، پتانسیل الکتریکی)
--- رابطه بین میدان الکتریکی یکنواخت و پتانسیل الکتریکی
--- چند نکته مهم در رابطه با بحث میدان الکتریکی
--- مثال از بحث میدان الکتریکی
--- دو قطبی الکتریکی، گشتاور دوقطبی
--- محاسبه شدت میدان الکتریکی بر روی محور دو قطبی و نقطه ای که فاصله آن تا وسط دو قطبی برابر r است.
--- محاسبه شدت میدان الکتریکی در فاصله r بر روی عمود منصف محور دو قطبی (میدان دو قطبی)
--- گشتاور نیروی دو قطبی الکتریکی
--- تعریف شار الکتریکی
--- قانون گوس
--- مثال با پاسخ تشریحی از بحث شار و میدان الکتریکی
--- انرژی پتانسیل الکتریکی
--- انرژی پتانسیل الکتریکی بین دو بار
--- انرژی پتانسیل الکتریکی حاصل از بر هم کنش 3 بار الکتریکی در رئوس یک مثلث
--- نکته: نحوه تقسیم بار بین دو کره رسانا
--- واحد انرژی الکتریکی (ژول - الکترون ولت)
--- حل مثال از بحث نیروی الکتریکی
کلمات کلیدی: خلاصه جزوه فیزیک دبیرستان، جزوه خلاصه شده فیزیک، جزوه فیزیک از بحث الکتریسیته 

مشاوره و تدریس فیزیک کنکور: مهندس محمدی (09199907001)


خلاصه جزوه درس فیزیک دبیرستان

شامل مباحث: نیروها (بررسی قوانین نیوتن در رابطه با آن), الکتریسیته ساکن,میدان الکتریکی, بررسی چند مثال


خلاصه جزوه فیزیک پیش دانشگاهی

شامل مباحث: سقوط آزاد (پرتاب یک جسم در راستای قائم به سمت پایین, حرکت پرتابی در راستای قائم به سمت بالا و...),مثال, تست
مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر:
--- پرتاب یک جسم در راستای قائم به سمت پایین
--- استراتژي حل مسئله سقوط آزاد
--- معادله ي مکان - زمان
--- معادله ي سرعت - زمان
--- رابطه مستقل از زمان
--- رابطه مستقل از سرعت اولیه
--- رابطه ي مستقل از شتاب
--- رابطه ي جابه جایی در ثانیه ي n ام
--- تغییر مکان در n ثانیه آخر حرکت
--- مثال و تست همراه با پاسخ تشریحی از بحث حرکت سقوط آزاد
--- حرکت پرتابی در راستاي قائم به طرف بالا
--- بدست آوردن زمان رسیدن به اوج
--- بدست آوردن زمان رفت و برگشت پرتابه
--- بدست آوردن ارتفاع نقطه اوج
--- نکته هاي مهم در هنگام استفاده از معادلات حرکت پرتابی در راستاي قائم
--- حل مثال و تست همراه با پاسخ تشریحی از بحث حرکت پرتابی در راستاي قائم به طرف بالا
--- دو عبور متوالی یک گلوله از یک ارتفاع
--- ایستگاه کنکور (تست های کنکور از بحث حرکت پرتابی) همراه با پاسخ کاملا تشریحی
--- ایستگاه مولف (تست های تالیفی از بحث حرکت پرتابی) همراه با پاسخ کاملا تشریحی
کلمات کلیدی: جزوه خلاصه شده فیزیک پیش دانشگاهی، جزوه اموزشی فیزیک چهارم دبیرستان، جزوه فیزیک از بحث حرکت پرتابی 


مشاوره و تدریس فیزیک کنکور: مهندس محمدی (09199907001)


جزوه ترموديناميك

ترموديناميك سال سوم دبيرستان که شامل مباحث زیر است:
--- تعریف ترمودینامیک: ترمودیناميك مبحثی از فيزیك است که از چگونگی تبدیل انرژی گرمایی به انرژی مكانيكی بحث میکند به بيان دیگر از چگونگی استفاده از حرکت رفت وبرگشتی منابع گرمایی وتبدیل آن به نوعی حرکت دورانی یا محوری که توسط ماشين گرمایی صورت میگيرد گفتگو میکند.
--- تعریف ماشین گرمایی (ماشين بخار– موتورهای دیزلی - موتورهای بنرینی – موتورجت)
--- تعریف کمیت فیزیکی
--- تعریف کميت های ماکروسكوپيك
--- تعریف دستگاه ومحيط
--- مشخصات دستگاه
--- تعریف متغير های ترمودیناميكی
--- معادله ی حالت
--- معادله ی حالت گاز کامل
--- تمرین از بحث معادله ی حالت گاز کامل
--- تعریف گاز کامل: گاز کامل گازی است که ذرات آن برهم کنش ندارند و ...
--- فرآیندهای ترمودیناميكی
--- حالت تعادل، حالت ناپایدار
--- فرآیند آرمانی یا ایده آل
--- چند نکته مهم از بحث های قبلی
--- مسير فرآیند، تبادل انرژی، گرما
--- قرارداد علامت گرما در کتاب فيزیك 3
--- منبع گرما
--- مبادله ی کار
--- قرار داد مربوط به علامت کار
--- تمرین از بحث علامت کار
--- چند نکته و تمرین از بحث کار و علامت کار
--- محاسبه ی کار به کمك نمودار
--- تمرین از بحث محاسبه ی کار به کمك نمودار
--- تعریف انرژی درونی
--- انرژي دروني گاز کامل تك اتمي
--- انرژي دروني گاز کامل دو اتمي
کلمات کلیدی: جزوه فیزیک سوم دبیرستان، جزوه از بخش ترمودینامیک، خلاصه جزوه فیزیک سوم دبیرستان

مشاوره و تدریس فیزیک کنکور: مهندس محمدی (09199907001)


جزوه فیزیک سال دوم فصل پنجم ویژگیهای ماده

جزوه حاضر مربوط به فیزیک دوم دبیرستان بوده و شامل مباحث زیر می باشد:
--- ویژگیھای ماده
--- حالتھاي مختلف ماده
--- ماده در سه حالت گاز مايع و جامد يافت مي شود ...
--- تعریف گاز، مایع و جامد: در جامد فاصله مولکولھا مانند مايع است و ملکول فقط مي تواند حرکتھاي نوساني بسیار کوچکي انجام دھند....
در جامدھاي بلورين مولکولھا در طرحھاي منظمي در کنار ھم قرار مي گیرند حال آنکه در جامدھاي بي شکل ملکولھا تقريباً وضعیت نامنظمي دارند...
--- تعریف چگالی و واحد آن
--- نیروھاي چسبندگي : بین مولکول مايع يک نیروي ربايشي وجود دارد که نیروي چسبندگي نامیده مي شود. براي مثال ...
--- نیروي چسبندگي سطحي: نیروھايي ھستند که ملکولھاي يک مايع را به سوي مولکولھاي يک ماده ديگر مي کشند. براي مثال ...
--- نیروي کشش سطحي: کشش سطحي پديده اي است که مي توان به کمک آن ...
--- مويینگي : مويینگي از اثرھاي نیروي چسبندگي سطحي است. صعود مايع (مانند آب يا جیوه) از داخل لوله مويینه را مويینگي گويند. علت اين پديده ...
--- فشار : فشار بزرگي نیروي عمودي است که بر سطح وارد مي شود و مقدار آن از فرمول زير محاسبه مي شود ....
--- واحد فشار (پاسکال) و تعریف آن
کلمات کلیدی: جزوه فیزیک سال دوم دبیرستان، جزوه فیزیک 2 دبیرستان، فصل پنجم وِیژگیهای ماده در فیزیک 2


مشاوره و تدریس فیزیک کنکور: مهندس محمدی (09199907001)


تشکیل تصویر در آینه تخت

این فایل، تصویر فایل پاورپوینت برای نمایش چگونگی تشکیل تصویر در آینه تخت است. چون سایت اجازه ارایه فایل پاورپوینت نمی دهد، اگر اصل فایل را خواستید برایتان ایمیل می شود.
توضیحات بیشتر در مورد چگونگی تشکیل تصویر در آینه تخت:
--- فاصله جسم تا آینه با فاصله تصویر آن تا آینه برابر است
--- تصویر مجازی است (پرتوهای بازتابش خودشان به هم نرسیده اند بلکه امتدادشان به هم رسیده است)
--- تصویر هم اندازه با جسم است.
کلمات کلیدی: چگونگی تشکیل تصویر در آینه تخت، تصویر در آینه تخت، ویژگی تصویر جسم در آینه تخت،
پاورپوینت تشکیل تصویر در آینه تخت


مشاوره و تدریس فیزیک کنکور: مهندس محمدی (09199907001)


جزوه ی بردار

شامل مباحث:
--- آشنایی با بردار ها
--- روش های جمع ترسیمی و جبری
--- روش های تصویر کردن بردار ها بر روی محور ها
اهمیت بحث بردارها - کمیتهای برداری و اسکالر
--- تعریف کمیت برداری و اسکالر
--- بیان تفاوت جمع بردارها و اعداد
--- بیان ویژگیهای بردارها
--- روش های ترسیمی و محاسباتی جمع بردارها
--- روش متوازی الاضلاع در جمع بردارها
--- روش مثلثی در جمع بردارها
--- روش های محاسباتی جمع بردارها
--- تجزیه بردارها (بدست آوردن تصویر یک بردار روی یک محور)
--- مولفه های متعامد
--- مثال از بحث جمع دو بردار به روش محاسباتی
--- رابطه بدست آوردن اندازه بردار و مثال از این بحث
--- روند بدست آوردن برآیند بردارها
--- محاسبه نیروی برآیند وارد بر جسم


مشاوره و تدریس فیزیک کنکور: مهندس محمدی (09199907001)


فیزیک پایه: ترمودینامیک

شامل گزیده نکات بهمراه تستهای منتخب و پاسخنامه کلیدی


مشاوره و تدریس فیزیک کنکور: مهندس محمدی (09199907001)


جزوه فیزیک پیش ۱: حرکت در یک بعد

جزوه فیزیک پیش ۱: حرکت در یک بعد
شامل:
• درس
• مثالهایی برای حل در کلاس توسط دانش آموز
• مسائل نمونه برای حل تشریحی - تستی برگرفته از سوالات کنکور
--- قسمت اول: تعاریف، مفاهیم و روابط اصلی حرکت در یک بعد، بردار مکان، بردار جابه جایی، حرکت بر روی خط راست، نمودار مکان - زمان، سرعت متوسط، سرعت لحظه ای، حرکت یکنواخت بر روی خط راست، نمودار سرعت - زمان، شتاب متوسط، شتاب لحظه ای، حرکت بر خط راست با شتاب ثابت، معادله مکان - زمان، معادله مستقل از زمان ....
---- بخش دوم: مثال از بخش حرکت در یک بعد فیزیک 1 پیش دانشگاهی: رسم منحنی های مکان، سرعت و شتاب برای حرکت تند شونده و کند شونده ....
قسمت سوم: تمرین و حل تشریحی تست های کنکور گذشته از بحث حرکت شناسی: حرکت در یک بعد ....
---- کلمات کلیدی: جزوه فیزیک 1 پیش دانشگاهی، نمونه سوال فیزیک 1 پیش، تست کنکور فیزیک 1 پیش دانشگاهی، جزوه و نمونه سوال فیزیک، جزوه آموزشی فیزیک


مشاوره و تدریس فیزیک کنکور: مهندس محمدی (09199907001)


نمونه سوالات امتحانی فیزیک ۱، فصل ۴، نور و بازتاب نور

نمونه سوالات امتحانی فیزیک ۱، فصل ۴، نور و بازتاب نور ()
• شامل: نمونه سوالات تعریفی و توضیحی + مسائل مختلف بحث نور و آینه‌های تخت و کروی + بارم
• برگرفته از سوالات امتحانی ادوار مختلف
• نمونه سوالاتی که در کلاس‌های درس مورد بررسی و حل قرار می‌گیرد
------- کلمات کلیدی: نمونه سوال امتحانی فیزیک 1 دبیرستان، سوال امتحانی فیزیک، سوال امتحانی فصل چهارم فیزیک اول دبیرستان، سوال از فصل نور و بازتاب نور فیزیک 1 دبیرستان، سوال امتحانی از بحث آینه ها، نور، بازتاب نور، آینه مقعر، آینه محدب، کسوف و خسوف، پرتو تابش و بازتابش، قانون های بازتاب، تصویر حقیقی و مجازی در آینه ها، بزرگنمایی و ...
---- چند سری نمونه سوال امتحانی فیزیک 1 در این فایل ارائه شده است. 


مشاوره و تدریس فیزیک کنکور: مهندس محمدی (09199907001)


خلاصه جزوه آموزشی فیزیک دبیرستان

توضیحات اجمالی از مباحث فیزیک دبیرستانفیزیک - موج

مشاوره و تدریس فیزیک کنکور: مهندس محمدی (09199907001)


فرمولهای فیزیک مغناطیس

فرمولهای فیزیک مغناطیس
روابط فیزیک مغناطیس

مشاوره و تدریس فیزیک کنکور: مهندس محمدی (09199907001)


حرکت نوسانی

چندنمونه سوال حل شده ازحرکت نوسانی ساده


فصل 3 فیزیک سوم دبیرستان


مشاوره و تدریس فیزیک کنکور: مهندس محمدی (09199907001)


فصل اول فیزیک سال اول دبیرستاننکات فیزیک -قسمت ۳

خلاصه نکات و فرمول های فیزیک پای و پیش دانشگاهی برای کنکور - قسمت۳نکات فیزیک کنکور-قسمت ۲

خلاصه نکات و فرمول های فیزیک پای و پیش دانشگاهی برای کنکور - قسمت ۲


مشاوره و تدریس فیزیک کنکور: مهندس محمدی (09199907001)


فیزیک اول دبیرستانخلاصه جزوه الکتریسیته ساکن : خازن

شامل مختصری از مباحث خازن : خازن تخت - به هم بستن خازنها - خازن معادل


خلاصه جزوه الکتریسیته ساکن

شامل توضیحات فشرده ای از مباحث : بار الکتریکی - قانون کولن - میدان الکتریکی - پتانسیل الکتریکی 

مشاوره و تدریس فیزیک کنکور: مهندس محمدی (09199907001)

مطالب مشابه :


سلام بر شما

دانلود : جزوه نکات دانلود : جزوه گرامر زبان انگلیسی کنکور. دانلود : جزوه نکات
پست سوم

دانلود جزوه : دانلود جزوه جمع بندی گرامر کنکور کاری از
دانلود رایگان سری دوم تعدادی جزوه مفید برای یادگیری بهتر درس فیزیک

با استفاده از لینکهای زیر می توانید تعداد دیگری جزوه مفید برای فیزیک کنکور و دبیرستان
دانلود جزوه استاتیک کنکور ارشد

دانلود جزوه کامل جزوه استاتیک کنکور. که به صورت جامع برای شش موضوع
دانلود رایگان تعدادی جزوه مفید برای یادگیری بهتر درس فیزیک

با استفاده از لینکهای زیر می توانید تعدادی جزوه مفید برای فیزیک کنکور و دبیرستان دانلود
دانلود جزوه حسابرسی1 جدید برای آمادگی کنکور ارشد(استاد نجف پور)

حسابداران برتر - دانلود جزوه حسابرسی1 جدید برای آمادگی کنکور ارشد(استاد نجف پور) - دانش هرکس
جزوه امادگی برای کنکور

این جزوه انتشارات قلم چی بوده و برای دانش اموزان مفید است لطفا دانلود نمائید. دانلود جزوه
بهترین جزوه برای درس الکترودینامیک مخصوص آمادگی کنکور دکتری

دانلود جزوه الکترودینامیک دکتر دانلود جزوه مخصوص کنکور دکترا برای درس
برچسب :