آگهی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

1392/09/14 -104/16/10236

"آگهی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388"

احتراماً در اجرای بند دوم ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی، حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388؛ نسبت به املاک واقع در محدوده مصوب شهر کلیبر مفروزاً از پلاک 24-اصلی بخش 31 تبریز و فروعات واقع در آن که در اجرای ماده هفت آئین نامه مذکور و به استناد گواهی عدم شمول تقاضای تبصره ماده 5، جهت صدور سند مالکیت بافت مسکونی ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کلیبر به نمایندگی از طرف مالکین، پرونده تشکیل نموده، پس از طی مراحل قانونی، رای قطعی مثبت از هیات حل اختلاف در ثبت کلیبر صادر شده است مالکیت متقاضیان به استناد ماده هفت آئین نامه مذکور محرز گردیده است که مستفاد از بخشنامه 11912/104-06/05/1392 شناسه 252076 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

1-ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 494 فرعی به مساحت 393.80  متر مربع برابر رای 724-06/09/92  هیات بنام خانم زرین تاج اسکندری مسقران کلاسه 784

2-ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 599 فرعی به مساحت 180.10 متر مربع برابر رای 681-30/08/92  هیات بنام آقایان مهدی و جعفر خان محمدی هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ کلاسه 708

3-ششدانگ یک باب مغازه مفروزاً از پلاک 730 فرعی به مساحت 24 متر مربع برابر رای 716-06/09/92  هیات بنام آقای عین اله نجفی کلاسه 788

4-ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاکهای 869 و870 فرعی به مساحت 315.60 متر مربع برابر رای 665-25/08/92  هیات بنام آقای میرستار بنی فاطمه کلیبر کلاسه 724

5- ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 880 فرعی به مساحت 167.90 متر مربع برابر رای 666-25/08/92  هیات بنام آقای شمس اله اژدر کلاسه 713

6- ششدانگ یک باب ساختمان مفروزاً از پلاک 910 فرعی به مساحت 160.80 متر مربع برابر رای 725-06/09/92  هیات بنام آقای ارسلان جدیدی شجاعلیلو کلاسه 821

7- ششدانگ یک باب خانه  مفروزاً از پلاک 936 فرعی به مساحت 165.80 متر مربع برابر رای 680-29/08/92  هیات بنام خانم آرزو یوسفی کلاسه 726

8- ششدانگ یک باب خانه  مفروزاً از پلاک 969 فرعی به مساحت 184 متر مربع برابر رای 721-06/09/92  هیات بنام آقای فرشید بهمن نیا کلاسه 996

9- ششدانگ یک باب ساختمان مفروزاً از پلاک 1055 فرعی به مساحت 245.70 متر مربع برابر رای 664-25/08/92  هیات بنام آقای فریدون فتحی خانه خسرو کلاسه 740

10-ششدانگ یک باب ساختمان مفروزاً از پلاک 1055 فرعی به مساحت 260 متر مربع برابر رای 656-21/08/92  هیات بنام آقای نعمت اله نجف زاده کلاسه 812

11- ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 1055 فرعی به مساحت 207.60 متر مربع برابر رای 678-29/08/92  هیات بنام آقایان اصلان زربیلی نژاد و علی اصلان یادگار بالسویه کلاسه 705

12-ششدانگ یک باب ساختمان مفروزاً از پلاک 1069 باقیمانده فرعی به مساحت 449.35 متر مربع برابر رای 668-25/08/92  هیات بنام آقای فیروز نوبهار کلیبر کلاسه 800

13-ششدانگ یک باب ساختمان مفروزاً از پلاک 1070 فرعی به مساحت 250 متر مربع برابر رای 611-25/08/92  هیات بنام آقای حسین رزمجو کلاسه 706

14-ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 1070 فرعی به مساحت 127.20 متر مربع برابر رای 660-25/08/92  هیات بنام آقای ناصر رحیمی کلاسه 997

15-ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 1070 فرعی به مساحت 266.94 متر مربع برابر رای 667-25/08/92  هیات بنام آقای محبوب نجفیان کلیبر کلاسه 721

16-ششدانگ مسجد صاحب الزمان کلیبر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اهر به مساحت 521.85 متر مربع برابر رای 702-04/09/92  هیات کلاسه 797

17-ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 1081 فرعی به مساحت 106.90 متر مربع برابر رای 723-06/09/92  هیات بنام آقای شهرام بهادری کلیبر کلاسه 904

18-ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 1086 فرعی به مساحت 274.20 متر مربع برابر رای 677-29/08/92  هیات بنام آقای فرنوش ممی پور کلیبرو خانم عاطفه صیامی بالسویه کلاسه 794

19-ششدانگ یک باب ساختمان مفروزاً از پلاک 1087 فرعی به مساحت 167 متر مربع برابر رای 679-29/08/92  هیات بنام آقای علی عبادی اتی کندی کلاسه 900

20-ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 1087 فرعی به مساحت 224.15 متر مربع برابر رای 701-04/09/92  هیات بنام خانم کبری عسکری کلیبر کلاسه 1000

21-ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 1111 فرعی به مساحت 131.50 متر مربع برابر رای 654-21/08/92  هیات بنام آقای رضا مهدیزاده کلاسه 707

22-ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 2341 فرعی به مساحت 166 متر مربع برابر رای 720-06/09/92  هیات بنام آقای محمدرضا صفرزاده کلاسه 995

23-ششدانگ یک باب ساختمان مفروزاً از باقیمانده پلاک 2419 فرعی به مساحت 50.95 متر مربع برابر رای 700-04/09/92  هیات بنام آقای بهزاد امانی کلاسه 796

24-ششدانگ یک باب ساختمان مفروزاً از پلاک 3053 فرعی به مساحت 130 متر مربع برابر رای 676-29/08/92  هیات بنام آقایان پویا و سیامک حسین پور و خانم ها سودا حسین پور و ناهید اهمه بالسویه کلاسه 732

25- ششدانگ یک باب ساختمان مفروزاً از پلاک 3365 فرعی به مساحت 186 متر مربع برابر رای 663-25/08/92  هیات بنام خانم مرضیه پیغانی اصل کلاسه 742

26-ششدانگ یک باب ساختمان مفروزاً از پلاک 3503 فرعی به مساحت 180.50 متر مربع برابر رای 662-25/08/92  هیات بنام آقای بلال نوروزی کلاسه 728

27-ششدانگ یک باب ساختمان مفروزاً از پلاک 3950 فرعی به مساحت 231.10 متر مربع برابر رای 717-06/09/92  هیات بنام آقای احمد پورحسن و خانم مرضیه حیدری بالسویه کلاسه 000

28-ششدانگ یک باب ساختمان مفروزاً از پلاک 4043 فرعی به مساحت 95 متر مربع برابر رای 655-21/08/92  هیات بنام آقای وحید محمدی گلوسنگ کلاسه 811

29-ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 4090 فرعی به مساحت 235.45 متر مربع برابر رای 718-06/09/92  هیات بنام خانم پریزاد کلیبری کلاسه 907

30-ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 4287 فرعی به مساحت 264.75 متر مربع برابر رای 719-06/09/92  هیات بنام آقای عباداله محمدی کلاسه 920

31-ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 4336 فرعی به مساحت 193 متر مربع برابر رای 659-21/08/92  هیات بنام ناصر میکائیلی کلیبر کلاسه 815

32-ششدانگ یک باب ساختمان مفروزاً از پلاک 4820 فرعی به مساحت 178.24 متر مربع برابر رای 658-21/08/92  هیات بنام آقای کاظم موحدی کلیبر کلاسه 829

33-ششدانگ یک باب ساختمان پلاک 5011 فرعی به مساحت 170.45 متر مربع برابر رای 657-21/08/92  هیات بنام آقای فیروز نعمتی کلاسه 899

34-ششدانگ یک باب خانه پلاک 5017 فرعی به مساحت 156.25 متر مربع برابر رای 722-06/09/92  هیات بنام آقای محمدعلی مختاری کلاسه 712

 لذا کلیه مالکین و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که نسبت به اصل ملک ادعا و اعتراض داشته باشند می توانند به استناد بند دوم ماده یک قانون از تاریخ الصاق آگهی ظرف مدت 20 روز، اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اسناد و املاک کلیبر تسلیم و رسید اخذ نمایند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی، دادخواست خود را به مرجع قضائی ذیصلاح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و املاک کلیبر تسلیم فرمایند در غیر اینصورت آراء صادره به مرحله اجراء درآمده ، عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه خواهد یافت. بدیهی است صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر جهت احقاق حق به مرجع قضائی نخواهد بود.%

     تاریخ انتشار:  16/09/1392                                                       ابراهیم نوری

                                                                                  رئیس ثبت اسناد واملاک کلیبر    


مطالب مشابه :


دو دهه روزنامه نگاری اقتصادی در ایران 90-1370

این انتظار وجود دارد که رسانه‌ها و روزنامههای آگهیهای روزنامه‌ها با حمایت
تقسیم ناعادلانه آگهی های دولتی ، مباین سیاست های حق خواهانه رئیس جمهور می باشد

تقسیم ناعادلانه آگهی های دولتی حمایت از مطبوعات روزنامه يي با تیراژ
اختصاصی/ آگهی های دولتی وزارت نفت به کیهان سرازیر شد + جدول

اختصاصی/ آگهی های دولتی وزارت های بعد قرار دارند و روزنامه های دیگر هیچ سهمی از
آگهی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

و املاک و انتشار آگهی های ثبتی در تاریخ یکم ساماندهی و حمایت از روزنامه رسمی
هـزینـه هـر ثانیـه آگهـی در بـرنـامـه 90 !

محک ، موسسه حمـایـت از کـودکـان روزنامه دنیای اقتصاد تعرفه همه آگهیهای قبل و
آگهی تحدید حدود قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

و املاک و انتشار آگهی های ثبتی در تاریخ یکم با حمایت معنوی روزنامه رسمی
سلسله نشست های علمی گروه های تخصصی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی

سلسله نشست های علمی گروه های تخصصی جدیدترین آگهی های روزنامه حمایت (روزنامه
آگهی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

آگهی قانون ساماندهی و حمایت از عموم مردم از فعالیت های این سازمان برآن شدیم تا
دانلود نرم افزار عناوین پایان نامه های حقوقی دانشگاه های کشور

دانلود نرم افزار عناوین پایان نامه های حقوقی جدیدترین آگهی های روزنامه حمایت
برچسب :