نحوه محاسبه مساحت نورگیرها

نحوه محاسبه مساحت نورگیرها

اول اینكه رعایت ابعاد و مساحت نورگیرها و حیاط خلوت ها برای نورگیری فضاهای مسكونی یا اداری طبق توضیحات مطالب قبلی الزمیست . در صورت رعایت ابعاد و مساحت نورگیرها و حیاط خلوت ها مساحت آنها از مساحت زیربنای ساختمان كسر میشود.

برای محاسبه مساحت نورگیرها و حیاط خلوت ها در صورتیكه این نورگیر وسط ساختمان باشد مساحت داخل به داخل نورگیر ( بدون دیوار ) حساب میشود و از مساحت زیربنای ساختمان كسر میشود.

در صورتیكه یك یا چند ضلع این نورگیر منتهی به حیاط همسایه یا ساختمان همسایه باشد مساحت دیوارهای منتهی به حیاط همسایه یا ساختمان همسایه جزو مساحت نورگیر حساب میشود و از مساحت زیربنای ساختمان كسر میگردد.

برای توضیح بیشتر میتوان گفت كه این نورگیرها كه طبق ضوابط احداث میشوند به عنوان فضای باز مانند حیاط تلقی میشوند .

دیوارهای حیاط منتهی به همسایه ها نیز جزو زیر بنای ساختمان محاسبه نمیشود.


مطالب مشابه :


نحوه محاسبه مساحت نورگیرها

نحوه محاسبه آنها از مساحت زیربنای خانه ، زمین ، آپارتمان ، ساخته ، پیش
نحوه محاسبه عوارض شهرداري و مراحل انجام كار و مدارك لازم

نحوه محاسبه عوارض پروژه ها با زیربنای ناخالص آپارتمان های فاقد خلاف
نحوه محاسبه عوارض ساختمانی

٠ p p نحوه محاسبه عوارض آپارتمان که دارای معاف و زیربنای مازاد
نحوه محاسبه مساحت نورگیرها

نحوه محاسبه خلوت ها مساحت آنها از مساحت زیربنای ساختمان آپارتمان نشینی ولزوم
امور شهرداری

تشکیل پرونده نوسازی جهت تفکیک آپارتمان نحوه محاسبه عوارض ها با زیربنای ناخالص
مثال-نحوه محاسبه حق کسب وپیشه مغازه

مثال-نحوه محاسبه حق تجاری به مساحت زیربنای مفید در حدود 20 آپارتمان نشینی
امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان

امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان - تعیین نحوه محاسبه هزینه‌های زیربنای قسمت
ضوابط شهرسازی و صدور پروانه ساختمان که نیاز به تائیدیه شرکت های آزمایشگاهی معتبر نیز دارد

تشکیل پرونده نوسازی جهت تفکیک آپارتمان نحوه محاسبه عوارض ها با زیربنای ناخالص
برچسب :