نمونه قرارداد مسکن

نمونه  قرارداد مسکن

 

مقدمه :  شرکت تعاونی مسکن ……………….. ضمن انجام هماهنگی با اعضا محترم …………… مبادرت به خریداری یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ……….. فرعی از اصلی منطقه ……………. به مساحت کل………….. مترمربع نموده است . حسب توافق مورخ ………… فیمابین …………….. می بایست ………….. قطعه زمین موصوف جهت ارائه خدمات شهری به طور………… واگذار می گردید لیکن متعاقباً به موجب توافق نامه منعقده با آقای ………………. فرزند ……………. موافقت گردید ………… سهم ……………… از سوی شخص مشارالیه تامین شده و مبلغ ……………….. ریال نیز به …………….. پرداخت گردد و متقابلاً حقوق ناشی از ………….. موصوف متعلق حق نامبرده باشد لذا با عنایت به تملک عرصه و توافقات مقدماتی ………………. مبنی براخذ پروانه ساختمانی و احداث ساختمان بدینوسیله سند ذیل در تاریخ …………… فیمابین طرفین آتی الذکر در دفتر ………… منعقد گردید :

متعهد : شرکت تعاونی مسکن …………… به شماره ثبت …………… با نمایندگی ………………. ……………
( مدیرعامل ) و ………. ( رئیس هیئت مدیره ) به نشانی ………….. تلفن ……………. که دراین قرارداد صرفاً  ………….. نامیده خواهد شد .

متعهد له : آقای………………… فرزند …………….. بشماره شناسنامه ……………. صادره ………… متولد ……………….. تلفن ……………… که از این پس عضو پروژه نامیده می شود :

مورد تعهد : عبارتست از انجام کلیه اقدامات قانونی ، اداری ، ثبتی ، فنی و اجرائی توسط ……… در راستای اخذ پروانه ساختمانی از …………………. ، تنظیم قرارداد با مهندسین و پیمانکاران ذیصلاح ، انجام اقدامات اجرائی مبنی بر طراحی و ساخت مجتمع های مسکونی با تحصیل موافقت شهرداری ، انجام کلیه امور ثبتی و تفکیک آپارتمانهای احداثی و تنظیم سند رسمی بنام اعضاء پروژه و نیز اخذ کلیه مجوزهای مربوط اعم از انشعابات آب ، برق ، گاز ، فاضلاب ، تلفن با حق پرداخت کلیه هزینه های قانونی و قراردادی می باشد .

مدت تعهد :  مدت اجرای تعهد از زمان تامین کل اعتبار توسط اعضا شرکت تعاونی ….. لغایت ………. می باشد که این مدت بنا به ضرورت و طبق شرائط غیرقابل پیش بینی حداکثر به مدت ….. قابل تمدید می باشد .

شروط : ۱- عضو مورد نظرتاکنون مبلغ ………………….  ریال بعنوان حق السهم مشاعی خود از آپارتمان انتخابی برمبنای متراژ تقریبی ………………… پرداخت نموده و متعهد می گردد تا باقیمانده ……………… هزینه های متعلقه اعم از هزینه مابه التفاوت متراژ آپارتمان ، تراکم قابل خریداری و سایر هزینه های متعلقه قانونی را وفق ابلاغ کتبی و در مواعد تعیین شده پرداخت نماید .

تبصره ۱ : نظر به اینکه درتخصیص واحدهای مسکونی احداثی اولویت امتیاز با اشخاصی می باشــد کــه درپرداخت وجوه خرید عرصه ابتدائاً و تماماً به نسبت سهام مقرر اقدام عاجل ورزیده اند لذا درپایان عملیات اجرائی نیز اولویت مذکور به شرط رعایت مفاد این توافقنامه ملحوظ نظرقرار خواهد گرفت .

تبصره ۲ : چنانچه درهنگام تکمیل و تحویل آپارتمان های احداثی به اعضا محترم حسب امتیاز بندی های بعمل آمده اضافه یا کسر مساحت و یا وجه مشاهده گردد براساس نظر کارشناس منتخب تعاونی این زیادت یا نقصان مورد محاسبه قرارخواهد گرفت .

۲- با توجه به برآورد تقریبی متخصصین مشاور، هزینه اجرائی ………….. بلوک های مسکونی به ازاهرمترمربع حدود ………… میلیون ریال و هزینه تراکم مجاز اعلام شده از سوی شهرداری تا ……….. % درصد متراژ انتخابی بنا بابت هرمترمربع مبلغ …………….ریال تقویم گردیده و مازاد ………… درصد مشمول نرخ اعلامی از ناحیه ………… خواهد بود لذا عضو می بایست فعلاً مبادرت به پرداخت مبالغ ذیل الذکر به حساب تعاونی بنماید .
۱-۲- واریز مبلغ …………. ریال با ارائه چک نقدی هنگام امضا قرارداد بابت تسویه سهم خرید عرصه و تراکم مازاد

۲-۲- واریز مبلغ …………. ریال حداکثر تا تاریخ ……………….

۳-۲- واریز مبلغ ……………. ریال حداکثر تا  تاریخ ……………
۴-۲- واریز مبلغ …………….. ریال حداکثر تا تاریخ …………….

تبصره ۱ : بدیهی است مبالغ فوق الذکر بصورت تقریبی اعلام شده و زیاده یا کسر آن درمراحل اجرائی پروژه قابل محاسبه خواهد بود .

تبصره ۲ : برآورد هزینه های احداث مجتمع  های مسکونی و خرید امتیازات و انشعابات متعاقباً صورت گرفته و کتباً به اعضا محترم ابلاغ خواهد شد تا درمواعد مقرر اقدام به پرداخت وجوه متعلقه بنمایند .

۳- شرکت تعاونی مجاز خواهد بود در صورت توافق با اعضاء پروژه و با حفظ حقوق اعضا، تراکم مازاد را ابتیاع نموده و با احداث اعیانی درعرصه فوق الذکر حقوق ناشی از اعیانی احداثی مازاد را به اعضا متقاضی واگذار نماید .

۴-    واحد های آپارتمانی احداثی به لحاظ قرارگرفتن درموقعیت های مختلف از جمله حدود شمال ، جنوب ، شرق و غرب و همچنین طبقات مختلف دارای قیمت های متفاوتی نسبت به یکدیگر بوده و قیمت نهائی توسط کارشناس منتخب تعاونی تعیین و تسویه حساب قطعی بعمل خواهد آمد .

۵- چنانچه اعضا محترم در انتخاب واحدهای آپارتمانی بنا به اولویت اعلام شده دارای شرائط کاملاً مساوی از لحاظ مبلغ ، روز ، ساعت و دقیقه پرداخت وجه باشند انتخاب واحد از طریق قرعه کشی بعمل می آید .
۶- چنانچه به واسطه عدم پرداخت یا تاخیر درپرداخت وجوه اعلامی موجبات رکود و وقفه درعملیات اجرائی پروژه فراهم گردد مستنداً به بندهای ۱ و۳ ماده ۲۴ آئین نامه اجرائی تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه شرکتهای تعاونی مسکن که به تصویب مجمع عمومی عادی مورخ …….. … رسیده با عضو برخورد خواهد شد و مآلا هیچگونه اعتراضی مسموع  نمی باشد .
تبصره : در خصوص جبران خسارات ناشی از تاخیر درپرداخت وجوه صرفاً براساس مصوبه هیئت مدیره شرکت تعاونی عمل خواهد شد .

شرکت تعاونی
به مدیریت عاملی آقای                     نام و نام خانوادگی متقاضی
امضاء و مهرشرکت                          امضاء و اثر انگشت


مطالب مشابه :


80- نحوه خرید ملک

دانلود بیش از 600 نمونه قرارداد فوق جهت خرید زمین های فاقد قرارداد خرید
نمونه قرارداد مسکن

نمونه قرارداد یک قطعه زمین به کــه درپرداخت وجوه خرید عرصه ابتدائاً و تماماً
قرارداد نمونه اجاره نامه

قرارداد نمونه اجاره بها و قیمت آنچه در قبال خرید به فروشنده داده (زمین.ساختمان
نمونه قرارداد فروش سهام

نمونه قرارداد فروش خرید و فروش زمین هتل طی قرارداد شماره ۴۲۲۶۲/۱۶ از طرف سازمان
نمونه قراردادها

نمونه قرارداد تفاهم نامه سه جانبه اماده سازی زمین. نمونه قرارداد نمونه قرارداد خرید و
قرارداد نمونه اجاره نامه

قرارداد نمونه اجاره نامه - خرید و فروش املاک قرارداد نمونه اجاره (زمین.ساختمان
کتاب نمونه قراردادهای مدرن عباس بشیری منتشر شد

کتاب نمونه قراردادهای مدرن عباس بشیری قرارداد فروش زمین قرارداد خرید خدمات
برچسب :