روش ها و فنون مشاوره

 

 

ویژگی های اساسی مشاور:

الف) هم خوانی یا خلوص(خود بودن): مشاور خودش باشد و خود را همان گونه که هست نشان دهد نباید حالت تصنعی داشته باشد.این کار شدیداً بر روحیه مراجع اثر می گذارد و او را آزرده خاطر می کند.

ب) هم دلی: با همدلی مراجع احساس می کند که مشاورش او را درک می کند و برای او احترام قائل است و این عامل به درمان مراجع یاری می کند،مشاور باید به مراجع خودش بفهماند که او آن قدر ظرفیت و قدرت دارد که بتواند در نامقبول ترین جنبه های زندگی مراجع خود قرار بگیرد و درباره آن ها قضاوت ارزشی نکند.

ج) توجه مثبت نامشروط: منظور از توجه،تمرکز بدنی نسبت به فردی است که برای مشاوره مراجعه کرده است.توجه و تمایل به شنیدن،نخستین توقعی است که مراجع در سر می پروراند.باید مراجع را مطمئن سازید که گفته هایش ارزش شنیدن دارد.

موارد زیر نشان دهنده توجه شما به مراجع است:

1- برقراری تماس چشمی

2- رابطه رویارو با مراجع

3- قرار گرفتن در وضعیت راحت و باز

4- مایل نشستن به سمت فرد مقابل

5- داشتن آرامش

6- حالت بدنی متناسب

7- محیط دور از حواس پرتی

8- فاصله مناسب با مراجع

د) رازداری

لزوم مشاوره:

ضرورت راهنمایی و مشاوره را می توان در زمینه های فردی،آموزشگاهی و اجتماعی مطرح نمود.

وجود عوامل متعدد و گوناگونی چون تصمیم گیری های اساسی و مهم مانند انتخاب رشته تحصیلی،انتخاب شغل و انتخاب همسر،واجه شدن با مشکلات متعدد شغلی،اقتصادی،خانوادگی و جنسی،نگرانی ها و ناراحتی های فکری و روانی،وجود تضاد و تعرض در روابط بین فردی و... همگی دلالت بر ضرورت راهنمایی و مشاوره دارد.

در مشاوره آموزشگاهی اگر معلم با فنون مشاوره آشنا باشد و در کارش با دانش آمزان آن ها را لحاظ کند نه تنها رشد ایشان را در جنبه های گوناگون تقویت می نماید بلکه نیل به اهداف آموزش و پرورش را سهولت می بخشد.

در جوامع پیچیده کنونی،مسائل اجتماعی معلول عوامل بی شماری هستند و حل هر مسئله اجتماعی مستلزم شناخت دقیق آن مسئله بوده و چنین شناختی بررسی علمی آن مشکل را ایجاب می کند.از مسائل مهم اجتماعی که حائز اهمیت بوده مواردی چون فقر،بیکاری،افزایش جمعیت،پیدایش شهرهای بزرگ،وضع نامطلوب بهداشت و رفتارهای بزهکارانه قرار می گیرد.

شرایط لازم برای انجام مصاحبه مشاوره ای:

1- رابطه حسنه:

رابطه،اساس اساس ماهیت مشاوره است.در تمام مصاحبه ها باید ارتباط برقرار کرد.به دور از واقعیت نیست که بیش از نیمی از راه درمان در کارکرد ارتباط نهفته است.

در جریان مشاوره حتی اگر تکنیک ویژه ای نیز به کار گرفته نشود،همین رابطه حسنه و عاطفی و بدون قید و شرط،حس مفید بودن و خود ارزشمندی و قدر شناسی را در مراجعان بالا خواهد بود.

2- رازداری:

مراجع انتظار دارد که مطالب او به هیچ وجه با کسی در میان گذارده نشود.آن ها می خواهند اعتماد کنند که شما می توانید در حفظ اسرارشان از خود وفاداری نشان دهید.

زمانی مشاور رازداری نمی کند که نامه دادگاه وجود داشته باشد و این که مسئله مربوطه منجر به صدمه زدن به خود و دیگران شود.

3- پذیرش غیرشرطی:

اصول روابط انسانی و تبعیت از مضامین اخلاقی حرفه مشاوره غالباًرویکردی مثبت نسبت به انسان دارد.آن ها تنها بدان جهت که انسان هستند قابل احترام اند.مشاوران همه افراد را می پذیرند.سفید یا سیاه،ثروتمند یا فقیر،زشت یا زیبا و... نمی تواند بهانه ای برای عدم پذیرش افراد به شمار آید.

4- درک مراجع و مشکل او:

انعکاس محتوا : مشاور با استفاده از این روش به طور دقیق آن چه را مراجع گفته است دوباره برای خود او بازگو  می کند.مشاور نباید فقط آن چه را که مراجع گفته است طوطی وار یا کلمه به کلمه بیان کند بلکه در عوض می باید محتوای گفتار را بازگو نماید.

انعکاس احساس : اگر  شما به طور صمیمانه ای به مراجع توجه کنید،در آن صورت احساسات خود شما نیز با او همانند می شود.هنگامی که او آزرده شده است شما نیز تا حدی آزردگی او را تجربه می کنید و قادر خواهید بود که این آزردگی او را تجربه می کنید و قادر خواهید بود که این آزردگی را به او نیز منعکس کنید.

5- تدارک شرایط محیطی مناسب:

مشاور باید شراطی برای مراجع مهیا کند که مراجع در آن احساس آرامش کند و به دور از استرس و نگرانی حرف های خود را مطرح نماید.چینش وسابل مناسب باشد.صندلی به تعداد کافی وجود داشته باشد و مراجع هر جا که راحت تر بود بنویسد.قوانین جلسه گفته شود.مراجع در زمان معین حضور یابد.وسایل ضروری از جمله خودکار،ساعت،دستمال و ... در اتاق مشاوره وجود داشته باشد،تلفن در اتاق نباشد،قاب عکس هایی که زیاد جلب توجه کند وجود نداشته باشد.میز بین مشاور و مراجع کوتاه باشد.


مطالب مشابه :


مسابقه علمی مشاوران

موسسه فرهنگی هنری آموزشی اطلاع رسانی قلم صنع(مشاوره) روان شناسی و
روش ها و فنون مشاوره

موسسه فرهنگی هنری قلم موسسه فرهنگی هنری قلم صنع. مشاوره دانشگاه
مشاوره گروهی

موسسه فرهنگی هنری قلم موسسه فرهنگی هنری قلم صنع. مشاوره دانشگاه
حکایت/جوانمردی حضرت علی علیه السلام

انجمن علمی تخصصی ورزشی موسسه آموزش عالی موسسه فرهنگی هنری قلم صنع
ساعت کار هسته مشاوره اداره آموزش و پرورش بادرود

موسسه فرهنگی هنری آموزشی اطلاع رسانی قلم صنع(مشاوره) روان شناسی و
اولین کارگاه افزایش مهارتهای تربیتی

موسسه فرهنگی هنری آموزشی اطلاع رسانی قلم صنع(مشاوره) روان شناسی و
تاثیر فرهنگی ماهواره و رسانه های خارجی بر تربیت کودکان

مطالب علمی،فرهنگی وسیاسی انجمن علمی تخصصی ورزشی موسسه موسسه فرهنگی هنری قلم صنع
روز شمار هفته مشاغل

موسسه فرهنگی هنری آموزشی اطلاع رسانی قلم صنع(مشاوره) روان شناسی و
برچسب :