معرفی تمام گونه‌های سهره در ایران-معرفی گونه های سهره-انواع سهره

سهره:پرندگانی هستند دانه‌خوار با منقاری كوتاه،مخروطي و قوی ، پروبال رنگارنگ. بيشتر آنها در خارج از فصل زاد و ولد به طور دسته جمعی ديده می شوند. نر و ماده آنها غالبا هم شكل نيست.روی درختان بوته‌ها و يا زمين لانه می سازند.غير از دانه‌ها گاهی از حشرات نيز تغذيه می كنند.


سهره طلایی:
 نام راسته : passeriformes
نام خانواده : fringillidae
نام علمی : carduelis carduelis
نام انگليسی : European goldfinch
ساير نام های محلی : سهره معمولی ، سهره
مشخصات عمومی :
پرندگانی کوچک جثه و اندکی کوچک تر از گنجشک خانگی با دم چنگالی شکل و منقار مخروطی و نسبتاً باريک ، دمگاه سفيد رنگ ، صورت قرمز رنگ ، پس سر سياه رنگ ، گونه های سفيد  ،گرده قهوه ای يا خاکستری ، بال های سياه رنگ با نوار زرد کاملاً مشخص در بال ها ، سينه ای به رنگ  نخودی و پا های تيره رنگ هستند.
زير گونه ای از سهره طلايی با نام سهره طلايی سر خاکستري ( Grey-headed goldfinch ) و با نام محلی سهره حلب(کرمانی) در شرق ايران يافت می شود که فاقد رنگ سياه و سفيد در سر بوده و گرده و سينه خاکستری رنگ و صورت قرمز رنگ و منقاری مخروطی و اندکی بلند تر از سهره معمولی دارد. 
مشخصات پرنده نر و ماده :
پرنده نر و ماده بسيار شبيه به يکديگر هستند با اين تفاوت که رنگ قرمز صورت در پرنده نر وسعت بيشتري داشته و از لبه عقبي چشم ها نيز فراتر مي رود در حالي که در پرنده ماده رنگ قرمز صورت تا ميانه هاي چشم مي رسد . همچنين به طور کلي منقار پرنده نر نسبت به منقار پرنده ماده بزرگ تر مي باشد.

مشخصات پرنده جوان :
پرنده جوان فاقد رنگ قرمز ، سياه و سفيد در سر بوده و در قسمت  سينه دارای رگه رگه هايی تيره رنگ می باشد .
 تغذيه :
خارج از فصل توليد مثل از انواع دانه ها تغذيه می کند و در فصل توليد مثل علاوه بر دانه ها از حشرات نيز تغذيه می نمايد . بهترين غذا برای نگهداری اين پرنده در قفس شاه دانه است ولی می توان جوجه ها را از همان ابتدا به خوردن ارزن يا کتان عادت داد.
پراکنش :
در کشور ما به جز رد نواحی محدودی از جنوب شرق در ساير نواحی به تعداد نسبتاً فراوان ديده شده و توليد مثل نيز می کند.
محل زندگی :
 درجنگل ها ، دره های پوشيده از درخت ، اطراف رودخانه ها ، پارک ها و کشتزارها و ساير نواحی مستعد تا ارتفاع 2000 متری زندگی می کند.
آواز :
آواز اين پرنده بسيار دلنشين و متنوع بوده و مخلوطی از آواز ساير سهره ها نيز در آن شنيده می شود .
هيبريد :
سهره طلايی قابليت تلقيح با انواع سهره ها از قبيل سهره معمولی، سهره زرد ، قناری و ... را داراست.
سهره جنگلی:

انگليسی : Chaffinch
فرانسوی : Pinson des arbres
لاتين : Fringilla Coelebs
مشخصات :
15 سانتي‌متر ؛ اين پرنده داراي دو خط بالي سفيد و مشخص است و در پرواز شاهپرهاي سفيد كنار دمش نمايان مي شود . پرنده نــر سطح شكمي قهوه‌اي مايل به صورتي ، جبه بلوطي رنگ ، دمگاه تقريبا سبز ، تارك و پس گردن كبود دارد .
سطح پشتي پرنده ماده قهوه‌اي مايل به زيتوني كمرنگ است و سطح شكمي آن به همين رنگ ، ولي روشن‌تر مي باشد . پرنده‌اي اجتماعي است و جز در فصل زادوولد اغلب همراه با سهره‌هاي ديگر ديده مي شود .
نــر و ماده غالبا در دسته‌هاي جداگانه پرواز مي كنند
پروازش موجي است .
دمگاه سبزش بهترين نشانه تشخيص آن از سهره‌ سر سياه است كه دمگاه سفيد دارد .
زيستگاه :
پرچين‌ها ، جنگل‌ها ، زمين‌هاي غيرمحصور ، باغ‌ها و كشتزارها .
در ميان بوته‌ها يا روي درخت و اغلب در ارتفاع كم لانه مي سازد .
پراكندگي :
زمستان‌ها خيلي زياد است و به تعداد فراوان در ايران زادوولد مي كند .
سهره سر سياه:

انگليسی : Brambling
فرانسوی : Pinson du Nord
لاتين : Fringilla montifringilla
مشخصات :
۱۴/۵ سانتي‌متر ؛ از سهره جنگلي به وسيله دمگاه سفيد و مشخص و كمي سفيدي روي بال‌ها و دم ، تشخيص داده مي شود . پرنده نــر در ناحيه سينه و شانه‌ها نارنجي رنگ است .
سر و جبه‌اش در بهار سياه درخشان و در زمستان قهوه‌اي رنگ مي باشد .
پرنده ماده ممكن است با ماده سهره جنگلي اشتباه شود ، ولي پر و بالش نخودي‌تر و كمرنگتر است ، همچنين دمگاه سفيد و رگه‌هاي سياه روي تارك ، آن را مشخص مي سازد .
پرواز اين پرنده نامنظم‌تر از پرواز سهره جنگلي است و در زمستان با هم گله تشكيل مي دهند .
سهره دمگاه سفيد ، چنانچه از نامش پيداست ، دمگاه سفيد دارد ، ولي لكه دمگاهي آن پهن‌تر است و جثه بزرگ‌تر و منقار خيلي كلفت ، تشخيص آن را آسان مي سازد .
زيستگاه :
جنگل‌ها و كشتزارها
پراكندگي :
زمستان‌ها در شمال ايران فراوان است .
گاهي به سمت جنوب تا ناحيه مركــزي فارس و در بلوچستان ديده مي شود .
سهره پيشاني سرخ:

انگليسی : Gold-fronted Serin
فرانسوی : Serin a front d'or
لاتين : Serinus pusillus
مشخصات :
12 سانتي‌متر ؛ نــر و ماده همشكل .
يك سهره بسيار كوچك و تيره‌رنگ با منقار كلفت مخروطي كه تارك طلايي مايل به قرمز ، دمگاه زرد مايل به نارنجي و دم دو شاخه دارد . جبه و پشتش قهوه‌اي زيتوني است با رگه‌هاي سياه فراوان و تمام قسمت جلويي بدن آن به جز تارك ، سياه‌رنگ است . پرنده نابالغ كمرنگ‌تر و فاقد تارك قرمز مي باشد . پرنده‌اي است بسيار پر جنب و جوش و خيلي اجتماعي .
زيستگاه :
جنگل‌هاي تنك سرو كوهي ، دره‌هاي سنگي با بوته‌هاي پراكنده و شيب‌هاي برهنه كوهستان با گياهان كم و پراكنده در ارتفاع 1000 تا 3500 متر ، در زمستان به زمين‌هاي زراعتي و درخت‌زارها كوچ مي كند .
روي سرو كوهي يا بوته‌هاي كوتاه بين صخره‌ها لانه مي سازد .
پراكندگي :
به طور كلي بومي و فراوان است .
سهره سبز:

انگليسی : Greenfinch
فرانسوی : Verdier d'Europe
لاتين : Carduelis chloris
مشخصات:
۱۴/۵ سانتی متر، پروبال سبز زيتونی با دمگاه روشن‌تر به رنگ سبز مايل به زرد و لكه‌هاي زرد روشن روی شاهپرهای نخستين و طرفين دم ، نشانه‌های تشخيص اين پرنده مي باشد .
منقاري كلفت و تقريبا سفيد دارد. پاهايش صورتي كمرنگ است .
پرنده ماده تيره‌تر و خاكستری رنگ‌تر ار پرنده نــر است و زردی پروبال آن نيز كمتر می باشد .
پرنده نابالغ قهوه‌ای تر و در سطح پشتی و شكمی رگه‌رگه است .
پرواز اين پرنده موجی است .
زيستگاه :
باغ‌ها ، بوته‌زارها و كشتزارها .
در پرچين‌ها ، بوته‌ها و درخت‌های كوچك لانه مي سازد .
پراكندگي :
زمستانها نسبتا فراوان است .
به تعداد خيلي كم در ايران زادوولد مي كند .
سهره زرد:

نگليسي : Siskin
فرانسوي : Tarin des aulnes
لاتين : Carduelis spinus
مشخصات :
12 سانتي‌متر ؛ پرنده نــر سبز مايل به زرد است با سطح شكمي كمرنگ‌تر ، تارك و چانه سياه .
دمگاه ، خط بالي ، طرفين دم و نوار پشت چشمي آن نيز زرد مي باشد .
پشت و پهلوهايش رگه‌هاي قهوه‌اي دارد . پرنده ماده خاكستري رنگ‌تر است با زردي كنتر و بدون سياهي روي سر و سطح شكمي تقريبا سفيد و پر رگه دارد .
پرواز اين پرنده همانند سهره‌ها ولي سبك‌بال‌تر است
در زمستان به صورت دسته‌جمعي ديده مي شود .
زيستگاه :
جنگل‌ها ، بيشه‌ها ، پرچين‌هاي بلند و انبوه .
لانه‌اش را روي درخت ، در ارتفاع زياد و معمولا در انتهاي شاخه‌ها مي سازد .
پراكندگي :
زمستان‌ها فراوان است .
به تعداد نسبتا فراوان در ايران زادوولد مي كند ، گاهي به سمت جنوب تا ناحيه مركزي فارس و بلوچستان ديده مي شود.پرندگاني دانه‌خوارند با منقاري كوتاه و مخروطي و قوي؛ و پر و بال رنگارنگ دارند. بيشتر آنها در خارج از فصل زاد و ولد به طور دسته جمعي ديده مي شوند .
نر و ماده آنها غالبا همشكل نيست .روي درختان و بوته‌ها و يا زمين لانه مي سازند .غير از دانه‌ها، گاهي از حشرات نيز تغذيه مي كنند .
سهره مغولی:

انگليسي: Mongolian Trumpeter Finch
فرانسوي: Bouvreuil de Mongolie
لاتين: Rhodopechys mongolica
مشخصات :
13 سانتيمتر طول دارد؛ شبيه ماده سهره صورتي است، با سطح پشتي قهوه‌اي‌تر و كمتر از آن خاكستري؛ كه منقارش چندان كلفت نيست و به جاي قرمز نارنجي، قهوه‌اي مايل به زرد كمرنگ است .
پرنده نــر ابروي صورتي مشخصي دارد . سطح شكمي اين پرنده نخودي مايل به صورتي و
بالهايش قهوه‌اي است و شاهپرهاي آن حاشيه صورتي و نوك سفيد دارد .دمش قهوه‌اي و حاشيه شاهپرهاي آن كم و بيش سفيد است.
پرنده ماده شبيه پرنده نــر است؛ ولي پر و بالش رنگ صورتي كمتري دارد و رفتارش شبيه سهره صورتي است .
زيستگاه :
تپه‌هاي سنگي خيلي برهنه و خشك و شيبهاي سنگي كوهستان؛ در مقايسه با زيستگاه سهره صورتي، معمولا در ارتفاع بيشتري ديده مي شود .
پراكندگي :
بومي و بنسبت فراوان است .
سهره خاكی:

انگليسي: Desert Finch
فرانسوي: Bouvreuil de Lichtenstein
لاتين: Rhodopechys obsolete
مشخصات :
14 سانتيمتر طول دارد؛ پر و بالش يكدست قهوه‌اي خاكي كمرنگ و در ناحيه شكم كمرنگتر است .
منقاري مخروطي و كلفت و سياه يا تقريبا سياه دارد .
پرنده نــر لكه‌اي در پس منقارش ديده مي شود .
شاهپرهاي بالش سياه است، با حاشيه پهن سفيد و لكه بزرگ صورتي رنگی روي پوش‌پرها و شهپرهاي ثانوي دارد . دمش دو شاخه و سياه رنگ و پره خارجي شاهپرهاي آن سفيد است.
پرنده ماده كمرنگتر از پرنده نــر است. پرنده‌اي است رام و زود انس ( رجوع کنید به سهره صورتي(
زيستگاه :
مناطق باز ، زمينهاي زراعتي ، كوهپايه‌ها با بوته‌ها و درختهاي پراكنده؛ عموما در باغها و بوته‌هاي كنار جاده ديده مي شود و روي درخت يا بوته لانه مي سازد .
پراكندگي :
به طور كلي، بومي و بنسبت فراوان است .
سهره گلی:

انگليسي: Scarlet Rosefinch
فرانسوي: Roselin cramoisy
لاتين: Carpodacus erythrinus
مشخصات :
۱۴/۵ سانتيمتر طول دارد؛ پرنده نــر سر و سينه و دمگاه قرمز درخشان و منقار كلفت و بالهاي قهوه‌اي پررنگ با دو خط بالي نامشخص و شكم سفيد دارد . توصيف پرنده ماده و نــر سال اول و پرنده نابالغ تا حدي دشوار است
سطح پشتي آنها قهوه‌اي مايل به زرد است كه در ناحيه دمگاه روشنتر و روي سرشان خاكستري رنگ تر است . سطح شكمي نخودي با رگه‌هاي ظريف قهوه‌اي دارد .
بهترين نشانه‌هاي تشخيص آنها عبارت است از: جثه خپله و چشمهاي سياه و برجسته و سر بزرگ و گرد و دو خط بالي كمرنگ و دم دوشاخه .
پرواز اين پرنده موجي است .
زيستگاه :
بيشه‌ها و بوته‌ها و درختهاي كوتاه نزديك به آب؛
لانه‌اش را خيلي پايين و معمولا در ميان گياهان مناطق باتلاقي و در بعضي نقاط در جنگلهاي بلوط مي سازد .
پراكندگي :
تابستانها فراوان است و به صورت مهاجر عبوري در همه جاي ايران ديده مي شود .
سهره نوك قيچی:

انگليسي: Crossbill
فرانسوي: Bec-croise des sapins
لاتين: loxia curvirostra
مشخصات :
16 سانتيمتر طول دارد؛ پرنده‌اي است وابسته به گياهان تيره مخروطيان، از قبيل سرو و كاج و امثال اينها؛ كه با منقار متقاطع و دم دوشاخه و رفتاري طوطي مانند در هنگام تغذيه مشخص مي شود .
پر و بال پرنده نــر قرمز آجري است، با دمگاه روشنتر و بالها و دم تيره .نــر نابالغ قهوه‌اي مايل به نارنجي و پرنده ماده زيتوني است، با دمگاه و سطح شكمي زرد رنگ .
پرنده نابالغ خاكستري مايل به سبز است و در سطح شكمي رگه‌هاي فراوان و مشخصي دارد .پرنده‌اي است اجتماعي و رام که پروازش سريع و موجي است؛ و در اين حالت سر بزرگ و دم كوتاهش جلب توجه مي كند .
زيستگاه :
جنگلهاي تيره مخروطيان
پراكندگي :
در پایيز و زمستان به تعداد كم و نامنظم و بيشتر در شمال ايران ديده مي شود ؛ ولي در جنوب ايران تا ناحيه مركزي فارس و بلوچستان نيز گزارش شده است .

سهره دمگاه سفيد:


انگليسي: Bullfinch
فرانسوي: Bouvreuil pivoine
لاتين: pyrrhula pyrrhula
مشخصات :
۱۴/۵ سانتيمتر طول دارد؛ نــرش پرنده‌اي است جالب توجه با سطح شكمي قرمز روشن و مشخص و
سطح پشتي خاكستري مايل به آبي . چانه و پيشاني و تاركش سياه است و منقاري مخروطي و خيلي كلفت دارد . روي بالهاي سياهش، نوار پهن سفيدي ديده مي شود و دمش سياه است .پرنده ماده با پرنده نــر همشكل است، ولي در سطح شكمي قهوه‌اي مايل به صورتي و در سطح پشتي قهوه‌اي مايل به خاكستري است .
پرواز اين پرنده موجي است و اغلب در اختفا به سر مي برد و بندرت در فضاي باز ديده مي شود .
زيستگاه :
كشتزارها و بيشه‌ها و پرچين‌ها و باغهاي ميوه؛
روي درختان و داخل پرچينها لانه مي سازد .
پراكندگي :
بومي و تعداد آن بسيار كم است .

سهره نوك بزرگ:


انگليسي: Hawfinch
فرانسوي: Gros-bec casse noyaux
لاتين: Coccothraustes Coccethraustes
مشخصات :
18 سانتيمتر طول دارد؛ منقار خيلي بزرگ و قطر زياد گردن و دم كوتاه با نوك سفيد و نوار پهن سفيد روي بالهاي سياه مايل به آبي از نشانه‌هاي مهم در تشخيص اين پرنده است. سرش به رنگ قهوه‌اي خاكي و پشتش قهوه‌اي سير است . سطح شكمي آن قهوه‌اي مايل به صورتي كمرنگ و گلو و پس منقارش سياه است. منقارش در بهار به رنگ آبي فلزي و در زمستان شاخي كمرنگ است .پرنده ماده كمرنگ‌تر و رنگ تاركش كمتر مايل به خرمایي است .
پرنده‌ نابالغ راه‌راه قهوه‌اي و لكه گلويي زردرنگ دارد .
پروازش سريع است و معمولا در ارتفاع زياد پرواز مي كند ، ولي در فواصل كوتاه با حركتي جست مانند جابجا مي شود.
در پرواز، منظره سر بزرگ و دم كوتاهش تشخيص آن را آسان مي سازد؛ و از زير، نواری شفاف در سراسر شاهپرهاي نخستين آن مشاهده مي شود .با قدرت جست مي زند و با قامتي راست راه مي رود و راه رفتنش شبيه اردك است .
اغلب در زمستان به صورت گله ديده مي شود كه در ميان جنگل و روي زمين تغذيه مي كند. پرنده‌اي است بينهايت محتاط و گوش به زنگ .
زيستگاه :
به‌ طور كلي، درخت‌زي است .
در جنگلها و بوستانها و ميوه‌زارها، ديده مي شود .
نوك درخت و روي شاخه‌هاي افقي پايين درخت يا روي تنه درخت و اغلب به‌ صورت دسته‌هاي پراكنده لانه‌سازي و زاد و ولد مي كند .
پراكندگي :
بومي و بنسبت فراوان است .

سهره سياه:


انگليسي: Withe-winged Grosbeak
فرانسوي: Gros-bec a alies blanches
لاتين: Mycerobas carnipes
مشخصات :
21 سانتيمتر طول دارد؛ سهره ای خيلي بزرگ با منقاري مخروطي و بسيار كلفت است .پر و بالش تماما قهوه‌اي مايل به سياه است، ‌بجز دمگاه زرد درخشان، قسمت زرد پايين شكم و لكه سفيد و مشخص قاعده شاهپرهاي نخستين بال .پرنده ماده قدري كمرنگ‌تر و قهوه‌اي‌تر از پرنده نــر است .
اين پرنده درختزي است و كمتر از سهره‌هاي ديگر اجتماعي است .
پرواز اين پرنده خيلي موجي است .
زيستگاه :
جنگلهاي سرو كوهي در نواحي كوهستاني، در ارتفاع بين 2800 تا 3500 متر ؛ روي سرو كوهي لانه مي سازد .
پراكندگي :
بومي و به تعداد خيلي كم ديده مي شود .
سهره ريز: (Family Estrildidae)
انگليسی: With-throated Munia
فرانسوی: Munie a gorge blanche
لاتين: Lonchura malabarica
مشخصات :
۱۲/۵ سانتيمتر طول دارد و نر و ماده آن همشكل است . سهره كوچكي است با منقار بنسبت بزرگ و مخروطي، به رنگ شاخي مايل به خاكستري، و دم تقريبا دراز و نوك‌تيز و سياه رنگی دارد .سطح پشتي و تارك و پس گردنش قهوه‌اي و دمگاه و سطح شكمي آن سفيد است، با راه‌راه عرضي كمرنگ در پهلوها؛ و معمولا به صورت دسته‌هاي كوچك ديده مي شود .
پروازش سريع و موجي است .
زيستگاه :
فضاي باز با بوته‌هاي خار و درختان پراكنده ، كشتزارها ، باغها، و امثال آن .
لانه گنبد شكل و بزرگی روي شاخه‌هاي بيروني بوته‌ها يا درختان مي سازد .
پراكندگي :

بومي و به تعداد خيلي كم ديده مي شود.

سهره سرخ:

 نام راسته : passeriformes
نام خانواده : fringillidae
نام علمی : Carpodacus erythrinus
نام انگليسی : Common rosefinch  یا  Scarlet rosefinch
ساير نام های محلی : بلبل قرمز
مشخصات عمومی :
پرنده ای به طول 14 تا 15 سانتيمتر با منقار مخروطی و خاکستری رنگ و بدن پر جثه و سر گرد است. انتهای دم پرنده نيز قلبي شکل می باشد. پرواز اين پرنده همچون ساير سهره ها موجی می باشد.
مشخصات پرنده نر:
پرنده نر بالغ به واسطه سر ، سينه و دمگاه زرد و روتنه قهوه ای شناخته می شود.
مشخصات پرنده جوان و پرنده ماده:
پرنده جوان و پرنده ماده مشابه بوده و فاقد رنگ قرمز می باشند و عموماً به رنگ زيتونی مايل به قهوه ای ديده مي شوند که در ناحيه روتنه و زيرتنه رگه رگه هايی تيره رنگ ديده می شود.
تغذيه :
اين پرنده نيز همچون ساير سهره ها دانه خوار می باشد. در داخل قفس نيز از انواع دانه ها از قبيل شاهدانه ، ارزن ، کتان و ... تغذيه می کند .
پراکنش :
در کشور ما در حاشيه شمال شرق ، شمال غرب و شمال توليد مثل می کند . اين پرنده در ايران در فصل تابستان به صورت مهاجر عبوری در همه جا ديده می شود .
محل زندگی :
اين پرنده در مناطق جنگلی کوهستانی و دره های عميق و به خصوص نزديک آب به سر برده و هنگام مهاجرت و به صورت عبوري در هر کجا که درخت باشد ديده می شود و درون بوته ها و گياهان باتلاقی و يا جنگل های بلوط آشيانه می سازد .
آواز :
صدای اين پرنده واضح و بلند شبيه : وی-ديوی-دی-ديو شنيده می شود .آواز اين پرنده از تنوع کمی برخوردار است ولي تا حدودي زيبا مي باشد. پرنده نرمعمولاً در حال نشستن روی نوک شاخه ها به آوازخوانی مي پردازد.
سهره طلايی سر خاکستری:

 نام راسته : passeriformes
نام خانواده : fringillidae
نام علمی :caniceps carduelis carduelis
نام انگليسی : Grey-headed goldfinch
ساير نام های محلی : سهره کرمانی ، سهره حلب
مشخصات عمومی :
پرندگانی کوچک جثه و به طول 13 تا 14سانتيمتر بوده و بسيار شبيه به سهره معمولی هستند. در حقيقت اين پرنده زيرگونه ای از سهره معمولی مي باشد. از نظر عادات و رفتار بسيار شبيه به سهره معمولی بوده و خارج از فصل توليد مثل به صورت مخلوط با سهره معمولي در کشتزارها و ساير مناطق ديده می شوند. رنگ عمومي بدن خاکستری بوده و صورت قرمز، بال هاي سياه با نوار بالي زرد رنگ ، پاهاي تيره رنگ و منقار مخروطي بزرگ از ساير خصوصيات اين پرنده می باشد . تفاوت اين پرنده با سهره معمولي عدم وجود رنگ سياه و سفيد در سر و گونه ها بوده و روتنه خاکستری رنگ مي باشد. منقار اين پرنده اندکی از منقار سهره معمولی بزرگ تر است .
تفاوت پرنده نر و ماده :
پرنده نر و ماده بسيار مشابه می باشند ولي تفاوت هايی نيز دارند که به شرح ذيل می باشد .
1- تنها پرنده نر آواز می خواند و آواز ماده آرام و کوتاه بوده و بسيار به ندرت شنيده می شود.
2- منقار پرنده نر غالباً بلند تر از منقار پرنده ماده می باشد .
3- سرخی صورت در پرنده نر وسعت بيشتری نسبت به پرنده ماده دارد.
4- سبيل پرنده نر به رنگ سياه براق می باشد در حالی که سبيل پرنده ماده دودی و يا بور است.
5- شانه بال در پرنده نر سياه رنگ بوده ولی در پرنده ماده سياه متمايل به خاکستری
می باشد.
مشخصات پرنده جوان :
پرنده جوان مشابه جوجه سهره معمولی می باشد و فاقد سرخی صورت بوده و رگه های تيره در ناحيه سينه آن ديده مي شود. جوجه سهره حلب نسبت به جوجه سهره معمولی خاکستری تر ديده می شود .
محل زندگی و ساير مشخصات :
در پارک ها ، باغ ها ، نواحی جنگلی وساير مناطق مستعد زندگی می کند و لانه خود را در ارتفاع 5/1 تا 20 متری از سطح زمين و در ميان شاخ و برگ درختانی از قبيل صنوبر ، توس ، نارون ، افرا ، بلوط ، کاج ، سيب ، گلابي ، گيلاس و زرد آلو می سازد . گاهی در سرو کوهی نيز آشيانه می سازد.لانه توسط ماده ها ساخته می شود و از علف های باريک و خشک و مواد گياهی به خصوص از درخت تبريزی و مواد مو مانند در ساخت لانه استفاده مي شود. لانه بين 7 تا 12 روز ساخته می شود . بين 3 تا 5 و معمولاً 4 تخم در ميانه های ماه آپريل تا آگوست می گذارد. پرنده ماده بين 12 تا 13 روز روی تخم ها می خوابد. هم پرنده نر و هم پرنده ماده در تغذيه جوجه ها نقش دارند.جوجه ها بعد از 12 روز آماده پرواز می شوند. سهره حلب 2 بار در سال توليد مثل مي کند . اين پرنده در پاييز و زمستان در دسته هايی بالای 12 عدد ديده مي شود .
پراکنش :
در کشور ما این پرنده در نواحی شرقی ، شمال شرقی دیده شده و تولید مثل می کند و در فصل پاییز و زمستان در برخی نواحی مرکزی و غربی نیز دیده شده است .
تغذيه :
از انواع دانه ها تغذيه مي کند و  علاقه زيادي به دانه آفتابگردان و گلرنگ دارد و در پاييز و زمستان در حاشيه مزارع آفتابگردان بيشتر ديده مي شود . بهترين غذا براي نگهداري اين پرنده در قفس همان جيره غذايي سهره معمولي يعني شاهدانه است .
آواز :
آواز سهره حلب بسيار مشابه آواز سهره معمولی بوده و شامل چهچه ها و تحرير های زيبا می باشد.آواز نسبت به سهره معمولی اندکی تند و تيز تر بوده و صدای آن نسبت به آواز سهره معمولی زير تر بوده و گاهاً تنوع کمتری هم دارد. ولی به هر حال سهره ای خوش آواز بوده و در تمام طول سال نيز آواز می خواند .
هيبريد :
همانند سهره معمولی اين سهره نيز قابليت تلقيح با انواع ديگر سهره ها و قناری را دارا است

سهره صورتی:


نام راسته : passeriformes
نام خانواده : fringillidae
نام علمی : Bucanetes githagineus
نام انگليسی : Trumpeter finch
ساير نام های محلی: فنچ صورتی
مشخصات عمومی :
پرندگانی به طول 14 سانتيمتر با منقار مخروطی نسبتاً ضخيم و با دم کوتاه و سر بزرگ می باشند. و رنگ عمومی بدن خاکستری رنگ می باشد. 
مشخصات پرنده نر:
رنگ پرنده نر خاکستری بوده و اثراتی از رنگ صورتی در بالها ، دمگاه ، پيشانی و سينه ديده می شود.رنگ منقار و پاها در پرنده نر نارنجی رنگ است.
مشخصات پرنده جوان و پرنده ماده :
پرنده جوان و پرنده ماده بسيار شبيه بوده و به رنگ خاکستری بوده و نسبت به پرنده نر اثر رنگ صورتی در پر و بالشان بسيار کمتر است و همچنين رنگ منقار پرنده ماده و جوان زرد و يا نخودی رنگ است.
تغذيه :
به طور کلی اين پرنده دانه خوار می باشد.
پراکنش :
در کشور ما به جز حاشيه شمال و شمال شرق و به جز شمال غرب کشور در ساير نواحی ديده شده و توليد مثل هم می کند.
 محل زندگی :
اين پرنده در نواحی صخره ای لخت و تپه های سنگی،بيابانها و اراضی سنگی و غالباً نزديک به آب به سر برده و لابلای سنگ ها آشيانه می سازد.
آواز :
صدای اين پرنده به صورت معمول شباهت هايی به صدای فينچ معمولی دارد ولی آواز اين پرنده بسيار مشخص بوده و شبيه صدای شيپور می باشد.

سهره کوهی:


 نام راسته : passeriformes
نام خانواده : fringillidae
نام علمی : Carduelis flavirostris
نام انگليسی : twite
ساير نام های محلی : بلبل کوهی
مشخصات عمومی :
پرنده ای نسبتاً کوچک و حدود 13 سانتيمتر طول داشته و از نظر ظاهر،عادات و رفتار بسيار شبيه به سهره سينه سرخ ماده می باشد.رنگ عمومی بال ها و روتنه تيره بوده و رگه هاي فراوانی در روتنه ديده می شود.در بال ها و دم اثری از رنگ سفيد ديده می شود.چانه به رنگ نخودی و در سينه رگه های فراوان تيره رنگ ديده می شود . منفار پرنده در فصول پاييز و زمستان زرد رنگ و در فصل تابستان زرد متمايل به خاکستری است. از سهره سينه سرخ ماده به واسطه دم بلندتر،منقار زرد رنگ ، سفيدی کمتر در بال ها و چانه نخودی رنگ متمايز می شود .
سهره کوهی (دمگاه در جنس نر صورتی رنگ می‌باشد) 
مشخصات پرنده نر، ماده و جوان:
پرنده نر بسيار شبيه به پرنده ماده بوده با اين تفاوت که دمگاه پرنده نر صورتی رنگ بوده و دمگاه پرنده ماده نخودی رنگ و رگه رگه می باشد. پرنده جوان نيز تا حدودی شبيه پرنده ماده می باشد.
تغذيه :
پرنده ای دانه خوار بوده و از انواع دانه های ريز همچون ارزن تغذيه می کند .
پراکنش :
در کشور ما در نواحي شمال ، شمال غرب و بخش هايی از غرب زندگی می‌کند و توليد مثل هم دارد. در فصول پائيز و زمستان در بخش هايی از شرق کشور نيز ديده می شود.

محل زندگي :
 اين پرنده در شيب کوهستان و زمستان ها در دشت ها و دامنه کوه ها به سر برده و روی زمين و لابلای پوشش گياهی و يا روی صخره ها آشيانه می سازد .
آواز :

آواز اين پرنده شامل يکسری از چهچه ها و تحرير های تند و سريع می باشد و بخش هايی از آواز شبيه آواز سهره سينه سرخ است.


سهره بال سرخ:

نام راسته : Passeriformes

نام خانواده : Fringillidae

نام انگليسی : Rhodopechys sanguinea

نام علمی : crimson-winged finch


سايرنام های محلی:سهره کوهی بال سرخ

مشخصات پرنده :

اين پرنده 16 سانتيمتر طول دارد و بزرگ تر از گنجشک خانگی می باشد . سهره ای رنگين بوده که عمدتاً در شيب های کوهستان ديده می شود. سينه ، پهلو ها و زير تنه دارای نقطه نقطه های قهوه ای بوده و تارک سياه و منقار زرد رنگ است.در بال های سياه رنگ پرنده اثراتی از رنگ صورتی و سفيد ديده می شود . روتنه نيز متمايل به قهوه ای است.

پرنده نر

به رنگ صورتی صورت و بال ها و نیز سیاهی فرق سر و مقایسه آن با رنگ ماده توجه شود.

 

تمايز نر و ماده :

در ناحيه صورت پرنده نر رنگ صورتی يا سرخ ديده می شود ولی پرنده ماده در ناحيه صورت اثری از رنگ صورتی ندارد و همچنين در پرنده نر لکه سرخ روی بال نسبت به پرنده ماده مشخص تر می باشد.سياهی فرق سر نيز در پرنده نر درخشان تر از پرنده ماده است . منقار پرنده نر نسبت به پرنده ماده زرد رنگ تر می باشد. و در نهايت اين که رنگ پرنده نر مشخص تر و درخشان تر از پرنده ماده می باشد.


مشخصات پرنده جوان :

پرنده جوان فاقد سياهی روی سر بوده و منقار نيز متمايل به خاکستری می باشد .

پراکنش :

در کشور ما در نواحی کوهستانی شمال،شمال غرب و بخش هايی از غرب کشور زندگی می کند و توليد مثل نيز دارد .


محل زندگی:

اين پرنده در مناطق کوهستانی مرتفع زندگی کرده و زمستان ها در ارتفاعات پايين تر ، کشتزار ها و علفزارهای دارای قلوه سنگ به سر برده و داخل بوته ها و يا شکاف سنگ ها آشيانه می سازد .

 

تغذيه :

اين پرنده دانه خوار مي باشد و از انواع دانه ها تغذيه مي کند .

 

صدا :

صدای اين پرنده شبيه  چي- روپ- چوريپ  يا  دی-ليت-دی-ليت شنيده می شود که در حين پرواز و يا در روی سطح زمين به شکلی متنوع و به صورت های گوناگون شنيده می شود.

سهره سينه سرخ:

نام راسته : Passeriformes

نام خانواده : Fringillidae

نام انگليسی : Eurasian linnet

نام علمی : Carduelis cannabina

سايرنام های محلی : سينه سرخ

مشخصات عمومی:

اين پرنده 13 سانتيمتر طول دارد و اندکی کوچک تر از گنجشک خانگی می باشد.دم چنگالی،منقار مخروطی کوچک و خاکستری رنگ، سر و گردن خاکستری با اثری از رنگ نخودی يا سفيد در گونه ها و چانه ، روتنه قهوهاي يا بلوطی و پا های تيره رنگ از خصوصيات ظاهری پرنده نر و ماده می باشد.

مشخصات پرنده نر:

در پرنده نر سينه و پيشانی و دمگاه سرخ رنگ می باشد.در فصل زمستان رنگ سرخ پيشانی و سينه پرنده نر کاهش پيدا کرده و به رنگ صورتی ديده می شود.ساير مشخصات پرنده نر مشابه پرنده ماده می باشد.

 

 مشخصات پرنده ماده :

 روتنه بلوطی رنگ ، سر و گردن خاکستری ، منقار و پاهای تيره رنگ ، زير تنه نخودی با رگه های سياه رنگ در آن از خصوصيات پرنده ماده می باشد.

 پراکنش:

اين پرنده در مناطق کوهستانی،جنگلی و ساير مناطق مستعد غرب ، مرکز، شمال و شمال غرب کشور زندگی مي کند.همچنين در فصل پاييز و زمستان در غالب مناطق کشور می توان اين پرنده را مشاهده نمود.

تغذيه:

اين پرنده دانه خوار می باشد و از انواع دانه ها تغذيه می کند.

رژيم غذايی اين پرنده جهت نگهداری در قفس همان رژيم غذايی قناری يا مخلوطی از کتان و ارزن می باشد .

صدا:

صدای معمول اين پرنده به صورت jek jekبوده ويا در حالت نشسته سوت مانند می باشد . آواز اين پرنده نيز متنوع و تلفيقی از صدای ساير سهره ها می باشد.اين پرنده در تمام طول سال آواز می خواند که آوازخوانی خاص پرنده نر بوده و پرنده ماده معمولاً آواز نمی خواند .

هيبريد:

اين پرنده قابليت تکثير با ساير سهره ها و همچنين قناري را دارا می باشد.توليد مثل اين پرنده با قناری آسان تر از توليد مثل سهره معمولی با قناری می باشد.


مطالب مشابه :


سهره

سهره كه نامش خلاصه شده به سره انواع مختلفی دارد كه نیمی از آنها آوازه خوان هستند .
تصاویر دورگه گیری از انواع سهره ها

پرندگان آوازخوان ایران - تصاویر دورگه گیری از انواع سهره ها - ( آشنایی با انواع سهره , بلبل و
دانلود صدای انواع سهره

دانلود صدای انواع سهره. کلیپ تغذیه سهره از خار مریم در
معرفی تمام گونه‌های سهره در ایران-معرفی گونه های سهره-انواع سهره

سهره تهران - معرفی تمام گونه‌های سهره در ایران-معرفی گونه های سهره-انواع سهره - تهران سهره
آلبوم سهره های ایران

پرندگان آوازخوان ایران - آلبوم سهره های ایران - ( آشنایی با انواع سهره , بلبل و سایر پرندگان
جوجه سهره

سهره اراک - جوجه سهره - خرید و فروش انواع سهره ، انواع قناری . انواع پرنده های زینتی - سهره اراک
نگهداری و تغذیه و شناختن سهره

سهره اراک - نگهداری و تغذیه و شناختن سهره - خرید و فروش انواع سهره ، انواع قناری . انواع پرنده
سهره های استان مرکزی

لیست انواع سهره هایی که در استان مرکزی تولید مثل می کنند. ۱ ) سهره پیشانی سرخ با نام محلی گل
چند نکته در مورد نگهداری سهره

سهره - چند نکته از انواع دانه ها تغذیه می کند و علاقه زیادی به دانه آفتابگردان و گلرنگ دارد
برچسب :