مدارک مورد نیازجهت قرارداد راننده باشرکت

اصل وکپی شناسنامه(ازهر3برگ)

اصل وکپی کارت ملی

اصل وکپی کارت ماشین

اصل وکپی بیمه ماشین

اصل وکپی گواهینامه

اصل وکپی پایان خدمت یامعافیت(ویژه آقایان)

یک عدد پوشه فایلی

(خانم ها سبز-آقایان آبی)                                                                    یک عددچک بانکی به مبلغ 10.000.000ریال در وجه شرکت پیمان بی تا بدون تاریخ


مطالب مشابه :


مدارک مورد نیازجهت قرارداد راننده باشرکت

شرکت سرویس مدارس مدارک مورد نیازجهت قرارداد متن پیام آقای کاوه ای
«توافقنامه شرکت با راننده سرویس مدارس »

«توافقنامه شرکت با راننده سرویس مدارس » ساير شرايط قرارداد. متن پیام آقای کاوه ای
ساماندهی سرویس دانش آموزی در سال تحصیلی 92-91

اجراي بخشنامه و شيوه نامه هاي سرويس دانش آموزي و رعايت مفاد و متن قرارداد سرویس مدارس
دستورالعمل اجرائی آئین نامه حمل و نقل دانش آموزان مدارس در سال تحصیلی 92 – 93

شرکت سرویس مدارس و پس از امضا طرفین قرارداد متن پیام آقای کاوه ای
نرخ سرويس دانش آموزي مصوب شوراي محترم شهر قزوين در سال تحصيلي91-90

( در صورت داشتن قرارداد ) سرویس ایاب و ذهاب را راننده ها ؛متن قرار داد را طرف
بدون شرح

نظارت بر سرویس ایاب و ذهاب دانش طراحي سوال مدارس متوسطه موضوع در متن
تبریک و خیر مقدم - گزارش عملکرد

4-3 تشکیل پرونده پرسنلی و فرم قرارداد ارزشیابی با مدارس تحت پوشش به سرویس مدارس مولوی و
برچسب :