طرح درس علوم دوم راهنمایی

  الگوهاي تدريس و زمانبندي
روش کار شماره صفحات موضوع درس

شماره جلسه

آشنايي با دانش آموزان و آشنايي اجمالي با کتاب علوم و روش تدريس

 

 

۱

گروه بندي- برنامه ريزي براي تدريس کتاب با توجه به حجم کتاب و زماني که در اختيار کتاب است و نياز به روش تدريس فعال

 

 

۲

توضيح روش همياري و اجراي آن

الف- ث

تدريس مقدمه

۳

اجراي روش همياري- اجراي روش کارايي تيم براي پاسخ به تمرين- کاوشگري

ث-خ

ادامه مقدمه

۴

همياري- ايفاي نقش

۶-۱

ساختار ماده- اتم و مولکول

۵

آزمايش گروهي- حل تمرين بروش کارايي تيم يا همياري- مي توان تعداد آزمايش را بر تعداد گروه ها تقسيم کرد- بديعه پردازي - کاوشگري

۱۰-۷

ويژگي هاي ماده

۶

۵E-همياري- آزمايش گروهي- بديعه پردازي

۱۴-۱۱

انبساط و انقباض

۷

همياري- حل تمرين بروش کارايي تيم يا انجام آزمايش- کاوشگري حل مسأله

۱۸-۱۵

انبساط مواد گوناگون

۸

همياري- توضيح معلم- انجام آزمايش- دريافت مفهوم- بديعه پردازي

۲۲-۱۹

ذوب و انجماد

۹

همياري- توضيح معلم- انجام آزمايش- دريافت مفهوم- بديعه پردازي

۲۷-۲۲

تبخير و ميعان

۱۰

۵E-همياري

۳۰-۲۸

تصعيد و چگالش

۱۱

بررسي فصل- تحقيق- ساخت وسيله

 

 

۱۲

همياري- يادسپاري

۳۳-۳۱

آزمون- تدريس مخلوط

۱۳

همياري- مشاهده چند عنصر به دانش آموزان

۳۷-۳۴

ماده خالص

۱۴

همياري- آزمايش گروهي- کاوشگري

۴۱-۳۱

محلول ها

۱۵

۵E-آزمايش گروهي ايفاي نقش

۴۶-۴۲

حل شدن گازها- جداسازي اجزاي مخلوط

۱۶

بررسي فصل- تحقيق ساخت وسيله

 

 

۱۷

همياري- آزمايش گروهي دريافت مفهوم- ۵E- يادسپاري

۵۱-۴۷

آزمون تدريس انرژي

۱۸

همياري- آزمايش گروهي- کاوشگري

۵۵-۵۲

تبديل انرژي

۱۹

همياري همراه با آزمايش هاي گروهي- E۵

۶۲-۵۶

نيرو

۲۰

همياري (بدليل مفاهيم تازه نياز به توضيح کامل معلم دارد) همراه آزمايش زياد- بديعه پردازي

۷۰-۶۲

مشخصه هاي نيرو

۲۱

بررسي نيرو- تحقيق- حل مسأله

 

 

۲۲

همياري همراه با اجراي نمايش در کلاس يا حياط مدرسه (ايفاي نقش)

۷۴-۷۱

حرکت

۲۳

همياري همراه با اجراي نمايش- حل مسأله

۸۰-۷۸

شتاب

۲۴

بررسي بخش- ساخت وسيله- تحقيق- کاوشگري

 

 

۲۵

مشابه تدريس اعضاي تيم- فرا شناخت- بديعه پردازي

۸۵-۸۲

آزمون- تدريس زمين شناسي

۲۶

بررسي کتاب براي آمادگي براي آزمون نوبت اول

 

 

۲۷

تدريس اعضاي تيم همياري در حياط مدرسه همراه با آزمايش-  کاوشگري-۵E

۸۸-۸۵

تشکيل ابر و بارش

۲۸

تدريس اعضاي تيم و همياري- دريافت مفهوم – بديعه پردازي

۹۳-۸۹

آب روي خشکي

۲۹

تدريس اعضاي تيم- حل مسأله- کاوشگري

۹۶-۹۳

آب هاي زير زميني

۳۰

همياري- حل مسأله

۱۰۰-۹۷

درياها

۳۱

بررسي بخش- تحقيق- ساخت وسيله- رفع اشکال- همياري- بديعه پردازي

 

 

۳۲

همياري و تدريس اعضاي تيم- فرا شناخت- ۵E-دريافت مفهوم- يادسپاري

۱۰۹-۱۰۱

آزمون- دنياي زنده

۳۳

تدريس اعضاي تيم- استفاده از فيلم آموزشي- ايفاي نقش- يادسپاري- ۵E

۱۱۹-۱۱۰

بي مهره ها

۳۴

تدريس اعضاي تيم- يادسپاري- ايفاي نقش- ۵E

۱۲۵-۱۱۹

مهره داران

۳۵

بررسي جانوران- تحقيق- استفاده از فيلم آموزشي- کاوشگري

 

 

۳۶

همياري- اعضاي تيم- فرا شناخت- کاوش مغزي- ۵E

۱۳۱-۱۲۶

آزمون جانوران- تدريس گياهان

۳۷

همياري – اعضاي تيم- کاوشگري- ۵E

۱۳۷-۱۳۲

نهان دانه ها

۳۸

همياري- ايفاي نقش- کاوشگري

۱۴۲-۱۳۸

برگ

۳۹

بررسي گياهان- گردش علمي در پارک نزديک مدرسه

 

 

۴۰

همياري همراه با آزمايش- بارش مغزي- ۵E- فرا شناخت

۱۴۹-۱۴۳

آدمي و ميکروب

۴۱

آزمايش گروهي- همياري- حل تمرين بروش کارايي تيم- ايفاي نقش

۱۵۹-۱۵۰

قارچ باکتري ويروس

۴۲

بررسي ميکروب ها- آمادگي براي آزمون

 

 

۴۳

بررسي کتاب- برنامه ريزي براي دوره کتاب

 

 

۴۴

تذکر: مي توان در ابتداي سال دانش آموزان را در جريان حجم کتاب و زمان مفيد و ساعاتي که به دلائلي (وضعيت آب و هوا- آزمون نوبت- و .... ) تعطيل مي شود، قرارداد، سپس با مشورت آنان به لزوم اجراي روش تدريس اعضاي تيم و فايده آن در تدريس برخي درس ها قرارداد تا بتوانند همکاري لازم را انجام دهند و از اتلاف وقت جلوگيري شود.

تدريس به روش همياري نيز بيشتر براي دروسي استفاده مي شود که متن هايي با مفاهيم مشکل وجود دارد و يادگيري پاراگراف ها يا فعاليت ها به يکدگير وابسته است، مانند قسمت هاي فيزيک.

در اين روش همه اعضاي يک گروه سعي در تفهيم يک مطلب دارند- سپس توسط معلم کار گروهها بررسي شده و نکات لازم توضيح داده مي شود.

 تذکر: اگر هر ماه ۸ جلسه (۹۰ دقيقه ب) در نظر گرفته شود، به طور مثال:

مهر (۸)، آبان (۸)، آذر (۸)، دي (۳) و بهمن (۴)، (به دليل آزمون نوبت و تعطيلات مربوط به هوا) اسفند (۷)، فروردين (۴)، ارديبهشت (۴) باشد، مجموع آن ۴۷ جلسه مي باشد. که ظاهراً يا کمبود وقت مواجه نمي شويم.

 اين طرح مي تواند بعد از بررسي و تغييرات لازم توسط همکاران قابل استفاده (طرح درس ماه يا سال) باشد.

 


مطالب مشابه :


طرح درس پایه دوم راهنمایی

بسمه تعالی. طرح درس سالانه درس علوم تجربی پایه دوم راهنمایی. ماه. هفته. جلسه. فصل. موضوع درس
طرح درس علوم دوم راهنمایی

طرح درس علوم دوم راهنمایی این وبلاگ برای آموزش علوم تجربی دوره راهنمایی طراحی شده است.
« طرح درس درس علوم تجربی دوره ی راهنمایی تحصیلی

« طرح درس درس علوم مطالب و تکالیف تکمیلی علوم تجربی دوره راهنمایی دوم راهنمایی
طرح درس روزانه علوم دوم راهنمایی فصل سوم

بسمه تعالی طرح درس روزانه علوم کلاس : دوم بخش : دوم فصل : سوم مدت هر جلسه
طرح درس سالانه درس علوم پایه دوم راهنمایی

تحقیق - طرح درس سالانه درس علوم پایه دوم راهنمایی - تحقیق علوم - تحقیق
نمونه طرح درس روزانه کلاس دوم راهنمایی

نمونه طرح درس روزانه کلاس دوم راهنمایی - علوم با طرح سؤالاتي از درس جديد زمينه شروع
طرح درس روزانه علوم دوم راهنمایی فصل هشتم

بسمه تعالی طرح درس روزانه علوم کلاس : دوم بخش : ســوم فصل : هشتـــم مدت هر
برچسب :