شيوه نامه ي اجراي آزمون جامع علمي و نشريات رشد

شيوه نامه ي اجراي آزمون جامع علمي و نشريات رشد

ويژه ي فرهنگيان استان اصفهان  سال تحصيلي 88-87

به منظور ترويج فرهنگ مطالعه و ارتقاء سطح دانش حرفه اي و آگاهيهاي علمي همكاران فرهنگيان اولين دوره ي آزمون جامع علمي و نشريات رشد  در سال تحصيلي جاري انجام خواهد شد .

منابع آزمون براي دوره هاي تحصيلي :

منابع عمومي :

رشد تكنولوژي آموزشي و رشد معلم و رشد مدرسه فردا براي هر سه دوره ي تحصيلي ( مهر ، آبان و آذرماه 87 )

منابع تخصصي : مطابق جدول زير

چگونگي اجرا :

آزمون در 2 مرحله ي « منطقه / ناحيه و  استان » انجام خواهد شد

الف) مرحله ي منطقه / ناحيه

آزمون اين مرحله در اسفند ماه 87  بصورت هماهنگ در سطح ادارات نواحي و مناطق استان اجرا خواهد شد .

توضيح :  مقالاتي كه به عنوان منبع طرح سئوال مورد استفاده قرار مي گيرد با ذكر شماره صفحه در جدول ذيل مشخص شده است .

ج ) مرحله ي استاني

در اين مرحله 10 درصد حائزین بالاترین امتیاز هر اداره به ترتیب فضلی و به تفکیک جنسیت ، دوره ی تحصیلی و رشته در آزمون استانی شرکت خواهند کرد .

منابع آزمون مرحله استاني متعاقبا اعلام خواهد شد .

چگونگي تقدير از  نفرات برتر:

1- در هر اداره 10 درصد شركت كنندگان به ترتيب فضلي و تفكيك جنسیت ، دوره ی تحصیلی و رشته توسط رياست اداره تقدير خواهند شد به شرطي كه 60 درصد نمره ي آزمون را كسب كرده باشند.

2- 10 درصد افرادي كه در آزمون استاني شرکت كرده باشند و شصت درصدنمره ي آزمون را كسب نمايند به ترتيب نمره ي فضلي توسط رياست سازمان تقدير خواهند شد.

3- اسامي افراد برتر از طريق نشريه ي پرتو مهر اعلام خواهد شد و جوايز مناسبي به آنان اهداء مي شود.

تذكر مهم : آمار درخواست مجلات منبع براي همكاران توسط نماينده نشريات رشد اداره حداكثر تا پانزدهم  آذرماه جاري به سازمان اعلام گردد . 

 

 

منابع آزمون جامع علمي و نشريات رشد فرهنگيان استان اصفهان ( مرحله ي اول سال تحصيلي 88 – 87 )

رديف

دوره

رشته

منابع تخصصي

منابع عمومي

1

ابتدايي

 

آموزگاران

مجلات رشد آموزش ابتدايي مهر ماه صفحات 4 تا 6 - 8 تا 11-14 تا 16 -34 و 35-40 تا 43 آبان ماه صفحات 12 و 13 - 14 تا 16 - 18 - 34 و 35 - 40 تا 42 - 44 و 45 آذر ماه صفحات 11 تا 13-14 و 15 - 20 تا 23 - 33 تا 35- 38 و 39 - 40 تا 43

وكتاب استراتژي تدريس تدريس اثربخش نويسنده : مسعود دوج از انتشارات سارگل

 مجلات رشد تكنولوژي

مهرماه 87 :

صفحات 8 تا 10 – 11 تا 13 –

 22 تا 25 – 41 تا 42 -44 تا 46

آبان ماه 87 : 

صفحات12 تا 13 - 18 تا 22 –

 28 تا 31 –   34 تا 36 - 48  تا 48

آذر 87 :

صفحات 4 تا 10 -  18 تا 21 –

22 تا 23 – 30 تا 32 – 38 تا 40

مجلات رشد معلم

مهرماه 87 :

صفحات8 تا 9 -  16 تا 18 –

 20 تا 23 – 31 تا 33 – 40 تا 42

آبان ماه 87 :

 صفحات 16 تا 19 -  20 تا 21-  30 تا 31 -  40 تا 41 -  42 تا 44

آذرماه 87 :

صفحات 14 تا 16 – 17 تا 20 –

21 تا 25 – 42 تا 45

مجلات رشد مدرسه ي فردا

 

 

 

 

مهرماه 87 :

 صفحات 4 تا 9 – 12 تا 16 –

 22 تا 23 – 26 تا 27

آبان ماه 87 :

 صفحات 4 تا 9 – 10 تا 11 –

18تا 20 – 26 تا 27 – 28 تا 30

آذرماه 87 :

صفحات 4 تا 9 – 20 تا 21 –

 22 تا 23 – 24 تا 25 – 29 تا 31

 

ابتدايي

 

مديران و

معاونين

مجلات رشد مديريتمهر ماه صفحات 4 تا 6 -10 تا 12-14 تا 20 - 28 تا 30 آبان ماه صفحات 4 تا 6 - 8 تا 12 - 14 تا 19 - 28 تا 31 آذر ماه صفحات 8 تا 10 - 16 تا 23 - 28 تا 31

وكتاب استراتژي تدريس تدريس اثربخش نويسنده : مسعود دوج از انتشارات سارگل

2

راهنمايي تحصيلي

علوم تجربي

كتاب راهنماي تدريس پايه سوم ( بخش زمين شناسي و زيست شناسي ) – كتاب درسي علوم تجربي پايه سوم

رياضي

فصلنامه ي رشد رياضي ( شماره 93 ) پاييز 87 ( از صفحه 4 تا 15 و از صفحه 22 تا 28 ) - كتاب درسي پايه سوم راهنمايي

زبان

جزوه ي مندرج در وب سايت كارشناسي تكنولوژي و گروههاي آموزشي دوره ي عمومي ( http://gam.isfedu.org ) - كتاب درسي پايه سوم راهنمايي

علوم اجتماعي

فصلنامه ي رشد علوم اجتماعي ( شماره 40 ) پاييز 87 ( از صفحه 6 تا 11 ) - فصلنامه رشد تاريخ ( شماره 32 ) پاييز 87 ( از صفحه ي 16 تا 17) – فصلنامه رشد تاريخ ( شماره 31 )  تابستان 87 (از صفحه 14 تا 20 ) - فصلنامه رشدجغرافيا ( شماره 84 )پاييز 87 ( از صفحه ي 6 تا 8 ) - فصلنامه رشد جغرافيا ( شماره 83 ) تابستان 87 (از صفحه 37 تا 42 )

ديني ، قرآن و عربي

كتاب معلم عربي پايه سوم و كتاب درسي پايه سوم

تربيت بدني

كتاب اصول فعاليت هاي جسماني ( نويسنده : محمدرضا اسماعيلي – چاپ انتشارات دانش افروز – فصل هاي 1 ، 2 و 3

هنر

كتاب زيبايي و هنر از ديدگاه اسلام( نويسنده : محمد تقي جعفري از صفحه 1 تا صفحه 117 – چاپ 86  انتشارات موسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري )

حرفه و فن

كتاب راهنماي معلم پايه دوم ( واحد 2 قسمت الكترونيك – واحد 8 شامل كشاورزي ، دامپروري و صنايع غذايي )

ادبيات

كتاب راهنما ي معلم  فارسي اول راهنمايي صفحه ي 29 تا 109

پرورشي

كتاب مهارت هاي مشاوره براي معلمان ( نويسنده : گيل كينگ ترجمه : دكتر نادرقلي قورچيان و دكتر اختر جمالي ) – چاپ انتشارات فراشناختي انديشه 1379

مديران و معاونين

آموزش هاي مشاوره اي براي مديران مدرسه ( نويسنده : ابراهيم اصلاني  - چاپ انتشارات مدرسه نوبت اول سال 84) به جز فصل هاي 14 و 16

3

متوسطه نظري و فني

حرفه اي

قرآن

فصلنامه ي رشد قرآن پاييز و زمستان 87

معارف اسلامي

فصلنامه ي رشد معارف اسلامي  پاييز و زمستان 87

ادبيات

فصلنامه ي رشد ادبيات پاييز و زمستان 87

جغرافيا

فصلنامه ي رشد جغرافيا پاييز و زمستان 87

زيست شناسي

فصلنامه ي رشد زيست شناسي پاييز و زمستان 87

زمين شناسي

فصلنامه ي رشد زمين شناسي پاييز و زمستان 87

فيزيك

فصلنامه ي رشد فيزيك پاييز و زمستان 87

شيمي

فصلنامه ي رشد شيمي پاييز و زمستان 87

رياضي

فصلنامه ي رشد رياضي پاييز و زمستان 87

زبان

فصلنامه ي رشد زبان پاييز و زمستان 87

تاريخ

فصلنامه ي رشد تاريخ پاييز و زمستان 87

تربيت بدني

فصلنامه ي رشد تربيت بدني پاييز و زمستان 87

علوم اجتماعي

فصلنامه ي رشد علوم اجتماعي پاييز و زمستان 87

مشاور

فصلنامه ي رشد مشاور پاييز و زمستان 87

مديران و معاونين

ماهنامه ي  رشد مديريت مدرسه مهر ، آبان و آذر 87

فني حرفه اي و كاردانش

فصلنامه رشد فني و حرفه اي پاييز و زمستان 87

مجلات رشد روي سايت دفتر انتشارات كمك آموزشي به نشاني  www.roshdmag.ir قرار دارد .

صفحات مجله هاي ماهنامه هاي شماره ي سه ( آذر ماه 87 ) متعاقبا اعلام خواهد شد .

 


مطالب مشابه :


خبرنامه شماره 1- اولين جلسه استاني علوم تجربي

سال 90-91 در استان اصفهان ناحيه 4 در نظر آن جهت شركت همكاران علاقمند در
آگهي استخدام تامين نيروي انساني شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

مهندسي شيمي. شركت كننده در آزمون استخدامي: جنب سپاه ناحيه اهواز- شركت ملي پخش فرآورده
شيوه نامه ي اجراي آزمون جامع علمي و نشريات رشد

ويژه ي فرهنگيان استان اصفهان ناحيه. آزمون اين مرحله در در هر اداره 10 درصد شركت
جزئيات كنكور 86 -آغاز ثبت نام کنکور سال 86 دانشگاه آزاد

داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال 1385 براي شركت در كنكور (ناحيه 5)‌ آموزش شيمي
اساسنامه‌مدارس‌ نمونه‌ دولتي‌

-3 دستورالعملهاي‌ مربوط به‌ شرايط شركتدر آزمون‌ ورودي اصفهان آموزش (ناحيه 5)‌ آموزش
نتایج پذیرفته شدگان بدون آزمون سال ۹۲ دانشگاه پیام نور

با امضاء‌ و مهر رئيس آموزش وپرورش ناحيه يا شركت در آزمون نور اصفهان
كنكوري موفق : نكات مهم انتخاب رشته

در آزمون سال گذشته در چه هاي متفاوتي در آن شركت شده ايد در اصفهان و حق
برچسب :