مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی

 

دستورالعمل ساماندهي مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي(حوزه دهستان)        
با عنايت به لايحه قانوني مربوط به ايجاد مراكز خدمات كشاورزي روستايي و عشايري به شماره 4836 مورخ 25/3/1359 مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي و آيين نامه اجرايي آن به شماره 59478 مورخ 14/6/1360 مصوب هيأت محترم وزيران و قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 10/10/1379 و همچنين جهت گيري دولت در برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مبني بر كاهش وظايف اجرايي و تصدي و واگذاري آن به بخش غير دولتي ، از ادغام كليه واحدهاي سازماني در سطح بخش يا دهستان (مراكز جهاد دهستان ، مراكز خدمات كشاورزي، مراكز آموزشي - ترويجي و خانه هاي ترويج ) مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي ايجاد مي شود و دستورالعمل ساماندهي مراكز براي اجرا به شرح زير ابلاغ مي گردد:

 ماده 1 اهداف :   
1- ايجاد زمينه هاي لازم براي تحقق كليه ماموريت ها و وظايف وزارت جهاد كشاورزي در كانونهاي توليد و محيط هاي روستايي.     
2- توسعه منابع انساني بخش كشاورزي و بهبود دانش ، بينش و مهارت توليدكنندگان و بهره برداران               
3- ارتقاي بهره وري فعاليت هاي كشاورزي و حصول به توسعه پايدار در سطح مزرعه ، كانونهاي توليد و حوزه هاي آبخيز
4- تقويت و تعميم ارتباط مستقيم با بهره برداران ، شناخت توانمنديها و رفع مشكلات كشاورزان به منظور افزايش ارزش افزوده در حوزه هاي تحت پوشش      
5- زمينه سازي و بهره گيري هر چه بيشتر از مشاركت بهره برداران و سازماندهي بخش غيردولتي در فرآيند توسعه كشاورزي و روستايي

 ماده 2 وظايف مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي:        
مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي پايين ترين سطح تشكيلاتي وزارتخانه است كه عهده دار وظايف زير مي باشد:     
1-  جمع آوري آمار و اطلاعات ، تدوين شناسنامه و ساير موارد مورد نياز بانك اطلاعات كشاورزي از كليه استعدادها و توانمنديهاي بالقوه و بالفعل كشاورزي در حوزه تحت پوشش2-  بررسي توانمنديها ، ظرفيتها ، تنگناهاي توليدي ، مسايل و مشكلات بخش كشاورزي و توسعه روستايي در حوزه عمل و ارايه پيشنهاد           
3- نظارت مستمر بر پروژه هاي مصوب حوزه تحت پوشش و ارايه گزارش به مراجع ذيربط         
4-  ارايه خدمات مشاوره فني ، آموزشي و ترويجي به بهره برداران بخش كشاورزي بر اساس سياست هاي وزارت متبوع و با هماهنگي واحدهاي سازماني ذي ربط               
5-صنايع تبديلي و تكميلي مربوط به منظور افزايش ارزش افزوده
6-  برقراري ارباط مستمر و مؤثر با كشاورزان از طريق سازماندهي بهره برداران ، نخبگان ، مددكاران ترويجي و گروههاي اجتماعي و اقتصادي
7-  زمينه سازي براي ايجاد مزارع نمايشي ، آزمايشي (تحقيقي ترويجي ، تحقيقي تطبيقي) و پژوهشهاي ميداني و كاربردي با مشاركت بهره برداران
8-  زمينه سازي و همكاري در جهت شكل گيري و گسترش نهادها و تشكلهاي غيردولتي ، واگذاري امور به آنان و حمايت از آنها .
9-بررسي و اصلاح نظام هاي بهره برداري و متشكل كردن بهره برداران در حوزه هاي مختلف بخش كشاورزي
تبصره – واحدهاي اداري و اجرايي مربوط به سازمانها و دستگاههاي وابسته به وزارت در سطح بخش و دهستان مكلفند خدمات و فعاليتهاي خود را با هماهنگي و نظارت  مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي اجرا نمايند.    

ماده 3- سازمان كار :               
به منظور ساماندهي و نظارت بر مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي ، شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي و به منظور هدايت فني و كارشناسي آنها كميته فني كارشناسي به شرح زير تشكيل مي گردد:  

الف- شوراي سياستگذاري (وزارتخانه)   
1-وزير يا نماينده تام الاختيار وزير(رئيس) 
2-معاون ترويج و نظام بهره برداري (دبير)  
3-معاون توسعه منابع انساني و مجلس         
4- معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي      
5- مدير كل پشتيباني و تجهيز شبكه ترويج 
 6-مديركل دفتر تشكيلات و بهبود روشها 
7-مديركل هماهنگي  امور استانها            

ب كميته فني كارشناسي            
در سطح ملي كميته فني – كار شناسي با عضويت نمايندگان تام الاختيار معاونت هاي اجرايي و سازمانهاي ذي ربط (در سطح مدير كل) با مسووليت معاونت ترويج و نظام بهره برداري ، تشكيل مي شود تا از اين طريق سياست هاي اجرايي معاونت ها و سازمان هاي ذي ربط وزارت در برنامه هاي  اجرايي مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي ملحوظ گردد و نيازهاي مراكز به معاونت هاي اجرايي منعكس شود .
تبصره : در صورت نياز با تصويب شورا  از ساير معاونان و مديران براي شركت در جلسه دعوت به عمل مي آيد. 
ج شوراي برنامه ريزي (استاني)            
1- رييس سازمان (رييس)              
2- مدير ترويج و مشاركت مردمي (دبير)          
3- معاون اداري و مالي سازمان        
4- مسئول امور شهرستانها              
5- مدير طرح و برنامه سازمان         
6- مدير جهاد كشاورزي شهرستان حسب مورد  
7- مديران اجرايي ساير بخش هاي تخصصي حسب مورد     
تبصره : شوراي برنامه ريزي استان براي پيگيري اهداف و وظايف محوله ، گروه فني – كارشناسي با عضويت نمايندگان تام الاختيار بخشهاي اجرايي ذي ربط با مسؤوليت ترويج و نظام بهره برداري تشكيل مي دهد. 

ماده 4- نحوه ساماندهي:         
1-  مراكز بر اساس شاخص ها ، اولويت ها و استانداردهاي علمي و بر مبناي ايجاد تعادل بين وظايف ، اختيارات و امكانات طبقه بندي و سازماندهي خواهند شد. 
2-  مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي حوزه دهستان بر اساس استعدادها و حجم فعاليت هاي كشاورزي و با استفاده از فضاها ، امكانات ، تجهيزات و نيروي انساني موجود طبق شاخصهاي پيوست شماره 1 در سه سطح بزرگ ، متوسط و كوچك ساماندهي خواهند شد.
تبصره : نحوه امتياز بندي و تعيين سطوح مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي حوزه دهستان بر اساس شاخصهاي ابلاغ شده توسط شوراي سياست گذاري در وزارتخانه تعيين خواهد شد.      

ماده 5- استانداردهاي تجهيزاتي و فيزيكي               
استانداردهاي تجهيزاتي و فيزيكي (اداري ، آموزشي ، ترويجي و رفاهي) با توجه به سطوح مراكز (بزرگ ، متوسط ، كوچك) توسط معاونت ترويج و نظام بهره برداري متعاقباً و حداكثر ظرف مدت دو ماه ابلاغ خواهد شد.         
تبصره 1- سازمان جهاد كشاورزي استان مجاز است با رعايت ضوابط قانوني از محل درآمد حاصل از فروش فضاها ، امكانات مازاد بر نياز سطح استان و بر اساس طبقه بندي ابلاغ شده ، نسبت به تجهيز و نوسازي فضاهاي مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي در دهستانهاي مورد نظر از طريق مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ذي ربط اقدام نمايد.       
تبصره 2- مديريت جهاد كشاورزي شهرستان موظف است مجموعه تجهيزات ، امكانات ،ابزار و ... موجود و مورد نياز مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي واجد شرايط خود را تعيين و فراهم نمايد.           
تبصره 3- مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مجاز است در چارچوب مصوبه هاي شوراي استان از محل تجميع امكانات، تجهيزات ، ابزارها و تسهيلات موجود و مازاد در حوزه دهستان نسبت به تجهيز مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي دهستانهاي تحت پوشش خود اقدام نمايد. بديهي است كمبود امكانات بر اساس استانداردهاي ابلاغي از محل اعتبارات تخصيصي و از منابع ملي و استاني تامين خواهد شد. 

ماده 6- مراحل اجراي طرح :  
1-  ابلاغ شاخصهاي مكان يابي ، ساماندهي مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي از سوي معاونت ترويج و نظام بهره برداري پس از تصويب شوراي سياستگذاري               
2-  بررسي وضعيت فضاهاي موجود و پتانسيلهاي بخش كشاورزي در حوزه دهستان و تعيين اولويتهاي مكاني توسط شوراي استاني و اعلام آن به شوراي مركزي به منظور تصميم گيري نهايي بر اساس شاخصهاي ابلاغي               
3-بررسي پيشنهادات در شوراي مركزي و ابلاغ به استانها          
4-  بررسي امكانات و تجهيزات دهستانها به منظور استفاده بهينه از امكانات موجود در مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي منتخب 

ماده 7 نحوه تامين نيروي انساني           
معاونت توسعه منابع انساني در مجلس موظف است با همكاري معاونت ترويج و نظام بهره برداري نيروي انساني مورد نياز مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي را با توجه به پست هاي سازماني مصوب برآورد نموده و با استفاده از كاركنان موجود مراكز و وزارتخانه در سطوح مختلف ، سربازان سازندگي ، جابجايي و انتقال كاركنان از واحدهاي تابعه و وابسته به وزارت و جذب نيروهاي جديد بر اساس ضوابط در سطوح مختلف از طريق سازمان جهاد كشاورزي استانها تامين نمايد. 

تبصره 1-
بكارگيري نيروي انساني مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي دهستان در ساير واحدهاي سازماني سطح شهرستان و استان ممنوع مي باشد.

تبصره 2- اختصاص پست هاي سازماني مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي به غير شاغلان حوزه دهستان ممنوع مي باشد.

تبصره 3- نحوه نقل و انتقال ، جابجايي جذب و استخدام و ارتقاي شغلي نيروي انساني مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي توسط معاونت توسعه منابع انساني و مجلس با همكاري معاونت ترويج و نظام بهره برداري تهيه و پس از تصويب شوراي سياستگذاري توسط معاونت مذكور ابلاغ خواهد شد.

تبصره 4- بديهي است جذب و استخدام نيروهاي جديد بجز در موارد ضروري كه به تاييد معاونت توسعه منابع انساني و مجلس رسيده باشد، صرفاً در استانها براي مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي دهستان خواهد بود.

ماده 8- ساختار نيروي انساني مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي
1-     حداكثر تعداد پست هاي سازماني مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي:
الف- مراكز بزرگ13 پست سازماني
ب – مراكز متوسط 10 پست سازمانيج – مراكز كوچك 7 پست سازماني
2- نوع و تركيب اين پستها به تناسب شرايط و حجم فعاليتهاي هر منطقه و با توجه به امتيازات هر دهستان طبق شاخصهاي مندرج در ماده 4 با پيشنهاد شوراي استاني و تاييد شوراي مركزي تعيين خواهد شد.
3- پست هاي سازماني مورد نياز مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي از طريق پست هاي موجود مراكز در سطح شهرستان پيش بيني و تامين خواهد شد و در صورت نياز به پست سازماني بيشتر معاونت ترويج و نظام بهره برداري موظف است اقدامات و پيگيريهاي لازم را براي تامين پست هاي مذكور از مراجع ذي ربط به عمل آورد.
تبصره 1- رئيس مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي با پيشنهاد مدير جهاد كشاورزي شهرستان به مسؤول ترويج نظام بهره برداري استان و پس از تاييد گروه كارشناسي استان توسط مدير جهاد كشاورزي شهرستان منصوب مي شود.
تبصره 2- شرايط احراز رؤساي مراكز توسط معاونت ترويج و نظام بهره برداري تهيه و پس از تصويب شوراي سياست گذاري وزارتخانه ابلاغ خواهد شد. 

ماده 9- حقوق و مزاياي شاغلين مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي
1- نيروهاي شاغل مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي در بهره مندي از آموزشهاي ضمن خدمت در اولويت خواهند بود . ضوابط مربوط به برنامه هاي آموزشي پس از بررسي از طريق سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي ابلاغ خواهد شد.
2- نيروهاي شاغل در مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي علاوه بر مرخصي استحقاقي سالانه در صورت تاييد كميته ماده 45 قانون مالي اداري و استخدامي وزارت از 12 روز مرخصي استحقاقي مازاد برخوردار خواهند شد.
3- به منظور حضور مؤثر كاركنان شاغل در مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي موضوع ماده 78 آيين نامه اجرايي ايجاد مراكز خدمات جهاد كشاورزي فوق العاده خاص به جاي فوق العاده انگيزه خدمت بر اساس مصوبه 24031/ت 15611 مورخه 27/3/75 به كليه نيروهاي شاغل در مراكز پرداخت مي شود.
4- با توجه به اينكه شاغلين مراكز براي ارائه خدمات به كشاورزان و بهره برداران لزوماً به صورت تمام وقت در ساعت اداري در محل حضور دارند پرداخت اضافه كار در سقف 120 ساعت و فوق العاده نوبت كاري به استناد مصوبه 29052/ت 1370 هزمورخه 8/7/74 هيأت محترم دولت و اصلاحيه آن به شماره 1192/ت مورخه 12/9/73 در چارچوب بودجه مصوب پرداخت شود.
5- پرداخت يكماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش به نيروهاي رسمي و قراردادي شاغل در مراكز دهستان بر اساس ماده 41 قانون استخدامي كشوري قابل پرداخت مي باشد.
6- نيروهاي شاغل و مستقر در مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي در تغيير و تبديل وضعيت استخدامي از اولويت برخوردار خواهند بود.
7- به اسنتاد مصوبه شماره 43188/ت 25 ههمورخه 16/6/70 هيأت وزيران به پرسنل شاغل رسمي يا ثابت غيردولتي در دهستانها كه از خانه سازماني استفاده نمي كنند ماهيانه معادل 50000 ريال به عنوان كمك هزينه مسكن پرداخت مي شود.
8- شاغلين در مراكز با توجه به مشاغل آنها در راستاي بخشنامه شماره 15 سازمان امور اداري استخدامي كشوري سابق حق لباس تعلق مي گيرد
.9- به پرسنل شاغل در مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي كه نوعاً انجام وظايف محوله به آنها مستلزم رفت و آمد مي باشد ، هزينه اياب و ذهاب تعلق مي گيرد. 

ماده 10- منابع اعتباري مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي
1- كليه اعتبارات مربوط به رديف مراكز خدمات جهاد كشاورزي و مراكز جهاد دهستان (سابق) به عنوان منابع تامين هزينه هاي مراكز در اختيار مسؤولان آن قرار مي گيرد.
2- اعتبارات رديف تقويت شبكه ملي ترويج به منظور فراهم نمودن تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي و آموزش نيروي انساني (سربازان سازندگي ، مددكاران ترويجي و كارشناسان مروج) بر اساس استانداردهاي ابلاغي از طرف معاونت ترويج و نظام بهره برداري در مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي هزينه مي شود.
تبصره – معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارتخانه موظف است كليه اعتبارات مورد نياز اعم از هزينه اي يا تملك دارايي را از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در قالب برنامه مدون پيگيري نمايد. 
ماده 11- ساير مقررات
1- پيگيري و نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل اجرايي مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي  به عهده معاونت ترويج و نظام بهره برداري بوده و آن معاونت موظف است ساز و كار لازم را فراهم نمايد و هر سه ماه يكبار گزارش پيشرفت كار را به منظور بررسي و تصميم گيري به شوراي سياستگذاري ارايه نمايد.
2- كليه وظايف اجرايي، قابل واگذاري وزارت جهاد كشاورزي در سطح دهستان به تشكلهاي غيردولتي و بخش خصوصي واگذار مي گردد.

اين دستورالعمل در 11 ماده و 14 تبصره تنظيم كه از تاريخ ابلاغ قابل اجرا خواهد بود


مطالب مشابه :


مراحل مختلف و دوره زمانی استخدام ناظرین کشاورزی

مصرف كم و بموقع آب و توليد با كيفيت از اولويت هاي وزارت جهاد جهاد کشاورزی اموراداری
مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی

کشاورزی ارگانیک کلید سلامتی نسلها - مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی - مهدی باقری بیدسکان
بیدسکان به روایت شعر وادب

کشاورزی ارگانیک کلید سلامتی نسلها - بیدسکان به روایت شعر وادب - مهدی باقری بیدسکان - کشاورزی
بلندترین راه پله جهان

کشاورزی ارگانیک کلید سلامتی نسلها - بلندترین راه پله جهان - مهدی باقری بیدسکان - کشاورزی
خبر جدید برای استخدام ناظرین کشاورزی

مصرف كم و بموقع آب و توليد با كيفيت از اولويت هاي وزارت جهاد ۹۱ در وزارت جهادکشاورزی
عکس های جالب و خنده دار

کشاورزی ارگانیک کلید سلامتی نسلها - عکس های جالب و خنده دار - مهدی باقری بیدسکان - کشاورزی
تصاویر ویژه روز-سه شنبه 22 مرداد 1392

کشاورزی ارگانیک کلید سلامتی نسلها - تصاویر ویژه روز-سه شنبه 22 مرداد 1392 - مهدی باقری بیدسکان
عکس های زیبا از پرواز طاووس ها

کشاورزی ارگانیک کلید سلامتی نسلها - عکس های زیبا از پرواز طاووس ها - مهدی باقری بیدسکان
برچسب :