قلب مادر : شاعر ایرج میرزا

 داد معشوقه به عـــــــــــــاشق پيغام
كه كند مـــــــــــــادر تو با من جنگ
هر كجا بيندم از دور كـــــــــــــــــند
چهره پر چين و جبين پــــــر آژنگ
با نگاه غضب آلــــــــــــــــــــود زند
بر دل نازك من تير خــــــــــــدنگ
از در خانه مرا طـــــــــــــــــرد كند
همچو سنگ از دهن قـــــــــلماسنگ
مادر سنگ دلت تا زنــــــــــــده ست
شهد در كام من وتست شـــــــــرنگ
نشوم يك دل و يك رنگ تــــــو را
تا نسازي دل او از خــــــــون رنگ
گر تو خواهي به وصالم بــــــــرسي
بايد اين ساعت بي خـــوف و درنگ
روي و سينه ي تنــــــــــــگش بدري
دل برون آري از آن سينـه ي تــنگ
گـــــــــرم وخونين به منش باز آري
تا بـــــــرد زآينه ي قلبــــــــــم زنگ
عــــــــاشق بي خـــــــــــرد ناهنجار
نه بل آن فاسق بي عصمت و نــنگ
حــــــــرمت مادري از يـــــــاد ببرد
خيره از بـــــــــــاده و ديوانه زبنگ
رفت و مـــــــــادر را افكند به خاك
سينه بـــــــدريد و دل آورد به چنگ
قصد سر منزل معشوق نــــــــــــمود
دل مـــــــــادر به كفش چون نارنگ
از قضا خورد دم در به زمــــــــــين
و انـــــــــدكي سوده شد او را آرنگ
وآن دل گرم جـــــــــان داشت هنوز
اوفتاد از كف آن بي فــــــــــــرهنگ
از زمين باز چو برخـــــــاست نمود
پي بــــــــــــــــــــــرداشتن آن آهنگ
ديد كز آن دل آغشته به خـــــــــــون
آيد آهسته بـــــــــــــــرون اين آهنگ
آه دست پسرم يافت خــــــــــــــراش
آه پاي پسرم خــــــــــــورد به سنگ
 


مطالب مشابه :


شعر درباره مادر - -fereydoun moshiri-madar -sher-irani

Sherhaُُ - شعر درباره مادر - -fereydoun moshiri-madar -sher-irani - -شعر-ترانه Sher -taraneh
چند شعر کوتاه و پیامک خیلی زیبا برای مادر به مناسبت روز مادر

گلچین زیباترین شعرهای روز - چند شعر کوتاه و پیامک خیلی زیبا برای مادر به مناسبت روز مادر
شعرهاي زيبا و مفهومي مخصوص مادر

شعرهاي زيبا و مفهومي مخصوص مادر - به نظر من بهترين شعر را در مورد مادر استاد شهريار
قلب مادر : شاعر ایرج میرزا

شعر و شاعری - قلب مادر : شاعر ایرج میرزا - اشعار زیبا - شعر و شاعری
مادر: ایرج میرزا

برگ1 شعر دیگران - مادر: ایرج میرزا - شعر مادر. ایرج میرزا. گویند مرا چو زاد مادر
شعر خیلی زیبا برای مادر

گلچین زیباترین شعرهای روز - شعر خیلی زیبا برای مادر - زیباترین عاشقانه ها،شاهکارهای ادبی و
شعر مادر

مادر جان روح منی - شعر مادر - به احترام و یاد مادر مهربان ؛صمیمی؛ فداکار ومظلوم ودوست داشتنی ام
شعر مادر

ادبیات - شعر مادر - مدرسه شاهد شهید شهریاری - ادبیات
برچسب :