نمونه سوال حسابداری صنعتی دی ماه کاردانش

1-کدام مورد از وظایف حسابداری بهای تمام شده محسوب نمی شود؟

الف – تصمیم گیری راجع به میزان فروش محصولات                    ب- یاری مدیران درایجاد و اجرای برنامه ها

ج-  پیش بینی هزینه های تولید برای یک دوره معین                      د-  جمع آوری ، تفکیک ، ثبت وتسهیم هزینه ها             

2- اسناد ومدارک اولیه حسا بداری عبارت است از:

الف- حواله صدور مواد،دفترکل                                                ب- برگ رسید مواد،فاکتور فروش

ج- فاکتورخریدمواد ،برگ رسیدمواد                                           د- فاکتورخریدمواد،دفتر روزنامه

3 -  هزینه یا بی یعنی چه؟

الف- محاسبه بهای تمام شده کالای درجریان ساخت و فروش رفته          

  ب- محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده               

ج- محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده وکالای درجریان ساخت        

  د- محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده

4- هزینه تبدیل  عبارت است از:

الف- دستمزد مستقیم +سربار ساخت                                   ب- مواداولیه مصرفی +دستمزد مستقیم  

ج- سربار ساخت +دستمزد غیر مستقیم                                 د- مواد اولیه مصرفی + دستمزد غیر مستقیم

 5-  در طبقه بندی هزینه ها به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم ازکدام روش استفاده شده است؟

الف-طبقه بندی از نظر ارتباط با محصول                                   ب- طبقه بندی طبیعی هزینه ها

ج- طبقه بندی با توجه به میزان تولید                                          د- طبقه بندی موردی هزینه ها

6  - کدام یک از گزارشات زیر ،گزارش درون سازمانی محسوب  نمی شود ؟

الف- گزارش مصرف مواد                                               ب- گزارش انبار گردانی

ج- گزارش بهای تمام شده کالای ساخته شده                         د- گزارش خلاصه سود و زیان

7-مسئولیت نگهداری موجودیهای جنسی ازوظایف کدام دایره است؟

الف- دایره بازرسی                ب- دایره خرید               ج- دایره انبار                    د- دایره کارگزینی     

8- آرد درنانوایی ونخ در دوخت مانتو درطبقه بندی مواد به ترتیب جزءکدام گروه قرار می گیرند ؟

الف- مواد غیر مستقیم – موادمستقیم                                      ب- موادغیرمستقیم – موادغیرمستقیم

ج- مواد مستقیم  -  موادمستقیم                                              د- موادمستقیم- موادغیرمستقیم

9-   مقدارموادی است که به منظور به حداقل رسا ندن هزینه های سالانه مربوط به موجودیها سفارش داده می شود؟ 

الف- حدتجدیدسفارش       ب- باصرفه ترین مقدارسفارش        ج- حداقل موجودی       د- دوره گردش موجودی مواد                      10 -اگر مصرف روزانه مواد بین 300 تا 500 کیلوگرم ومدت رسیدن مواد به کارخانه بین 20تا24 روز با شد حداقل موجودی کدام است؟

الف- 8800کیلو گرم          ب- 12000کیلوگرم               ج- 3200کیلوگرم                   د- 1900کیلوگرم 

11- اگر دوره گردش موجودی 40روز ومتوسط موجودی مواد 000/150 ریال باشد. مقدار مواد مصرف شده طی دوره چقدر است؟

الف- 000/850 ریال            ب- 000/600  ریال           ج- 000/480 /1ریال        د- 000/350/1 ریال                   

12- به ازای برگشت مواد به انبار ،کدام حساب بدهکار می شود؟

الف- حساب کنترل مواد                                                   ب- حساب اصلاح مواد                     

ج- حساب کنترل کالای درجریان ساخت                                د- صندوق یا بانک

13- اگر نرخ تهیه وتحصیل مواد برای شرکت تا بش 10 % پیش بینی شود .خرید نقدی به مبلغ 000/000/3

ریال چگونه در حسا ب کنترل مواد ثبت می شود؟

الف- کنترل مواد 000/760/2 ریال بدهکار                               ب- کنترل مواد 000/000/3ریال بستانکار

ج-  کنترل مواد 000/240/3 ریال بدهکار                                 د-   کنترل مواد 000/300/3 ریال بدهکار

 14- درکدام یک از روشهای موجودی مواد ، نرخ موجودی انبار به نرخ روزدورتر  است؟

 الف- میانگین  متحرک             ب- میانگین ساده         ج - FIFO                  د-  LIFO                        

  15-کدام یک از موارد زیر از حقوق کارگر کسر نمی شود؟

   الف - حق بیمه اجتماعی سهم کارگر        ب- حق بیمه سهم کارفرما      

  ج-  اقساط وام مسکن                        د- اجراﺋیات

16- دربرگشت مواد به فروشنده ،اگر میان مبلغ دریافتی از فروشنده ومبلغ ثبت شده درکارت مواد اختلاف با شد چگونه عمل می شود؟

الف- اختلاف به بدهکار یا بستانکار حساب تعدیل مواد می رود.

ب- اختلاف  به بدهکا ریابستانکار حساب اصلاح مواد می رود.

ج- اختلاف به بدهکار حساب کنترل مواد می رود.

د- اختلاف به حساب کالای درجریان ساخت  می رود.

17- درصورتی که موجودی مواد در (1/5) 600 کیلو به نرخ 35 ریال با شد ودرتاریخ (3/5) 400کیلو مواد به نرخ 38 ریال خریداری شده با شد . نرخ میانگین درتاریخ (3/5) چند ریال خواهد بود؟

الف- 6/38 ریال                     ب- 2/36 ریال                       ج- 5/36 ریال                    د- 6/32ریال

18- اگر موجودی مواد درابتدای دوره 700کیلو به نرخ150ریال با شد ودراولین خرید 500کیلو مواد

 به نرخ 200 ریال خریداری کرده با شیم ،صدور 600کیلو مواد به تولید به روش    FIFO به چه مبلغی خواهد بود؟

الف- 000/90ریال                 ب- 000/85 ریال        

 ج-   000/150 ریال             د- 000/115 ریال

19- فوق العاده دستمزد کارگر نوبت کار درصورتی که نوبت کاری او درصبح و شب با شد چقدر است؟

الف- 5/22 %                          ب- 10 %       

ج- 15%                              د- 40%

20- چنا نچه کارگری دریک ما ه 183 ساعت کار با نرخ د ستمزد ساعتی 000/15 ریال انجام داده با شد. مبلغ فوق العا ده اضافه کاری این کارگر چند ریال است؟

الف- 200/39 ریال                 ب- 000/42 ریال   

ج- 300/34 ریال                       د- 000/24 ریال

21- حقوق پایه ماها نه کا رگری 000/500/1 ریال است .سهم د ستمزد ایام مرخصی این کارگر از حقوق ماهانه اش چقدر  است وبه چه حسابی می رود؟

الف- 000/45 ریال- بستانکار ذخیره دستمزد ایام مرخصی   

 ب- 000/125 ریال – بستانکار ذخیره دستمزد ایام مرخصی

ج-  000/125 ریال -  بدهکار ذخیره دستمزد ایام مرخصی 

 د- 000/45  ریال -  بدهکار ذخیره دستمزد ایام مرخصی

 22- اگر کارگری در طول یک هفته 50 ساعت کار انجام دهد به طوری که8 ساعت آن بین ساعت22 تا 6 صبح روز بعد با شد ونرخ دستمزد ساعتی وی 000/5 ریال با شد. دستمزد ا ستحقا قی چقدر است؟

الف- 000/250 ریال            ب- 000/298 ریال              ج-  000/276 ریال        د-   000/254 ریال

 23-دستمزد اوقات تلف شده به چه حسابی منظور می شود؟

الف- کالای درجریان ساخت                                       ب- هزینه دستمزد اوقات تلف شده                                                                                                                    ج- هزینه های  متفرقه                                               د- کنترل سربار ساخت

 24-کدام یک جزء هزینه های سربا رنمی با شد؟

الف- هزینه استهلاک ما شین آلات کارخانه                              ب- هزینه سوخت و روشنایی کارخانه

ج-  هزینه بیمه حوادث کارخانه                                             د- هزینه آگهی وتبلیغات

25- اگر د ستمزد مستقیم 000/600 ود ستمزد غیر مستقیم  000/200 با شد.هزینه بیمه اجتماعی جمعا چقدر است؟

الف- 000/180ریال         ب -  000/240ریال                  ج-   000/160 ریال          د- 000/220 ریال

26- وظیفه این دایره بررسی ومحا سبه زمان ا ستا ندارد جهت سا خت یک واحد محصول است؟

الف-دایره کارگزینی                                   ب- دایره حسابداری     

 ج- دایره برنامه ریزی                                د- دایره زمان سنجی

27- کدام  یک  از موارد زیر ازعوامل بهای تمام شده نمی با شد؟

االف- مواداولیه  مصرفی                              ب- سربار ساخت               

  ج- بهای تمام شده کالای فروش رفته                د- دستمزد  مستقیم

 

28- چنانچه موجودی کالای ساخته شده اول دوره وپایان دوره به ترتیب 000/200/1 و000/500/2 ریال وبهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره 000/900 ریال با شد . بهای تمام شده کالای فروش رفته چقدر است؟

الف- 000/500/3 ریال            ب- 000/900 ریال           

ج- 000/400ریال             د- 000/100/2 ریال

29- قیمت تمام شده کالای فروش رفته   000/800/3 ریال و سود ناویژه 30 % بهای تمام شدهکالای فروش رفته می باشد.مبلغ فروش کدام ا ست؟

الف- 000/140/1 ریال         ب- 000/660/2 ریال        

ج- 000/300/4                  د- 000/940/4 ریال

30-اگر سربار واقعی 000/600 ریال ،  سربار برآورد شده برای 000/3 ساعت کارمستقیم 000/450 ریال  با شد.نرخ جذب سربار کدام است؟

الف- 420 ریال                ب- 168ریال                       ج - 200 ریال               د- 150 ریال


مطالب مشابه :


برنامه عملیاتی سالانه

باسمه‌تعالي. با عرض سلام و احترام خدمت هنر آموزان حسابداری : برنامه عملیاتی سالانه گروه
بخشنامه کاردانش جهت ارائه دروس دو سالانه

طبق بخشنامه معاونت فنی و حرفه ای و کاردانش ارائه دروس دو سالانه طبق برنامه ارسالی الزامی می
طرح درس حسابداری تکمیلی

گروه آموزشی حسابداری شهرتهران برنامه ریزی و اطلاعات گروه حسابداری . طرح درس حسابداری
عناوین فراخوان گروههای فنی و حرفه ای و کاردانش در سال تحصیلی 91 - 90

عناوین فراخوان گروههای فنی و حرفه ای و کاردانش حسابداری. کاردانش. طرح درس سالانه
برنامه عملياتی سالانه گروه آموزشی رشته حسابداری استان کرمانشاه سال تحصيلي 91/90

برنامه عملياتی سالانه گروه آموزشی رشته حسابداری استان ( فنی و حرفه ای و کاردانش)
گزارش سالانه شورای عفاف وحجاب هنرستان آزادگان در سال تحصیلی87-86

هنرستان دخترانه کاردانش نمونه سئوال حسابداری برنامه گزارش سالانه شورای عفاف
نمونه سوال حسابداری صنعتی دی ماه کاردانش

دبیران حسابداری دی ماه کاردانش رسا ندن هزینه های سالانه مربوط به
سوالات حقوق و دستمزد (سری اول)

گروه حسابداری کاردانش -6 کدامیک از حق بیمه هاي زیر بایستی در بوجه سالانه دایرع برنامه
برچسب :